OTR
Datum
<
August 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
01
02
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:35

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Gwiezdny pirat
Die Ferienfahrt. Robert laedt die Klassenkameraden seines kleinen Bruders Max zu einem Ferienaufenthalt bei seiner Tante in den Bergen ein. Niemand ahnt dass eine andere Kindergruppe diese Reise antreten sollte. Spannende Lausbuben Geschichten aus Polen
01:25

Stawiam na Tolka Banana
Tolek. Ch opcy z gangu Tolka Banana wybieraj si z wizyt do stomatologa by sprawdzi na miejscu czy niebieski volkswagen zaparkowany przed domem dentysty potr ci ich koleg Cygana. Nowe poszlaki utwierdzaj ich w przekonaniu e tym razem trafili na w a ciwy lad. Serial przygodowy dla m odzie y 39 min Polska 1973Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz wed ug w asnej powie ci: Adam BahdajAktorzy: Agata Sieci ska Henryk Go biewski Andrzej Kowalewicz Sergiusz Lach Filip obodzi ski Krzysztof Kowalewski Gustaw Lutkiewicz Lidia Korsakówna Teresa Lipowska i inni
02:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:28

Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
02:30

Echo serca
Sukces Po wielu wielu latach po wielu wielu próbach Irenie udaje si w ko cu zda egzamin na prawo jazdy. Pani dyrektor odbiera dokument niemal e dr cymi r kami nadal nie mog c uwierzy w swoje szcz cie. Podczas jednych z pierwszych samodzielnych jazd po mie cie jest wiadkiem jak jeden z kierowców przeje d a na pasach przechodz c w a nie kaczk z ma ymi. Irena uruchamia akcj poszukiwania kierowcy. Magda mówi Janowi e podj a decyzj o wyje dzie do Stanów Zjednoczonych. Nie chce by d u ej ci aremdla przyjació . Dlatego decyduje si przyj oferowan przez rodziców pomoc. Jan i Agnieszka s wiadkami awantury na jednej z ulic Warszawy. Dochodzi do bójki mi dzy kierowc Bogdanem a przechodz c przez jezdni Weronik . Dla Bogdana ta sprzeczka ko czy si tragicznie. Magda organizuje po egnalne spotkanie z przyjació mi ze Szpitala Pó nocnego. Do Andrzeja niespodziewanie dzwoni rozhisteryzowana Natasza rozpaczliwie b agaj c go o pomoc. Serial obyczajowy
03:15

Barwy szcz cia
Odc. 2228 Witek odzyskuje przytomno w szpitalu i staje si agresywny. Marek Jaworscy i Grzelakowie czekaj na korytarzu wstrz ni ci jego stanem i tym e za ywa narkotyki. Z oty ma pretensje do Aldony i Borysa e nie dopilnowali jego syna. Iwona prosi Agat aby nikomu nie mówi a e Marek jest ojcem jej córeczki. Do sióstr dociera wiadomo o wybudzeniu Huberta ze pi czki. Agata odwiedza brata i jest zaszokowana jego stanem... Miko aj oddaje Dylskiej kolejn rat i wyja nia e nie zap aci za leczenie z bów poniewa jego szef zwleka z przelaniem mu pensji. Przej ta k opotami pacjenta dentystka postanawia interweniowa u jego pracodawcy podaj c si za prawniczk . Serial obyczajowy
03:40

Glina
W przeno nej toalecie na Powi lu zostaj znalezione zw oki m odej kobiety. Kwit z zak adu fotograficznego w jej torebce nie daje Gajewskiemu spokoju. Dlaczego zabójca go nie zabra umo liwiaj c identyfikacj Ale jeszcze bardziej intryguje go fakt e ofiara by a utrzymank bogatego onatego przedsi biorcy. Serial kryminalny 45 min Polska 2008Re yseria: W adys aw PasikowskiScenariusz: Maciej MaciejewskiZdj cia: Magdalena GórkaMuzyka: Micha LorencAktorzy: Jerzy Radziwi owicz Maciej Stuhr Jacek Braciak Agnieszka Pilaszewska Anna Cie lak Urszula Grabowska Jan Jurewicz Tomasz Sobczak Jerzy wiat o Jakub Mazurek El bieta Romanowska Miros aw Pisarek
04:25

