OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Lepsza po owa
Marek jest za amany poniewa restauracji grozi bankructwo. Dusia postanawia namówi wujka milionera by wykupi i zamkn lokal sprzedaj cy burgery. Wkrótce do restauracji przychodzi za amany Teodor
00:40
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
Zwierzaki Czytaki
Mandat. Micha wraca do domu z taczk pe n zb dnych przedmiotów. Okazuje si e Zwierzaki postanowi y sprz tn podwórko tak eby nie uton o ono w stercie mieci. Jednak sprz tni cie to nie koniec ca ej akcji i Szymek postanawia skonstruowa specjaln maszyn która pomo e w zachowaniu porz dku. Co to b dzie i czy faktycznie zadzia a
01:15
Supe kowe ABC
Wspólnie z Supe kiem i Zr cznymi R czkami poznamy liter H jak he m. Supe ek odwiedzi Muzeum Historii Polski porozmawia z postaciami z portretów Mieszkiem I i Boles awem Chrobrym o dziejach naszego kraju. Zr czne R czkizrobi narodow kokard i przeprowadzaj do wiadczenie z dwukolorow herbat . Pobawimy si wyrazami stworzymynowe ze s owa HUK. Opowiemy te o ksi ce Polska. Historia m nego narodu
01:30
Figu Migu
Pory roku. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
01:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:24
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30
Wied min
Mniejsze z o. Wied min Geralt z Rivii ratuje ycie w adczyni Cintry Calanthe i jej córce Pavetcie. Zbieg okoliczno ci sprawia e gdy Pavetta rodzi córk ycie Geralta zostaje nierozerwalnie zwi zane z Ciri
03:20
Barwy szcz cia
Odc. 2246 Pucki nagrywa sprytnie wymy lone o wiadczenie w którym zapewnia e jest niewinny a Umi skiej grozi s dem. Dziennikarze podejrzewaj e Kwiatkowscy wyprowadzili si poniewa s w zmowie z re yserem. Wkrótce sprawa znajduje nieoczekiwane zako czenie. W adek doceniaj c rol Szuberta w rozwoju uczelni chce zaprosi go z Ig na kolacj . Budzi to nieoczekiwan niech Darka. Tymczasem na treningu Spartusiów prowadzonym przez Józka dochodzi do wypadku z udzia em Mirka syna Damiana. Bywalec drugiego Feel Good Mietek ma problemy z p atno ci kart za zamówienie i za zgod Dominiki opuszcza lokal by pobra pieni dze z bankomatu. Kiedy m czyzna nie wraca Renata zarzuca kole ance naiwno . Podobnie w sprawie jej relacji ze Stawickim i wizji wspólnej przysz o ci roztaczanej przez lekarza. O konkurencie do serca Dominiki dowiaduje si Damian. Serial obyczajowy
03:45
07 zg o si
Zamkn za sob drzwi. Serial o przygodach porucznika MO S awomira Borewicza. T o historii stanowi zgrzebna rzeczywisto czasów propagandy sukcesu PRL u pó nej epoki Gierka i ostatnich lat PRL u po stanie wojennym
05:15
Opole 2017 na bis
Fragmenty koncertu After Party który odby si podczas 54. KFPP w Opolu
05:40
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
TVPOLONIA
06:10
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
06:35
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:00
Zrb to ze smakiem
Program promuj cy kuchni dolno l sk wyroby regionalne a tak e slow food ywno produkowan w tradycyjny sposób. Zaprezentowani zostan mieszka cy Dolnego l ska którzy dzi ki pomys owo ci i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Autorzy programu próbuj zach ci osoby zajmuj ce si produkcj roln do podj cia stara o zdobycie licencji na dzia alno w bran y
07:30
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Powstanie Warszawskie dzie po dniu
Bohater odcinka: Tadeusz Ruman
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2247Ordynator i lekarz z Izraela przekonuj Klar do operacji co mo e przywróci Hubertowi pe ne zdrowie. Niestety po zabiegu stan Pyrki pogarsza si . W adek nie rozumie dlaczego Darek jest wrogo nastawiony do Szuberta podczas gdy sam widzi ile sponsor robi dla jego uczelni. Biznesmen chce by Iga uruchomi a zbiórk pieni dzyna leczenie Mirka cho w rzeczywisto ci kontuzja ch opca nie jest gro na. Wszystko wskazuje na to e biznesmen ma w planach kolejne machlojki. Zaalarmowany zbiórk Józek odwiedza Darka. Sandra usi uje zepsu reputacj Alana rozpowiadaj c e ma on u niej d ugi. W Feel Good dziewczyna podrywa Radka. Trener ostrzega Lidk przed by partnerk . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Pod Tatrami
12:15
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
Wied min
Mniejsze z o. Wied min Geralt z Rivii ratuje ycie w adczyni Cintry Calanthe i jej córce Pavetcie. Zbieg okoliczno ci sprawia e gdy Pavetta rodzi córk ycie Geralta zostaje nierozerwalnie zwi zane z Ciri
13:20
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
13:45
Film dokumentalny
14:45
Uzdrowisko
