OTR
Datum
<
Juni 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30
 
Moja klasa Back to school
Emocjonuj cy teleturniej dla ca ej rodziny w którym mo na sprawdzi wiedz zapami tan ze szko y. Prowadz cy Maciej Kurzajewski komunikuje si online z uczestnikiem i jego rodzin . Zadaje pytania z zakresu wiedzy nabywanej w szkole podstawowej i liceum. Dru yna która prawid owo rozwi e zadanie otrzymuje nagrody pieni ne. W trakcie ustalania odpowiedzi uczestnicy mog ci ga czyli konsultowa si i wspiera pomocami naukowymi. Je li dru yna uko czy liceum mo e przyst pi do wielkiego fina u w którym trzeba odpowiedzie na 5 pyta
01:00
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:25
 
A to polski w a nie..
Tak czy tak. Zbiór felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odych widzów. Zostan m.in. wyja nione znaczenia s ów i pokazane najcz stsze b dy j zykowe. Widzowie poznaj bli ej polskie tradycje i kultur . W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tym celu si ga do wierszyków przys ów i piosenek. Program prowadzi nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego autorka strony Trudny j zyk polski
01:27
 
A to polski w a nie..
Owoce. Zbiór felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odych widzów. Zostan m.in. wyja nione znaczenia s ów i pokazane najcz stsze b dy j zykowe. Widzowie poznaj bli ej polskie tradycje i kultur . W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tym celu si ga do wierszyków przys ów i piosenek. Program prowadzi nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego autorka strony Trudny j zyk polski
01:30
 
Nela ma a reporterka
Sk d si bierze herbata. Nela na Sri Lance odwiedza plantacje drzewa herbacianego i opowiada m odym widzom jak z li ci robi si prawdziw herbat
01:45
 
Baw si s owami
Podró owanie. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Dzieci poznaj podstawowe rodki lokomocji oraz czasowniki zwi zane z podró owaniem (lata jecha p yn )
01:55
 
Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
O tekturowym domku. Bajk czyta Marietta ukowska
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
 
Echo serca
Dochodzi do ustawionej bójki mi dzy kibicami dwóch rywalizuj cych dru yn pi karskich. Nieformalni przywódcy obu grup zostaj powa nie ranni. Kibice powoduj chaos na oddziale ratunkowym
03:20
 
Historia jednego obrazu
Bodiaki pod s o ce Jan Stanis awski. Jan Stanis awski to jeden z najwybitniejszych malarzy M odej Polski. S yn z malowania niewielkich obrazów. Do nich nale te powsta e przed 1895 rokiem Bodiaki pod s o ce . Histori obrazu i sylwetk jego twórcy przybli aj artysta plastyk Rados aw D bniak i historyk dr Jan Wi niewski
03:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2192 Ksawcio ca y czas naciska rodziców na spotkanie z Paulink . Tymczasem pod wp ywem rozmowy z Sadowskim Iza podejmuje decyzj o wyprowadzce z Warszawy. Justin odwiedza Patryka by podzieli si frustracj po utracie pracy w Ex Ex. Jest gotowy procesowa si z Wangelem. Pomys odawcy reality show przedstawiaj spraw mecenas Paszkowskiej. Madzia liczy e wspólnie z Kacprem wykorzystaj jedn z nagród i polec razem na Mader lecz ten u wiadamia jej negatywne dla rodowiska konsekwencje podró y samolotem i w zamian proponuje udzia w wycieczkach rowerowych. Malwina wraca z wczasów w Grecji z Dylsk w bardzo dobrym nastroju i zapewnia ojca oraz Ma gorzat e jest w dobrej formie psychicznej. Serial obyczajowy
04:00
 
Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
04:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
04:40
 
Cisza nad rozlewiskiem
Nad rozlewiskiem ogólny smutek trwaj przygotowania do pogrzebu Ka ki. Ma gosia jest wyra nie za amana a do tego musi zaj si wszystkimi pod nieobecno Basi. Rysio za amany po nieudanych urodzinach postanawia razem z Broni uciec z domu. Dzieci znajduje i bezpiecznie odwozi do domu tajemniczy Piotr. Tymczasem Paulakolejny raz spiera si ze S awkiem czuj c e m nie chce wróci do domu i co przed ni ukrywa. Maciej jest za amany po odej ciu Mirki ale pani Ró a nalega aby podj decyzj o ropocz ciu poszukiwa ukochanej. Na pogrzeb Kasi z Warszawy przyje d a Kuba
05:30
 
