OTR
Datum
<
August 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
01
02
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
01:25
 
Za marzenia
Adam chce po yczy Ance pieni dze dzi ki którym dziewczyna b dzie mog a sp aci d ug u Daniela. Bartek jest zazdrosny. Zosia jest zaniepokojona poniewa Szymon sp dzi wieczór z pi kn Dorot
02:10
 
Rodzina Treflikw
Buty. Treflinka dostaje nowe buciki. Ciotka stara si je obrzydzi i wy udzi . Pocz tkowo Treflinka ulega ciotce dopiero po niezbyt mi ej przygodzie jaka j przez to spotyka orientuje si e nie wszystko z oto co si wieci
02:20
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:40
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:42
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:45
 
Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
02:50
 
1920. Wojna i mi o
W okopach. Józef wypytuje Jadzi o rodziców. Próbuje sobie wyt umaczy e jego podejrzenia to pomy ka. Kontrwywiad ma jednak coraz mniej w tpliwo ci. Aby si ostatecznie upewni przygotowuje fa szywe dane i podrzuca je Jadwidze. Ta przekazuje dokumenty Sabinie. W adek ze swoim pu kiem egnany przez Zosi i Teofila wyrusza na front. Oddzia Aleksandra i Tkaczenki przes uchuje polskiego oficera. Torturowany jeniec podaje rzeczywiste dane o dyslokacji polskich wojsk ale Tkaczenko jest przekonany e k amie. Sowiecki wywiad dostarczy mu inne informacje spreparowane przez polski kontrwywiad. Bolszewicy przekonani o swojej przewadze atakuj ale zostaj zmuszeni do wycofania si . Dopiero kolejny atak poprzedzony ostrza em artyleryjskim przynosi efekt. Polacy w panice wycofuj si . Jadwiga zostaje aresztowana. Na przes uchaniu przyznaje si do wspó pracy z sowieckim wywiadem. Twierdzi e by a szanta owana. Gro ono jej e w razie odmowy zgin jej rodzice. Serial wojenny
03:35
 
To ja z odziej
16 letni ch opiec nazywany przez kolegów Jajem chce oderwa si od patologicznej rodziny. Marzy o etacie u Maksa szefa gangu i specjalisty od kradzie y luksusowych samochodów
05:25
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25
 
Fajna Polska
Fajna Polska ze l ska. Piotr Trzci ski i El bieta ywio odwiedz l sk. Zwiedz Sztolni Królowa Luiza i malowniczy Nikiszowiec który by sceneri filmu Kazimierza Kutza Per a w koronie . Województwo l skie to tak e pi kna przyroda m.in. wchodz cej w jego sk ad cz ci Jury Krakowsko Cz stochowskiej. Mo na tam je dzi konno i wybra si w ska ki na wspinaczk . W pa acu w Kosz cinie czeka na prowadz cych nauka piewu i ta ca z zespo em l sk. Piotr poka e El biecie s ynny Stadion l ski. Dziennikarze porozmawiaj z Adamem Borowiczem o kuchni l skiej
07:15
 
Ko o pira
Mariusz Cie lik poleca 5 ksi ek wartych przeczytania. S to: Pandemia. COVID 19 trz sie wiatem S avoja i ka Czas wolny w PR Wojciecha Przylipiaka U nas ka dy jest prorokiem Bartosza Panka Kto chce je mi so musi umie zabi ukasza Stachniaka Krótkie wywiady z paskudnymi lud mi Davida Fostera Wallace a. Gospodarz programu rozmawia z Januszem Dziano autorem ksi ki Ech panie Wiech
07:30
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:25
 
Ziarno
Szko a wakacyjnie. Dzieci odwiedz szko w O wi cimiu. Poznaj nowe zawody dowiedz si m.in. na czym polega obs uga wózka wid owego. Dzieci przeprowadz równie eksperymenty techniczne. Fragment Biblii zostanie odczytany w stolarni poniewa w. Józef by cie l
11:55
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
 
Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:45
 
Wadowickie spotkania ze wi tym Janem Paw em II
Stanis aw Soyka. W kolejnym odcinku cyklicznego programu swoje spotkania ze wi tym b dzie wspomina znany muzyk Stanis aw Soyka
13:00
 
Transmisja mszy wi tej z ko cio a pw. wi tych Aposto w Piotra i Paw a w odzi
14:15
 
Fajna Polska
Mi dzyzdroje. Program o charakterze magazynu z udzia em prowadz cych: Karoliny Holki i Przemys awa Toczka ukazuj cy walory Mi dzyzdrojów dla turystów odwiedzaj cych miasto. Program sk ada si z zapowiedzi prowadz cych rozmów z gospodarzami miasta: Jagod St pie Katarzyn Go os Bogus awem Mami skim Maciejem Miecznikowskim Joann Bartel a tak e z felietonów pokazuj cych ciekawe miejsca i wydarzenia które warto zobaczy w Mi dzyzdrojach. Program ubarwiony licznymi zdj ciami z drona i muzyk w wykonaniu Macieja Miecznikowskiego
15:10
 
