OTR
Datum
<
Juli 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:45

Za marzenia
Bartek znów ma problemy w klubie gdy jedna z kelnerek Natalia niszczy przypadkiem drogi sprz t. Ch opak staje w obronie kole anki i bierze win na siebie a mened er od razu wybucha w ciek o ci . Sokó próbuje te pomóc Ance tak by pozosta a jednak w konkursie. Namawia Ing do rozmowyz Danielem producentem programu. Tymczasem Szymon prosi Ani by zast pi a jego charakteryzatork w teatrze w dniu premiery. Zosia poznaje przypadkiem Rafa a zbuntowanego nastolatka oraz ksi dza który stara si ch opakowi pomóc. Serial obyczajowy
01:45

Rodzina Treflikw
Urodziny Treflika. Treflik ma urodziny na których zjawia si ciotka czarownica i porywa tort. Ma y wujcio pomaga odzyska tort a akomstwo nie przynosi ciotce po ytku
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

1920. Wojna i mi o
Pocz tek. Marzec 1920 r. W adek przenosi si do garnizonu po o onego we wschodnim Mazowszu. Tam poznaje w a cicieli pobliskiego maj tku w D brówce pa stwa Olszy skich i ich dzieci wietnego je d ca Teofila i pi kn cho wynios Zosi . Bronek dzi ki przyja ni z Mieciem cz owiekiem w tpliwej reputacji poznaje wiat warszawskiej cyganerii zakochuje si w artystce kabaretowej Lulu. Pensja oficera nie wystarcza jednak na wystawne ycie zapo ycza si u Miecia a ten zamiast zwrotu d ugu proponuje wspólny interes. Józef w sztabie wywiadu poznaje nowo przyj t sekretark szefa Jadwig . Zakochuje si w niej. Aleksander komisarz polityczny bolszewickiego oddzia u pod komend Tkaczenki zaprowadza rewolucyjneporz dki w bia oruskich wsiach. Serial wojenny
03:20

Bez lito ci
Sfora to czworo przyjació pracuj cych w policji i prokuraturze. Gdy jeden z nich ginie pozostali postanawiaj wyda prywatn wojn mafijnemu bossowi Starewiczowi który zleci morderstwo
05:25

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
05:35

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
TVPOLONIA
06:25

Festiwal Muzyki Tanecznej Kielce 2019
10 i 11 sierpnia w amfiteatrze Kadzielnia zabrzmi przeboje muzyki dance. W pierwszym dniu festiwalu o tytu Najlepszego Polskiego Hitu Tanecznego 2019 powalcz polscy przedstawiciele gatunków disco polo i dance w tym: Boys Bayer Full After Party Andre obuzy Top Girls Exstazy Mejk Kordian MiG Classic. Wyst pi tak e zagraniczne gwiazdy. Drugiego dnia na scenie pojawi si m.in. Francesco Napoli Fun Factory Limahl Dr Alban Shaun Baker Stefano Terrazzino Denzel Loubega. W niedziel Bayer Full b dzie wi towa 35 lecie istnienia
07:15

Ko o pira
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:25

Ziarno
Program katolicki adresowany do najm odszych widzów i ich rodziców. Uczy otwarto ci na wiat i szacunku do innych ludzi oraz wpaja warto ci chrze cija skie. Prezentowane piosenki teledyski filmy animowane i informacje dotycz nie tylko religii. Prowadz cy rozmawiaj tak e o sprawach które pomagaj uwra liwi m odych widzów na ró norodne problemy otaczaj cego wiata
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:10

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:45

Wadowickie spotkania ze wi tym Janem Paw em II
Pawe Jarosz. 100. rocznica urodzin Karola Wojty y stwarza doskona okazj do tego aby przywo a t wyj tkow posta w pami ci tych którzy osobi cie si z nim zetkn li. Wspomnienie Papie a jest wci ywe w sercach Polaków a jego nauki wci aktualne. Cykl rozmów z Artystami którzy maj osobiste do wiadczenie spotkania z Papie em w Jego rodzinnym domu w Wadowicach pozwoli upami tni wi tego i poka e e wiele lat po mierci jego charyzmat dalej zmienia cz owieka i jego serce. Jan Pawe II nie umar lecz yje tak d ugo jak d ugo pami o nim b dzie piel gnowana
13:00

Transmisja mszy wi tej
14:15

Fajna Polska
Bydgoszcz. Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
15:10

