OTR
Datum
<
Juli 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:35

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

S oneczna w cznia
Max das Phaenomen. Max budzi si rano w z ej formie. Nie chce i do szko y ma do wszystkiego zw aszcza Artura i jego kompanii. Matylda namawia przyjaciela by u y swej niezwyk ej mocy i da kolegom nauczk . W czasie lekcji matematyki z któr ostatnio Max mia k opoty ch opak wykazuje nagle niesamowit wiedz wiadcz c o nieprzeci tnych zdolno ciach. Podczas lekcji historii przewy sza m dro ci nawet nauczyciela. Nieprawdopodobne sukcesy Maxa wzbudzaj jeszcze wi ksz z o Artura. Serial dla m odych widzów przygodowy
01:30

Podr za jeden u miech
Grzybobranie. Ch opcom udaje si zmyli milicjantów i razem z odzyskan walizk ruszaj nad jezioro. Tam korzystaj z go cinno ci grupy m odych ludzi którzy na dalsze wakacje zarabiaj zbieraniem grzybów. Poldek i Dudu zostaj w czeni do tej akcji ale jak si okazuje zupe nie nie znaj si na grzybachi na wielki zarobek liczy nie mog . Podczas w drówki po lesie Poldek staje si wiadkiem dziwnej sceny w samochodzie. Po powrocie do obozu opowiada starszym ch opcom o tym co widzia . Wszyscy nabieraj przekonania e wpad na trop wielkiego przest pcy. Tymczasem Dudu chroni si na drzewie przed atakuj cym go ody cem. Wreszcie obaj autostopowicze trafiaj na komend milicji sk d odbiera ich niedawno poznana tajemnicza pani. W jej towarzystwie ch opcy ruszaj w dalsz podró . Serial przygodowy 29 min Polska 1971Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz: Adam BahdajAktorzy: Filip obodzi ski Henryk Go biewski Alina Janowska Hanna Skar anka Jerzy Cnota Janusz K osi ski i inni
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:22

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:25

Echo serca
Podczas nocnego dy uru karetki przywo do Szpitala Pó nocnego dwie pacjentki w stanie krytycznym. Samochody kobiet zderzy y si czo owo jad c z du pr dko ci po obwodnicy
03:10

Barwy szcz cia
Odc. 2220 Witek by zyska przychylno kolegów z klasy zaczyna dystansowa si od Aleksa. Jedzie do szko y autobusem zamiast skorzysta z podwózki Borysa. Nast pnie daje si namówi na wagary i tak trafia do kawalerki po babci Piotrka gdzie nowi kumple za ywaj narkotyki. Regina przera ona coraz gorszym samopoczuciem i omdleniem podczas konkursu jedzie do przychodni. Robi komplet bada i spodziewa si najgorszego. Franek chce wierzy e to tylko przem czenie. Klara ma spotkanie w spó dzielni literackiej w sprawie powie ci Katarzyny Zimy. Kniewski nie zostawia na jej konspekcie suchej nitki. Poza tym Pyrka nie rezygnuje z rozmów z pozostaj cym w pi czce Hubertem. Serial obyczajowy
03:40

Glina
Andrzej Gajewski i Jerzy kontynuuj ledztwo w sprawie tajemniczego znikni cia m odej kobiety o której opowiada kierowca fiata Tomasz. Po wypadku zostawi j sam w rozbitym aucie
04:35

Glina
W podwarszawskim domu dziecka Jerzy odnajduje Ew Wasiak z któr mieszka a zaginiona. Gajewski zabiera j do opuszczonej fabryki w której w piecu odkryto ludzkie szcz tki
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Poland in Undiscovered
Che mno. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
Odc 210 Audre widzi e Bogdan jest zdenerwowany. Ten k amie e to z powodu ich wspólnego wyjazdu. Ucieka jednak cigany przez Ma ka. Adelajda jest w ciek a i za amana po tym co powiedzia jej Kazimierz. Chce wynie si z Wawelu. Królowi wpada w oko Krystyna. El bieta jest poruszonana wie o zamachu na Kazimierza. Podejrzewa Ludwika. Telenowela historyczna
06:35

