OTR
Datum
<
Juli 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
01:00

Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinków). Kontynuacja losów bohaterów 1 sezonuODCINEK 1Szymon zaprasza Zosi Ank i Bartka na swoj ód na romantyczny weekend na wodzie. Podczas rejsu m odzi spotykaj jednak Telm (Magdalena Lamparska) i Luisa par z Kanady która prosi ich o pomoc. Przez nowych znajomych czwórka przyjació znów wpada w k opoty. Ewa i Szczepan wspólnie próbuj uratowa Niu ka który musi przej natychmiastow operacj . Inga i Agata walcz z potopem w ich nowej knajpie przera one na my l e Wegenacja zostanie zniszczona. Serial obyczajowy komediowy 42 min Polska 2019Re yseria: ukasz Wi niewskiScenariusz: Karolina FrankowskaZdj cia: Kacper Zieli ski Rafa ParadowskiAktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Miko aj Cie lak Magdalena Karel Magdalena Lamparska Martin Budny Dominika Gwit Dunaszewska
01:45

Rodzina Treflikw
Domek w domku. Dzieci znajduj kartonowe pud o i przerabiaj na domek. Z pomoc ma ego wujcia domek magicznie si powi ksza i odbywa si w nim mi dzypokoleniowe przyj cie
01:50

Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Kopciuszek. Bajk czyta dzieciom Dorota Landowska
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:25

1920. Wojna i mi o
Braterstwo. W adys aw po powrocie ze lubu Józka zatrzymuje si na kilka dni w maj tku Olszy skich. Próbuje zbli y si do Zosi. Ona jednak wci trzyma go na dystans bawi si jego uczuciem jest z o liwa. W adys aw próbuje zatem jej w asnej broni. Ku jego zaskoczeniu Zosia troch si zmienia. Jadwiga okazuje si sowieck agentk przychodzi do salonu Sabiny i przekazuje meldunki. Józef niczego si nie domy la. O procederze fa szowania m ki dowiaduje si dowódca Bronka major Mikulicz. Bronek zostajearesztowany. Zrozpaczona Lulu szuka pomocy u Mietka ale ten nie przyznaj c si do w asnego udzia u w tej sprawie niewiele mo e zdzia a . Pomóc Bronkowi postanawiaj jego przyjaciele W adek i Józef. Spotykaj si z majorem Mikuliczem i przekonuj go by w s dzie wystawi swojemu podw adnemu jak najlepsze wiadectwo. Major Mikulicz broni Bronka. Serial sensacyjny wojenny
03:10

Zabi Sekala
vor dem Hintergrund des 2. Weltkrieges 1943 in einem Dorf in Maehren: Ivan Sekal (Boguslaw Linda) unehelicher Sohn eines Landwirts nimmt Rache an den Bauern die ihn aus der Dorfgemeinschaft ausschliessen. Er droht sie bei den deutschen Besatzern zu denunzieren. Daraufhin wollen die Bauern Ivan toeten lassen. Der als Fluechtling im Dorf lebende Schmied Jura Baran (Olaf Lubaszenko) soll die Tat fuer sie ausfuehren
05:25

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25

Fajna Polska
Sandomierz region wi tokrzyski. Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
07:15

Ko o pira
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:25

Ziarno
W kolejnym odcinku Ziarna opowiemy o yciu wspólnoty na przyk adzie harcerstwa. Dzieci ucz si od harcerzy jak rozbi namiot pos a ó ko i dba o porz dek. Poznaj przyrod w lesie
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:45

Wadowickie spotkania ze wi tym Janem Paw em II
Kard. Stanis aw Dziwisz. 100. rocznica urodzin Karola Wojty y stwarza doskona okazj do tego aby przywo a t wyj tkow posta w pami citych którzy osobi cie si z nim zetkn li. Wspomnienie papie a jest wci ywe w sercach Polaków a jego nauki wci aktualne. Cykl rozmów z artystami którzy maj osobiste do wiadczenie spotkania z papie em w jego rodzinnym domu w Wadowicach pozwoli upami tni wi tego i poka e e wiele lat po mierci jego charyzmat dalej zmienia cz owiekai jego serce. Jan Pawe II nie umar lecz yje tak d ugo jak d ugo pami o nim b dzie piel gnowana. W kolejnym odcinku cyklu swoje spotkania ze wi tym b dzie wspomina jego wieloletni wspó pracownik i przyjaciel kard. Stanis aw Dziwisz
13:00

