OTR
Datum
<
Juli 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Rok 2020
Bohaterami 4. odcinka s Karol Strasburger i Urszula Dudziak. Wybitna polska wokalistka jazzowa opowiada mi dzy innymi o pocz tkach kariery w Nowym Jorku koncertach ze wiatowej s awy muzykami i zaskoczeniu jakie prze y a gdy jej piosenka sta a si hitem w internecie za spraw filipi skich o nierzy. W rozmowie z dokumentalistami Karol Strasburger mówi o tym jak zosta gospodarzem Familiady programu który od 26 lat cieszy si ogromn popularno ci . Aktor wspomina te swoje niezapomniane filmowe i serialowe kreacje
00:25

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:35

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

S oneczna w cznia
Die Entfuehrung. S awa Maxa w Tardzie ro nie z ka dym dniem. Jego magicznezdolno ci zaczynaj interesowa dwóch z odziejaszków Ediego i Dila którzy planuj napad na miejscowy bank. Kiedy widz e ch opiec bezu ycia klucza dostaje si do szko y postanawiaj wykorzysta jegoniezwyk e zdolno ci. Na wie e matka i siostra znalaz y si w apachz odziei Max jedzie do banku umo liwia im wej cie do sejfu alenatychmiast ich w nim zamyka i powiadamia miejscow policj . Dzi kitemu staje si jeszcze s awniejsz postaci w miasteczku. Przy okazjijednak Max i Matylda natrafiaj na lad tajemniczej istoty którawyra nie poluje na Maxa. Serial przygodowy dla m odych widzów 26 min Polska 2000
01:30

Podr za jeden u miech
Królowa autostopu. Ciocia Ula wyró nia si urod . Okazuje si e jest królow autostopu od lat w druj c po kraju. Spotkana grupa trampów porywa cioci Ul i ch opców na dalsz w drówk . Serial przygodowy 30 min Polska 1971Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz wed ug w asnej powie ci: Adam BahdajAktorzy: Filip obodzi ski Henryk Go biewski Alina Janowska Lidia Korsakówna Henryk B k Kazimierz Brusikiewicz Stanis awIgar Andrzej Szajewski Jerzy Turek i inni
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:25

Komisja morderstw
Warunek zmartwychwstania. W niewielkich odst pach czasu zostaj zamordowane trzy osoby. Okazuje si e wszystkie ofiary w czasach PRL u pracowa y dla S u by Bezpiecze stwa. W jednym z domów Dominik Hertz znajduje wyryte na cianie po hebrajsku imi Ariocha starotestamentowego demona zemsty. Komisja dociera do dokumentów z których wynika e ca a trójka zosta a oddelegowana do pracy w hotelu Viktoria gdzie mieli szpiegowa zagranicznych turystów. W tym czasie w hotelu zostaje zamordowany palesty czyk podejrzany o zorganizowanie zamachu podczas Olimpiady w Monachium. Komisja odnajduje yj cych wiadków tamtego zdarzenia którzy sugeruj e zamordowani esbecy pracowali nie tylko dla rodzimego wywiadu. Serial kryminalny
03:10

Barwy szcz cia
Odc. 2221 Po ostatnich k amstwach Witek stara si przypodoba Aleksowi i jego rodzinie. W szkole koledzy z klasy obawiaj si e Z oty zdradzi ich met . Kiedy dochodzi do szarpaniny syn Marka wykazuje si si fizyczn czym zyskuje szacunekBogdana Piotrka i Krzy ka i ponownie zostaje przyj ty do ich paczki. Sabina zamiast w pracy znowu przebywa w alkoholowym wiecie halucynacji z nie yj cym Tomal . Le c w parku kobiet spotyka Tymon. Kajtkowi jest wstyd przed przyjació mi za zachowanie matki. Renata i Dominika s zadowolone ze zmian w Feel Good ale spokój w lokalu burzy awaria internetu. Dziewczyny wzywaj na pomoc Sebastiana. Kowalski szybko naprawia usterk a potem przy kawie zaczyna flirtowa z Renat . Serial obyczajowy
03:40

Glina
W baga niku samochodu sier anta Grzelaka znaleziono zw oki tramwajarza St pnia. Policjant utrzymuje e nie zna ofiary a pojazd skradziono kilka dni wcze niej. ona tak e go nie rozpoznaje
04:25

Glina
Przes uchiwany przez Gajewskiego kapitan St pie przyznaje si do zamordowania brata. Wyja nienia kapitana co do okoliczno ci pope nienia zabójstwa znacznie jednak odbiegaj od wyników uzyskanych podczas sekcji zw ok. Niejasne s równie okoliczno ci kradzie y broni o co St pie jest podejrzany. Dociekliwy Gajewski nie daje za wygran . Jego upór przynosi wkrótce efekty. Skradziona bro zostaje odnaleziona w domu sier anta Grzelaka. Przyparty do muru kapitan St pie wreszcie zaczyna mówi prawd . Kiedy Jerzy i Artur Bana odwo go do aresztu dochodzi do tragedii. Serial kryminalny 54 min Polska 2004 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej Maciejewski Zdj cia: Jaros aw Szoda Muzyka: Micha Lorenc Aktorzy: Jerzy Radziwi owicz Robert Gonera Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Jacek Barciak Anna Cie lak i inni
05:25

