OTR
Datum
<
August 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
01
02
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:35
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Gwiezdny pirat
Der Einbrecher. Wczesnym rakiem opiekunowie dzieci wychodz do miasteczkapo prowiant. Krzesimir zaprzyja nia si z Joasem. We dwóchpostanawiaj rozwi za zagadk Gwiezdnego Pirata. Wyruszaj wpodziemia i znajduj pierwsz pu apk któr zastawi Emilio broni cskarbu przed zwiadowc Hoogerem. Serial przygodowy fantasy 25 min Polska 1998Scenariusz i re yseria: Jerzy ukaszewiczZdj cia: Zbigniew Ha atekMuzyka: Krzesimir D bskiWykonawcy: Grzegorz Drojewski Krzysztof Skórzewski Piotr Uszy ski Emilia W sowska Jacek WolszczakAktorzy: Ma gorzata Foremniak Piotr Szwedes Sebastian wi der Piotr Deszkiewicz Piotr Baczy ski Norbert Jonak Jan Prosi ski Krzysztof Yapa Janczak Jakub Jandu a Joanna Aleksandrowicz Magda Skajewska Anna Tatarska Marek Buli ski Maciej Gajewski Jaros aw Jakimowicz
01:25
 
Samochodzik i templariusze
Fa szywy brodacz. Obawy pana Tomasza zaczynaj si sprawdza skarbu templariuszy poszukuje coraz wi cej osób. Pan Samochodzik i jego mali pomocnicy spotykaj na szlaku nie tylko Karen i jej ojca kapitana Petersena. Niespodziewanie pojawia si m oda dziewczyna która pilnie ledzi poczynania poszukiwaczy w pobli u kr c si te jakie podejrzane typy. Petersen próbuje nawi za kontakt z tajemniczym osobnikiem który podobno jest w posiadaniu dokumentu umo liwiaj cego dotarcie do skarbu. Bogaty Anglik jest gotów sporo zap aci byle tylko zdoby potrzebne informacje. Harcerze i Pan Samochodzik zamierzaj zorganizowa zasadzk jednak sprytnie obmy lony plan zawodzi. Serial dla m odych widzów 31 min Polska 1971Scenariusz na podstawie w asnej powie ci: Zbigniew NienackiRe yseria: Hubert DrapellaAktorzy: Stanis aw Mikulski Danuta Szaflarska Ewa Szykulska Gra yna Marzec Zygmunt Aposto Lech Ordon Roman Syka a i inni
02:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23
 
Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
02:25
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:29
 
Stra acy
Witek wysy a Magd i Adama w teren na rekonesans przeciwpo arowy. Maciek Dario i Bogu maluj pustostan dla Madame. Inni równie w miar swych si i mo liwo ci wspieraj Madame. Kiedy Borycki oskar a Adama niespodziewanie zjawia si Renata z wiadomo ci e Wojtek si obudzi . Teraz wszyscy s wiadomi e istnieje wiadek który mo e potwierdzi wersj wydarze Adama. Sprawa zostaje odroczona. Kamila wsiada do taksówki Ma ka. Przyjecha a bez zapowiedzi i chce mu zrobi niespodziank . W pubie Manhattan odbywa si projekcja archiwalnych filmów znalezionych przez Daria. Adam wraca z Warszawy. Czule wita si z Magd . Kiedy si ca uj zjawia si Kamila. Ma dla Adama zaproszenie do USA. Serial obyczajowy sensacyjny
03:15
 
B dzie dobrze kochanie
W starym pude ku po butach Justyna odnajduje romantyczny list który Artur napisa do Izabelli Zazdrosna Justyna zamierza dowiedzie si kim by a ta dziewczyna która bezczelnie mia a si spodoba Arturowi i to zaledwie na dwa miesi ce przed ich poznaniem. I chocia wszyscy przekonuj Justyn e to ona jest prawdziw i jedyn mi o ci Artura dziewczyna postanawia za wszelk cen pozna prawd . A prawda ma to do siebie e potrafi zaskoczy
03:25
 
