OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender
Um TV-Programm zu sehen, das älter als 14 Tage ist, benötigen Sie den Premiumstatus.

TVPOLONIA
TVPOLONIA
12:00
Ko o pira
Ksi ki polecane w tym odcinku to: Pu ascy Wojciecha Kudyby Polska przydro na Piotra Mareckiego Krótka wycieczka na tamten wiat Juliusza Strachoty Listy Wis awy Szymborskiej i Joanny Kulmowej zatytu owane Tak wyglada prawdziwa poetka podciagnij si a ponadto komiks Pippi Langstrumpf z okazji 75. urodzin kultowej bohaterki. Mariusz Cie lik rozmawia te z Zygmuntem Mi oszewskim o jego nowej ksi ce Kwestia ceny
12:15
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
Wniebowzi ci
Arkaszka i Lutek to dwaj nieudacznicy którzy nieoczekiwanie wygrywaj ogromn sum w totolotka. Pieni dze daj im mo liwo zaznania innego ycia pozwalaj sta si na moment kim innym
13:20
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
13:40
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
14:35
Rok 1920. Kalendarium
Celem cyklu jest opowiedzenie dramatycznej historii roku 1920. Daty od 24.08 do 30.08.1920. Protest mieszka ców Antwerpii przeciwko blokowaniu transportu broni dla Polski. Na amach prasy cytowano wypowied lorda Curzona brytyjskiego ministra spraw zagranicznych o granicach Polski. Premier Witos na wiecu zorganizowanym w Tarnowie powiedzia : Jeste my wiadkami niebywa ego w dziejach zwyci stwa. Nie wolno jednak spocz na laurach. Odrzucili my niebezpiecze stwo(...) ale wróg pcha si jeszcze ci gle w nasze dziedziny. Dnia 29 sierpnia wojska nasze witane owacyjnie przez ludno miejscow wkroczy y do Augustowa. Komitet Towarzystwa Zach ty Sztuk Pi knych znalaz si w arcytrudnym po o eniu wskutek poci gni cia wszystkich prawie artystów naszych do wojska lub do wiadcze wojennych
14:45
Uzdrowisko
Gwiazdy sanatorium. Julian Sojka przyje d a do uzdrowiska. Tu a si po o rodku poniewa personel nie wiedzia o jego przyje dzie. Jedna z piel gniarek Marzena zwraca uwag na Juliana i próbuje mu pomóc. Po zebraniu w gabinecie dyrektora zapada decyzja e ch opak tymczasowo b dzie spa u pana W adka który pe ni funkcj z otej r czki w o rodku. W adek przedstawia Julianowi regulamin pokoju i o 22:00 gasi wiat o. Ch opak zastanawia si co jeszcze go czeka. Do uzdrowiska przyje d aj uczestniczki pierwszej edycji programu Sanatorium mi o ci Nina i Wies awa
15:15
Okrasa amie przepisy
Na ogórkowym polu. Karol Okrasa wyrusza na pole ogórków. Kucharz opowie o dzieci stwie na wsi gdy wraz z rodzicami zbiera ogórki. By a to mudna praca. Karol przygotuje kilka s ojów kiszonych ogórków wed ug receptury mamy. Poka e jak wygl daj ogórki po dwóch dniach po tygodniu i po dwóch tygodniach kiszenia. Powie te do jakich potraw mo na je wykorzysta . Karol przygotuje trzy potrawy: szybki ch odnik ze wie ych i ma osolnych ogórków pieczon pier z indyka z sosem ogórkowym oraz pieczone bak a any z ogórkow sals i w dzonym ososiem
15:45
Zakochaj si w Polsce
P awniowice. Na pocz tku odcinka Tomasz Bednarek odwiedza pa ac w P awniowicach. Trójskrzyd owa budowla w stylu neomanieryzmu niderlandzkiego zosta a wzniesiona w latach 80. XIX wieku. Gmach wykonany jest z ceg y elementów piaskowca i sztukaterii. Dooko a rozci ga si park krajobrazowy w którym rosn wyj tkowe okazy drzew. W dalszej cz ci programu prowadz cy dowiaduje si jak dzia a a stacja wodoci gowa nap dzana par wodn oraz poznaje tajniki trudnej sztuki ludwisarstwa. Ogl da ruiny pa acu w Uje dzie oraz wie zamku w Toszku
16:15
Zwierzaki Czytaki
Mandat. Micha wraca do domu z taczk pe n zb dnych przedmiotów. Okazuje si e Zwierzaki postanowi y sprz tn podwórko tak eby nie uton o ono w stercie mieci. Jednak sprz tni cie to nie koniec ca ej akcji i Szymek postanawia skonstruowa specjaln maszyn która pomo e w zachowaniu porz dku. Co to b dzie i czy faktycznie zadzia a
