OTR
Datum
<
August 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
01
02
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Rok 2020
W programie zostan przedstawione rozmowy z artystami i osobowo ciami telewizyjnymi. Bohaterowie opowiedz mi dzy innymi jak pandemia wywo ana przez wirus SARS CoV 2 wp yn a na ich ycie i aktywno zawodow
00:25
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:35
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Gwiezdny pirat
Haus Lebenseiche. Do ywod bu przyje d a Krzesimir i grupa dzieci z jego klasy. Posiad o jest zaniedbana dzieci wraz z nauczycielk postanawiaj uporz dkowa dom i zosta na par dni. Niespodziewanie do ywod buprzyje d a tak e inna grupa zaproszona tu na odpoczynek. Rodz si pierwsze konflikty i przyja nie. Dzieci dowiaduj si e w podziemiachdomu znajduje si prastara kopalnia z ota która skrywa tajemnic skarbuGwiezdnego Pirata. Serial przygodowy
01:25
 
Samochodzik i templariusze
Po przygod. Pan Samochodzik i jego pomocnicy Wilhelm Tell Wiewiórka i Sokole Oko wyruszaj na wypraw w poszukiwaniu skarbu templariuszy
02:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23
 
Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
02:25
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:29
 
Komisja morderstw
Krew rodu. Podczas ekshumacji w masowym grobie wi niów ze lwowskich Brygidek odnaleziono pier cie rodowy rodziny Passowskich. Zadaniem komisji jest pobranie próbek DNA od yj cych cz onków rodziny
03:10
 
Barwy szcz cia
Odc. 2229 Marek wyznaje Witkowi e urodzi a mu si córka. Ch opak uwa a e ojcu na nim nie zale y i odrzuca jego wsparcie. Lekarz radzi Z otemu by po wyj ciu ze szpitala umie ci syna w zamkni tym o rodku leczenia uzale nie . Poza tym Marek zostaje wezwany na spotkanie z Kujawiak. Dyrektorka obarcza Witka win za pojawienie si narkotyków w szkole. Klara zabiera Marysi do Huberta maj c nadziej e m rozpozna córk . Tymczasem Mariola i Ernest widz c stan przyjaciela postanawiaj zorganizowa koncert po czony ze zbiórk pieni dzy na leczenie. Zadowolony Darek dopina transfer hiszpa skiego pi karza do Spartan. Na osobno ci Szubert da od niego prowizji od kontraktu Alvaro Doraty. Serial obyczajowy
03:40
 
Glina
W windzie w bloku znaleziono zw oki m odej kobiety. Sprawca odurzy ofiar chloroformem nast pnie skr powa j i zakneblowa . Wykorzysta kobiet seksualnie i poder n jej gard o skalpelem
04:25
 
Glina
Ongi znana i wielce utalentowana aktorka zostaje znaleziona martwaw swoim samochodzie. Wszystko wskazuje na to e to samobójstwo. JednakGajewski nie jest do ko ca przekonany. Intryguje go napis na lustrze w azience nieboszczki: Derwisz i mier . A jeszcze bardziej nie daje mu spokoju odpowied na pytanie dlaczego ta artystki przed któr kariera sta a otworem w pewnymmomencie ca kowicie z niej zrezygnowa a. Serial kryminalny 45 min Polska 2008Re yseria: W adys aw PasikowskiScenariusz: Maciej MaciejewskiZdj cia: Magdalena GórkaMuzyka: Micha LorencAktorzy: Jerzy Radziwi owicz Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Jacek Braciak Anna Cie lak UrszulaGrabowska Jerzy wiat o i inni
05:40
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
TVPOLONIA
06:10
 
Le niczwka
Zakrwawiona Lidia przywo uje Majewskiego. Para natychmiast rusza do szpitala. Krzysztof przez przypadek odkrywa w torebce Lidii wyniki bada DNA. Karcz ka e robotnikom cina wszystkie drzewa. Le niczy przywozi z Warszawy wa ny dokument z ministerstwa. Telenowela
06:35
 
Kuchnia Jagiellonw
Autorzy programu przedstawiaj czasy dynastii Jagiellonów z perspektywy kulinarnej. Wbrew wyobra eniom spo ywano wtedy nie tylko t uste mi siwa popijane miodem. To kuchnia pe na finezji owoców warzyw zup i wypieków. Jej tajemnice zdradzi widzom ukasz Modelski
07:05
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
07:30
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
 
B dzie dobrze kochanie
W starym pude ku po butach Justyna odnajduje romantyczny list który Artur napisa do Izabelli Zazdrosna Justyna zamierza dowiedzie si kim by a ta dziewczyna która bezczelnie mia a si spodoba Arturowi i to zaledwie na dwa miesi ce przed ich poznaniem. I chocia wszyscy przekonuj Justyn e to ona jest prawdziw i jedyn mi o ci Artura dziewczyna postanawia za wszelk cen pozna prawd . A prawda ma to do siebie e potrafi zaskoczy
11:45
 