Transmisja mszy wi tej z sanktuarium NMP askawej Lwowskiej w Lubaczowie
14:25

Fajna Polska
Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
15:20

24. Przegl d Piosenki Aktorskiej
Bal w operze. Wielki kosmiczny spektakl jeszcze si nie rozpocz . Jest pusto iciemno. Czarny mrok galaktycznych przestworzy roz wietlaj ognikidalekich gwiazd i warkocze p omienistych komet. W oddali nibyorbituj ce meteory wiruje z wolna sze ma popodobnych postaci.Odra aj ce stwory drzemi . Nie budz ich agodne d wi ki astralnejuwertury. Nagle muzyka pot nieje. Wyrwane ze snu ma py pr si izrywaj na nogi za zalan wiat em scen zaludnia t um ludzi. Wszyscysi piesz denerwuj gor czkuj . Szef przekrzykuje Pedanta Ksi nawygrywa z Doktorow bój o woln taksówk Baron szybko dopinap aszcz na Tajniaka Tajniak mruga. Wszyscy piesz na wielki bal... W pi dziesi t rocznic mierci autora Balu w operze organizatorzy 24. Przegl du Piosenki Aktorskiej i Teatr Muzyczny Operetka Wroc awska przygotowali wspólnie Tuwimow Gal dwucz ciowy spektakl po wi cony twórczo ci znakomitego poety. Wype ni a j m.in. inscenizacja s ynnego poematu satyrycznego Bal woperze napisanego w 1936 roku skonfiskowanego przez cenzur ikolportowanego w odpisach a do roku 1946 kiedy opublikowa go wca o ci tygodnik Szpilki . Przez nast pnych dwana cie lat dzie oTuwima znowu znalaz o si na indeksie tym razem nowejsocjalistycznej w adzy. Dopiero w 1958 roku Bal w operze doczeka si wydania ksi kowego. Autorzy widowiska zrealizowali spektakl o nader interesuj cej iintryguj cej formie przydali mu magicznej zrodzonej z marze sennychchwilami niepokoj cej aury zadbali o wysmakowan kosmiczn scenografi . Muzyk skomponowa znany pianista jazzowy LeszekMo d er a liczny zespó aktorów i tancerzy m odego pokoleniaprzekonuj co przedstawi Tuwimowskie uniwersum uczestników balu.Sk ada si ono z ludzkich przedstawicieli starego odchodz cego wniepami wiata oraz ich sukcesorów prymitywnych bezczelnych iz o liwych ma poludów
16:10

Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
16:30

Le niczwka
Na komisariacie Wigrowski przygotowuje si do interwencji. T umaczy zaskoczonemu asystentowi e wp yn o zg oszenie o uprowadzeniu Beaty. Andrzej próbuje zbli y si do Magdy
16:55

Le niczwka
Konrad ma pretensje do siostry która wypu ci a konie Karcza. Dziewczyna próbuje si wyt umaczy ale le niczy o wiadcza e wieczorem przyjad po ni rodzice. Beata dzwoni z komendy do Anieli
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Za marzenia
Szymon prosi ukochan o r k . Szczepan mówi Zosi e jest jej ojcem. Bartek szuka nowego mieszkania. Daniel da by Ania zap aci a 25 tysi cy z otych kary za zerwanie umowy
18:50

Prywatne ycie zwierz t
Skok w bok. Cykl filmów przyrodniczych. Znawca zwierz cej natury dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwyczajów zwierz t. Robi to z przymru eniem oka wy apuj c zabawne podobie stwa do naszych ludzkich zachowa . W tym wiecie mo emy odnale mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad pomys owo i spontaniczn zabaw sprawowanie w adzy i próby jej obalenia oszustwo i manipulacje. W cyklu odkrywamy tajemnice dzikiej natury i pokazujemy budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie. Andrzej Kruszewicz podpatruje zwierz ta ich zachowania interakcje mi dzy nimi i komentuje je. Obserwacje te prowadzi na zapleczu warszawskiego ogrodu zoologicznego korzystaj c z pomocy opiekunów zwierz t którzy maj z nimi bliski kontakt i dobre relacje
19:15

Czy wiesz e..
Fryderyk Chopin. Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
19:25

Nela ma a reporterka
Malutki s onik. W tym odcinku Nela wybierze si do Birmy w poszukiwaniu m odych s oni
19:45

Ba nie i bajki polskie
Król kruków. Bolko syn tr bacza z ratuszowej wie y ratuje zranionego kruka. Okazuje si e jest to sam Król Kruków. W dowód wdzi czno ci Król darowuje ch opcu magiczn tr bk . Za spraw Szpiega 006 do w adców o ciennych pa stw dociera wiadomo o maszynie do robienia z ota któr jakoby mia wynale Merkuriusz Pragmatico s ynny pozna ski uczony i wynalazca. W adcy postanawiaj zmusi burmistrza miasta do wydania maszyny. Wrogie armie otaczaj gród. Kiedy obro cy trac ju nadziej na ocalenie Bolko wzywa na pomoc Króla Kruków
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:40