Glina
Zg asza si wiadek zabójstwa dziewczyny na Powi lu. Nieoczekiwanie rozwi zanie tej sprawy ka e Gajewskiemu si zastanowi e nie zawsze kat jest jednoznacznie katem a ofiara ofiar . Bana który do przypadkowo zwi za si ze starsz od siebie psycholog z Komendy Sto ecznej jednoznacznie zrywa ten zwi zek. Znacznie bardziej zale ymu na córce Gajewskiego. Serial kryminalny 45 min Polska 2008 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej MaciejewskiZdj cia: Magdalena Górka Muzyka: Micha Lorenc Aktorzy: Jerzy Radziwi owicz Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Jacek Braciak Anna Cie lak Urszula Grabowska Jerzy wiat o Aldona Orman Agnieszka Mandat Agnieszka Futera J drzejewska
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Poland in Undiscovered
Gorlice. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
TVPOLONIA
06:00

J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
06:10

Korona krlw
214El bieta podejrzewa e jej syn Ludwik spiskuje z Karolem przeciwko Kazimierzowi. Kazimierz zabiera ze sob do Budy Krystyn ale nie pozwala jej si pokazywa . Adelajda odnajduje w arnowcu spokój. Towarzyszy jej Paszek. Regina poszukuje kandydata na m a dla swojej córki. Zaczyna si interesowa Ma kiem ale ten jest zapatrzony w Audre. Telenowela historyczna
06:35

R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:05

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
07:30

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2229 Marek wyznaje Witkowi e urodzi a mu si córka. Ch opak uwa a e ojcu na nim nie zale y i odrzuca jego wsparcie. Lekarz radzi Z otemu by po wyj ciu ze szpitala umie ci syna w zamkni tym o rodku leczenia uzale nie . Poza tym Marek zostaje wezwany na spotkanie z Kujawiak. Dyrektorka obarcza Witka win za pojawienie si narkotyków w szkole. Klara zabiera Marysi do Huberta maj c nadziej e m rozpozna córk . Tymczasem Mariola i Ernest widz c stan przyjaciela postanawiaj zorganizowa koncert po czony ze zbiórk pieni dzy na leczenie. Zadowolony Darek dopina transfer hiszpa skiego pi karza do Spartan. Na osobno ci Szubert da od niego prowizji od kontraktu Alvaro Doraty. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Za marzenia
ODCINEK 3 Zosia cierpi na amnezj . Bartek i Anka próbuj jej pomóc i namawiaj przyjació k na skok na bungee. M odzi maj nadziej e dzi ki tej przygodzie dziewczyna wróci wspomnieniami do dnia w którym si poznali. Cztery lata wcze niej Zosia mieszka a w akademiku Anka pracowa a w zak adzie pogrzebowym a Bartek jak zawsze y na kraw dzi i szuka przygód. Serial obyczajowy komediowy 42 min Polska 2019Re yseria: ukasz Wi niewskiScenariusz: Karolina FrankowskaZdj cia: Kacper Zieli ski Rafa ParadowskiAktorzy: Maja Bohosiewicz (Zosia Morawiec) Anna Karczmarczyk (Anka Wola ska) Piotr Nerlewski (Bartek Sokó ) Kamil Kula (Szymon Korcz) Maciej Radel (re yser) Jakub Mazurek (Robu ) Daniel Guzdek Pawe Cio kosz (Daniel Jakubczyk) Marcin St pniak (Tomson) Aleksandra Justa (kierowniczka akademika Zuzanna Bernat (Monia) Grzegorz Wons Pamela Adamik Karina Kunkiewicz
13:20

Wojna domowa
Nowy nabytek. Pawe znajduje w gazecie og oszenie kogo kto odda za darmo pudla z rodowodem. Ojciec nie chce s ysze o psie ale Paw owi i Anuli udaje si namówi pani Iren by odpowiedzia a na anons
13:55

Wojna domowa
Si a wyobra ni. Pawe prze ywa g bokie rozterki. Ma powa ne w tpliwo ci czy naprawd jest synem swoich rodziców. Próbuje to ustali na podstawie grup krwi
15:00