B dzie dobrze kochanie
Nadszed wielki dzie 70. urodziny babci Broni. Lilka ma oryginalny pomys : w babeczk wbi a wieczk i poprosi Broni eby przez ekran j zdmuchn a. Okazuje si e na ten sam oryginalny pomys wpad a ca a rodzina. A przecie babcia zas uguje na to aby w szczególny sposób uczci ten okr g y jubileusz. Lilka decyduje si zorganizowa babci niespodziank w tym celu jest gotowa nawet skorzysta z pomocy Waldka i obudzi w nim o nierza
TVPOLONIA
12:05
 
Teatr na ten czas
Leszek M dzik. Cykl w którym aktorzy re yserzy krytycy i ludzie zwi zani ze scen opowiadaj o prze omowych spektaklach kreacja aktorskich pomys ach re yserskich. Go ciem odcinka b dzie Leszek M dzik scenograf i re yser teatralny
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinków). Kontynuacja losów bohaterów 1 sezonu4Trójka przyjació przenosi si do nowego mieszkania i znów wpada w k opoty. Firma przewozowa myli przesy ki i zostawia m odym pud o które nale y do kogo innego. A jego w a ciciel... porywa Zosi z gabinetu doktor Drawicz. Bartek znów ciera si z Karolem szefem Euforii który zjawia si na otwarciu Wegenacji i chce porozmawia z Natali . Anka wraca na plan filmowy. Tym razem ekipa pracuje nad odcinkiem którym chc po egna si z widzami. Serial obyczajowy komediowy 44 min Polska 2019Re yseria: ukasz Wi niewskiScenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna Golenia Anna KrasuskaZdj cia: Kacper Zieli ski Rafa ParadowskiAktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Iza Kuna Rados aw Krzy owski Maria Wieczorek Katarzyna Figura Maciej Radel Jakub Mazurek Daniel Guzdek
13:20
 
Z ote runo
Biznesmen Stefan znajduje wspólnika bezrobotnego Rysia do nielegalnego lecz bardzo dochodowego interesu. Zamierza przeszmuglowa diamenty do Berlina w brzuchu Rysia
14:55
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
15:15
 
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Mongolia 1958. W 1958 roku podczas podró y po Mongolii Stanis awSzwarc Bronikowski zrealizowa jeden ze swoich pierwszychfilmów. W rozmowie z Wojciechem Cejrowskim re yser wspominaniecodzienne okoliczno ci jego powstania. Tygrys strzela pierwszy jest historyczn relacj z igrzysk na festiwalu Naadam. Zobaczymy tradycyjne mongolskie dyscypliny sportowe jazd konn zapasy ucznictwo. Wojciech Cejrowski wprowadzi widzów w tajniki jazdy konnej i strzelania z uku
15:45
 
Gwiezdny pirat
Der Einbrecher. Wczesnym rakiem opiekunowie dzieci wychodz do miasteczkapo prowiant. Krzesimir zaprzyja nia si z Joasem. We dwóchpostanawiaj rozwi za zagadk Gwiezdnego Pirata. Wyruszaj wpodziemia i znajduj pierwsz pu apk któr zastawi Emilio broni cskarbu przed zwiadowc Hoogerem. Serial przygodowy fantasy 25 min Polska 1998Scenariusz i re yseria: Jerzy ukaszewiczZdj cia: Zbigniew Ha atekMuzyka: Krzesimir D bskiWykonawcy: Grzegorz Drojewski Krzysztof Skórzewski Piotr Uszy ski Emilia W sowska Jacek WolszczakAktorzy: Ma gorzata Foremniak Piotr Szwedes Sebastian wi der Piotr Deszkiewicz Piotr Baczy ski Norbert Jonak Jan Prosi ski Krzysztof Yapa Janczak Jakub Jandu a Joanna Aleksandrowicz Magda Skajewska Anna Tatarska Marek Buli ski Maciej Gajewski Jaros aw Jakimowicz
16:15
 
Domisie
Jako sobie poradzimy. Bazyli martwi si e nie spe ni obietnic danych Amelce i Pysi. Mia zrobi pó k na ksi ki i pomalowa awk . Prosi o pomoc Eryka. Ch opcy zabieraj si do roboty. Nie s uchaj rad pana Ko atki
16:40
 
Wielka podr Bolka i Lolka
W s u bie Buddy. Ch opcy zostaj uprowadzeni do buddyjskiego klasztoru. Udaje im si zbiec na wielkim smoku
16:55
 