B dzie dobrze kochanie
Nadszed wielki dzie 70. urodziny babci Broni. Lilka ma oryginalny pomys : w babeczk wbi a wieczk i poprosi Broni eby przez ekran j zdmuchn a. Okazuje si e na ten sam oryginalny pomys wpad a ca a rodzina. A przecie babcia zas uguje na to aby w szczególny sposób uczci ten okr g y jubileusz. Lilka decyduje si zorganizowa babci niespodziank w tym celu jest gotowa nawet skorzysta z pomocy Waldka i obudzi w nim o nierza
03:45
 
Muzyka na weekend
Marek Sierocki przypomina najwi ksze przeboje wspó czesnej muzyki rozrywkowej. Program zosta zrealizowany z wykorzystaniem archiwalnych materia ów Telewizji Polskiej które dziennikarz uzupe nia komentarzami i anegdotami
04:35
 
Tylko jeden skecz
Porodówka.
04:45
 
Barwy szcz cia
ukasz le y w szpitalu ze z aman nog . Karolina przejmuje w hotelu obowi zki Kasi. Recepcjonistka domaga si awansu. Aldona zastaje Aleksa na przeszukiwaniu rzeczy Witka
05:10
 
Barwy szcz cia
Odc. 2227 Aldona i Borys kojarz w ko cu fakty i odkrywaj e Witek jest pod wp ywem narkotyku. Czuwaj przy ch opaku i bezskutecznie próbuj skontaktowa si z jego ojcem. Po przebudzeniu nastolatek wpada w sza . Tymczasem Marek jest zaj ty opiek nad Iwon która ma skurcze i trafia do szpitala. W wyniku cesarskiego ci cia na wiat przychodzi córka Z otego. Klara podczas kolejnych odwiedzin u Huberta dowiaduje si e lekarze przygotowuj go do wybudzenia ze pi czki. Serial obyczajowy
05:40
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50
 
Przystanek Ameryka
Kolebka polsko ci w Teksasie. Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
TVPOLONIA
06:10
 
Barwy szcz cia
Odc. 2228 Witek odzyskuje przytomno w szpitalu i staje si agresywny. Marek Jaworscy i Grzelakowie czekaj na korytarzu wstrz ni ci jego stanem i tym e za ywa narkotyki. Z oty ma pretensje do Aldony i Borysa e nie dopilnowali jego syna. Iwona prosi Agat aby nikomu nie mówi a e Marek jest ojcem jej córeczki. Do sióstr dociera wiadomo o wybudzeniu Huberta ze pi czki. Agata odwiedza brata i jest zaszokowana jego stanem... Miko aj oddaje Dylskiej kolejn rat i wyja nia e nie zap aci za leczenie z bów poniewa jego szef zwleka z przelaniem mu pensji. Przej ta k opotami pacjenta dentystka postanawia interweniowa u jego pracodawcy podaj c si za prawniczk . Serial obyczajowy
06:35
 
Barwy szcz cia
Odc. 2229 Marek wyznaje Witkowi e urodzi a mu si córka. Ch opak uwa a e ojcu na nim nie zale y i odrzuca jego wsparcie. Lekarz radzi Z otemu by po wyj ciu ze szpitala umie ci syna w zamkni tym o rodku leczenia uzale nie . Poza tym Marek zostaje wezwany na spotkanie z Kujawiak. Dyrektorka obarcza Witka win za pojawienie si narkotyków w szkole. Klara zabiera Marysi do Huberta maj c nadziej e m rozpozna córk . Tymczasem Mariola i Ernest widz c stan przyjaciela postanawiaj zorganizowa koncert po czony ze zbiórk pieni dzy na leczenie. Zadowolony Darek dopina transfer hiszpa skiego pi karza do Spartan. Na osobno ci Szubert da od niego prowizji od kontraktu Alvaro Doraty. Serial obyczajowy
07:05
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
07:30
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:35
 
