OTR
Datum
<
Juli 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:05

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:15

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
01:10

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:35

Program dla m odzie y
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35

Ojciec Mateusz
Pasja. Ma gorzata Wojnicz (Zofia Szwinke) zostaje zamordowana. Kobieta by a przykryta czerwonym tiulem. Policjanci szybko ustalaj podobne przypadki w okolicy. Kobylicka z Dziubakiem rozmawiaj z rodzicami Ma gorzaty. Okazuje si e zerwa z ni ch opak Cezary Horecki (Miron Jagniewski). Dochodzenie ujawnia e Ma gorzata mia a romans ze swoim szefem. Chcieli si pobra . Natalia zabawia si w detektywa. Obserwuje dom Winklera (Pawe Królikowski) o którym rozmawia y kobiety w sklepie. M czyzna j zauwa a. Natalia próbuje uciec. Winkler j apie i prowadzi w stron dymi cego do u. Niespodziewanie nawi zuj rozmow na tematy kulinarne. Natalia jest zafascynowana bratni dusz . Na komendzie zjawia si naczelnik Morus wraz z psychologiem ledczym Grzegorzem Marcelem (S awomir G azek). Marcel przedstawia profil psychologiczny seryjnego zabójcy. Natalia gotuje z Winklerem w jego domu. Jest szcz liwa do czasu gdy gospodarz prosi j o wyj cie z rega u podstawek. Serial kryminalny obyczajowy
03:20

Barwy szcz cia
Odc. 2207 Bo ena zaskakuje Stawickiego przynosz c mu oferty mieszka na wynajem. Cho stanowczo prosi go by opu ci hotel to jednak skrycie tego a uje. Dylska dowiaduje si e jej sympatyczny pacjent Miko aj Wianuszko który wzi du y kredyt na leczenie stomatologiczne pracuje jako dostawca jedzenia. M czyzna uwa a e nowe uz bienie pomo e mu w znalezieniu lepiej p atnej pracy. Malwina przyjmuje zaproszenie Adama do kawiarni. W tajemnicy przed dawnym kochankiem zaprasza na to spotkanie Wand i namawia Jab o skich aby dali sobie drug szans . Na trening Huberta z Szakalem niespodziewanie przychodzi Klara zainteresowana tym co robi m . Przera a j brutalno sportu lecz spotkanie z Sygit w recepcji Fitness Klubu u wiadamia jej e Hubert jak wielu m czyzn potrzebuje mocnych wra e . Serial obyczajowy
03:45

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
04:05

Ekstradycja
Usuni ty z policji Halski zaczyna cz ciej ni zwykle si ga po kieliszek. Przed ostatecznym pogr eniem si w na ogu ratuje go dawny szef proponuj c powrót do pracy
05:00

Ekstradycja
Komisarz Olgierd Halski zajmuje si zwalczaniem handlu narkotykami. W mie cie trwa wojna mi dzy dwoma gangami narkotykowymi. Halski zostaje wpl tany w mafijne porachunki
TVPOLONIA
06:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
06:10

Korona krlw
203 Kazimierz w rozmowie z Lig z zdradza e Egle jest w niebezpiecze stwie. Na Wawel dociera Jasiek z wyczerpanym Spytkiem. Jasiek wyjawia szczegó y ich misji i ostrzega przed szale stwemTatara. Cudka zaczyna rodzi . Na wiat przychodzi dwóch ch opców. Cudka zdradza Egle e ojciem jej dzieci jest Kazimierz. Dobies aw informuje Bodz t e Spytek na swojego nast pc mianuje Ja ka. Telenowela historyczna
06:35