Galeria piosenki Jacka Kaczmarskiego
25. Przegl d Piosenki Aktorskiej we Wroc awiu. Koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego który odby si w ramach XXV Przegl du Piosenki Aktorskiejwe Wroc awiu w maju 2004 roku. Jacek Kaczmarski zmar 10 kwietnia 2004 r. By bardzo zaanga owany w przygotowanie tego koncertu sam napisa komentarze do poszczególnych piosenek dokona tak e wyboru wykonywanych utworów. W koncercie wzi li udzia : Katarzyna Groniec Kinga Preis Miros aw Baka Mariusz Lubomski Sambor Dudzi ski Jacek Bo czyk Konrad Imiela Bogna Wo niak Andrzej Koz owski
16:10
 
Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
16:30
 
Le niczwka
Katarzyna waha si czy powinna bra udzia w wyborach. W ko cu o wiadcza znajomym e nie chce kandydowa na so tysa. Magda i Jacek ju nie ukrywaj e czy ich uczucie
16:55
 
Le niczwka
Jerzy jest oszo omiony wyznaniem syna. Nast pnego dnia rano Majewski odkrywa e ojca nie ma w domu. Na kuchennym blacie zostawi pust kopert a w koszu na mieci niedoko czony list
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Za marzenia
Bartek jest zazdrosny o Ank która sp dzi a wieczór z Adamem. Anka odkrywa e Ewa i Olga zosta y oszukane. Matka Zosi zwraca si do Antoniego z pro b o pomoc prawn
18:35
 
Opole koncertowe wspomnienia
Go ciem kolejnego odcinka cyklu jest Wojciech Trzci ski kompozytor aran er i producent autor piosenek wykonywanych m.in. przez Krystyn Pro ko Krzysztofa Krawczyka Zbigniewa Wodeckiego. Wojciech Trzci ski by tak e wieloletnim dyrektorem artystycznym festiwali w Opolu i Sopocie. W programie Opole koncertowe wspomnienia artysta wspomina s ynny koncert Zielono mi po wi cony twórczo ci Agnieszki Osieckiej którego by pomys odawc . Rozmow prowadzi Mateusz Baran
18:50
 
Prywatne ycie zwierz t
Rezydenci. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
19:15
 
Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
19:25
 
Nela ma a reporterka
Skarby ukryte w ziemi. W tym odcinku Nela podró uje na Sri Lank . Wraz z ni zwiedzimy kopalnie w których wydobywa si kamienie szlachetne. Dodatkowo dzieci poznaj techniki wydobywcze oraz zobacz jak wygl da obróbka drogocennych kamieni
19:45
 
Ba nie i bajki polskie
Zimowe wró ki. Dawno dawno temu a mo e nie tak dawno... Za górami za lasami a mo e gdzie niedaleko by a sobie ma a spokojna dolina. Po jednej stronie rzeki mieszka y Koronczarki które zwyk e nici zamienia y w niezwyk e koronki po drugiej stronie rzeki ze swoj Babuni mieszka a ma a Klarunia która mia a tylko jedno marzenie: chcia a robi najpi kniejsze koronki na wiecie. Pewnej zimy Klarunia wyrusza w wiat poszuka takich wzorów na koronkow sukienk dla królewny Jedynaczki jakich nikt jeszcze nie widzia . Po drodze spotyka Pani Zim która zabiera j w zaczarowany wiat niegu szronu i lodu aby tam poszuka a wymarzonych wzorów
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:30
 
Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
20:45
 
Festiwal Muzyki Tanecznej Kielce 2020
Szalone party Marka Sierockiego.
22:55
 
Zniewolona
Katia musi ucieka przed zdesperowanym Grigorijem. Pomaga jej Niko aj Doroszenko i jego przyjaciel adan. Ekonom Jaszka m ci si na Halce. Zabrania gospodarzom najmowa j do pracy i zabiera rodzinie jej m a wszelkie rodki do ycia. Czy wreszcie kto ujmie si za biedn dziewczyn Niko aj próbuje przywróci honor zmar emu przyjacielowi Aleksiejowi Kosaczowi. Chce by Rieszetnikow zeznawa w s dzie przeciwko m odemu Czerwinskiemu. Co z Kati gdzie si ukrywa (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 46 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna
23:50
 
Studio Kultura niedziela z..
Rolami Zdzis awa Maklakiewicza. Program po wi cony twórczo ci Zbigniewa Maklakiewicza. Z go mi programu rozmawiamy m.in. o Zdzis awie Maklakiewiczu jako o cz owieku i arty cie o jego pozaaktorskich zdolno ciach zwi zanych z muzyk i pisaniem o zagubieniu i stolikowym aktorstwie. Wspomnimy artystyczne ycie Sopotu i Warszawy lat 50. 60. 70. w które si wpisywa plan filmowy który zacz miesza si z yciem. Go cie odpowiedz na pytanie o fenomen aktorstwa Zdzis awa Maklakiewicza. Jak to si sta o e aktor który w a ciwie nie mia w swoim dorobku ról pierwszoplanowych przeszed do historii polskiego filmu a jego duet z Janem Himilsbachem zyska miano kultowego i sta si najbardziejrozpoznawanym duetem w polskiej kinomatografii
Live-Chat aktivieren