OTR
Datum
<
Juli 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:35

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

S oneczna w cznia
Ein Fremder auf dem Planeten Terra. Tajemnicza istota pozaziemska zamieszkuje w domu Maksa. Niestety Jon sam nie jest w stanie odebra mocy swemu ziemskiemuprzyjacielowi musi poczeka na statek kosmiczny cywilizacjipozaziemskiej. Do tego czasu ma za zadanie chroni Maksa przed innymobcym przybyszem który chce wej w posiadanie niezwyk ej energii
01:25

Stawiam na Tolka Banana
Klondike. Perypetie bandy nastolatków której przewodzi zadziorna Karioka. Uciele nieniem ich marze jest tajemniczy Tolek Banan rzekomy uciekinier z poprawczaka którego próbuj na ladowa
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23

Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
02:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:28

Ojciec Mateusz
Zdrada. Anna Jawor zwierza si Natalii e jej m ma romans. Kobieta wynaj a detektywa który dostarczy jej zdj cia Roberta w towarzystwie Julii. Wkrótce Robert znika. Nad rzek zostaj znalezione zw oki
03:10

Barwy szcz cia
Odc. 2223 Po narkotykach Witek przesypia ca dob . Wci niczego nie wiadomi Aldona i Aleks martwi si o niego. Z ch opakiem kontaktuje si Bogdan by sprawdzi czy wszystko z nim w porz dku. Marysia odreagowuje nieobecno taty. Agata z Patrykiem nie mog pomóc Klarze w opiece nad córk gdy pracuj nad firmowym raportem Pyrki. Nadal nie wiadomo kiedy Hubert zostanie wybudzony ze pi czki. Mietek niezra ony ponownie odwiedza Feel Good i chc c zaimponowa Dominice przechwala si biznesowymi sukcesami. Niechcianego adoratora przyjació ki odp dza Renata do której z kolei przychodzi z propozycj randki Sebastian. Serial obyczajowy
03:40

Glina
Zebrane przez Artura informacje wskazuj e Czerski prowadzi ciemne interesy o których mogli wiedzie Zajdler i Wo nicki. W skrytce pocztowej do której klucz by w samochodzie Wo nickiego policjanci znajduj zdj cia Edyty Zajdler. Romansuje ona z niejakim Zawierskim nie wiedz c e ten jest p atnym morderc . Nie wie te nic o kontaktach m a z dr Czerskim. O sprawach Zajdlera podobno wie wi cej opiekunka dzieci ich s siadów Adrianna która jednak znikn a. Aresztowany Zawierski wychodzi za kaucj i zostaje zastrzelonyw willi Edyty Zajdler. Gajewski dowiaduje si e Wo nicki mia romans z Adriann któr rozpoznaje na zdj ciu jako... Magd Lipiec. Jest pewny e to ona zabi a trzech m czyzn. Kiedy Magda zostaje odnaleziona w pewnym klubie Gajewski daje jej szans na pope nienie samobójstwa. Przyjació ka Gajewskiego Agata nawi zuje romans z lekarzem ze szpitala Krzysztofem. Serial kryminalny
04:35

Glina
Agata wyprowadza si od Andrzeja. Tymczasem w opuszczonym o rodku wypoczynkowym policja odkrywa zw oki m czyzny. Przy denacie nie znaleziono adnych dokumentów. Opró niona fiolka po rodkach nasennych mo e sugerowa samobójstwo. Sekcja zw ok nie wykazuje jednak niczego podejrzanego. Nie ma te adnych wyra nych ladów e m czyzna zosta zamordowany. (9) Serial kryminalny 56 min Polska 2004 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej Maciejewski Zdj cia: Jaros aw Szoda Muzyka: Micha Lorenc Wyst puj : Jerzy Radziwi owicz Robert Gonera Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Jacek Braciak Anna Cie lak i inni
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
Odc 211 Guncel uwa a e tylko Kazimierz pomo e mu pom ci Helen . Prosi Bolka by ten wstawi si za niego u króla. Bogdan trafia do lochu. Pod nieobecno Kazimierza decyzj o jego losie musi podj Adelajda ale nie zamierza tego robi . Ma e stwo Anny i Karola zosta o zawarte prawid owo i skonsumowane podczas nocy po lubnej. Ludwik chce zeswata Kazimierza z Krystyn która ma dla niego szpiegowa . Telenowela historyczna
06:35