Opole 2017 na bis
Fragmenty koncertu After Party który odby si podczas 54. KFPP w Opolu
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
TVPOLONIA
06:10

Le niczwka
Majewski wyrusza z Lidi w podró na Bia oru . Gdy doje d aj do granicy. Krzysztof jest coraz bardziej spi ty. Celnik po sprawdzeniu dokumentów ka e mu otworzy baga nik. Majewskijest przera ony. Le niczy kolejny raz proponuje Kasi spotkanie. Mi dzy Arturem a Beatk dochodzi do k ótni i rozstania. Telenowela
06:35

Kuchnia Jagiellonw
Autorzy programu przedstawiaj czasy dynastii Jagiellonów z perspektywy kulinarnej. Wbrew wyobra eniom spo ywano wtedy nie tylko t uste mi siwa popijane miodem. To kuchnia pe na finezji owoców warzyw zup i wypieków. Jej tajemnice zdradzi widzom ukasz Modelski
07:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

B dzie dobrze kochanie
Uwi ziona na czas kwarantanny w domu El bieta obserwuje z uwag s siadów przez okno. Nie uchodzi jej uwagi fakt e ka dy z nich aby wyj z osiedla musi nacisn guzik. El bieta zwraca si z pro b do m a aby zaradzi temu problemowi. Taki guzik mo e stanowi nie lada zagro enie a on jako przewodnicz cy wspólnoty powinien zareagowa . Jednak Zygmunt sugeruje e El bieta nie powinna wtr ca si w kwestie które do niej nie nale . Oburzona takim postawieniem sprawy ma onka decyduje si przemówi m owi do rozs dku
11:45

B dzie dobrze kochanie
Awantura o przycisk do domofonu u wiadamia El biecie jak bardzo by a zdominowana przez m a. Nie odpowiada jej podzia ról w którym jej miejsce jest w kuchni a jedn z jej g ównych funkcji zadowalanie m a. El bieta za pomoc ma ych kroczków zamierza zmieni zasady funkcjonuj ce w ich yciu. Zaczyna od nieprzyrz dzania m owi porannej kawy kolejnym krokiem jest upieczenie sernika zamiast szarlotki. Zygmunt zamierza da odpór nowej postawie ony
TVPOLONIA
12:00

Teatr na ten czas
Pawe Dangel. Teatr na ten czas to cykl w którym aktorzy re yserzy krytycy i ludzie zwi zani ze scen opowiadaj o prze omowych spektaklach kreacjach aktorskich pomys ach re yserskich. Go ciem odcinka b dzie re yser teatralny Pawe Dangel
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Za marzenia
Do Warszawy przyje d a nagle Ewa matka Zosi (Monika Krzywkowska) która pad a ofiar oszustai jest bez dachu nad g ow . Tymczasem w pracy Zosia kolejny raz próbuje pomóc Rafa owi. Okazuje si e nauczyciel matematyki Walczak chce by siostra ma ego straci a prawo do opieki nad ch opcem. A junior przera ony na my l e mo e trafi do bidula uciek z domu. Zosia wspólnie z Szymonem odnajduje w ko cu Rafa a w opuszczonej fabryce. Gwiazdor ma na miejscu wypadek: wpada do piwnicy i znajduje niewybuch. Pan Szczepan pomaga Bartkowi i Agacie przebudowa wynajmowany przez nich lokal na bar wege. Poza tym Sokó urz dza dla Anki szalon imprez po egnaln przed jej wyjazdem do Bangkoku. Serial obyczajowy
13:20

Sprawa si ryp a
Stuletnia babcia umiera wkrótce po urodzinach. Jej rodzina aby podtrzymywa zainteresowanie mediów postanawia zatai wiadomo o mierci d ugowiecznej krewnej
14:55

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
15:15

Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Nowa Gwinea 1969. W nowej serii autorskich programów z cyklu Boso przez wiat podró nik i dziennikarz Wojciech Cejrowski postanowi przedstawi widzom prawdziwe skarby telewizyjnego archiwum. Zobaczymy najciekawsze fragmenty starannie wybrane z ponad stu filmów dokumentalnych Stanis awa Szwarc Bronikowskiego. Unikatowe materia y filmowe realizowane by y kilkadziesi t lat temu na wszystkich kontynentach w odleg ych niedost pnych i dzikich zak tkach wiata w miejscach których ju nie ma. Zapraszamy na fascynuj c i niebezpieczn podró po dziewiczej i niedost pnej Nowej Gwinei. Poznamy rdzennych mieszka ców wyspy potomków budz cych groz owców g ów i ludo erców. Wojciech Cejrowski przybli y widzom genez i skutki kanibalistycznych praktyk w przesz o ci powszechnych w ród dzikich plemion
15:45