Reporta
05:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Korona krlw
Odc 196 Na Wawelu pojawia si goniec zapowiadaj cy powrót wojsk po wojnie na Rusi. Rycerze witaj si ze swoimi rodzinami. Jasiek nie kryje z o ci nie uda o mu si pom ci Pe ki i Niemierzy. Kazimierz nadaje nagrody za zas ugi wojenne. Król nagradza wszystkich poza Ma kiem Borkowicem który zostaje publicznie upokorzony. Spytek skar y si na swój stan zdrowia. W rozmowie z Suchywilkiem zdradza mu e widzi w nim swojego nast pc . Telenowela historyczna
06:40
 
Turystyczna jazda
Orawa. Tym razem odwiedzamy Oraw region po o ony na pograniczu polsko s owackim. Zajrzymy do skansenu w Zubrzycy Górnej oraz poznamy walory turystyczne Orawy po stronie naszych po udniowych s siadów
06:55
 
Zaczarowany wiat..
W odcinku: Czym jest witra Jak powstaje Kto stworzy najpi kniejsze polskie witra e Dzi przyjrzymy si ce która zakwit a w ko ciele franciszkanów w Krakowie. Odkryjemy jak pi kne mog by polne kwiaty (bratki nasturcje malwy i dziewanny) uwiecznione na zawsze przez mistrza malarza grafika poet Stanis awa Wyspia skiego
07:10
 
Serial fabularny
08:00
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35
 
Barwy szcz cia
Odc. 2193 Hubert bierze udzia w nielegalnej walce MMA zorganizowanej przez Szakala. Mimo strachu na widok silniejszego i bardziej do wiadczonego przeciwnika Pyrka staje na ringu i nieoczekiwanie zwyci a. Okazuje si o czym Hubert nie wie e walka by a ustawiona. Kacper i Madzia sp dzaj czas na rowerach a ich relacje znowu ulegaj poprawie. Tymczasem do gabinetu Dylskiej przychodzi Jab o ski. Chce prosi Malwin by do niego wróci a. Justin szuka sposobu na zemst za wyrzucenie go z Ex Ex. Namawia Patryka do pisania hejterskich komentarzy na temat Ernesta fotografuje Mariol i Wangela w intymnej sytuacji by móc szanta owa szefa telewizji a tak e sk ada Klarze propozycj napisania ksi ki o kulisach reality show. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
12:50
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:10
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
13:30
 
Cisza nad rozlewiskiem
Nad rozlewiskiem ogólny smutek trwaj przygotowania do pogrzebu Ka ki. Ma gosia jest wyra nie za amana a do tego musi zaj si wszystkimi pod nieobecno Basi. Rysio za amany po nieudanych urodzinach postanawia razem z Broni uciec z domu. Dzieci znajduje i bezpiecznie odwozi do domu tajemniczy Piotr. Tymczasem Paulakolejny raz spiera si ze S awkiem czuj c e m nie chce wróci do domu i co przed ni ukrywa. Maciej jest za amany po odej ciu Mirki ale pani Ró a nalega aby podj decyzj o ropocz ciu poszukiwa ukochanej. Na pogrzeb Kasi z Warszawy przyje d a Kuba
14:20
 
Echo serca
Dochodzi do ustawionej bójki mi dzy kibicami dwóch rywalizuj cych dru yn pi karskich. Nieformalni przywódcy obu grup zostaj powa nie ranni. Kibice powoduj chaos na oddziale ratunkowym
15:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30
 
Szansa na sukces. Opole 2020
W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
16:30
 
Te ciowe i synowe. Kto tu rz dzi
Reality show o tematyce kulinarnej w którym rywalizowa b d zespo y z o one z synowych i te ciowych. Ka dy zespó przygotowuje niewielkie przyj cie z obiadem albo kolacj . Wszystkie pary b d mia y takie same mo liwo ci aby zab ysn przed go mi taki sam bud et i czas na organizacj przyj cia. Obowi zuje podzia zada . Synowa b dzie musia a zrobi zakupy ugotowa nakry do sto u i poda posi ek. Rol te ciowej jest zarz dzanie i przyjmowanie go ci te ciowych z pozosta ych zespo ów bior cych udzia w programie
17:05
 