16:30
Supe kowe ABC
Wspólnie z Supe kiem i Zr cznymi R czkami poznamy liter H jak he m. Supe ek odwiedzi Muzeum Historii Polski porozmawia z postaciami z portretów Mieszkiem I i Boles awem Chrobrym o dziejach naszego kraju. Zr czne R czkizrobi narodow kokard i przeprowadzaj do wiadczenie z dwukolorow herbat . Pobawimy si wyrazami stworzymynowe ze s owa HUK. Opowiemy te o ksi ce Polska. Historia m nego narodu
16:45
Figu Migu
Pory roku. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
17:00
Lepsza po owa
Marek jest za amany poniewa restauracji grozi bankructwo. Dusia postanawia namówi wujka milionera by wykupi i zamkn lokal sprzedaj cy burgery. Wkrótce do restauracji przychodzi za amany Teodor
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
rd o nadziei
Film przybli a histori powstania polskiej osady za o onej przez Polaków zes anych na tereny dzisiejszego Kazachstanu w pocz tkowej fazie operacji polskiej NKWD w 1936 roku. Pozostawieni po ród bezkresnych stepów pozbawieni rodków do ycia w obliczu mierci g odowej polscy zes a cy zawierzyli swój los Bogu. Po dziewi dziesi ciu latach wie Oziornojei znajduj ce si tam Sanktuarium Matki Bo ej Królowej Pokoju staje si celem pielgrzymów z ca ego wiata. O swoich losach i cudownych wydarzeniach w Oziornoje opowiadaj naoczni wiadkowie wydarze z lat 40. XX wieku ich dzieci i wnuki. Wypowiedzi bohaterów ilustruj zdj cia lotnicze obrazy kazachskiej wsi oraz fragmenty kroniki filmowej z pierwszej po owy XX w
18:50
Barwy szcz cia
Odc. 2246 Pucki nagrywa sprytnie wymy lone o wiadczenie w którym zapewnia e jest niewinny a Umi skiej grozi s dem. Dziennikarze podejrzewaj e Kwiatkowscy wyprowadzili si poniewa s w zmowie z re yserem. Wkrótce sprawa znajduje nieoczekiwane zako czenie. W adek doceniaj c rol Szuberta w rozwoju uczelni chce zaprosi go z Ig na kolacj . Budzi to nieoczekiwan niech Darka. Tymczasem na treningu Spartusiów prowadzonym przez Józka dochodzi do wypadku z udzia em Mirka syna Damiana. Bywalec drugiego Feel Good Mietek ma problemy z p atno ci kart za zamówienie i za zgod Dominiki opuszcza lokal by pobra pieni dze z bankomatu. Kiedy m czyzna nie wraca Renata zarzuca kole ance naiwno . Podobnie w sprawie jej relacji ze Stawickim i wizji wspólnej przysz o ci roztaczanej przez lekarza. O konkurencie do serca Dominiki dowiaduje si Damian. Serial obyczajowy
19:20
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
19:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
Wied min
Mniejsze z o. Wied min Geralt z Rivii ratuje ycie w adczyni Cintry Calanthe i jej córce Pavetcie. Zbieg okoliczno ci sprawia e gdy Pavetta rodzi córk ycie Geralta zostaje nierozerwalnie zwi zane z Ciri
21:30
07 zg o si
Zamkn za sob drzwi. Serial o przygodach porucznika MO S awomira Borewicza. T o historii stanowi zgrzebna rzeczywisto czasów propagandy sukcesu PRL u pó nej epoki Gierka i ostatnich lat PRL u po stanie wojennym
23:05
Uzdrowisko
Gwiazdy sanatorium. Julian Sojka przyje d a do uzdrowiska. Tu a si po o rodku poniewa personel nie wiedzia o jego przyje dzie. Jedna z piel gniarek Marzena zwraca uwag na Juliana i próbuje mu pomóc. Po zebraniu w gabinecie dyrektora zapada decyzja e ch opak tymczasowo b dzie spa u pana W adka który pe ni funkcj z otej r czki w o rodku. W adek przedstawia Julianowi regulamin pokoju i o 22:00 gasi wiat o. Ch opak zastanawia si co jeszcze go czeka. Do uzdrowiska przyje d aj uczestniczki pierwszej edycji programu Sanatorium mi o ci Nina i Wies awa
23:30
Opole 2017 na bis
Fragmenty koncertu Premiery który odby si podczas 54. KFPP w Opolu
23:55
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Live-Chat aktivieren