Samochodzik i templariusze
Fa szywy brodacz. Obawy pana Tomasza zaczynaj si sprawdza skarbu templariuszy poszukuje coraz wi cej osób. Pan Samochodzik i jego mali pomocnicy spotykaj na szlaku nie tylko Karen i jej ojca kapitana Petersena. Niespodziewanie pojawia si m oda dziewczyna która pilnie ledzi poczynania poszukiwaczy w pobli u kr c si te jakie podejrzane typy. Petersen próbuje nawi za kontakt z tajemniczym osobnikiem który podobno jest w posiadaniu dokumentu umo liwiaj cego dotarcie do skarbu. Bogaty Anglik jest gotów sporo zap aci byle tylko zdoby potrzebne informacje. Harcerze i Pan Samochodzik zamierzaj zorganizowa zasadzk jednak sprytnie obmy lony plan zawodzi. Serial dla m odych widzów 31 min Polska 1971Scenariusz na podstawie w asnej powie ci: Zbigniew NienackiRe yseria: Hubert DrapellaAktorzy: Stanis aw Mikulski Danuta Szaflarska Ewa Szykulska Gra yna Marzec Zygmunt Aposto Lech Ordon Roman Syka a i inni
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Rok 2020
W programie zostan przedstawione rozmowy z artystami i osobowo ciami telewizyjnymi. Bohaterowie opowiedz mi dzy innymi jak pandemia wywo ana przez wirus SARS CoV 2 wp yn a na ich ycie i aktywno zawodow
18:50
 
Wszystko przed nami
Odc. 83 Leszkiem targa niepokój wci nie wie co powinien powiedzie zeznaj c w sprawie nielegalnego kasyna. Basia obawia si zemsty mafii i namawia m a by nie ujawnia przed s dem ca ej prawdy o brudnych interesach swojego by ego szefa. Stefan odreagowuje separacj z Ann nadu ywaj c alkoholu i tylko dzi ki interwencji Waldka wstaje rano do pracy. Ma ek prosi ksi dza by wstawi si za nim u ony. Anna te bardzo le znosi rozstanie. Zuza widz c w jakim stanie jest matka odwiedza ojca i mobilizuje go by walczy o rodzin . Olgierd nie jest zadowolony z tego e Ola za atwi a wsparcie finansowe kancelarii Watersona dla fundacji Marianny. Zarzuca córce e jej firma szkodzi jego interesom próbuj c to teraz zatuszowa przekazaniem darowizny. Klaudiusz widzi e Ola jest wzburzona po sprzeczce z ojcem i niespodziewanie ca uje j w usta. Serial obyczajowy
19:20
 
Przystanek Ameryka
Kolebka polsko ci w Teksasie. Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25
 
Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
20:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
 
Stra acy
Witek wysy a Magd i Adama w teren na rekonesans przeciwpo arowy. Maciek Dario i Bogu maluj pustostan dla Madame. Inni równie w miar swych si i mo liwo ci wspieraj Madame. Kiedy Borycki oskar a Adama niespodziewanie zjawia si Renata z wiadomo ci e Wojtek si obudzi . Teraz wszyscy s wiadomi e istnieje wiadek który mo e potwierdzi wersj wydarze Adama. Sprawa zostaje odroczona. Kamila wsiada do taksówki Ma ka. Przyjecha a bez zapowiedzi i chce mu zrobi niespodziank . W pubie Manhattan odbywa si projekcja archiwalnych filmów znalezionych przez Daria. Adam wraca z Warszawy. Czule wita si z Magd . Kiedy si ca uj zjawia si Kamila. Ma dla Adama zaproszenie do USA. Serial obyczajowy sensacyjny
21:30
 
Z ote runo
Biznesmen Stefan znajduje wspólnika bezrobotnego Rysia do nielegalnego lecz bardzo dochodowego interesu. Zamierza przeszmuglowa diamenty do Berlina w brzuchu Rysia
22:55
 
Paranienormalni Tonight
Marcin Gortat. Go ciem tego odcinka jest Marcin Gortat. Dowiemy si jak metod k pieli stosuj koszykarze po meczach co maj p czki kawa i napoje do koszykówki a tak e nawi emy do skurczu po ladów Igora podczas meczu. W programie nie tylko kulisy NBA poznamy ukryty talent Marcina dowiemy si dlaczego fascynuje go wojsko jak wspomina szko co ma jagodzianka do kukurydzy jakie filmy i seriale ogl da i czy prawd jest e Gortat szuka ony. Ponadto niezawodni Kryspin i Mariolka roz o go cia i widzów na opatki
23:45
 
Szcz liwej drogi ju czas..
Zespó VOX powsta w 1978 r. a w 1979 r. zadebiutowa na Mi dzynarodowej Wio nie Estradowej. Grupa rozta czy a ca Polsk piosenk Bananowy song . W latach 80. zdominowali estrad zdobywaj c nagrody na krajowych i zagranicznych festiwalach. Cz sto wyst powali przed Polakami mieszkaj cymi poza krajem g ównie w USA Kanadzie i Australii
Live-Chat aktivieren