OTR
Datum
<
August 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
01
02
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:35

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

S oneczna w cznia
Rueckkehr zum Sonnentor. Max staje si coraz s abszy. Magiczna moc któr wch on ze s onecznej w óczni z ka d chwil wyczerpuje jego si y yciowe. Uratowa go mo e jedynie kontakt z przyjaznymi istotami pozaziemskimi. Do Ziemi zbli a si w a nie statek kosmiczny z cywilizacji Jona. Aby spotka si z przybyszami z kosmosu Max musi wraz z ojcem polecie w Andy do tajemniczej Bramy S o ca gdzie znaleziono S oneczn W óczni . Serial fantastyczny dla m odych widzów
01:25

Stawiam na Tolka Banana
Cygan. Tolek Banan zleca ch opcom nast pne zadanie. Maj rozpozna teren wokó i je li si uda wewn trz starego opuszczonego domu. Po wyje dzie w a ciciela zosta a w nim samotna niedo na osoba. Budynek jest zdewastowany ale po przeprowadzeniu generalnych porz dków wietnie nadawa by si na melin gangu. Serial przygodowy dla m odzie y 36 min Polska 1973Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz: Adam BahdajZdj cia: Jacek KorcelliMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Agata Sieci ska Henryk Go biewski Andrzej Kowalewicz Lidia Korsakówna Teresa Lipowska i inni
02:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:25

Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
02:28

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

Wied min
Okruch lodu. Geralt i Yennefer zatrzymuj si w mie cie Aed Gynvael. Wied min najmuje si do zabicia potwora grasuj cego na miejskim mietnisku. Yennefer sp dza du o czasu z czarodziejem Istreddem
03:15

Barwy szcz cia
ukasz le y w szpitalu ze z aman nog . Karolina przejmuje w hotelu obowi zki Kasi. Recepcjonistka domaga si awansu. Aldona zastaje Aleksa na przeszukiwaniu rzeczy Witka
03:45

Glina
Trwa wojna gangów. Zw oki jednej z jej ofiar zostaj znalezione w spalonym samochodzie w Siekierkach. Warszawska radna jest wpl tana w spraw zamordowania m odego aktora Lenarta
04:30

Glina
Córka Gajewskiego Julia prosi Artura Banasia o pomoc w odnalezieniu trójki zaginionych Romów poniewa oficjalnie policja nie zamierza nic zrobi w tej sprawie. Bana nie za bardzo pali si do tego pomys u ale postawiony pod murem obiecuje pomóc. Nad Wis znalezione zostaj zw oki kolejnego gangstera Kosmy który kontrolowa jedn pi t rynku narkotyków. Dlatego te do wspó pracy z Gajewskim zostaje oddelegowany Antczak oficer z Wydzia u Narkotyków. Serial kryminalny 45 min Polska 2008Re yseria: W adys aw PasikowskiScenariusz: Maciej MaciejewskiZdj cia: Jaros aw SzodaMuzyka: Micha LorencAktorzy: Jerzy Radziwi owicz Robert Gonera Maciej Stuhr AgnieszkaPilaszewska Jacek Barciak Anna Cie lak i inni
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
TVPOLONIA
06:10

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
06:35

Zrb to ze smakiem
Program promuj cy kuchni dolno l sk wyroby regionalne a tak e slow food ywno produkowan w tradycyjny sposób. Zaprezentowani zostan mieszka cy Dolnego l ska którzy dzi ki pomys owo ci i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Autorzy programu próbuj zach ci osoby zajmuj ce si produkcj roln do podj cia stara o zdobycie licencji na dzia alno w bran y
07:05