Okrasa amie przepisy
W tatarskim kocio ku. Tym razem Karol Okrasa zabierze widzów do Kruszynian na Podlasiu. To jeden z ostatnich rejonów gdzie do dzi yj polscy Tatarzy. Znajduje si tu meczet i cmentarz muzu ma ski uznane jako pomnik historii Polski. Bo Tatarzy s w Kruszynianach od ponad 300 lat od czasów panowania króla Jana III Sobieskiego. Od tego momentu wzi li udzia we wszystkich wojnach dzielnie broni c Rzeczpospolitej. I cho enili si z Polkami wiernie trzymali si swej wiaryi tradycji kulinarnych. Jak sami mówi : Tatar mo e sobie wzi za on Polk katoliczk to jest jeden warunek musi ona umie przyrz dzi tatarskie ko duny . A jakie ciekawe przysmaki mo na znale w tatarskim kocio ku O tym opowie Karol Okrasa. Karol zaprezentuje trzy propozycje inspirowane tatarsk kuchni : 1 Baranina duszona z kiszon kapust 2 Tatarskie ko duny oczywi cie w wedle z amanego przez Karola przepisu. 3 Tatarska zapiekanka
TVPOLONIA
12:05
 
Muzyka na weekend
Marek Sierocki przypomina najwi ksze przeboje wspó czesnej muzyki rozrywkowej. Program zosta zrealizowany z wykorzystaniem archiwalnych materia ów Telewizji Polskiej które dziennikarz uzupe nia komentarzami i anegdotami
13:00
 
Ojciec Mateusz
Mamusia. Na komendzie zjawia si matka Dziubaka Anna. Informuje syna e musi porozmawia z prze o onym o jego problemach. W komisie meblowym trwa impreza urodzinowa Stefana Kasperka. Jubilat decyduje si przespa w sklepie a jego syn Tomasz wraca do domu. W komisie zjawia si m odszy syn Stefana Pawe . Dochodzi do spi cia. Rano Tomasz i pracownik komisu Jurek znajduj cia o Stefana. Gibalski odwiedza rodzin Jareckich od której zosta y zabrane meble do komisu. Eliza i Rysiek opowiadaj legend o skarbie który ukry ich dziadek. Dziubak niech tnie wraca do domu. Okazuje si e jego matka Anna ma alergi wi c odda a jego ukochanego kota s siadce na przechowanie. Tomek i pracownik komisu Mirek dostarczaj do Dziubaka toaletk któr kupi a jego matka. Podczas próby monta u kobieta znajduje w skrytce z ote monety i klucze. Serial kryminalny obyczajowy
13:50
 
Stra acy
Witek wysy a Magd i Adama w teren na rekonesans przeciwpo arowy. Maciek Dario i Bogu maluj pustostan dla Madame. Inni równie w miar swych si i mo liwo ci wspieraj Madame. Kiedy Borycki oskar a Adama niespodziewanie zjawia si Renata z wiadomo ci e Wojtek si obudzi . Teraz wszyscy s wiadomi e istnieje wiadek który mo e potwierdzi wersj wydarze Adama. Sprawa zostaje odroczona. Kamila wsiada do taksówki Ma ka. Przyjecha a bez zapowiedzi i chce mu zrobi niespodziank . W pubie Manhattan odbywa si projekcja archiwalnych filmów znalezionych przez Daria. Adam wraca z Warszawy. Czule wita si z Magd . Kiedy si ca uj zjawia si Kamila. Ma dla Adama zaproszenie do USA. Serial obyczajowy sensacyjny
14:40
 
Paranienormalni Tonight
Marcin Gortat. Go ciem tego odcinka jest Marcin Gortat. Dowiemy si jak metod k pieli stosuj koszykarze po meczach co maj p czki kawa i napoje do koszykówki a tak e nawi emy do skurczu po ladów Igora podczas meczu. W programie nie tylko kulisy NBA poznamy ukryty talent Marcina dowiemy si dlaczego fascynuje go wojsko jak wspomina szko co ma jagodzianka do kukurydzy jakie filmy i seriale ogl da i czy prawd jest e Gortat szuka ony. Ponadto niezawodni Kryspin i Mariolka roz o go cia i widzów na opatki
15:40
 
