OTR
Datum
<
Juli 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:05

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:15

Film dokumentalny
01:10

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:35

Program dla m odzie y
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:27

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

Echo serca
Thomas przyje d a do Polski i wraz z Janem próbuje przekona Andrzeja by wys a Magd na operacj do Dubaju. Andrzej jest niech tny temu pomys owi ale Magda chce wykorzysta szans
03:15

Barwy szcz cia
Odc. 2208 Madzia i Kacper zyskuj coraz wi cej na ladowców swojego dzia ania na rzecz ratowania planety. Za zgod Ma gorzaty organizuj z pomoc Oliwki Kajtka i Tymona punkt wymiany ubra w mieszkaniu Natalii. M odych nieoczekiwanie odwiedza zupe nie odmieniony Justin. Kasia konsultuje si w sprawieMarleny z psychiatr wspó pracuj c z fundacj . Gdy odwiedza przyjació k w szpitalu ta nie chce przyj pomocy. Okazuje si e Czerwi ska w tajemnicy przed personelem nie za ywa leków. Do mieszkania wynajmowanego przez Tolka i Iren wprowadzaj si pracownicy. Szefostwo przedstawiabudowla com regulamin u ytkowania lokalu. Jaworscy którzy przyszli przywita najemców odkrywaj kto b dzie mieszka w ich mieszkaniu. Serial obyczajowy
03:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:05

Ekstradycja
Spraw numer jeden nadal pozostaje odnalezienie miejsca gdzie gang przechowuje heroin . Olgierd dociera do posiad o ci Novotnego i dokonuje tam niezwyk ego odkrycia. Jest zaskoczony widokiem gospodarza który oficjalnie zosta wydalony do Stanów Zjednoczonych. Kamil zastawia pu apk w fundacji lecz sam staje si ofiar zamachu przygotowanego przez Zajcewa. mier przyjaciela jest dla Olgierda wstrz sem co wi cej zwierzchnicy podejrzewaj e wyda Kamila. Poddaje si wi c podda testowi na wykrywaczu k amstw. Szef UOP u dawny kolega Olgierda prosi go o pomoc w zdemaskowaniu Szaw owskiego. S niezbite dowody e toSzaw owski by wtyczk mafii i to przez niego zgin Zybertowicz.. Serial sensacyjny 52 min Polska 1995Re yseria: Wojciech WójcikScenariusz: Wojciech Wójcik Witold HorwathZdj cia: Piotr WójtowiczMuzyka: Jerzy SatanowskiAktorzy: Marek Kondrat Renata Dancewicz Tomasz Koz owicz Lew Rywin Wojciech WysockiOla Rosi ska Bogus aw Sobczuk i inni
05:00

Ekstradycja
Szef UOP jest ju niemal pewny e Szaw owski przekazuje informacje mafii. Halski w przebraniu przedostaje si do zamku Novotnego a oddzia y specjalne policji otaczaj posiad o
TVPOLONIA
06:00

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
06:10

Korona krlw
Odc 204 W karczmie pojawia si Bogdan. Jest zachwycony widokiem Audre. Przyjecha na Wawel z prezentem od El biety. Królowa podarowa a mu soko a. Cudka nadaje swoim synomimiona Pe ka i Niemierza Kazimierz szaleje z rado ci. El bieta jest w ciek a gdy orientuje si e Paszek i Anna maj si ku sobie. Poleca by Paszek jak najszybciej opu ci Bud i wyjecha do Krakowa. Zachowanie Bogdana wzbudza w tpliwo ci mentora który odnosi wra enie e ten szpieguje dla króla W gier. Telenowela historyczna
06:35

R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2209 Helmut prosi Górków o numer telefonu Ireny chce odebra od niej ksi k pami tk po dziadku. Waleria i Stefan nie zgadzaj si na kontakt dawnych sanatoryjnych znajomych w obawie o to e Wyszy ska odbije Sadowskiej kolejnego partnera. Sabina próbuje uciec przed alkoholem wyszukuj c sobie zaj cia. Gdy przypadkiem spotyka Tobiasza idzie z nim do baru. Odrzuca jego zaloty i kiedy m czyzna wychodzi pojawia si Tomala. Franek namawia Regin na dalsz diagnostyk lecz partnerka chce odpocz od lekarzy i skupi si na treningach przed konkursem fortepianowym. Na próbie Arleta i Remek zauwa aj e Czapla traci si y i równowag . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Za marzenia
Zosia b aga Anielaka by pozwoli jej wróci do pracy. Ponadto odkrywa e jej by y kochanek Jacek Górski ma konto na portalu randkowym. Marta ona Górskiego niespodziewanie zaprasza dziewczyn a kolacj . Bartek na pro b matki ledzi swojego ojca i przy apuje Soko a seniora gdy ten spotyka si z tajemnicz pani Asi . Anka postanawia wzi udzia w konkursie dla wiza ystek za namow Paw a który organizuje jej profesjonaln sesj zdj ciow . W finale trójka przyjació musi ugasi ma y po ar. Serial obyczajowy 44 min Polska 2018Re yseria: Olga Chajdas ukasz Wi niewskiScenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna GoleniaMuzyka: Marek DziedzicAktorzy: Maja Bohosiewicz Piotr Nerlewski Anna Kaczmarczyk Marcin Perchu Miko aj Cie lak Iza Kuna Robert Krzy owski Piotr Ligenza Kamil Kula Paulina Chru ciel Jakub Mazurek Maja Bohosiewicz Anna Kaczmarczyk Piotr Nerlewski Paulina Chru ciel
13:05