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
07:30

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2227 Aldona i Borys kojarz w ko cu fakty i odkrywaj e Witek jest pod wp ywem narkotyku. Czuwaj przy ch opaku i bezskutecznie próbuj skontaktowa si z jego ojcem. Po przebudzeniu nastolatek wpada w sza . Tymczasem Marek jest zaj ty opiek nad Iwon która ma skurcze i trafia do szpitala. W wyniku cesarskiego ci cia na wiat przychodzi córka Z otego. Klara podczas kolejnych odwiedzin u Huberta dowiaduje si e lekarze przygotowuj go do wybudzenia ze pi czki. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Wied min
Okruch lodu. Geralt i Yennefer zatrzymuj si w mie cie Aed Gynvael. Wied min najmuje si do zabicia potwora grasuj cego na miejskim mietnisku. Yennefer sp dza du o czasu z czarodziejem Istreddem
13:20

Blondynka
Wczoraj stypa dzi wesele. Kolejnym wyzwaniem z którym musi sobie poradzi Sylwia jest ci ki poród krowy podczas wesela u Wi c awiaków. Sylwia równie tym razem wykazuje si pe nymprofesjonalizmem. W nagrod do cza do weselników. Le niczy Micha Augu cik ponownie ratuje Sylwi z r k Kiziora. Powrót doktora Fusa ko czy si k ótni w której lekarz zarzuca Sylwii nadgorliwo w stosunku do obowi zków (chodzi o spraw wy apania wiejskich psów) ona z koleimówi o nim zje cza y oportunista. Serial obyczajowy
14:10

Blondynka
Przypadek czy przeznaczenie. Niespodziewanie w pokoju Sylwii pojawia si And ela. Dziewczyna ma we wsi opini przekl tej poniewa jej kolejni narzeczeni gin li w wypadkach. And ela jestw ci y i szuka teraz swojego ostatniego narzeczonego który do niedawna pracowa w lecznicy doktora Fusa. Sylwia pomaga znale zagubionej dziewczynie ojca jej dziecka. Co wi cej okazuje si e jest nim Krzysztof Semkow kolega Sylwii ze studiów który kiedy wyznawa jej mi o . Sylwia nie chce jednak wraca do wspomnie studenckiego zauroczenia i dzi ki swojemu sprytowi doprowadza doponownego zbli enia pary. Serial obyczajowy
14:55

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
15:15

Przyrodnik na tropie
ukasz Bo ycki biolog i fotograf przyrody omawia w programie ró ne aspekty ycia zwierz t w kontek cie ich wzajemnych powi za i oddzia ywa . Przyrodnik obserwuje wybrane gatunki w ich naturalnym rodowisku komentuj c ró ne wydarzenia w lekki i przyst pny sposób. Seria propaguje wiedz o polskiej przyrodzie uzupe niaj c j o nieznane cz sto zaskakuj ce fakty na temat relacji mi dzy zwierz tami
15:45

S oneczna w cznia
Das wichtigste Match. Rodzina Maxa niepokoi si o los ch opca. W Andach nast puje bliskie spotkanie trzeciego stopnia z istotami pozaziemskimi. Maxowi zostaje odebrana magiczna moc a Jon powraca w swój wymiar kosmiczny. Tymczasem w Tardzie trwaj przygotowania do jubileuszu 250 lecia miasta. Przed Maxem stoi wielkie cho ca kowicie ziemskie zadanie pokonanie przeciwników w meczu koszykówki. Artur wraz z kolegami powierzaj mu funkcj kapitana dru yny. Serial przygodowy fantastyczny
16:15

W krainie ba ni
Pan Twardowski. W tym odcinku Bajarz opowiada jedn z najbardziej znanych polskich legend ba o Panu Twardowskim. Tytu owy bohater ju od wczesnych lat m odo ci pragnie zg bi tajemnice magii. Wyst puj ca na rynku czarodziejka radzi mu aby uda si w tym celu do Wittenbergi. Okazuje si jednak e na tamtejszym uniwersytecie wyk adana jest jedynie medycyna i chemia. Za wiedza o magii jest zapisana w manuskrypcie skrywanym w podziemiach uczelni. M odemu Twardowskiemu udaje si zdoby tajemny dokument a jego odczytaniu towarzyszy pojawienie si Czarta. Diabe sk ada m odzie cowi ryzykown propozycj bohater mo e zyska nieosi galn ludziom wiedz i umiej tno ci ale cen jest jego dusza. Czy Twardowski zdecyduje si zawrze pakt z Czartem
16:40

