OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Lepsza po owa
Marek i Ania uznaj e nadszed czas by Borys si z kim zwi za . Niezale nie od siebie umawiaj m czyzn na randki. Julia proponuje Kamilowi wspólne wyj cie na dyskotek
00:40
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
Przyjaciele Misia i Margolci
Potwór. Do pracowni Talentuli wbiega przera ony u u. Jest tak przestraszony e a si trz sie ca e jego drobne cia ko. Co pojawi o si w nocy na cianie. Jednocze nie z szopy wydobywa si jaki przera liwy ryk. Prawdopodobnie w ogrodzie czai si jaki potwór odpowiedzialny za l ki wszystkich. Koniecznie trzeba wyja ni t tajemnicz spraw . Podobno do walki z tym stworem stan sam Eugeniusz. Wszyscy przyjaciele organizuj akcj ratunkow . Co tak naprawd kryje si w szopie
01:25
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Mokra pogoda. Za oknem pada deszcz co denerwuje Margolci poniewa planowa a wybra si z cioci Beat do lasu na grzyby. Jednak nic straconego podobno po deszczu grzyby lepiej rosn . Póki nie mo na wyj na zewn trz mo na si przygotowa do grzybobrania dlatego kukie ki postanawiaj wymieni wszystkie znane im grzyby. Co ciekawe niektóre z nich maj nazwy podobne do nazw zwierz t np. g ski kurki i zaj czki. Ewa ulepi je z modeliny
01:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:24
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30
Ojciec Mateusz
Królik. Do Sandomierza przyje d a Mareczek dawny podopieczny Mateusza. Po wyj ciu z wi zienia ch opak prosi ksi dza o pomoc. Pluskwa pomaga Mareczkowi w zdobyciu zatrudnienia w pizzerii
03:15
Barwy szcz cia
Odc. 2247Ordynator i lekarz z Izraela przekonuj Klar do operacji co mo e przywróci Hubertowi pe ne zdrowie. Niestety po zabiegu stan Pyrki pogarsza si . W adek nie rozumie dlaczego Darek jest wrogo nastawiony do Szuberta podczas gdy sam widzi ile sponsor robi dla jego uczelni. Biznesmen chce by Iga uruchomi a zbiórk pieni dzyna leczenie Mirka cho w rzeczywisto ci kontuzja ch opca nie jest gro na. Wszystko wskazuje na to e biznesmen ma w planach kolejne machlojki. Zaalarmowany zbiórk Józek odwiedza Darka. Sandra usi uje zepsu reputacj Alana rozpowiadaj c e ma on u niej d ugi. W Feel Good dziewczyna podrywa Radka. Trener ostrzega Lidk przed by partnerk . Serial obyczajowy
03:45
07 zg o si
Z ocisty. Po mierci bazarowego opryszka o pseudonimie Coca Cola milicja podejmuje energiczne ledztwo w sprawie gangu Z ocistego podejrzanego o handel walut samochodami i fa szywym z otem oraz o nielegaln produkcj czekolady. Do gangu przenika porucznik Koz owski udaj cy kolesia Coca Coli . Po anonimowym telefonie funkcjonariusze odkopuj zw oki niejakiego Brodzkiego ukryte na terenie nale cym do siostry denata. Równocze nie por. Koz owski ustala e dziewczyna b d ca wiadkiem zbrodni jest wi ziona pod Pu tuskiem. Jej zeznania i odkrycia Koz owskiego pozwalaj ustali e gangster zwany Z ocistym nie istnieje. Serial sensacyjny 90 min Polska 1987Scenariusz i re yseria: Krzysztof SzmagierZdj cia: Wies aw RutowiczMuzyka: W odzimierz KorczAktorzy: Bronis aw Cie lak Jerzy Rogalski Hanna Dunowska Zdzis aw Tobiasz Zbigniew Buczkowski Marek Fr ckowiak KrzysztofNowik Józef Konieczny Jerzy Bielecki Lucyna Brusikiewicz MariaProbosz Ewa Wawrzo
05:20
Program rozrywkowy
05:40
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
TVPOLONIA
06:10
Korona krlw
Odc 223 Guncel dociera do pa stwa krzy ackiego. Prosi Jakuba z Biskupic o wstawiennictwo u wielkiego mistrza. Krzy acy pomimo zapewnie nie wspieraj Polaków w walce z Rusi . Guncel nie zdaje sobie sprawy e niedaleko jest wi ziona Helena i ich córeczka Helenka. lub Kazimierza i Krystyny jest skandalem na skal europejsk . Król prosi o przygotowanie supliki do papie a o uniewa nienie lubu z Adelajd . Telenowela historyczna
06:35
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:00