Wojna domowa
Ci kie jest ycie. Serial przedstawia perypetie rodzin Jankowskich i Kami skich. Lata 60. XX wieku. Jankowscy wychowuj 16 letniego syna Paw a. Do s siadów wprowadza si Anula siostrzenica pani Kami skiej
13:40

Wojna domowa
Bilet za fryzjera. Serial komediowy 27 min Polska 1965Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Maria ZientarowaZdj cia: Mieczys aw JahodaMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Irena Kwiatkowska Alina Janowska Kazimierz Rudzki Andrzej Szczepkowski Krzysztof Musia El bieta Góralczyk i inniPomimo pró b i gró b rodziców Pawe piel gnuje bujn fryzur a la Beatles. Zafascynowany modn muzyk marzy by pój na wyst p piosenkarki która jest bo yszczem m odzie y. Gotów jest zap aci za t przyjemno najwy sz cen . Aby wy udzi od ojca pieni dze na bilet decyduje si nawet na wizyt u fryzjera i brutalne postrzy yny
14:10

Wojna domowa
Wywiadówka. Serial komediowy 29 min Polska 1965Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Maria ZientarowaZdj cia: Mieczys aw JahodaMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Irena Kwiatkowska Alina Janowska Kazimierz Rudzki Andrzej Szczepkowski Krzysztof Musia El bieta Góralczyk i inni Pani Irena w zast pstwie chorej matki Paw a idzie na wywiadówk . W szkolnej awie spostrzega swoj sympati z lat m odo ci. Po zebraniu oboje wybieraj si do kawiarni od wie y wspomnienia. Przy winie znajomy pomaga pani Irenie obliczy jak procentowo wygl daj stopnie Paw a
14:45

Poland in Undiscovered
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:15

Akcja wakacje
15:45

Tajemnica Sagali
Trzecia cz mocy. Kuba i Jacek przenosz si do Biskupina jednocze nie cofaj c si w czasie do VII wieku p.n.e. Ch opcy poznaj swoj rówie nic Estoch i znajduj w Biskupinie kolejn cz Sagali. Czczona jest przez mieszkaj cy tu lud jako Serce Boga S o ca. Za przyw aszczenie sobie kamienia zostaj skazanina mier g odow . TRZECIA CZ MOCYSerial dla m odych widzów 25 min Niemcy Polska 1996Re yseria: Jerzy ukaszewiczScenariusz: Marina Vorlop Bell Jerzy ukaszewiczZdj cia: Zdzis aw NajdaMuzyka: Krzesimir D bskiAktorzy: Grzegorz Ruda Marcin Nowacki Jan Jankowski Ma gorzata Foremniak Derval de Faria Cezary ak i inni
16:15

Al chemik
Woda. Al chemik wprowadza m odych widzów do wiata nauki za pomoc ciekawych przygód praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentów a wszystko to poprzez jego fascynuj c fabularn otoczk . M ody naukowiec Alek w trakcie jednej ze swoich naukowych ekspedycji a w wyniku niespotykanych zdarze przenosi si do czasów redniowiecznych. W nowym otoczeniu wyj tkowe magiczne (cho w istocie poparte wspó czesn wiedz i do wiadczeniem) umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej królowej Kaliny która mianuje naszego bohatera swoim nadwornym Al chemikiem. W tym odcinku Al t umaczy m odemu widzowi co to jest chemia. Wyja nia jej wszechobecno w naszym yciu. Uwag widza kieruje na zwi zek chemiczny jakim jest woda. Przeprowadza równie do wiadczenie z wykorzystaniem suchego lodu
16:30

Baw si s owami
Co lubisz. Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
16:40

Baw si s owami
Co wolisz. Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
16:50

A to polski w a nie..
Co ma piernik do wiatraka i inne wypieki. Zbiór felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odych widzów. Zostan m.in. wyja nione znaczenia s ów i pokazane najcz stsze b dy j zykowe. Widzowie poznaj bli ej polskie tradycje i kultur . W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tym celu si ga do wierszyków przys ów i piosenek. Program prowadzi nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego autorka strony Trudny j zyk polski
17:00

Program dla m odzie y
17:20

Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
17:30

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2209 Helmut prosi Górków o numer telefonu Ireny chce odebra od niej ksi k pami tk po dziadku. Waleria i Stefan nie zgadzaj si na kontakt dawnych sanatoryjnych znajomych w obawie o to e Wyszy ska odbije Sadowskiej kolejnego partnera. Sabina próbuje uciec przed alkoholem wyszukuj c sobie zaj cia. Gdy przypadkiem spotyka Tobiasza idzie z nim do baru. Odrzuca jego zaloty i kiedy m czyzna wychodzi pojawia si Tomala. Franek namawia Regin na dalsz diagnostyk lecz partnerka chce odpocz od lekarzy i skupi si na treningach przed konkursem fortepianowym. Na próbie Arleta i Remek zauwa aj e Czapla traci si y i równowag . Serial obyczajowy
19:20

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Komisja morderstw
Zona 209. Poszukiwacze skarbów odkrywaj w postsowieckim bunkrze trzy metalowe trumny. W jednej z nich znajduj si zw oki ubrane w mundur ameryka skiego genera a. Jeden z odkrywców wkrótce umiera
21:35

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:10

Ekstradycja
Halski wyje d a na zas u ony urlop na Mazury. Zabiera ze sob Beat i córk . Sabina nie mo e im towarzyszy interesy j poch aniaj . Wypoczynek Olgierda zostaje gwa townie przerwany
23:05

Ekstradycja
Córka Halskiego zostaje porwana. Kidnaperzy wyznaczaj spotkanie w podwarszawskim hotelu. Udaje im si uprowadzi komisarza do lasu gdzie stawiaj warunek oddadz dziecko za narkotyki Novotnego
Live-Chat aktivieren