OTR
Datum
<
Juli 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:05

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:15

Film dokumentalny
01:10

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:30

Tajemnica Sagali
Zatoka mgie. Stra nik magicznego kamienia Jarpen przenosi Kub i Jacka naziemie Germanów gdzie para rybaków opiekuje si uratowanymirozbitkami synami króla Jutów: m odszym Agnarrem i starszymGeirrodem. Ch opcy zaprzyja niaj si przybysze z XX wieku ucz królewskich synów gry w koszykówk . Niestety podczas rozgrywkidochodzi do sprzeczki. ZATOKA MGIE Serial przygodowy fantasy 25 min Niemcy Polska 1996Re yseria: Jerzy ukaszewiczScenariusz: Marina Vorlop Bell Jerzy ukaszewiczZdj cia: Zdzis aw NajdaMuzyka: Krzesimir D bskiWykonawcy: Marek Barbasiewicz Jacek Wolszczak Witold Wysota Grzegorz Drojewski Aleksandra Koncewicz Marian Opania Bart omiej RudaAktorzy: Jan Jankowski Derval De Faria Grzegorz Ruda Marcin Nowacki Fred Delmare Gertrud Roll Adam Ozga Kuba Tolak Ola Tokarska
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Wied min
Nauka. Wied min Geralt z Rivii ratuje ycie w adczyni Cintry Calanthe i jej córce Pavetcie. Zbieg okoliczno ci sprawia e gdy Pavetta rodzi córk ycie Geralta zostaje nierozerwalnie zwi zane z Ciri
03:18

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
03:20

Barwy szcz cia
Odc. 2210Sabina ukrywa objawy kaca przed dzie mi. Znowu anga uje Kajtka i Oliwk do opieki nad Maj a sama z ulg zostaje w domu. Za pomoc alkoholu kobieta przenosi si w wiat gdzie mo e by z Tomal . Bo ena i Karolina maj k opot z rodzin Malinowskich która amie wszelkie zasady pobytu. Sta ska nie daje si zastraszy i da natychmiastowej wyprowadzki. Kilka godzin pó niej pod pretekstem zgubionego futera u do okularów Bo en odwiedza Stawicki... Waleria dowiaduje si od Ireny e to nie ona lecz jej kole anka mia a romans z Helmutem w sanatorium. Wies awa do cza do seniorek z nadziej na spotkanie dawnej sympatii. Serial obyczajowy
03:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:10

Warto rozmawia
Program publicystyczny z udzia em go ci i publiczno ci. Prowadzi Jan Pospieszalski
05:00

Ekstradycja
Córka Halskiego zostaje porwana. Kidnaperzy wyznaczaj spotkanie w podwarszawskim hotelu. Udaje im si uprowadzi komisarza do lasu gdzie stawiaj warunek oddadz dziecko za narkotyki Novotnego
TVPOLONIA
06:00

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
06:10

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
06:35

Zrb to ze smakiem
Program promuj cy kuchni dolno l sk wyroby regionalne a tak e slow food ywno produkowan w tradycyjny sposób. Zaprezentowani zostan mieszka cy Dolnego l ska którzy dzi ki pomys owo ci i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Autorzy programu próbuj zach ci osoby zajmuj ce si produkcj roln do podj cia stara o zdobycie licencji na dzia alno w bran y
07:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2211 Malinowscy szkaluj hotel Sta skich w internecie z kolei Stawicki ocenia swój pobyt w samych superlatywach. Bo ena wyjawia Kasi e z wzajemno ci spodoba a si doktorowi dlatego musia a uci t znajomo . Górka próbuje przekona Marlen do udzia uw warsztatach terapeutycznych organizowanych przez fundacj Diany. Tymczasemm czyzna którym jest zauroczona Czerwi ska zamierza oskar y j o n kanie. Darek przedstawia Szubertowi Ig jako kandydatk na PR owca Spartan. Waleria podst pem przejmuje ksi k Helmuta od Wies awy. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Wied min
Nauka. Wied min Geralt z Rivii ratuje ycie w adczyni Cintry Calanthe i jej córce Pavetcie. Zbieg okoliczno ci sprawia e gdy Pavetta rodzi córk ycie Geralta zostaje nierozerwalnie zwi zane z Ciri
13:05

Pensjonat nad rozlewiskiem
Adam Kunert wprowadza w pensjonacie swoje porz dki. Magda zostaje szefow recepcji a Kuba oficjalnie mened erem. Marysia czuje si oszukiwana przez Kub ale nie wie e jej ukochany ma plan zdemaskowania Adama. Konrad wyje d a do Wa brzycha z nadziej odnalezienia osób które pad y ofiar Kunerta. Paula ze S awkiem maj coraz wi ksze problemy z synem. Rysio z koleg znajduj w lesie niewypa który wrzucaj do ogniska. Nad Rozlewisko ze Stanów przylatuje z wizyt Elwira która wszystkim opowiada o swoim szcz liwym yciu za oceanem. Prawda jednak okazuje si zupe nie inna. Serial obyczajowy
13:55

Pensjonat nad rozlewiskiem
Marysia aby podreperowa domowy bud et zatrudnia si w sklepie u Jó wiakowej. Mirka popada w depresj . Maciej namawia on na adopcj Jowity. Adam chce zamontowa w pensjonacie kamery. Tomasz odkrywa w jaki sposób znalaz si podpis Basi na wekslu. Kuba ca y czas szuka dowodów na nielegaln dzia alno Adama. Niespodziewanie z pomoc przychodzi mu Magda. Do pensjonatu w tym samie czasie przyje d aj zawodnicy MMA i dziennikarka (Anna Popek). Anna Popek przeprowadza wywiad z Ew Stern która dowiaduje si o z ym stanie zdrowia Ivo Wenerta. Serial obyczajowy
14:40

