OTR
Datum
<
August 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
01
02
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35

Za marzenia
ODCINEK 3 Zosia cierpi na amnezj . Bartek i Anka próbuj jej pomóc i namawiaj przyjació k na skok na bungee. M odzi maj nadziej e dzi ki tej przygodzie dziewczyna wróci wspomnieniami do dnia w którym si poznali. Cztery lata wcze niej Zosia mieszka a w akademiku Anka pracowa a w zak adzie pogrzebowym a Bartek jak zawsze y na kraw dzi i szuka przygód. Serial obyczajowy komediowy 42 min Polska 2019Re yseria: ukasz Wi niewskiScenariusz: Karolina FrankowskaZdj cia: Kacper Zieli ski Rafa ParadowskiAktorzy: Maja Bohosiewicz (Zosia Morawiec) Anna Karczmarczyk (Anka Wola ska) Piotr Nerlewski (Bartek Sokó ) Kamil Kula (Szymon Korcz) Maciej Radel (re yser) Jakub Mazurek (Robu ) Daniel Guzdek Pawe Cio kosz (Daniel Jakubczyk) Marcin St pniak (Tomson) Aleksandra Justa (kierowniczka akademika Zuzanna Bernat (Monia) Grzegorz Wons Pamela Adamik Karina Kunkiewicz
01:20

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45

Rodzina Treflikw
Treflik królem. Treflik znajduje w parku koron . Tak bardzo wciela si w rol króla e przestaje by sob . Dopiero kiedy z pomoc rodziny u wiadamia sobie e bycie królem to nie tylko przyjemno ci ale i obowi zki z ulg oddaje koron prawdziwemu królowi
02:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:22

Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
02:25

Warszawiacy piewaj (nie)zakazane piosenki koncert z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawsk
Koncert Warszawiacy piewaj (nie)zakazane piosenki tym razem odb dzie si w Parku Wolno ci na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia w rocznic wybuchu powstania mieszka cyWarszawy wspólnie z Chórem Warszawiaków i Orkiestr Warszawy b d piewa powsta cze pie ni by w ten sposób aktywnie uczci pami Powsta ców. Znów zabrzmi wi c takie utwory jak: Sanitariuszka Ma gorzatka Warszawianka Pa acyk Michla czy Warszawskie dzieci . Tematem przewodnim koncertu b d listy które pisali do siebie Warszawiacy podczas Powstania matki do dzieci m owie do on s siedzi do s siadów. O pracy powsta czej poczty opowiedz te sami uczestnicy tamtych wydarze . Koncert poprowadzi Tomasz Wolny. Chórzystom i solistom towarzyszy b dzie orkiestra pod dyrekcj Jana Stok osy
03:35

1920. Wojna i mi o
Ucieczka. Józef odkrywa e Jadwiga ok ama a go w sprawie mierci rodziców. S u cy Olszy skich dowiaduje si prawdy o Aleksandrze i zawiadamia Maurycego. Aleksander zabija Olszy skiego i ucieka na wschód
04:20

Godzina W
Film przedstawia wydarzenia dnia prze omowego dla dziejów Warszawy 1 sierpnia 1944 roku. Niemcy powoli wycofuj si z miasta. Ca e podziemie czeka na rozkaz rozpocz cia powstania
05:40

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:35

Fajna Polska
agowo i Ziemia Lubuska. Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:25

Ziarno
Program katolicki adresowany do najm odszych widzów i ich rodziców. Uczy otwarto ci na wiat i szacunku do innych ludzi oraz wpaja warto ci chrze cija skie. Prezentowane piosenki teledyski filmy animowane i informacje dotycz nie tylko religii. Prowadz cy rozmawiaj tak e o sprawach które pomagaj uwra liwi m odych widzów na ró norodne problemy otaczaj cego wiata
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:45

Wadowickie spotkania ze wi tym Janem Paw em II
Wezyr i Kfiat. W tym odcinku swoje spotkania ze wi tym b d wspomina breakdancerzy Wezyr i Kfiatek który mieli mo liwo wyst pienia przed Janem Paw em II
13:00

Transmisja Mszy wi tej
14:15

Fajna Polska
Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
15:10

Zawsze gorzej mo e by koncert po wi cony pami ci Jerzego Wasowskiego
34. Przegl d Piosenki Aktorskiej. Koncert który odby si w ramach 34. Przegl du Piosenki Aktorskiej we Wroc awiu. Materia muzyczny wybrany do koncertu po wi conego pami ci Jerzego Wasowskiegoto mniej znane piosenki z Kabaretu Starszych Panów piosenki niekojarzone z osob kompozytora oraz te ca kiem zapomniane. Utwory uk adaj si w melancholijn opowie o wiecznej t sknocie pragnieniu mi o ci o smutku. Zaproszone do udzia u aktorki w ró nymwieku b d odprawia swoiste kobiece dziady przywo uj c z w asnych wspomnie prze y i pragnie obrazy postaci i sytuacje towarzysz ce najsilniejszym emocjom które trwale odcisn y si w ich pami ci. W koncercie bior udzia : Stanis awa Celi ska Iga Cembrzy ska Anna Chodakowska Beata Fudalej Iwona Konieczkowska Maja Kleszcz Barbara Krafftówna Krystyna Tkacz Kinga Preis
16:10

Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
16:30

Le niczwka
Pola przyst puje do matury. Katarzyna jest tak przej ta e podczas prasowania przypala koszul . Postanawia skupi si na pomocy Marynie w przygotowaniach do targów kosmetyków naturalnych
16:55

Le niczwka
Krzysztof jest zdenerwowany czeka na wyniki bada DNA. Janusz i Marek docieraj przed budynek gdzie ukrywa si Daniel. Ch opak nie chce rozmawia z ojcem ale po chwili zmienia zdanie
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinków). Kontynuacja losów bohaterów 1 sezonu4Trójka przyjació przenosi si do nowego mieszkania i znów wpada w k opoty. Firma przewozowa myli przesy ki i zostawia m odym pud o które nale y do kogo innego. A jego w a ciciel... porywa Zosi z gabinetu doktor Drawicz. Bartek znów ciera si z Karolem szefem Euforii który zjawia si na otwarciu Wegenacji i chce porozmawia z Natali . Anka wraca na plan filmowy. Tym razem ekipa pracuje nad odcinkiem którym chc po egna si z widzami. Serial obyczajowy komediowy 44 min Polska 2019Re yseria: ukasz Wi niewskiScenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna Golenia Anna KrasuskaZdj cia: Kacper Zieli ski Rafa ParadowskiAktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Iza Kuna Rados aw Krzy owski Maria Wieczorek Katarzyna Figura Maciej Radel Jakub Mazurek Daniel Guzdek
18:50

Prywatne ycie zwierz t
Partner na wag z ota. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
19:15

Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
19:25

Nela ma a reporterka
Nurkowanie w g binach. W tym odcinku Nela zabierze widzów do podwodnego wiata Wraz z ma reporterk zwiedzicie wrak zatopionego statku i dowiecie si o wielu ciekawych stworzeniach yj cych w morskich g binach
19:45

Ba nie i bajki polskie
Korale czarownicy. Nad Jeziorem Be da skim tu za ryback wiosk Wejsuny stoi stary od dawna nieu ywany wiatrak. Mieszka cy wioski z obawy przed spotkaniem z jego tajemniczymi lokatorami wol omija to miejsce z daleka. Mieszka tam bowiem Czarownica ze swoimPaziem. Pewnego razu Czarownica rzuca urok na najm odsz córk rybaka Szymona Ann i dziewczyna staje si brzydka. Kiedy Anna jest ju doros pann podst pna Czarownica daje jej korale za spraw którychodzyskuje swoj urod . Dziewczyna nie wie jednak e za dar Czarownicy przyjdzie jej drogo zap aci
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
20:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:40

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Gorzów Wielkopolski. Wakacyjna trasa Dwójki to najnowocze niejsza estrada plenerowa najwi ksze gwiazdy polskiej muzyki i zagraniczni arty ci. Odb dzie si 9 koncertów w których wyst pi m.in.: Sylwia Grzeszczak Weekend Anna Wyszkoni Bayer Full Helena Vondrá ková Milano Pi kni i M odzi Cleo Daj To G o niej Ronnie Ferrari Thomas Anders Modern Talking Band Zenek Martyniuk Maryla Rodowicz Defis zy Blue Cafe After Party Roksana W giel Jorrgus Aleksiej Jarowienko i Stachursky. Koncerty odb d si m.in. w Nowym Targu Olsztynie Gdyni i Rzeszowie
21:40

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Gorzów Wielkopolski. Wakacyjna trasa Dwójki to najnowocze niejsza estrada plenerowa najwi ksze gwiazdy polskiej muzyki i zagraniczni arty ci. Odb dzie si 9 koncertów w których wyst pi m.in.: Sylwia Grzeszczak Weekend Anna Wyszkoni Bayer Full Helena Vondrá ková Milano Pi kni i M odzi Cleo Daj To G o niej Ronnie Ferrari Thomas Anders Modern Talking Band Zenek Martyniuk Maryla Rodowicz Defis zy Blue Cafe After Party Roksana W giel Jorrgus Aleksiej Jarowienko i Stachursky. Koncerty odb d si m.in. w Nowym Targu Olsztynie Gdyni i Rzeszowie
22:40

Zniewolona
Andriej adan obra a Kati i da by dziewczyna natychmiast opu ci a dom Korieniewa. Niko aj znajduje Rieszetnikowa w przytu ku. Kadosznikow zabiera Grigorija na bal u wicegubernatora
23:35

Studio Kultura niedziela z..
Henrykiem Talarem. Bohaterem Niedzieli z... jest Henryk Talar wybitny polski aktor dyrektor naczelny i artystyczny teatrów nauczyciel akademicki. Go mi s osoby zwi zane z jego yciem zawodowym i prywatnym które towarzyszy y jego pracy i karierze. S to: córka Zuzanna Talar Sulowska aktorzy: Joanna Kurowska Emilia Krakowska Joanna Kasperska Jerzy Fedorowicz re yser Feliks Falk krytyk teatralny Jan Bo cza Szab owski pisarz Jerzy ysiak. Go cie wspominaj wspó prac z bohaterem wspólne do wiadczenia dziel si swoimi obserwacjami
Live-Chat aktivieren