To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz pochodzi z Rudy l skiej a od o miu lat mieszka w Szkocji. Zainteresowany gotowaniem zacz prowadzi vlog o tematyce kulinarnej dzi ki któremu podbi internet i telewizj niadaniow . Teraz przyszed czas na autorski program podró niczo kulinarny w którym Borowicz odwiedza ró ne kraje odkrywa lokalne smaki i potrawy ocenia miejscowe targi i drogie restauracje. Poznaje mieszka ców regionalne produkty spo ywcze i sekrety kulinarne
07:30
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Powstanie Warszawskie dzie po dniu
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2248 Klara przekonana przez ordynatora i doktora Ludwiczaka zgadza si aby Hubertowi wszczepi specjaln elektrod dzi ki której wróci on do sprawno ci. W zebraniu pieni dzy na ten kosztowny zabieg pomagaj rodzinie Pyrków przyjaciele organizuj c charytatywny koncert. Wanda nieoczekiwanie odwiedza Malwin . Wr cza jej prezent i dzi kuje za uratowaniema e stwa. W trakcie rozmowy córka Marczaka zwierza si Jab o skiej e by y m utrudnia jej kontakt z córk . Tymczasem Miko aj zaprasza Dylsk na imprez firmow . Tolek z pomoc abci t umaczy Filipi czykom jak segregowa mieci. Jaworski nadal za mieca klatk schodow i próbuje namówi Stefana do podpisania petycji w sprawie wyrzucenia z mieszkania budowla ców. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
J zyczek u wagi
12:15
Co niesie dzie
12:30
Echo serca
Do Szpitala Pó nocnego trafia 30 letni kulturysta Pawe . Zosta skierowany na oddzia chirurgii ze wskazaniem do obustronnej mastektomii. Pawe ma zdiagnozowany nowotwór z o liwy piersi. M czyzna nie chce podda si zabiegowi. Nie mo e pogodzi si z tym e ma kobiec dolegliwo . W tym czasie na chirurgi zg asza si Beata. Ona równie ma zdiagnozowanego raka piersi. Wykry a go przypadkiem podczas zaj z kamer termowizyjn . Beata nie ma rodków na przeprowadzenie chemioterapii celowanej dlatego domaga si eby przeprowadzono u niej mastektomi na yczenie. Woli straci pier ni ycie. Podej cie Beaty wykorzystuje Agnieszka próbuj c przekona Paw a do zgody na operacj . Andrzej przechodzi kryzys. Ma poczucie e jego ycie straci o sens. Wci nie pozbiera si po mierci Ewy. Agnieszka nie ma w tpliwo ci e Andrzej przechodzi w a nie kryzys. Niespodziewanie z pomoc przychodzi Natasza. Serial obyczajowy
13:20
Poland in Undiscovered
Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
13:40
Twarze Solidarno ci
14:00
Giganci historii
14:45
Uzdrowisko
Dawny gwiazdor. Do uzdrowiska przyje d a siedemdziesi cioletni Mieczys aw Fagot który by znanym aktorem zagra w dziesi tkach filmów. Kuracjuszki s zachwycone. Jedyn osob która nie ulega czarowi Mieczys awa jest Karol niski nieatrakcyjny m czyzna w grubych okularach. Jego ona Balbina atrakcyjna blondynka zabiega o wzgl dy gwiazdora. Niespodziewanie w porannej gazecie ukazuje si wiadomo o mierci Fagota. Pierwsze próby Juliana z zespo em ko cz si niepowodzeniem. Muzycy z uzdrowiska chc wykonywa repertuar dancingowy co nie podoba si Julkowi
15:15
To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz pochodzi z Rudy l skiej a od o miu lat mieszka w Szkocji. Zainteresowany gotowaniem zacz prowadzi vlog o tematyce kulinarnej dzi ki któremu podbi internet i telewizj niadaniow . Teraz przyszed czas na autorski program podró niczo kulinarny w którym Borowicz odwiedza ró ne kraje odkrywa lokalne smaki i potrawy ocenia miejscowe targi i drogie restauracje. Poznaje mieszka ców regionalne produkty spo ywcze i sekrety kulinarne
15:45
ywy Ba tyk
Program przedstawia fascynuj cy wiat fauny i flory w Morzu Ba tyckim. Pokazane zostan ma o znane zwierz ta i miejsca o szczególnym znaczeniu obszary obj te ochron w ramach projektu Natura 2000. Narratorem cyklu jest znany popularyzator wiedzy o przyrodzie Andrzej Kruszewicz
16:15
Zagadki zwierzogromadki