To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz wyrusza w podró do Parku Narodowego Peak District w Anglii regionu który s ynie z hodowli owieci pi knych terenów. Zabierze nas równie w podró do wn trza ziemi i na spotkanie z lokaln kuchni . Czwarty i zarazem ostatni przystanek w podró y Adama Borowicza po Anglii to malownicze hrabstwo Kumbria znanemi dzy innymi z górzystego pojezierza Lake District. W a nie nad jednym z jezior gospodarz programu przyrz dzi pyszn potraw z muli zakupionych w jednym z lokalnych sklepów. Odwiedzimy równie najlepszy miejscowy takeaway czyli knajpk z potrawami na wynos prowadzon przez polski personel. Spróbujemy ryb i krewetek w panierce oraz black puddingu czyli brytyjskiego odpowiednika kaszanki. Adam Borowicz zaprosi tak e widzów na zwiedzanie zabytkowego ko cio a oraz partyjk golfa na niezwyk ym po o onym nad samym morzem polu golfowym z któregoprzy dobrej pogodzie wida wybrze e Irlandii
07:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:30

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2224 Po zapa ci narkotykowej Witek próbuje wróci do zdrowego trybu ycia. W szkole Z oty ratuje ca klas przed niezapowiedzian kartkówk ze znajomo ci lektury imponuj c przy okazji dziewczynom. Piotrek Krzysiek i Bogdan próbuj sprowadzi go z powrotem na z drog . Sytuacja wkrótce obraca si przeciwko Witkowi. Diana odbiera Marlen i Kasi z pobytu na warsztatach terapeutycznych. Kobiety martwi si czy Czerwi ska b dzie umia a funkcjonowa w normalnej rzeczywisto ci. Okazuje si e podopieczna postanowi a polecie dom a by przeprosi go za zdrad . Ksawcio jest obra ony na mam e zaniedba a go pomagaj c kole ance. Romanowski wstrzymuje realizacj projektu Agaty poniewa Mika wpad a na pomys który zarz d postanowi wdro y w pierwszej kolejno ci. Pyrków odwiedza Miriam z nowymi wie ciami w sprawie operacji Paw a. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

A to polski w a nie..
J zyczek u wagi. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Echo serca
Pi tnastoletnia Majka wraca do domu z przeja d ki rowerowej. Jest poobijana i zakrwawiona ma podarte ubranie. Dziewczyna trafia pod opiek Ady. Magda wraca do Polski po nieudanej operacji
13:25

Z oty rodek
Mirka uko czy a studia prawnicze i w a nie rozpoczyna prac . Jej pierwsza sprawa dotyczy starej kamienicy której mieszka cy s w opa ach. Z pomoc wuja Mirka bierze udzia w mistyfikacji
15:15

ywy Ba tyk
Mor winy. Cykl filmów przedstawiaj cych fascynuj cy wiat przyrody zwi zany z Morzem Ba tyckim. Pokazujemy zwierz ta ma o znane i docieramy do miejsc wyj tkowo cennych o szczególnym znaczeniu obszarów obj tych ochron w ramach sieci Natura 2000. Narratorem cyklu jest znany popularyzator wiedzy o przyrodzie Andrzej Kruszewicz. W odcinku: Za cel swojej podró y Andrzej wybiera du e ssaki ba tyckie mor winy. Mo na je wypatrzy w przybrze nych ch odnych wodach polskiego morza. Nie maj one szcz cia do nazwy która wskazuje na ich podobie stwo do wi a przecie to prawdziwe drapie niki. Wyruszamy aby przekona si jakie s naprawd . Nie b dzie to proste bo zwierz ta te prowadz skryty tryb ycia
15:45

S oneczna w cznia
Matylda. Max nie chodzi do szko y ju w ogóle przesta wychodzi z domu. Zabronili mu tego rodzice pe ni obaw o los syna. Matylda postanawia odwiedzi przyjaciela. Nie zastaje go jednak poniewa Max wraz z Jonem potajemnie wyszli z domu. Jon swoim wygl dem wzbudzasensacj w ród mieszka cow Tardy. Artur próbuje dociec przyczyny tajemniczych wydarze wokó Maksa. Podst pnie wyci ga od Matyldy tajemnic Maksa. Serial dla dzieci przygodowy
16:15

Zagadki zwierzogromadki
Spaniele my liwskie. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t autorzy pokazuj dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci które zdobywaj przydaj si w doros ym yciu. Warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Prowadz cy mówi o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodziców krewnych przyjació rodze stwa
16:30

Nela ma a reporterka
Malutki s onik. W tym odcinku Nela wybierze si do Birmy w poszukiwaniu m odych s oni
16:50