To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Czwarta ostatnia cz szkockiego etapu wyspiarskich podró y Adama Borowicza. Ten odcinek to przede wszystkimgratka dla mi o ników owoców morza oraz ryb. Adam odwiedzi bowiem Loch Fyne po o one oko o 45 minut jazdy samochodem od Glasgow prawdziwe królestwo wybornych ma ostryg oraz ososi. Historia po owu ostryg w tej okolicy nie jest d uga liczy niespe na 50 lat. Wszystko zacz o si od ma ego przydro nego stoiska prowadzonego przez dwóch przyjació . Teraz John i Andy s w a cicielami sieci cenionych restauracji. W jednej z nich Adam Borowicz b dzie mia okazj gotowa z szefem kuchni
07:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2208 Madzia i Kacper zyskuj coraz wi cej na ladowców swojego dzia ania na rzecz ratowania planety. Za zgod Ma gorzaty organizuj z pomoc Oliwki Kajtka i Tymona punkt wymiany ubra w mieszkaniu Natalii. M odych nieoczekiwanie odwiedza zupe nie odmieniony Justin. Kasia konsultuje si w sprawieMarleny z psychiatr wspó pracuj c z fundacj . Gdy odwiedza przyjació k w szpitalu ta nie chce przyj pomocy. Okazuje si e Czerwi ska w tajemnicy przed personelem nie za ywa leków. Do mieszkania wynajmowanego przez Tolka i Iren wprowadzaj si pracownicy. Szefostwo przedstawiabudowla com regulamin u ytkowania lokalu. Jaworscy którzy przyszli przywita najemców odkrywaj kto b dzie mieszka w ich mieszkaniu. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Echo serca
Thomas przyje d a do Polski i wraz z Janem próbuje przekona Andrzeja by wys a Magd na operacj do Dubaju. Andrzej jest niech tny temu pomys owi ale Magda chce wykorzysta szans
13:05

Dama kameliowa
Akcja toczy si w XIX wieku. Pisarz Aleksander Dumas kupuje ksi k która by a w asno ci nie yj cej ju kurtyzany Ma gorzaty Gautier. Wkrótce pojawia si u niego by y kochanek kobiety
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:15

ywy Ba tyk
Mewia acha. Od wielu lat w Ba tyku zachodz powa ne zmiany rodowiskowe. Wra liwe gatunki ust puj miejsca organizmom bardziej odpornym. W polskiej cz ci Ba tyku wyst puj kolorowe ki podwodne
15:45

Tajemnica Sagali
Wtajemniczeni. Kuba ma trudno ci z odczarowaniem mamy która ci gle jest ma dziewczynk . Znajduje na strychu zapiski dziadka dotycz ce magicznegokamienia. Podczas eksperymentów ze z o on ju z dwóch cz ci Sagal pojawia si tajemniczy stra nik kamienia Jarpen. U wiadamia Kubie e chc c odzyska mam musi uda si w podró w czasie i odszuka kolejne brakuj ce jeszcze cz ci Sagali. Wszelkie niebezpiecze stwa które mog go spotka w drodze pokona jego mi o do matki. BratKuby Jacek postanawia wyruszy razem z nim by w razie potrzebys u y mu pomoc . Serial dla m odych widzów 25 min Polska Niemcy 1996Re yseria: Jerzy ukaszewiczScenariusz: Jerzy ukaszewicz i Marina Vorlop BellMuzyka: Krzesimir D bskiZdj cia: Zdzis aw NajdaAktorzy: Aktorzy: Jan Jankowski Derval de Faria Grzegorz Ruda Marcin Nowacki Ola Tokarska Dorit Bellmann Gabler
16:15

Zagadki zwierzogromadki
Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t pokazujemy dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci które zdobywamy bardzo przydaj si w doros ym yciu. Podkre lamy e warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Mówimy te dzieciom o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodziców krewnych przyjació rodze stwa. Pokazujemy e warto wspó pracowa z innymi. Bohaterem pierwszego odcinka jest ma y gibon o imieniu Yeti. Ma trzy lata. Ze mam i tat mieszka na wyspie w warszawskim zoo. Gibony to prawdziwi akrobaci. Yeti dopiero si uczy tej sztuki ale przy swojej mamie czuje si bezpiecznie. Gibony maj równie du y talent do piewania
16:30

Nela ma a reporterka
Tajemnice zatoki Ha Long. Nela w Wietnamie odwiedza Zatok L duj cych Smoków. Zatoka jest ogromna i znajduje si na niej 2 tys. wysepek. O tym sk d w zatoce wzi o si tak du o wysp mówi stara wietnamska legenda
16:50