Zaczarowany wiat..
Artystka chóru Katarzyna Zimak oprowadzi Ameli i Mimi po miejscach w teatrze w których na co dzie pracuje chór. Ponad osiemdziesi t osób ka dego dnia spotyka si na próbach i przygotowuje do ka dego spektaklu. Krótk lekcj piewu dostan równie m odzi widzowie
16:55

Stawiam na Tolka Banana
Filipek. Potr cony przez samochód Cygan trafia do szpitala. Tolek Banan ze swoim gangiem rozpoczyna mudne poszukiwania kierowcy niebieskiego volkswagena który spowodowa wypadek. Kilka tropów prowadzi ch opców na manowce. Przypadkiem dowiaduj si o kradzie y samochodu tej marki spod domu lekarza dentysty. Serial przygodowy dla m odzie y 30 min Polska 1973Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz: Adam BahdajMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczZdj cia: Jacek KorcelliAktorzy: Agata Sieci ska Henryk Go biewski Andrzej Kowalewicz SergiuszLech Lidia Korsakówna Teresa Lipowska i inni
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2227 Aldona i Borys kojarz w ko cu fakty i odkrywaj e Witek jest pod wp ywem narkotyku. Czuwaj przy ch opaku i bezskutecznie próbuj skontaktowa si z jego ojcem. Po przebudzeniu nastolatek wpada w sza . Tymczasem Marek jest zaj ty opiek nad Iwon która ma skurcze i trafia do szpitala. W wyniku cesarskiego ci cia na wiat przychodzi córka Z otego. Klara podczas kolejnych odwiedzin u Huberta dowiaduje si e lekarze przygotowuj go do wybudzenia ze pi czki. Serial obyczajowy
19:20

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25
Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
20:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
Ojciec Mateusz
Mamusia. Na komendzie zjawia si matka Dziubaka Anna. Informuje syna e musi porozmawia z prze o onym o jego problemach. W komisie meblowym trwa impreza urodzinowa Stefana Kasperka. Jubilat decyduje si przespa w sklepie a jego syn Tomasz wraca do domu. W komisie zjawia si m odszy syn Stefana Pawe . Dochodzi do spi cia. Rano Tomasz i pracownik komisu Jurek znajduj cia o Stefana. Gibalski odwiedza rodzin Jareckich od której zosta y zabrane meble do komisu. Eliza i Rysiek opowiadaj legend o skarbie który ukry ich dziadek. Dziubak niech tnie wraca do domu. Okazuje si e jego matka Anna ma alergi wi c odda a jego ukochanego kota s siadce na przechowanie. Tomek i pracownik komisu Mirek dostarczaj do Dziubaka toaletk któr kupi a jego matka. Podczas próby monta u kobieta znajduje w skrytce z ote monety i klucze. Serial kryminalny obyczajowy
21:30
 
Glina
Artur Bana prowadzi prywatne ledztwo w sprawie zaginionych Cyganów. Udaje si do Baranicy miasteczka kontrolowanego przez senatora Jarosza oraz jego syna zwi zanego z faszyzuj c organizacj
22:20
 
Glina
W dramatycznych okoliczno ciach Bana wyja nia tajemnic zagini cia trójki Romów. Okazuje si te e w tle zabójstwa handluj cego narkotykami gangstera Kosmy pojawia si sprawa korupcji na znaczn skal w szeregach samej policji. Serial kryminalny 44 min Polska 2008Re yseria: W adys aw PasikowskiScenariusz: Maciej MaciejewskiZdj cia: Magdalena GórkaMuzyka: Micha LorencAktorzy: Jerzy Radziwi owicz Maciej Stuhr Jacek Braciak Maciej Robakiewicz Anna Cie lak Agnieszka Pilaszewska Urszula Grabowska Wojciech S upi ski Aldona Orman
23:30
 
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
Live-Chat aktivieren