29. Przegl d Piosenki Aktorskiej we Wroc awiu
Z powa aniem L. Cohen. Koncert Galowy 29. Przegl du Piosenki Aktorskiej który re yser Andrzej Domalik po wi ci piosenkom najs ynniejszego kanadyjskiego barda Leonarda Cohena. Wyst pili m.in.: Kinga Preis Magda Kumorek Justyna Szafran Bogna Wo niak Jan Kanty Pawlu kiewicz Zbigniew Zamachowski Wojciech Malajkat Marcin Przybylski Bartek Porczyk Arek Brykalski i Mariusz Kiljan
16:10

Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
16:30

Le niczwka
Marek obserwuje dom Janusza. Aniela podwozi do Le niczówki dziewczyn któr spotka a na stacji benzynowej. Nastolatka zabiera pieni dze przeznaczone na renty i emerytury
16:55

Le niczwka
Inga ucieka z domu Konrada i dobiega do drogi. Samochód si zatrzymuje wysiada z niego Aniela. Kasia i Krzysztof przyje d aj do s du. Przed budynkiem jest t um dziennikarzy
17:30

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:50

Za marzenia
Anka szykuje si do fina u konkursu wiza u a Zosia do pierwszego dnia swojej pracyw szkole oraz na kolejne starcie ze zbuntowanym nastolatkiem Rafa em który ukrad jej pieni dze. Szymon czyta pierwsze recenzje swojej sztuki i jest naprawd za amany. A do tego pada ofiar psychofana (Misiek Koterski) który porywa go z planu. Inga po tym jak ujawni a e jest w zwi zku z kobiet ma z kolei problemy w pracy i ostro k óci si z producentem serialu Szepty mi o ci . Tymczasem Bartek wraca do klubu po swoje rzeczy i namawia Natali by odesz a w ko cu od Karola. A wieczorem zaprasza Ank na gor c randk . Serial obyczajowy
18:35

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
18:50

Prywatne ycie zwierz t
Samice s dzielne. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
19:15

Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
19:25

Nela ma a reporterka
Sierociniec dla zwierz t na Kostaryce. Nela odwiedza sierociniec dla zwierz t które w ró nych okoliczno ciach straci y mam . Odcinek opowiada o tym jak ludzie opiekuj si ma ym leniwcem ocelotem mrówkojadem a nawet mij
19:45

Ba nie i bajki polskie
Zaczarowane pantofelki. Mela córka ubogiego szewca podziwia na sklepowej wystawie wspania e czerwone pantofelki. Pewnego dnia da aby ojciec kupi jej takie buciki. Poniewa ojciec odmawia Mela idzie spa obra ona
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Ostróda. Najnowocze niejsza estrada plenerowa w kraju najwi ksze gwiazdy polskiej muzyki s ynni zagraniczni wykonawcy i m odzi utalentowani arty ci to wszystko czeka widzów w ramach 9 koncertów niesamowitego lata z Dwójk . W drugim tygodniu trasy wyj tkowy koncert odb dzie si w Ostródzie. Wyst pi w nim: Golec uOrkiestra Aleksiej Jarowienko Halina Mlynkova Jorrgus Classic Exaited Bayer Full Defis Milano Piersi Andree i Don Vasyl. Koncert w amfiteatrze poprowadz Ma gorzata Tomaszewska i Tomasz Kammel poza scen wywiady z gwiazdami przeprowadzi Izabella Krzan
21:35

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Ostróda. Wakacyjna trasa Dwójki to najnowocze niejsza estrada plenerowa najwi ksze gwiazdy polskiej muzyki i zagraniczni arty ci. Odb dzie si 9 koncertów w których wyst pi m.in.: Sylwia Grzeszczak Weekend Anna Wyszkoni Bayer Full Helena Vondrá ková Milano Pi kni i M odzi Cleo Daj To G o niej Ronnie Ferrari Thomas Anders Modern Talking Band Zenek Martyniuk Maryla Rodowicz Defis zy Blue Cafe After Party Roksana W giel Jorrgus Aleksiej Jarowienko i Stachursky. Koncerty odb d si m.in. w Nowym Targu Olsztynie Gdyni i Rzeszowie
22:40

Zniewolona
Madame Makarowa i Potap przetrzymuj Kati w zamkni ciu. Zamierzaj j sprzeda dziwacznemu Holendrowi. Panas zostaje powo any do wojska. Natalie traci dziecko
23:35

Studio Kultura niedziela z..
kinem Stanis awa Barei. Tym razem spotkanie z kinem Stanis awa Barei (1929 1987). O tym e by re yserem wie ka dy. Ale w programie rozmawiamy tak e o mniej znanych obliczach bohatera tego wydania. By te scenarzyst i aktorem. Stanis aw Bareja podobnie jak Hitchcock pojawia si w swoich filmach. Agnieszka Szyd owska rozmawia z on i córk re ysera jego wspó pracownikami i lud mi którym bliska jest jego twórczo
Live-Chat aktivieren