Zaczarowany wiat..
W odcinku: Czym jest witra Jak powstaje Kto stworzy najpi kniejsze polskie witra e Dzi przyjrzymy si ce która zakwit a w ko ciele franciszkanów w Krakowie. Odkryjemy jak pi kne mog by polne kwiaty (bratki nasturcje malwy i dziewanny) uwiecznione na zawsze przez mistrza malarza grafika poet Stanis awa Wyspia skiego
17:25
 
Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
17:30
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:55
 
Moja klasa Back to school
Emocjonuj cy teleturniej dla ca ej rodziny w którym mo na sprawdzi wiedz zapami tan ze szko y. Prowadz cy Maciej Kurzajewski komunikuje si online z uczestnikiem i jego rodzin . Zadaje pytania z zakresu wiedzy nabywanej w szkole podstawowej i liceum. Dru yna która prawid owo rozwi e zadanie otrzymuje nagrody pieni ne. W trakcie ustalania odpowiedzi uczestnicy mog ci ga czyli konsultowa si i wspiera pomocami naukowymi. Je li dru yna uko czy liceum mo e przyst pi do wielkiego fina u w którym trzeba odpowiedzie na 5 pyta
18:25
 
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:55
 
Barwy szcz cia
Odc. 2193 Hubert bierze udzia w nielegalnej walce MMA zorganizowanej przez Szakala. Mimo strachu na widok silniejszego i bardziej do wiadczonego przeciwnika Pyrka staje na ringu i nieoczekiwanie zwyci a. Okazuje si o czym Hubert nie wie e walka by a ustawiona. Kacper i Madzia sp dzaj czas na rowerach a ich relacje znowu ulegaj poprawie. Tymczasem do gabinetu Dylskiej przychodzi Jab o ski. Chce prosi Malwin by do niego wróci a. Justin szuka sposobu na zemst za wyrzucenie go z Ex Ex. Namawia Patryka do pisania hejterskich komentarzy na temat Ernesta fotografuje Mariol i Wangela w intymnej sytuacji by móc szanta owa szefa telewizji a tak e sk ada Klarze propozycj napisania ksi ki o kulisach reality show. Serial obyczajowy
19:25
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:45
 
Baw si s owami
Zapraszamy do Polski. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Smok Wawelski planuje wakacje chce zwiedzi Polsk . W wyborze ciekawych miejsc pomagaj mu Ania Kasia i Tomek
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Miasto skarbw
Co si ko czy. W Krakowie odbywa si pogrzeb Nathana. Moryc nie mo e si pogodzi z jego mierci wie e zabi go Avi bo ten zobaczy u niego Graczy. Alicja i Szatner postanawiaj ukry Wakara. Obawiaj si e po zabójstwie Nathana Milera sta na wszystko. Alicja wiezie ojca do swojego mieszkania. Kiedy zamykaj si za ni drzwi Wakar wy cza pods uch dzwoni do Milera i zaprasza go do siebie. Miler nasy a na Ew i Moryca swoich ludzi. Do Alicji dzwoni Miler z informacj e porwa Maksa. Zwróci mu wolno kiedy Ewa podpisze dokument sprzeda y Graczy Cezanne a. Ka eprzyjecha jej i Ewie we wskazane miejsce. Dochodzi do strzelaniny. W jej wyniku postrzelona Alicja traci przytomno . Milerowi udaje si zbiec. Serial kryminalny
21:35
 
Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
21:45
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
22:25
 
Cisza nad rozlewiskiem
Po mierci Kasi Basia postanawia ponownie opu ci rozlewisko. Wyje d a do Indii by tam odnale duchowy spokój. Krzysztof podj decyzj nie wyjedzie do Szczytna. Tym samym postanawia zwi za swoje ycie z Marysi i coraz lepiej czuje si w roli przysz ego ojca. Maciej jest coraz bardziej za amany brakiem wie ci od Mirki. Tymczasem szanta owana Mirka próbuje uciec od swojego dawnego wspólnika. Ró a chce rozmówi si z ni ale ona nie wpuszcza jej do mieszkania. Ró a czuje e u Mirki dzieje si co z ego. Paula stale si k óci ze S awkiem i zarzuca mu k amstwa. Wzburzona jedzie do Marysi. Zamiast niej w pensjonacie spotyka Piotra. Zwierza mu sieze swoich problemów. Kuba przy apuje Agat na zdradzie wyrzuca j z domu. Tak ko czy si ich zwi zek
23:10
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30
 
Reporta
Live-Chat aktivieren