Stawiam na Tolka Banana
Karioka. W bandzie Karioki nast puje roz am. Pojawia si tajemniczy Tolek Banan za którym idzie s awa uciekiniera z poprawczaka. Ch opcy z paczki ulegaj mitowi twardego faceta . W pierwszej rozgrywce o to kto b dzie szefem gangu opowiadaj si po stronie Tolka. Karioka jest dotkni ta i rozgoryczona. Dowiaduje si przypadkiem e realizatorzy poszukuj kandydatki do roliw filmie. Razem z kole ank zg aszaj si do wytwórni. Serial dla m odzie y 36 min 7 odc. Polska 1973Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz na podstawie w asnej powie ci: Adam BahdajMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczZdj cia: Jacek KorcelliAktorzy: Agata Sieci ska Henryk Go biewski Andrzej Kowalewicz Sergiusz Lech Filip obodzi ski Jacek Zajdler Teofila Koronkiewicz Lidia Korsakówna Teresa Lipowska Józef Nowak Jadwiga Chojnacka Anna Ciepielewska Bohdan azuka Teresa Szmigielówna Boles awP otnicki Gustaw Lutkiewicz i inni
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Prawdziwy bohater
Seria dokumentalna o wolontariuszach i ratownikach którzy zaanga owali si w walk z epidemi koronawirusa. W ka dym odcinku zostan przedstawione sylwetki kilku bohaterów którzy opowiedz o tym w jaki sposób pomagaj innym ludziom i jakimi motywacjami si kieruj . Twórcy cyklu staraj si pokaza tak e prywatne oblicza bohaterów. Jest to seria o ludziach przez pryzmat cz owieka opowiadaj ca o pandemii
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2224 Po zapa ci narkotykowej Witek próbuje wróci do zdrowego trybu ycia. W szkole Z oty ratuje ca klas przed niezapowiedzian kartkówk ze znajomo ci lektury imponuj c przy okazji dziewczynom. Piotrek Krzysiek i Bogdan próbuj sprowadzi go z powrotem na z drog . Sytuacja wkrótce obraca si przeciwko Witkowi. Diana odbiera Marlen i Kasi z pobytu na warsztatach terapeutycznych. Kobiety martwi si czy Czerwi ska b dzie umia a funkcjonowa w normalnej rzeczywisto ci. Okazuje si e podopieczna postanowi a polecie dom a by przeprosi go za zdrad . Ksawcio jest obra ony na mam e zaniedba a go pomagaj c kole ance. Romanowski wstrzymuje realizacj projektu Agaty poniewa Mika wpad a na pomys który zarz d postanowi wdro y w pierwszej kolejno ci. Pyrków odwiedza Miriam z nowymi wie ciami w sprawie operacji Paw a. Serial obyczajowy
19:20

Poland in Undiscovered
Zator. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
20:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Echo serca
Pi tnastoletnia Majka wraca do domu z przeja d ki rowerowej. Jest poobijana i zakrwawiona ma podarte ubranie. Dziewczyna trafia pod opiek Ady. Magda wraca do Polski po nieudanej operacji
21:30

Glina
Policja identyfikuje zw oki kobiety. Znaleziona przez Andrzeja w piwnicy ofiara zabójstwa to Nana Petru córka Kazimierza Grabka. Komisarz studiuje akta ledztwa w sprawie porwania syna Czeka skiego. Zwraca uwag na niepokoj ce fakty. Niebawem odkrywa e jest ledzony przez tajemniczych m czyzn. Serial kryminalny 54 min Polska 2004 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej Maciejewski Zdj cia: Jaros aw Szoda Muzyka: Micha Lorenc Aktorzy: Jerzy Radziwi owicz Robert Gonera Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Anna Cie lak i inni
22:30

Glina
Prokurator zwalnia Pulpeta z aresztu. Andrzej i Artur wracaj do ledztwa w sprawie morderstwa w hotelowym pokoju. Po raz kolejny obserwuj Grubego który regularnie spotyka si z To kiem. Okazuje si e kierowc To ka jest poszukiwany listem go czym Kajtek prawa r ka Karbowiaka. Komisarz aresztuje go. Zastraszony m czyzna zaczyna sypa . Serial kryminalny 50 min Polska 2004 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej Maciejewski Zdj cia: Jaros aw Szoda Muzyka: Micha LorencAktorzy: Jerzy Radziwi owicz Robert Gonera Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Anna Cie lak i inni
23:30

Fajna Polska
Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
Live-Chat aktivieren