Zawodniczka. Magdalena Sokó uprawia sporty walki. Cho jest faworytk w pojedynku przegrywa. Tu przed walk zostaje porzucona przez ch opaka. Za amana dziewczyna przyje d a do uzdrowiska do ukochanej babci Stanis awy. W o rodku przebywa Przemek który przeszed skomplikowan operacj kr gos upa. W czasie letniej k pieli w rzece m czyzna dozna powa nej kontuzji. Nie by o wiadomo czy jeszcze b dzie chodzi . Przemek od razu zwraca uwag na Magd . Spostrzegawcza Stanis awa stara si da m odym ludziom szans by mogli si pozna
15:15
Zrb to ze smakiem
Program promuj cy kuchni dolno l sk wyroby regionalne a tak e slow food ywno produkowan w tradycyjny sposób. Zaprezentowani zostan mieszka cy Dolnego l ska którzy dzi ki pomys owo ci i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Autorzy programu próbuj zach ci osoby zajmuj ce si produkcj roln do podj cia stara o zdobycie licencji na dzia alno w bran y
15:45
Prywatne ycie zwierz t
Leniuchy i pracusie. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
16:15
Przyjaciele Misia i Margolci
Potwór. Do pracowni Talentuli wbiega przera ony u u. Jest tak przestraszony e a si trz sie ca e jego drobne cia ko. Co pojawi o si w nocy na cianie. Jednocze nie z szopy wydobywa si jaki przera liwy ryk. Prawdopodobnie w ogrodzie czai si jaki potwór odpowiedzialny za l ki wszystkich. Koniecznie trzeba wyja ni t tajemnicz spraw . Podobno do walki z tym stworem stan sam Eugeniusz. Wszyscy przyjaciele organizuj akcj ratunkow . Co tak naprawd kryje si w szopie
16:40
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Mokra pogoda. Za oknem pada deszcz co denerwuje Margolci poniewa planowa a wybra si z cioci Beat do lasu na grzyby. Jednak nic straconego podobno po deszczu grzyby lepiej rosn . Póki nie mo na wyj na zewn trz mo na si przygotowa do grzybobrania dlatego kukie ki postanawiaj wymieni wszystkie znane im grzyby. Co ciekawe niektóre z nich maj nazwy podobne do nazw zwierz t np. g ski kurki i zaj czki. Ewa ulepi je z modeliny
17:00
Lepsza po owa
Marek i Ania uznaj e nadszed czas by Borys si z kim zwi za . Niezale nie od siebie umawiaj m czyzn na randki. Julia proponuje Kamilowi wspólne wyj cie na dyskotek
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Rok 2020
W programie zostan przedstawione rozmowy z artystami i osobowo ciami telewizyjnymi. Bohaterowie opowiedz mi dzy innymi jak pandemia wywo ana przez wirus SARS CoV 2 wp yn a na ich ycie i aktywno zawodow
18:50
Barwy szcz cia
Odc. 2247Ordynator i lekarz z Izraela przekonuj Klar do operacji co mo e przywróci Hubertowi pe ne zdrowie. Niestety po zabiegu stan Pyrki pogarsza si . W adek nie rozumie dlaczego Darek jest wrogo nastawiony do Szuberta podczas gdy sam widzi ile sponsor robi dla jego uczelni. Biznesmen chce by Iga uruchomi a zbiórk pieni dzyna leczenie Mirka cho w rzeczywisto ci kontuzja ch opca nie jest gro na. Wszystko wskazuje na to e biznesmen ma w planach kolejne machlojki. Zaalarmowany zbiórk Józek odwiedza Darka. Sandra usi uje zepsu reputacj Alana rozpowiadaj c e ma on u niej d ugi. W Feel Good dziewczyna podrywa Radka. Trener ostrzega Lidk przed by partnerk . Serial obyczajowy
19:20
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
Ojciec Mateusz
Królik. Do Sandomierza przyje d a Mareczek dawny podopieczny Mateusza. Po wyj ciu z wi zienia ch opak prosi ksi dza o pomoc. Pluskwa pomaga Mareczkowi w zdobyciu zatrudnienia w pizzerii
21:30
07 zg o si
Z ocisty. Po mierci bazarowego opryszka o pseudonimie Coca Cola milicja podejmuje energiczne ledztwo w sprawie gangu Z ocistego podejrzanego o handel walut samochodami i fa szywym z otem oraz o nielegaln produkcj czekolady. Do gangu przenika porucznik Koz owski udaj cy kolesia Coca Coli . Po anonimowym telefonie funkcjonariusze odkopuj zw oki niejakiego Brodzkiego ukryte na terenie nale cym do siostry denata. Równocze nie por. Koz owski ustala e dziewczyna b d ca wiadkiem zbrodni jest wi ziona pod Pu tuskiem. Jej zeznania i odkrycia Koz owskiego pozwalaj ustali e gangster zwany Z ocistym nie istnieje. Serial sensacyjny 90 min Polska 1987Scenariusz i re yseria: Krzysztof SzmagierZdj cia: Wies aw RutowiczMuzyka: W odzimierz KorczAktorzy: Bronis aw Cie lak Jerzy Rogalski Hanna Dunowska Zdzis aw Tobiasz Zbigniew Buczkowski Marek Fr ckowiak KrzysztofNowik Józef Konieczny Jerzy Bielecki Lucyna Brusikiewicz MariaProbosz Ewa Wawrzo
23:05
Uzdrowisko
Zawodniczka. Magdalena Sokó uprawia sporty walki. Cho jest faworytk w pojedynku przegrywa. Tu przed walk zostaje porzucona przez ch opaka. Za amana dziewczyna przyje d a do uzdrowiska do ukochanej babci Stanis awy. W o rodku przebywa Przemek który przeszed skomplikowan operacj kr gos upa. W czasie letniej k pieli w rzece m czyzna dozna powa nej kontuzji. Nie by o wiadomo czy jeszcze b dzie chodzi . Przemek od razu zwraca uwag na Magd . Spostrzegawcza Stanis awa stara si da m odym ludziom szans by mogli si pozna
23:35
Program rozrywkowy
23:55
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Live-Chat aktivieren