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:15

Przyrodnik na tropie
ukasz Bo ycki biolog i fotograf przyrody omawia w programie ró ne aspekty ycia zwierz t w kontek cie ich wzajemnych powi za i oddzia ywa . Przyrodnik obserwuje wybrane gatunki w ich naturalnym rodowisku komentuj c ró ne wydarzenia w lekki i przyst pny sposób. Seria propaguje wiedz o polskiej przyrodzie uzupe niaj c j o nieznane cz sto zaskakuj ce fakty na temat relacji mi dzy zwierz tami
15:45

Tajemnica Sagali
Agnarr i Geirrod. Kuba i Jacek ucz rybaków u których znale li go cin jak z wody morskiej pozyska sól substancj bardzo wówczas drog . W podzi ce gospodyni daje im kamie który wydoby a ze z owionej wcze niej ryby. Jest to kolejna cz Sagali. Geirrod da jednak zwrotu podarunku. Jest synem króla i uwa a i kamie nale y si w a nie jemu. By unikn bójki jego m odszy brat Agnarr wrzuca kamie do morza. Jacek nurkuje i wydobywa z g biny czwart zagubion cz . AGNARR I GEIRRODSerial dla m odych widzów 25 min Polska Niemcy 1996Re yseria: Jerzy ukaszewiczScenariusz: Jerzy ukaszewicz i Marina Vorlop BellMuzyka: Krzesimir D bskiZdj cia: Zdzis aw NajdaWyst puj : Grzegorz Ruda Marcin Nowacki Jan Jankowski Ma gorzata Foremniak Dervel do Faria Cezary ak i inni
16:15

W krainie ba ni
Lech Czech Rus. W tym odcinku Ojciec prowadzi Bajark i Bajarza do pomieszczenia ukrytego za tajemnymi drzwiami w piwnicy. Znajduje si tam scena teatralna W a nie na jej deskach b dzie rozgrywa si dzisiejsza ba . Opowiada ona o plemieniu S owian które staje przed konieczno ci opuszczenia swych ziem. Ich wódz poleca swym synom: Lechowi Czechowi i Rusowi by wyruszyli na poszukiwanie nowego miejsca w którym mogliby si osiedli . Bracia bardzo si od siebie ró ni i ka dy z nich podczas wspólnej w drówki poszukuje czego innego. Jak zako cz si poszukiwania nowej ojczyzny Czy S owianie pozostan zjednoczeni czy mo e ka dy z braci pójdzie swoj drog
16:40

Zaczarowany wiat..
Amelia razem ze swoim tat Maksimem Woitiulem pierwszym solist Polskiego Baletu Narodowego odkryj przed dzie mi wyj tkowy zawód tancerza w balecie. Jak d ugo trzeba wiczy eby zosta solist Ile trwaj przygotowania do spektaklu i jak wygl daj podstawowe pozycje baletowe To tylko cz ciekawostek które zostan wyja nione w tym spotkaniu w Zaczarowanym wiecie
17:00

Do przerwy 0:1
Po egnanie z wakacjami. Serial dla m odych widzów 27 min Polska 1969Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz na podstawie w asnej powie ci: Adam BahdajZdj cia: Stanis aw LothAktorzy: Roman Wilhelmi Józef Nalberczak Marian Tchórznicki Aleksander Dzwonkowski Barbara So tysik Mieczys aw Milecki Marian Opania Wanda uczycka i inniKolejna ucieczka Paragona przed z odziejami skór ko czy si dlaniego tragicznie. Ch opak spada z rusztowania i trafia do szpitala. W tym czasie rozpoczyna si mecz fina owy turnieju o Z ot pi k
17:30

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Co dalej
Demokracja elektroniczna. Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2211 Malinowscy szkaluj hotel Sta skich w internecie z kolei Stawicki ocenia swój pobyt w samych superlatywach. Bo ena wyjawia Kasi e z wzajemno ci spodoba a si doktorowi dlatego musia a uci t znajomo . Górka próbuje przekona Marlen do udzia uw warsztatach terapeutycznych organizowanych przez fundacj Diany. Tymczasemm czyzna którym jest zauroczona Czerwi ska zamierza oskar y j o n kanie. Darek przedstawia Szubertowi Ig jako kandydatk na PR owca Spartan. Waleria podst pem przejmuje ksi k Helmuta od Wies awy. Serial obyczajowy
19:20

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Ojciec Mateusz
Randka. Nastoletni Adam Rydz umawia si przez internet na randk z Nicole. Wkrótce ci ko ranny ch opak zostaje znaleziony na przystani. Ojciec Adama zg asza si na policj poniewa kto mu grozi
21:35

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:10

Ekstradycja
Szanta owana przez Nadie d Sabina podpisuje umow na kredyt z Geobankiem. Ludzie Tumskiej nie dotrzymuj umowy. Przechwytuj narkotyki i wabi Halskiego do opustosza ej hali fabrycznej
23:05

Ekstradycja
Po podaniu oficjalnego komunikatu e Halski zosta ci ko ranny Gruby idzie do szpitala by go dobi . Wpada w zasadzk przygotowan przez policj . Niestety przest pca nie wie gdzie jest Basia
Live-Chat aktivieren