Poland in Undiscovered
Gorlice. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
15:15

Program przyrodniczy
15:45

Gwiezdny pirat
Haus Lebenseiche. Do ywod bu przyje d a Krzesimir i grupa dzieci z jego klasy. Posiad o jest zaniedbana dzieci wraz z nauczycielk postanawiaj uporz dkowa dom i zosta na par dni. Niespodziewanie do ywod buprzyje d a tak e inna grupa zaproszona tu na odpoczynek. Rodz si pierwsze konflikty i przyja nie. Dzieci dowiaduj si e w podziemiachdomu znajduje si prastara kopalnia z ota która skrywa tajemnic skarbuGwiezdnego Pirata. Serial przygodowy
16:15

Al chemik
Polimery. W tym odcinku Al t umaczy czym s polimery. Przeprowadza równie do wiadczenie w którym powstaje tak uwielbiany przez dzieci glut
16:30

Baw si s owami
Dok d zwykle chodzisz. W tym odcinku Zagadnienia j zykowe: okre lenia cz stotliwo ci: zawsze cz sto rzadko czasami nigdy dope niacz biernik po czasowniku ruchu: (chodzi ) do kina do teatru do szko y na lody koniugacja am asz: czasowniki sp dza (czas)
16:40

Baw si s owami
Czym zwykle je dzisz. W odcinku Zagadnienia j zykowe: rodki transportu koniugacja isz: czasownik je dzi narz dnik rzeczowników
16:50

Samochodzik i templariusze
Po przygod. Pan Samochodzik i jego pomocnicy Wilhelm Tell Wiewiórka i Sokole Oko wyruszaj na wypraw w poszukiwaniu skarbu templariuszy
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2229 Marek wyznaje Witkowi e urodzi a mu si córka. Ch opak uwa a e ojcu na nim nie zale y i odrzuca jego wsparcie. Lekarz radzi Z otemu by po wyj ciu ze szpitala umie ci syna w zamkni tym o rodku leczenia uzale nie . Poza tym Marek zostaje wezwany na spotkanie z Kujawiak. Dyrektorka obarcza Witka win za pojawienie si narkotyków w szkole. Klara zabiera Marysi do Huberta maj c nadziej e m rozpozna córk . Tymczasem Mariola i Ernest widz c stan przyjaciela postanawiaj zorganizowa koncert po czony ze zbiórk pieni dzy na leczenie. Zadowolony Darek dopina transfer hiszpa skiego pi karza do Spartan. Na osobno ci Szubert da od niego prowizji od kontraktu Alvaro Doraty. Serial obyczajowy
19:20

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
20:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Komisja morderstw
Krew rodu. Podczas ekshumacji w masowym grobie wi niów ze lwowskich Brygidek odnaleziono pier cie rodowy rodziny Passowskich. Zadaniem komisji jest pobranie próbek DNA od yj cych cz onków rodziny
21:30

Glina
W windzie w bloku znaleziono zw oki m odej kobiety. Sprawca odurzy ofiar chloroformem nast pnie skr powa j i zakneblowa . Wykorzysta kobiet seksualnie i poder n jej gard o skalpelem
22:15

Glina
Ongi znana i wielce utalentowana aktorka zostaje znaleziona martwaw swoim samochodzie. Wszystko wskazuje na to e to samobójstwo. JednakGajewski nie jest do ko ca przekonany. Intryguje go napis na lustrze w azience nieboszczki: Derwisz i mier . A jeszcze bardziej nie daje mu spokoju odpowied na pytanie dlaczego ta artystki przed któr kariera sta a otworem w pewnymmomencie ca kowicie z niej zrezygnowa a. Serial kryminalny 45 min Polska 2008Re yseria: W adys aw PasikowskiScenariusz: Maciej MaciejewskiZdj cia: Magdalena GórkaMuzyka: Micha LorencAktorzy: Jerzy Radziwi owicz Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Jacek Braciak Anna Cie lak UrszulaGrabowska Jerzy wiat o i inni
23:30

Reporta
Live-Chat aktivieren