OTR
Datum
<
Juni 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
01:00

Za marzenia
Zosia b aga Anielaka by pozwoli jej wróci do pracy. Ponadto odkrywa e jej by y kochanek Jacek Górski ma konto na portalu randkowym. Marta ona Górskiego niespodziewanie zaprasza dziewczyn a kolacj . Bartek na pro b matki ledzi swojego ojca i przy apuje Soko a seniora gdy ten spotyka si z tajemnicz pani Asi . Anka postanawia wzi udzia w konkursie dla wiza ystek za namow Paw a który organizuje jej profesjonaln sesj zdj ciow . W finale trójka przyjació musi ugasi ma y po ar. Serial obyczajowy 44 min Polska 2018Re yseria: Olga Chajdas ukasz Wi niewskiScenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna GoleniaMuzyka: Marek DziedzicAktorzy: Maja Bohosiewicz Piotr Nerlewski Anna Kaczmarczyk Marcin Perchu Miko aj Cie lak Iza Kuna Robert Krzy owski Piotr Ligenza Kamil Kula Paulina Chru ciel Jakub Mazurek Maja Bohosiewicz Anna Kaczmarczyk Piotr Nerlewski Paulina Chru ciel
01:45

Rodzina Treflikw
Król i królowa. Za przyczyn czarodziejskiego wiatraczka Treflik l duje na szafie z której boi si zej . Dopiero przyj cie króla i królowej sprawia e udaje mu si pokona strach
01:50

Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Rybki. Bajk czyta Anna Seniuk
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

1920. Wojna i mi o
Powrót. Trójka kolegów zostaje osadzona w obozie internowania. Gdy nadchodzi 11 listopada 1918 roku m czy ni wyruszaj w kierunku Warszawy
03:25

Europa da si lubi 15 lat p niej
W trzecim odcinku Europa da si lubi 15 lat pó niej zapowiada si bardzo dobry wieczór. Tym razem go cie spotkaj si na polskiej domówce. Czas na zabaw miech i rozmow o wi towaniu Urodziny imieniny luby rocznice i wi ta: jak wi tujemy w Polsce a jak w innych krajach Unii Go ciem specjalnym programu b dzie Radek Liszewski gwiazda muzyki dance i autor hitów muzyki tanecznej. W domówce wezm udzia : David Gaboriaud z Francji Fausto Corticelli z W och Czeszka Ivana Bilkova Kevin Aiston z Anglii i Lucia Duran z Hiszpanii. Go muzyczny odcinka: zespó Piersi
04:30

Opole 2018 na bis
Ja to mam szcz cie. Koncert piosenek literackich i kabaretowych stulecia. Przypomnienie Koncertu Piosenek Literackich i Kabaretowych Stulecia. Ja to mam szcz cie. W programie szczególny rodzaj piosenki ukazuj cej rzeczywisto w krzywym zwierciadlei bawi cy dystansem do ycia. Autorzy to najwi ksi polscy geniusze pióra minionego stulecia. Ten wyj tkowy koncert prowadzi Maciej Miecznikowski
05:25

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25

The Extra Mile
Program informacyjny podsumowuj cy miniony tydzie . Prezenterzy skupiaj si na pi ciu najwa niejszych i najciekawszych wydarzeniach które interesowa y Polaków w ci gu ostatnich kilku dni. Audycja nadawana jest w j zyku angielskim. Dziennikarze staraj si przybli y widzom zagadnienia i zdarzenia które w Polsce uwa ane s za najistotniejsze budz najwi cej emocji. Czasem s to kwestie niepokoj ce i budz ce spory
06:45

Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
07:05

Festiwal Muzyki Tanecznej Kielce 2019
10 i 11 sierpnia w amfiteatrze Kadzielnia zabrzmi przeboje muzyki dance. W pierwszym dniu festiwalu o tytu Najlepszego Polskiego Hitu Tanecznego 2019 powalcz polscy przedstawiciele gatunków disco polo i dance w tym: Boys Bayer Full After Party Andre obuzy Top Girls Exstazy Mejk Kordian MiG Classic. Wyst pi tak e zagraniczne gwiazdy. Drugiego dnia na scenie pojawi si m.in. Francesco Napoli Fun Factory Limahl Dr Alban Shaun Baker Stefano Terrazzino Denzel Loubega. W niedziel Bayer Full b dzie wi towa 35 lecie istnienia
08:00

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:25

Ziarno
Motyle w brzuchu. W kolejnym odcinku dzieciaki z Ziarna dowiedz si co to znaczy mie motyle w brzuchu. Dowiedz si czy mo na zakocha si w Panu Jezusie Mali reporterzy z Ziarna poszukaj odpowiedzi na to pytanie. Poznamy tak e dzieci ze spotkania w Kobylance u saletynów. W K ciku kulinarnym Ciocia Ewelina i dzieci wypiekaj pierniki w kszta cie serca. Ks. Adam z dzie mi w K ciku biblijnym omówi fragment k 9 51
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

Z pami ci
Krytyk literacki Andrzej Dobosz by cz onkiem najwa niejszych rodowisk artystycznych w czasach PRL u. Przyja ni si z osobami które ukszta towa y wiat kultury i sztuki. W programie Andrzej Dobosz przybli a sylwetki artystów a tak e specyfik absurdy i zabawne sytuacje z minionej epoki
13:00

Transmisja mszy wi tej z bazyliki Narodzenia Naj wi tszej Maryi Panny w Gietrzwa dzie
14:15