S oneczna w cznia
Das Orchideenhaus. Rodzice Matyldy postanawiaj sprzeda dom. Max obawia si e straci kole ank która b dzie musia a si wyprowadzi z Tardy. Obydwoje postanawiaj jako temu zaradzi . Wykorzystuj c sweniezwyk e zdolno ci Max sprawia e pocz tkowo niezdecydowanykupiec podejmuje ostateczn decyzj i w po piechu opuszcza dom. Dzieci triumfuj natomiast rodzice Maxa s coraz bardziejzaniepokojeni paranormalnymi zdolno ciami syna. Serial przygodowy dla m odych widzów
16:15

Domisie
Apetyt na frytki. Strachowyj ma apetyt na frytki ale nie wie jak si je robi. Gdyby zapyta nie przypali by garnka nie zadymi Domisiowej Krainy. W ko cu przekonuje si e frytki cho smaczne nie s tak zdrowejak zupa jarzynowa Amelki i owocowe szasz yki wed ug przepisu Kajetana
16:35

Wielka podr Bolka i Lolka
Ma pi król. Córka Abdullaha Fatima uwalnia z pieczary Bolka i Lolka. Dowiedziawszy si o tym Jeremiasz szaleje ze z o ci. Chc c za wszelk cen z apa uciekinierów wpada w tarapaty. Ma py obwo uj go swym królem i dopiero Bolek i Lolek uwalniaj go od przykrego towarzystwa
16:45

Wielka podr Bolka i Lolka
Syn wodza Mbu Bu. Jeremiasz Bolek i Lolek ucztuj w d ungli. Ca a trójka opiekuje si zagubionym malcem synem wodza plemienia. Podst pny Jeremiasz przesy a fa szyw wiadomo i ch opcy zostaj oskar eni o uprowadzenie Mbubu. Wódz plemienia postanawia e za kar ch opcy zostan wys ani tam gdzie pieprz ro nie. Bolek i Lolek trafiaj do Indii. Lord Michael Fogg wpada we w ciek o Indie s kolejnym etapem podró y dooko a wiata
17:00

Podr za jeden u miech
Polowanie na kapelusz. Ch opcy poznaj pechowego w a ciciela kapelusza w którym schowany by kupon loterii warto ci 100 tysi cy z otych. Roztargniony pan usi uje odzyska cenne nakrycie g owy a ch opcy próbuj mu pomóc
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Rok 2020
Bohaterami 4. odcinka s Karol Strasburger i Urszula Dudziak. Wybitna polska wokalistka jazzowa opowiada mi dzy innymi o pocz tkach kariery w Nowym Jorku koncertach ze wiatowej s awy muzykami i zaskoczeniu jakie prze y a gdy jej piosenka sta a si hitem w internecie za spraw filipi skich o nierzy. W rozmowie z dokumentalistami Karol Strasburger mówi o tym jak zosta gospodarzem Familiady programu który od 26 lat cieszy si ogromn popularno ci . Aktor wspomina te swoje niezapomniane filmowe i serialowe kreacje
18:50

Wszystko przed nami
Odc. 81 Wojtek i Sylwia jad do rodzinnej miejscowo ci Nowaka by sprawdzi w ksi gach parafialnych czy m czyzna jest tym za kogo si podaje. Na miejscu okazuje si e w ksi gach brakuje kilku stron. Wojtek podejrzewa o oszustwo Olgierda i martwi si jak Ola zareaguje gdy si o tym dowie. Stefan zwierza si Basi i Leszkowi e bardzo pragnie odbudowa swoj rodzin i prosi Kozaków o pomoc. Po wyj ciu Basia przyznaje Leszkowi e wcale jej nie al Stefana. Jola zdemaskowana jako kochanka Stefana wyprowadza si z Dobrego Adresu. egnaj c si z Ma kiem kobieta wyznaje e nie chcia a rozbi jego rodziny ale wci go kocha i b dzie na niego czeka . Serial obyczajowy
19:20

Przystanek Ameryka
Polski folklor made in USA. Program przedstawia histori stosunków polsko ameryka skich i sylwetki osób które przyczyni y si do umacniania sojuszu i wspó pracy Polski i Stanów Zjednoczonych
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Stra acy
Maciek szuka Kasi. Magda rozmawia z Krzy kiem o jego ojcu który za o y now rodzin . Ratownicy dostaj wezwanie aby uwolni cz owieka ze studni. Okazuje si e s to wiczenia
21:30

Sprawa si ryp a
Stuletnia babcia umiera wkrótce po urodzinach. Jej rodzina aby podtrzymywa zainteresowanie mediów postanawia zatai wiadomo o mierci d ugowiecznej krewnej
23:00

Paranienormalni Tonight
Piotr Gruszka. Igor Kwiatkowski i Robert Motyka zapraszaj do studia gwiazdy. Tym razem go ciem b dzie znany sportowiec Piotr Gruszka
23:50

Muzyczna scena Halo Polonia
Przypominamy z rekomendacj Marka Sierockiego najlepszych solistów i najlepsze zespo y muzyczne
Live-Chat aktivieren