OTR
Datum
<
August 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
01
02
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35
 
Za marzenia
Bartek jest zazdrosny o Ank która sp dzi a wieczór z Adamem. Anka odkrywa e Ewa i Olga zosta y oszukane. Matka Zosi zwraca si do Antoniego z pro b o pomoc prawn
01:20
 
Zakochaj si w Polsce
Opole. Na wytyczonym przez Tomasza Bednarka szlaku opolskich atrakcji znajd si s m.in. kamienice nad kana em M ynówka. Opolska Wenecja rozci ga si wzd u dawnego koryta Odry
01:45
 
Ba nie i bajki polskie
Zimowe wró ki. Dawno dawno temu a mo e nie tak dawno... Za górami za lasami a mo e gdzie niedaleko by a sobie ma a spokojna dolina. Po jednej stronie rzeki mieszka y Koronczarki które zwyk e nici zamienia y w niezwyk e koronki po drugiej stronie rzeki ze swoj Babuni mieszka a ma a Klarunia która mia a tylko jedno marzenie: chcia a robi najpi kniejsze koronki na wiecie. Pewnej zimy Klarunia wyrusza w wiat poszuka takich wzorów na koronkow sukienk dla królewny Jedynaczki jakich nikt jeszcze nie widzia . Po drodze spotyka Pani Zim która zabiera j w zaczarowany wiat niegu szronu i lodu aby tam poszuka a wymarzonych wzorów
02:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:22
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:25
 
Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
02:27
 
Festiwal Muzyki Tanecznej Kielce 2020
Szalone party Marka Sierockiego.
04:30
 
Zniewolona
Katia musi ucieka przed zdesperowanym Grigorijem. Pomaga jej Niko aj Doroszenko i jego przyjaciel adan. Ekonom Jaszka m ci si na Halce. Zabrania gospodarzom najmowa j do pracy i zabiera rodzinie jej m a wszelkie rodki do ycia. Czy wreszcie kto ujmie si za biedn dziewczyn Niko aj próbuje przywróci honor zmar emu przyjacielowi Aleksiejowi Kosaczowi. Chce by Rieszetnikow zeznawa w s dzie przeciwko m odemu Czerwinskiemu. Co z Kati gdzie si ukrywa (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 46 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna
05:15
 
Studio Kultura niedziela z..
Rolami Zdzis awa Maklakiewicza. Program po wi cony twórczo ci Zbigniewa Maklakiewicza. Z go mi programu rozmawiamy m.in. o Zdzis awie Maklakiewiczu jako o cz owieku i arty cie o jego pozaaktorskich zdolno ciach zwi zanych z muzyk i pisaniem o zagubieniu i stolikowym aktorstwie. Wspomnimy artystyczne ycie Sopotu i Warszawy lat 50. 60. 70. w które si wpisywa plan filmowy który zacz miesza si z yciem. Go cie odpowiedz na pytanie o fenomen aktorstwa Zdzis awa Maklakiewicza. Jak to si sta o e aktor który w a ciwie nie mia w swoim dorobku ról pierwszoplanowych przeszed do historii polskiego filmu a jego duet z Janem Himilsbachem zyska miano kultowego i sta si najbardziejrozpoznawanym duetem w polskiej kinomatografii
TVPOLONIA
06:10
 
Rok 2020
W programie zostan przedstawione rozmowy z artystami i osobowo ciami telewizyjnymi. Bohaterowie opowiedz mi dzy innymi jak pandemia wywo ana przez wirus SARS CoV 2 wp yn a na ich ycie i aktywno zawodow
06:35
 
Okrasa amie przepisy
W tatarskim kocio ku. Tym razem Karol Okrasa zabierze widzów do Kruszynian na Podlasiu. To jeden z ostatnich rejonów gdzie do dzi yj polscy Tatarzy. Znajduje si tu meczet i cmentarz muzu ma ski uznane jako pomnik historii Polski. Bo Tatarzy s w Kruszynianach od ponad 300 lat od czasów panowania króla Jana III Sobieskiego. Od tego momentu wzi li udzia we wszystkich wojnach dzielnie broni c Rzeczpospolitej. I cho enili si z Polkami wiernie trzymali si swej wiaryi tradycji kulinarnych. Jak sami mówi : Tatar mo e sobie wzi za on Polk katoliczk to jest jeden warunek musi ona umie przyrz dzi tatarskie ko duny . A jakie ciekawe przysmaki mo na znale w tatarskim kocio ku O tym opowie Karol Okrasa. Karol zaprezentuje trzy propozycje inspirowane tatarsk kuchni : 1 Baranina duszona z kiszon kapust 2 Tatarskie ko duny oczywi cie w wedle z amanego przez Karola przepisu. 3 Tatarska zapiekanka
07:00
 