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Wakacyjna trasa Dwójki to najnowocze niejsza estrada plenerowa najwi ksze gwiazdy polskiej muzyki i zagraniczni arty ci. Odb dzie si 9 koncertów w których wyst pi m.in.: Sylwia Grzeszczak Weekend Anna Wyszkoni Bayer Full Helena Vondrá ková Milano Pi kni i M odzi Cleo Daj To G o niej Ronnie Ferrari Thomas Anders Modern Talking Band Zenek Martyniuk Maryla Rodowicz Defis zy Blue Cafe After Party Roksana W giel Jorrgus Aleksiej Jarowienko i Stachursky. Koncerty odb d si m.in. w Nowym Targu Olsztynie Gdyni i Rzeszowie
21:40

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Wakacyjna trasa Dwójki to najnowocze niejsza estrada plenerowa najwi ksze gwiazdy polskiej muzyki i zagraniczni arty ci. Odb dzie si 9 koncertów w których wyst pi m.in.: Sylwia Grzeszczak Weekend Anna Wyszkoni Bayer Full Helena Vondrá ková Milano Pi kni i M odzi Cleo Daj To G o niej Ronnie Ferrari Thomas Anders Modern Talking Band Zenek Martyniuk Maryla Rodowicz Defis zy Blue Cafe After Party Roksana W giel Jorrgus Aleksiej Jarowienko i Stachursky. Koncerty odb d si m.in. w Nowym Targu Olsztynie Gdyni i Rzeszowie
22:40

Zniewolona
(KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 45 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna Grigorij ca y czas szuka Katieriny. Otrzymuje wiele fa szywych wiadomo ci jeden list jednak budzi w nim nadziej . Katierina przygotowuje Wo odi do wyst pu przed ojcem chrzestnym ch opca. Okazuje si e jest nim Andriej adan który rozpoznaje w Katii dziewczyn z domu publicznego. Wieczorem u Korieniewów zbiera si mietanka towarzystwa. Olga demonstruje swe feministyczne pogl dy. Jelena i Niko aj daj si przy apa Katierinie w niezr cznej sytuacji. Udr czona Natalia wbrew woli ojca postanawia wst pi do klasztoru. Orysia wraca do Czerwinki. Halina zatrudnia si jako najmitka w odleg ym chutorze. Pracuje bardzo ci ko mimo zaawansowanej ci y. Prosi tak e Nazara by wzi Oleksa do pomocy i wyuczy ch opca na kowala
23:35

Studio Kultura niedziela z..
Dorot Kolak. Bohaterk Niedzieli z jest Dorota Kolak aktorka teatralna i filmowa. Lubiana przez publiczno chwalona przez krytyków. Pochodzi z krakowskiej rodziny zwi zanej z teatrem co najmniej od trzechpokole . Dorota Kolak krakowsk PWST uko czy a w 1980 roku. Cz sto w wywiadach podkre la jak wa ne dla jej ukszta towania scenicznego by o zetkni cie z prowadz cymi tam zaj cia Ann Polonyi Ew Lassek. Na scenie Dorota Kolak gra najcz ciej postacie mroczne skomplikowane o zabarwieniu dramatycznym. Jak sama mówi: Te role które s dla mnie najwa niejsze to role wariatki albo kobiety nad przepa ci kompletnie pokr conej w rodku szalonej a nie grzecznej czy dobrze u o onej . W Teatrze Wybrze e Dorota Kolak ma niezaprzeczalny status gwiazdy tamtejszej sceny m.in. dzi ki rolom w spektaklach Krzysztofa Babickiego (Pu apka Panna Julia Biesy Pokojówki) Grzegorza Wi niewskiego (Matka S odki ptak m odo ci Zmierzch Bogów) Anny Augustynowicz (M i ona Na pocz tku by dom) Krystyny Jandy (Seks dla opornych Raj dla opornych) Adama Nalepy (Maria Stuart). Popularno i sympatia widzów przysz y tak e wraz z udzia em aktorki w popularnych serialach cho by Radio Romans Barwy szcz cia Londy czycy czy Przepis na ycie. Z Dorot Kolak i jej go mi porozmawiamy m.in. o tym dlaczego kino upomnia o si o ni tak pó no puli ról dla kobiet dojrza ych o tym dlaczego lubi prac z m odymi filmowcami o tym czy mo na zrobi karier aktorsk nie b d c w stolicy o blaskach i cieniach ycia w aktorskiej rodzinie
Live-Chat aktivieren