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
 
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Za marzenia
Adam chce po yczy Ance pieni dze dzi ki którym dziewczyna b dzie mog a sp aci d ug u Daniela. Bartek jest zazdrosny. Zosia jest zaniepokojona poniewa Szymon sp dzi wieczór z pi kn Dorot
18:40
 
Galeria piosenki Jacka Kaczmarskiego
25. Przegl d Piosenki Aktorskiej we Wroc awiu. Koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego który odby si w ramach XXV Przegl du Piosenki Aktorskiejwe Wroc awiu w maju 2004 roku. Jacek Kaczmarski zmar 10 kwietnia 2004 r. By bardzo zaanga owany w przygotowanie tego koncertu sam napisa komentarze do poszczególnych piosenek dokona tak e wyboru wykonywanych utworów. W koncercie wzi li udzia : Katarzyna Groniec Kinga Preis Miros aw Baka Mariusz Lubomski Sambor Dudzi ski Jacek Bo czyk Konrad Imiela Bogna Wo niak Andrzej Koz owski
19:40
 
Rodzina Treflikw
Buty. Treflinka dostaje nowe buciki. Ciotka stara si je obrzydzi i wy udzi . Pocz tkowo Treflinka ulega ciotce dopiero po niezbyt mi ej przygodzie jaka j przez to spotyka orientuje si e nie wszystko z oto co si wieci
19:50
 
Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
O pi knej pasterce i ksi ciu z Raciborza. Czyta Piotr Bajtlik
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:30
 
Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
20:45
 
Festiwal Muzyki Tanecznej Kielce 2020
Szalone party Marka Sierockiego. Ju po raz trzeci w amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach odb dzie si Festiwal Muzyki Tanecznej. Tym razem do wspólnej zabawy zaprasza DJ Marek Sierocki. Na scenie wyst pi gwiazdy z Polski i z zagranicy mi dzy innymi: Fun Factory Dr Alban Zenon Martyniuk Weekend 2Unlimited After Party Pi kni i M odzi Boys. Zrealizowane z rozmachem widowisko sprawi e b dzie to gor cy weekend pe en pozytywnych wibracji hitów tanecznych i wspólnego piewania
22:55
 
1920. Wojna i mi o
W okopach. Józef wypytuje Jadzi o rodziców. Próbuje sobie wyt umaczy e jego podejrzenia to pomy ka. Kontrwywiad ma jednak coraz mniej w tpliwo ci. Aby si ostatecznie upewni przygotowuje fa szywe dane i podrzuca je Jadwidze. Ta przekazuje dokumenty Sabinie. W adek ze swoim pu kiem egnany przez Zosi i Teofila wyrusza na front. Oddzia Aleksandra i Tkaczenki przes uchuje polskiego oficera. Torturowany jeniec podaje rzeczywiste dane o dyslokacji polskich wojsk ale Tkaczenko jest przekonany e k amie. Sowiecki wywiad dostarczy mu inne informacje spreparowane przez polski kontrwywiad. Bolszewicy przekonani o swojej przewadze atakuj ale zostaj zmuszeni do wycofania si . Dopiero kolejny atak poprzedzony ostrza em artyleryjskim przynosi efekt. Polacy w panice wycofuj si . Jadwiga zostaje aresztowana. Na przes uchaniu przyznaje si do wspó pracy z sowieckim wywiadem. Twierdzi e by a szanta owana. Gro ono jej e w razie odmowy zgin jej rodzice. Serial wojenny
23:45
 
To ja z odziej
16 letni ch opiec nazywany przez kolegów Jajem chce oderwa si od patologicznej rodziny. Marzy o etacie u Maksa szefa gangu i specjalisty od kradzie y luksusowych samochodów
Live-Chat aktivieren