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
07:15
 
Rok 1920. Kalendarium
Celem cyklu jest opowiedzenie dramatycznej historii roku 1920. Daty od 27 lipca do 2 sierpnia 1920. Pomi dzy Polsk i Sowietami trwa wymiana depesz dotycz cych rozpocz cia rozmów pokojowych. Rada ambasadorów pa stw Ententy 28 lipca podj a decyzj o ustaleniu granic pomi dzy Polsk i Czechos owacj . Premier Wincenty Witos lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast wobec bolszewickiego najazdu na Polsk zaapelowa do polskich ch opów o obron ojczyzny. Sytuacja na froncie. Polski Komitet Olimpijski wys a do Belgii depesz w której informowa e reprezentacja polska ostatecznie nie we mie udzia u w Igrzyskach. Prasa informowa a o rozporz dzeniu ministerstwa spraw wewn trznych zakazuj cego na terenie by ego zaboru rosyjskiego koncertów i popisów muzycznych w restauracjach kawiarniach i jad odajniach oraz zawieszenia funkcjonowania kabaretów sal ta ca sal weselnych oraz urz dzania zabaw tanecznych równie w lokalach prywatnych
07:20
 
Pod Tatrami
07:30
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2230 Iwona i Marek zdaj sobie spraw z lawiny problemów któr uruchomili poprzez romans i narodziny córki. Postanawiaj na razie mieszka osobno eby Z oty móg skupi si na uzale nionym synu. Witek b d c na g odzie kradnie ojcu telefon eby zamówi narkotyki u kolegi. Do Marka dzwoni Nina która jest w drodzedo Warszawy. Darek ukrywa przed W adkiem e Szubert za da od niego apówki za zakup hiszpa skiego zawodnika. Biznesmen grozi Janickiemu e je li nie dostanie pieni dzy to odetnie finansowanie uczelni Cie laka. Ostatecznie Alvaro Dorato oficjalnie do cza do klubu Spartan. Do hotelu Sta skich przyje d a Marlena by powiedzie Kasi e rozstaje si z Czarkiem i podejmie terapi . Karolinie nie podoba si e Górka zajmuje si w pracy prywatnymi sprawami. Tymczasem ukasza odwiedza Umi ska i zdradza mu e ju nie jest z Chowa skim poniewa nie mog a znie werbalnej agresji z jego strony. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Ko o pira
Mariusz Cie lik poleca 5 ksi ek wartych przeczytania. S to: Pandemia. COVID 19 trz sie wiatem S avoja i ka Czas wolny w PR Wojciecha Przylipiaka U nas ka dy jest prorokiem Bartosza Panka Kto chce je mi so musi umie zabi ukasza Stachniaka Krótkie wywiady z paskudnymi lud mi Davida Fostera Wallace a. Gospodarz programu rozmawia z Januszem Dziano autorem ksi ki Ech panie Wiech
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
1920. Wojna i mi o
W okopach. Józef wypytuje Jadzi o rodziców. Próbuje sobie wyt umaczy e jego podejrzenia to pomy ka. Kontrwywiad ma jednak coraz mniej w tpliwo ci. Aby si ostatecznie upewni przygotowuje fa szywe dane i podrzuca je Jadwidze. Ta przekazuje dokumenty Sabinie. W adek ze swoim pu kiem egnany przez Zosi i Teofila wyrusza na front. Oddzia Aleksandra i Tkaczenki przes uchuje polskiego oficera. Torturowany jeniec podaje rzeczywiste dane o dyslokacji polskich wojsk ale Tkaczenko jest przekonany e k amie. Sowiecki wywiad dostarczy mu inne informacje spreparowane przez polski kontrwywiad. Bolszewicy przekonani o swojej przewadze atakuj ale zostaj zmuszeni do wycofania si . Dopiero kolejny atak poprzedzony ostrza em artyleryjskim przynosi efekt. Polacy w panice wycofuj si . Jadwiga zostaje aresztowana. Na przes uchaniu przyznaje si do wspó pracy z sowieckim wywiadem. Twierdzi e by a szanta owana. Gro ono jej e w razie odmowy zgin jej rodzice. Serial wojenny
13:20
 