Wiewiórka. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t autorzy pokazuj dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci które zdob d przydaj si w doros ym yciu. Warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Prowadz cy mówi o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodziców krewnych przyjació rodze stwa
16:30
Nela ma a reporterka
Zapomniany Bagan. W tym odcinku Nela wybierze si do Birmy a konkretnie do staro ytnego miasta Bagan w którym wraz z ma reporterk dzieci zwiedz wi tynie sprzed tysi ca lat
16:50
Podwodne ABC
Jak rozmna aj si podwodne stworzenia. W podwodnym wiecie ycie przyjmuje wiele fascynuj cych form. Ró ne organizmy maj rozmaite sposobyrozmna ania. Niektóre na przyk ad ryby podobnie jak ludzie do rozmna ania potrzebuj dwóch p ci. Inne osobniki jak wiele bezkr gowców s obojnakami. To znaczy e posiadaj cechy m skie i e skiei w zale no ci od sytuacji mog przyjmowa rol samca lub samicy. W tym odcinku opowiemy o rozmna aniu mieszka ców podwodnej krainy
17:00
Lepsza po owa
Aleks coraz cz ciej nocuje u Weroniki. Ona narzuca mu coraz wi cej ogranicze i obowi zków. Filip zaprasza Juli na randk . Kamil jest zazdrosny dochodzi do gwa townej k ótni
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
18:40
Pod Tatrami
18:50
Barwy szcz cia
Odc. 2248 Klara przekonana przez ordynatora i doktora Ludwiczaka zgadza si aby Hubertowi wszczepi specjaln elektrod dzi ki której wróci on do sprawno ci. W zebraniu pieni dzy na ten kosztowny zabieg pomagaj rodzinie Pyrków przyjaciele organizuj c charytatywny koncert. Wanda nieoczekiwanie odwiedza Malwin . Wr cza jej prezent i dzi kuje za uratowaniema e stwa. W trakcie rozmowy córka Marczaka zwierza si Jab o skiej e by y m utrudnia jej kontakt z córk . Tymczasem Miko aj zaprasza Dylsk na imprez firmow . Tolek z pomoc abci t umaczy Filipi czykom jak segregowa mieci. Jaworski nadal za mieca klatk schodow i próbuje namówi Stefana do podpisania petycji w sprawie wyrzucenia z mieszkania budowla ców. Serial obyczajowy
19:20
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
Echo serca
Do Szpitala Pó nocnego trafia 30 letni kulturysta Pawe . Zosta skierowany na oddzia chirurgii ze wskazaniem do obustronnej mastektomii. Pawe ma zdiagnozowany nowotwór z o liwy piersi. M czyzna nie chce podda si zabiegowi. Nie mo e pogodzi si z tym e ma kobiec dolegliwo . W tym czasie na chirurgi zg asza si Beata. Ona równie ma zdiagnozowanego raka piersi. Wykry a go przypadkiem podczas zaj z kamer termowizyjn . Beata nie ma rodków na przeprowadzenie chemioterapii celowanej dlatego domaga si eby przeprowadzono u niej mastektomi na yczenie. Woli straci pier ni ycie. Podej cie Beaty wykorzystuje Agnieszka próbuj c przekona Paw a do zgody na operacj . Andrzej przechodzi kryzys. Ma poczucie e jego ycie straci o sens. Wci nie pozbiera si po mierci Ewy. Agnieszka nie ma w tpliwo ci e Andrzej przechodzi w a nie kryzys. Niespodziewanie z pomoc przychodzi Natasza. Serial obyczajowy
21:30
Oficer
Zar czyny. G ówny bohater to 26 letni komisarz sto ecznej policji Tomasz Kruszy ski zwany przez przyjació Kruszonem. Jego specjalno ci jest przenikanie do grup przest pczych i rozpracowywanie ich od rodka
22:30
Uzdrowisko
Dawny gwiazdor. Do uzdrowiska przyje d a siedemdziesi cioletni Mieczys aw Fagot który by znanym aktorem zagra w dziesi tkach filmów. Kuracjuszki s zachwycone. Jedyn osob która nie ulega czarowi Mieczys awa jest Karol niski nieatrakcyjny m czyzna w grubych okularach. Jego ona Balbina atrakcyjna blondynka zabiega o wzgl dy gwiazdora. Niespodziewanie w porannej gazecie ukazuje si wiadomo o mierci Fagota. Pierwsze próby Juliana z zespo em ko cz si niepowodzeniem. Muzycy z uzdrowiska chc wykonywa repertuar dancingowy co nie podoba si Julkowi
23:00
Fajna Polska
Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
23:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Live-Chat aktivieren