Podwodne ABC
Wspólne ycie kto z kim i dlaczego w podwodnym wiecie. Mieszka cy wód cz sto dziel wspóln przestrze i wspó pracuj czerpi c nawzajem korzy ci. Najcz ciej obydwie strony korzystaj ze wspó pracy ale bywa e zyskuje tylko jedna. Niektórym rybom w utrzymaniu higieny pomagaj krewetki z rodziny Lysmata innym drobne rybki z rodziny wargaczowatych. W tym odcinku opowiemy o wspó pracy pomi dzy ró nymi gatunkami podwodnego wiata. Poka emy m.in. w jaki sposób jedne stworzenia doczepiaj si do innych staj c si niejako pasa erami na gap . Powiemy te które stworzenia buduj wspólne lokum oraz omówimy inne przyk ady podwodnej wspó pracy
17:00

Program dla m odzie y
17:20

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
17:30

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Prawdziwy bohater
Powracamy do znanej z poprzednich odcinków miejscowo ci Gródek gdzie dzia a i wspiera mieszka ców pani dyrektor Gminnego Centrum Kultury Magda otysz. Tym razem towarzyszy jej pani so tys Iwona Bilikiewicz. Magda stanie równie przed dylematem czy po ponadmiesi cznej roz ce spowodowanej koronawirusem odwiedzi mam za któr bardzo t skni. W odcinku poznamy te dr n. m. Miros awa Ryba towskiego ratownika z Wojewódzkiej Stacji PogotowiaRatunkowego w Bia ymstoku który w tych trudnych dla wszystkich czasach po wi ca zdrowie swoje i bliskich nios c pomoc najbardziej potrzebuj cym
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2208 Madzia i Kacper zyskuj coraz wi cej na ladowców swojego dzia ania na rzecz ratowania planety. Za zgod Ma gorzaty organizuj z pomoc Oliwki Kajtka i Tymona punkt wymiany ubra w mieszkaniu Natalii. M odych nieoczekiwanie odwiedza zupe nie odmieniony Justin. Kasia konsultuje si w sprawieMarleny z psychiatr wspó pracuj c z fundacj . Gdy odwiedza przyjació k w szpitalu ta nie chce przyj pomocy. Okazuje si e Czerwi ska w tajemnicy przed personelem nie za ywa leków. Do mieszkania wynajmowanego przez Tolka i Iren wprowadzaj si pracownicy. Szefostwo przedstawiabudowla com regulamin u ytkowania lokalu. Jaworscy którzy przyszli przywita najemców odkrywaj kto b dzie mieszka w ich mieszkaniu. Serial obyczajowy
19:20

Poland in Undiscovered
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Echo serca
Thomas przyje d a do Polski i wraz z Janem próbuje przekona Andrzeja by wys a Magd na operacj do Dubaju. Andrzej jest niech tny temu pomys owi ale Magda chce wykorzysta szans
21:35

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:10

Ekstradycja
Spraw numer jeden nadal pozostaje odnalezienie miejsca gdzie gang przechowuje heroin . Olgierd dociera do posiad o ci Novotnego i dokonuje tam niezwyk ego odkrycia. Jest zaskoczony widokiem gospodarza który oficjalnie zosta wydalony do Stanów Zjednoczonych. Kamil zastawia pu apk w fundacji lecz sam staje si ofiar zamachu przygotowanego przez Zajcewa. mier przyjaciela jest dla Olgierda wstrz sem co wi cej zwierzchnicy podejrzewaj e wyda Kamila. Poddaje si wi c podda testowi na wykrywaczu k amstw. Szef UOP u dawny kolega Olgierda prosi go o pomoc w zdemaskowaniu Szaw owskiego. S niezbite dowody e toSzaw owski by wtyczk mafii i to przez niego zgin Zybertowicz.. Serial sensacyjny 52 min Polska 1995Re yseria: Wojciech WójcikScenariusz: Wojciech Wójcik Witold HorwathZdj cia: Piotr WójtowiczMuzyka: Jerzy SatanowskiAktorzy: Marek Kondrat Renata Dancewicz Tomasz Koz owicz Lew Rywin Wojciech WysockiOla Rosi ska Bogus aw Sobczuk i inni
23:05

Ekstradycja
Szef UOP jest ju niemal pewny e Szaw owski przekazuje informacje mafii. Halski w przebraniu przedostaje si do zamku Novotnego a oddzia y specjalne policji otaczaj posiad o
Live-Chat aktivieren