Ada To nie wypada
Ada jest niesforn i pe n temperamentu dziewczyn . Jej rodzice od dawna planuj wyda j za hrabiego Freda Orzelskiego. Aby troch utemperowa córk wysy aj j do internatu
14:55
 
Przystanek Ameryka
Kolebka polsko ci w Teksasie. Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
15:15
 
Zakochaj si w Polsce
Opole. Na wytyczonym przez Tomasza Bednarka szlaku opolskich atrakcji znajd si s m.in. kamienice nad kana em M ynówka. Opolska Wenecja rozci ga si wzd u dawnego koryta Odry
15:45
 
Gwiezdny pirat
Emilios Fallen. Kilkoro dzieci rusza ladem Krzesimira i Joasa. Wszyscy chc odnale skarb pirata. Po drodze wpadaj w nast pn pu apk Emilia ale dzi ki doskona ej znajomo ci ksi ki sprytnym dzieciakom udajesi pokona przeszkody. Po wyj ciu z kopalni okazuje si jednak ewybra y z drog . W ywod bie pojawiaj si dwaj znajomi pisarki którzy przybyli w niezbyt uczciwych zamiarach. Chc si szybko wzbogaci porywaj wi c Krzesimira licz c e ch opiec zna drog do skarbu. Serial przygodowy fantasy 25 min Polska 1998Scenariusz i re yseria: Jerzy ukaszewiczZdj cia: Zbigniew Ha atekMuzyka: Krzesimir D bskiWykonawcy: Grzegorz Drojewski Krzysztof Skórzewski Piotr Uszy ski Emilia W sowska Jacek WolszczakAktorzy: Ma gorzata Foremniak Piotr Szwedes Sebastian wi der Piotr Deszkiewicz Piotr Baczy ski Sebastian Konrad Cezary ak Joanna Aleksandrowicz Jan Prosi ski Jakub Jandu a Norbert Jonak Krzysztof Japa Janczak Magda Skajewska Anna Tatarska Marek Buli ski
16:15
 
Zwierzaki Czytaki
Selfie. Szymek jest mocno zaniepokojony. Okazuje si e Pimpek i Pompek zrobili sobie zdj cie ze s awnym aktorem. Takie zdj cie nazywa si selfie . Szymek postanawia ich przebi i wymy li co bardziej odlotowego. Mo e zdj cie w dmuchanym krabie podczas skoku z szafy b dzie wystarczaj co odjazdowe Tylko czy w tym szale stwie zostan zachowane wszystkie zasady bezpiecze stwa
16:30
 
Supe kowe ABC
W tym spotkaniu z Supe kiem nasz bohater marzy o podro y w przestworzach. A czym mo na lata Samolotem sterowcem lub balonem. Dzieci poznaj liter B jak balon. Zr czne R czki robi balon z kolorowych pasków i przeprowadzaj eksperyment pokazuj cy jak przy u yciu sody i octu napompowa balonik do zabawy z przyjació mi. W teatrzyku zobaczymy bajk o Antku który nie u ywa trzech magicznych s ów. Wy na pewno je znacie B d te zabawy s owami w których z balonu zrobimy talon
16:50
 
Samochodzik i templariusze
Tajemnica Bahometa. W drówka po Pojezierzu Suwalskim nie przynosi spodziewanych rezultatów. Pan Samochodzik i harcerze nie zdo ali trafi na aden lad który przybli y by ich do skarbu templariuszy. Postanawiaj jecha do Malborka. Maj nadziej e na miejscu uda im si rozszyfrowa sens s ów Tam skarb twój gdzie serce twoje przecie Krzy acy nazywali swoj stolic Serce Twoje . Gdy pan Tomasz w towarzystwie ch opców i przygodnych wycieczkowiczów zwiedza zamek kto przekazuje mu wiadomo podpisan imieniem poga skiego bo ka. Tajemniczy Bahomet ostrzega e je li Pan Samochodzik natychmiast si st d nie wyniesie b dzie z nim le. Serial dla m odych widzów 33 min Polska 1971Re yseria: Hubert DrapellaScenariusz: Zbigniew NienackiAktorzy: Stanis aw Mikulski Danuta Szaflarska Ewa Szykulska Gra yna Marzec Zygmunt Aposto Lech Ordon Roman Syka a i inni
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:15
 