R czka gotuje
Folwark Kamyk. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2221 Po ostatnich k amstwach Witek stara si przypodoba Aleksowi i jego rodzinie. W szkole koledzy z klasy obawiaj si e Z oty zdradzi ich met . Kiedy dochodzi do szarpaniny syn Marka wykazuje si si fizyczn czym zyskuje szacunekBogdana Piotrka i Krzy ka i ponownie zostaje przyj ty do ich paczki. Sabina zamiast w pracy znowu przebywa w alkoholowym wiecie halucynacji z nie yj cym Tomal . Le c w parku kobiet spotyka Tymon. Kajtkowi jest wstyd przed przyjació mi za zachowanie matki. Renata i Dominika s zadowolone ze zmian w Feel Good ale spokój w lokalu burzy awaria internetu. Dziewczyny wzywaj na pomoc Sebastiana. Kowalski szybko naprawia usterk a potem przy kawie zaczyna flirtowa z Renat . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Za marzenia
Bartek postanawia odwiedzi rodziców w om y. W drodze spotyka ci arn dziewczyn która nagle zaczyna rodzi . Zosia podejrzewa e ksi dz Andrzej mia przed laty romans z jej matk i mo e by jej ojcem. Na uczelni dziewczyna spotyka te Mart i jest wiadkiem jej kolejnej k ótni z m em. Tymczasem Szymon daje ukochanej klucze do swojego mieszkania. Z kolei Pawe ostrzega Ank e mo e straci prac w serialu. Dziewczyna prosi te swojego ojca by pomóg Bartkowi w walce z Karolem. W finale trójka przyjació trafia do autobusu prowadzonego przez kobiet która jest na skraju za amania (w tej roli Agnieszka Pilaszewska). Serial obyczajowy
13:20

Wojna domowa
Zagraniczny go. Serial przedstawia perypetie rodzin Jankowskich i Kami skich. Lata 60. XX wieku. Jankowscy wychowuj 16 letniego syna Paw a. Do s siadów wprowadza si Anula siostrzenica pani Kami skiej
14:20

Wojna domowa
Co ka dy ch opiec. Serial przedstawia perypetie rodzin Jankowskich i Kami skich. Lata 60. XX wieku. Jankowscy wychowuj 16 letniego syna Paw a. Do s siadów wprowadza si Anula siostrzenica pani Kami skiej
15:15

Polska Molskiej
Bydgoszcz. Ide programu jest propagowanie turystyki kulinarnej i aktywnego sp dzania czasu. Dla prowadz cej Gosi Molskiej szczególnie istotna jest ekologiczna ywno . Przygotowuje potrawy z naturalnych produktów pochodz cych z ma ych gospodarstw. W ka dym odcinku odwiedza inny region lub miasto i ods ania przed widzami lokaln scen gastronomiczn . Wst puje do barów restauracji spotyka si z kucharzami twórcami prawdziwego regionalnego jedzenia. W programie wa ni s w a nie ci ludzie: pe ni pasji producenci serów zagrodowych hodowcy zwierz t ogrodnicy rolnicy bari ci i zakochani w swojej pracy szefowie kuchni
15:45

S oneczna w cznia
Die Entfuehrung. S awa Maxa w Tardzie ro nie z ka dym dniem. Jego magicznezdolno ci zaczynaj interesowa dwóch z odziejaszków Ediego i Dila którzy planuj napad na miejscowy bank. Kiedy widz e ch opiec bezu ycia klucza dostaje si do szko y postanawiaj wykorzysta jegoniezwyk e zdolno ci. Na wie e matka i siostra znalaz y si w apachz odziei Max jedzie do banku umo liwia im wej cie do sejfu alenatychmiast ich w nim zamyka i powiadamia miejscow policj . Dzi kitemu staje si jeszcze s awniejsz postaci w miasteczku. Przy okazjijednak Max i Matylda natrafiaj na lad tajemniczej istoty którawyra nie poluje na Maxa. Serial przygodowy dla m odych widzów 26 min Polska 2000
16:15

Al chemik
Roztwór. W tym odcinku Al wyja nia co to jest roztwór. Dodatkowo przeprowadza do wiadczenie w którym powstaje lustro
16:30

Baw si s owami
Pory dnia. W tym odcinku zagadnienia j zykowe: Która jest godzina (godziny pe ne) pory dnia
16:40

Baw si s owami
Mój dzie. W tym odcinku: Zagadnienia j zykowe: czynno ci dnia codziennego (formy czasownikowe w liczbie pojedynczej) O której godzinie okre lanie godzin w miejscowniku
16:50