Ludzie Wis y
Anna córka w a ciciela barki Martin darzy uczuciem przystojnego z odzieja grasuj cego na szlaku wodniaków. Aleksy obiecuje jej ma e stwo i kupno berlinki
15:40

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
om a. Przypomnienie koncertu z om y
16:10

Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
16:30

Le niczwka
Pola mówi rodzicom e nie zamierza i na studia. Edytka przyje d a z Bartusiem do Le niczówki. Pracownik nadle nictwa ma interesuj c propozycj dla Konrada
16:55

Le niczwka
Nadchodzi dzie rozprawy. Majewski przekazuje Kasi pe nomocnictwa i dokumenty. Przed gmachem s du jest bardzo wielu dziennikarzy. Beata stara si pocieszy Artura
17:30

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:50

Za marzenia
Zosia chce wróci na studia podyplomowe które przerwa a gdy Jacek obla j na egzaminie. Gdy Górski si temu sprzeciwia w obronie dziewczyny staje doktor Drawicz. Szymon prosi Zosi by pomog a mu przygotowa si do jego pierwszej roli w teatrze i zabiera przyjació k do domku w lesie. Tymczasem Anka przechodzi do kolejnego etapu konkursu dla wiza ystów ale ma problem bo nie mo e znale m skiego modela co grozi dyskwalifikacj . Zdesperowana dziewczyna prosi w ko cu o pomoc Bartka ale Sokó akurat tego dnia musi gra w klubie bo na wieczornej imprezie ma pojawi si szef wytwórni muzycznej z Berlina. Serial obyczajowy
18:50

Prywatne ycie zwierz t
W adza. Znawca zwierz cej natury dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwyczajów zwierz t. Robi to z przymru eniem oka wy apuj c zabawne podobie stwa do ludzkich zachowa . W tym wiecie mo emy odnale mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad pomys owo i spontaniczn zabaw sprawowanie w adzy i próby jej obalenia oszustwo i manipulacje. W cyklu odkrywamy tajemnice dzikiej natury i pokazujemy budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
19:15

Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
19:25

Nela ma a reporterka
Tajemnice zatoki Ha Long. Nela w Wietnamie odwiedza Zatok L duj cych Smoków. Zatoka jest ogromna i znajduje si na niej 2 tys. wysepek. O tym sk d w zatoce wzi o si tak du o wysp mówi stara wietnamska legenda
19:45

Ba nie i bajki polskie
Smok Wawelski. Film powsta na motywach poda ludowych o wawelskim smoku. Dwóch ch opców synów krakowskiego szewca wybra o si poza mury grodu. Tam natrafili na grot . Weszli do niej zapalili ognisko i usiedli. Nagle g az na którym usiad jeden z nich zacz si porusza . Ch opiec poderwa si . Wtedy obaj zobaczyli e by o to ogromne jajo z którego wyklu si smok. Porzucili kanapki i uciekli co si w nogach. Nast pnego dnia po namy le doszli do wniosku e smok jest malutki i na pewno g odny. Smok jad rós bardzo szybko i wkrótce zacz odwiedza miasto. Przychodzi tu w poszukiwaniupo ywienia i robi coraz wi ksze szkody. Król zastanawia si jak pozby si intruza.
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:25

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
21:35

Zniewolona
Halka i Panas rozpoczynaj wspólne ycie po lubie. Hala odwiedza Jakowa. Prosi by ten nie wysy a Panasa do wojska. St skniony za Hal Jakow znów zmusza j do wspó ycia w zamian za pozostawienie Panasa w maj tku. Grigorij Czerwinskij w narkotykowym szale atakuje Natali która niefortunnie spada z wysokich schodów. Po mierci Wasilinki w domu uciech jego szefow Madame Makarow odwiedza Lutowicz morderca Wasilinki. da by Madame p aci a mu comiesi czny wysoki haracz. Rozmowie przys uchuje si Katierina która próbuje zastraszy Lutowicza. Ale ujawniaj c si jako wiadek morderstwa wpada w potrzask. Poniewa zbiega si to równie z publikacj w gazetach jej portretu zaczyna przygotowywa plan ucieczki. (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 45 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna
22:25

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Nowy Targ. Pierwszy z dziewi ciu koncertów w ramach Wakacyjnej trasy Dwójki . Na scenie usytuowanej na lotnisku w Nowym Targu wyst pi najwi ksze gwiazdy: Zenek Martyniuk Weekend Cleo Pi kni i M odzi Daj To G o niej oraz Ronnie Ferrari. Koncert poprowadz Aleksander Sikora i Ma gorzata Tomaszewska. Widzowie wezm udzia w wydarzeniu zgromadzeni w samochodach pod scen a aplauz dla artystów b d wyra a nie tylko oklaskami ale te migaj c wiat ami i tr bi c. Kolejne koncerty odb d si m.in. w Olsztynie Gdyni i Rzeszowie
23:30

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Nowy Targ. Latem w dziesi ciu polskich miastach odb d si koncerty plenerowe emitowane na ywo. B dzie mo na us ysze najgor tsze wakacyjne rytmy i zobaczy najwi ksze gwiazdy. Na scenie pojawi si znani i lubiani polscy i zagraniczni wykonawcy. Celebryci podziel si wspomnieniami dotycz cymi mi o ci i wakacyjnych przygód. Widzowie b d mogli zaprezentowa w asne filmy z wakacji oraz dedykowa piosenki. Zorganizowane zostan tak e konkursy i zabawy dla telewidzów. Transmisje z koncertów b d nadawane co tydzie w TVP 2
Live-Chat aktivieren