Barwy szcz cia
Odc. 2230 Iwona i Marek zdaj sobie spraw z lawiny problemów któr uruchomili poprzez romans i narodziny córki. Postanawiaj na razie mieszka osobno eby Z oty móg skupi si na uzale nionym synu. Witek b d c na g odzie kradnie ojcu telefon eby zamówi narkotyki u kolegi. Do Marka dzwoni Nina która jest w drodzedo Warszawy. Darek ukrywa przed W adkiem e Szubert za da od niego apówki za zakup hiszpa skiego zawodnika. Biznesmen grozi Janickiemu e je li nie dostanie pieni dzy to odetnie finansowanie uczelni Cie laka. Ostatecznie Alvaro Dorato oficjalnie do cza do klubu Spartan. Do hotelu Sta skich przyje d a Marlena by powiedzie Kasi e rozstaje si z Czarkiem i podejmie terapi . Karolinie nie podoba si e Górka zajmuje si w pracy prywatnymi sprawami. Tymczasem ukasza odwiedza Umi ska i zdradza mu e ju nie jest z Chowa skim poniewa nie mog a znie werbalnej agresji z jego strony. Serial obyczajowy
18:40
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:00
 
Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy smole skiej
Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy rz dowego Tu 154 do której dosz o 10 kwietnia 2010 roku w pobli u Smole ska. Zgin li wszyscy obecni na pok adzie 96 osób w ród nich: prezydent Lech Kaczy ski i jego ona Maria ostatni prezydent RP na uchod stwie Ryszard Kaczorowski wicemarsza kowie Sejmu i Senatu grupa parlamentarzystów dowódcy Si Zbrojnych RP pracownicy Kancelarii Prezydenta szefowie instytucji pa stwowych duchowni przedstawiciele ministerstw organizacji kombatanckich i spo ecznych oraz osoby towarzysz ce i za oga samolotu
TVPOLONIA
20:15
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:35
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:45
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:50
 
Wied min
Calanthe. Geralt zostaje zaproszony na dwór cintryjski. Monarchini zleca mu usuni cie niebezpiecznego konkurenta do r ki ksi niczki. Wied min postanawia sprawdzi kim jest tajemnicze monstrum
21:45
 
Glina
Gajewski kontynuuje ledztwo w sprawie tajemniczej mierci aktorki. Rozmawia z by ymi kolegami Joanny Sobczy skiej z podziemnej Solidarno ci i dawnymi esbekami którzy prze ladowali kobiet
22:30
 
Glina
Kolejn swoj ofiar seryjny morderca pozna w internecie. Z niejak satysfakcj wiadomie pozostawia za sob lady ale skutecznie wymyka si policji. Nad zwi zkiem Banasia i Julii wisi cie Gajewskiego który nawet sobie nie wyobra a aby jego córce przypad w udziale taki kiepski yciowy partner jakim jest prawdziwy gliniarz. Do miasta wraca Tosiek kontroluj cy niegdy ca e podziemie. Za spraw Gajewskiegozosta jednak zmuszony do znikni cia. Teraz zamierza upomnie si o swoje prawa. Serial kryminalny
23:40
 
Pani Weronika i jej ch opcy
Portret niezwyk ej kobiety i wielkiej patriotki Weroniki Sebastianowicz o nierza Armii Krajowej odznaczonej Krzy em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Gdy Polska by a okupywana przez Sowietów i Niemców Weronika Ró yczka Sebastianowicz by a o nierzem Armii Krajowej oficjalnie zosta a zaprzysi ona w wieku 13 lat. W 1951 roku zosta a aresztowana i skazana na 25 lat pozbawienia wolno ci i prac w agrze w Workucie wyrok skrócono do 10 lat. Próbowa a powróci do kraju ale odmówiono jej prawa do wjazdu na teren Polski. Pani Weronika aktywnie dzia a w organizacjach polskich m.in. w Stowarzyszeniu o nierzy AK na Bia orusi w którym jest prezesem. W 2012 roku zosta a odznaczona Krzy em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Bronis awa Komorowskiego
Live-Chat aktivieren