A to polski w a nie..
Kaczka. Zbiór felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odych widzów. Zostan m.in. wyja nione znaczenia s ów i pokazane najcz stsze b dy j zykowe. Widzowie poznaj bli ej polskie tradycje i kultur . W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tym celu si ga do wierszyków przys ów i piosenek. Program prowadzi nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego autorka strony Trudny j zyk polski
17:00

Podr za jeden u miech
Królowa autostopu. Ciocia Ula wyró nia si urod . Okazuje si e jest królow autostopu od lat w druj c po kraju. Spotkana grupa trampów porywa cioci Ul i ch opców na dalsz w drówk . Serial przygodowy 30 min Polska 1971Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz wed ug w asnej powie ci: Adam BahdajAktorzy: Filip obodzi ski Henryk Go biewski Alina Janowska Lidia Korsakówna Henryk B k Kazimierz Brusikiewicz Stanis awIgar Andrzej Szajewski Jerzy Turek i inni
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2221 Po ostatnich k amstwach Witek stara si przypodoba Aleksowi i jego rodzinie. W szkole koledzy z klasy obawiaj si e Z oty zdradzi ich met . Kiedy dochodzi do szarpaniny syn Marka wykazuje si si fizyczn czym zyskuje szacunekBogdana Piotrka i Krzy ka i ponownie zostaje przyj ty do ich paczki. Sabina zamiast w pracy znowu przebywa w alkoholowym wiecie halucynacji z nie yj cym Tomal . Le c w parku kobiet spotyka Tymon. Kajtkowi jest wstyd przed przyjació mi za zachowanie matki. Renata i Dominika s zadowolone ze zmian w Feel Good ale spokój w lokalu burzy awaria internetu. Dziewczyny wzywaj na pomoc Sebastiana. Kowalski szybko naprawia usterk a potem przy kawie zaczyna flirtowa z Renat . Serial obyczajowy
19:20

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Komisja morderstw
Warunek zmartwychwstania. W niewielkich odst pach czasu zostaj zamordowane trzy osoby. Okazuje si e wszystkie ofiary w czasach PRL u pracowa y dla S u by Bezpiecze stwa. W jednym z domów Dominik Hertz znajduje wyryte na cianie po hebrajsku imi Ariocha starotestamentowego demona zemsty. Komisja dociera do dokumentów z których wynika e ca a trójka zosta a oddelegowana do pracy w hotelu Viktoria gdzie mieli szpiegowa zagranicznych turystów. W tym czasie w hotelu zostaje zamordowany palesty czyk podejrzany o zorganizowanie zamachu podczas Olimpiady w Monachium. Komisja odnajduje yj cych wiadków tamtego zdarzenia którzy sugeruj e zamordowani esbecy pracowali nie tylko dla rodzimego wywiadu. Serial kryminalny
21:30

Glina
W baga niku samochodu sier anta Grzelaka znaleziono zw oki tramwajarza St pnia. Policjant utrzymuje e nie zna ofiary a pojazd skradziono kilka dni wcze niej. ona tak e go nie rozpoznaje
22:20

Glina
Przes uchiwany przez Gajewskiego kapitan St pie przyznaje si do zamordowania brata. Wyja nienia kapitana co do okoliczno ci pope nienia zabójstwa znacznie jednak odbiegaj od wyników uzyskanych podczas sekcji zw ok. Niejasne s równie okoliczno ci kradzie y broni o co St pie jest podejrzany. Dociekliwy Gajewski nie daje za wygran . Jego upór przynosi wkrótce efekty. Skradziona bro zostaje odnaleziona w domu sier anta Grzelaka. Przyparty do muru kapitan St pie wreszcie zaczyna mówi prawd . Kiedy Jerzy i Artur Bana odwo go do aresztu dochodzi do tragedii. Serial kryminalny 54 min Polska 2004 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej Maciejewski Zdj cia: Jaros aw Szoda Muzyka: Micha Lorenc Aktorzy: Jerzy Radziwi owicz Robert Gonera Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Jacek Barciak Anna Cie lak i inni
23:30

Adampol polska wie nad Bosforem
Bohaterem reporta u jest 80 letni Polak który mieszka tu od pokole i pi knie opowiada o tradycji wioski. Centrum wsi stanowi muzeum polskie a wszyscy jej mieszka cy co tydzie spotykaj si na sobotniej polskiej mszy wi tej. Reporta jest tak e prób opowiedzenia o specyfice Turcji jej walorach mieszka cach ró norodno ci i go cinno ci. Ale przede wszystkim o kontaktach i przyja ni mi dzy Polsk a Turcj
Live-Chat aktivieren