OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Lepsza po owa
Borys mieszka u Marka i Joli. Domownicy s zirytowani kolejkami do azienki. Marek i Jola zastanawiaj si jak si pozby uci liwego go cia by nie sprawi mu przykro ci
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Al chemik
Hel. W tym odcinku Al wyja nia co to hel. Ponadto przeprowadza ciekawe do wiadczenie zwi zane z helem heksafluorkiem siarki i balonami. Jak si okazuje wdychaj c hel mówimy wy szym tonem ni szym za gdy nawdychamy si heksafluorku siarki
01:15

Baw si s owami
D b Bartek. W odcinku: Dzieci odwiedzaj Smoka który opowiada im legend o d bie Bartku. Za pomoc czarów Smoka mali widzowie przenosz sie do miejsca gdzie dzi ro nie d b Bartek. W gramatyce dzieci przed telewizorami utrwalaj wszystkie koniugacje w czasie tera niejszym oraz ucz sie rozumienia ze s uchu
01:25

Baw si s owami
jak o d. W odcinku: Ania przypomina dzieciom legend o d bie Bartku. Dzieci ucz si stopniowaniaprzymiotników: (wysoki niski ma y du y stary m ody). Bohaterk odcinka jest literka która pojawia si w piosence. Dzieci ucz si zasadach pisowni
01:40

E szko a. Domowe przedszkole
Nauka literek z u u.
01:43

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:24

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

Komisja morderstw
Natura z a. G ównym przeciwnikiem Komisji jest dr Frejncz. Jego klinika prowadzi przest pcz dzia alno . Handluj nielegalnie organami mi dzynarodowej sieci. Wej cie policji do kliniki w Kliczkowie potwierdza rozmiary zbrodni ale samemu Frejnczowi udaje si umkn . Uprowadza Pol Nowak i wraz z ni zapada si pod ziemi . Aby ustali miejsce jego kryjówki trzeba teraz zrekonstruowa ca e jego ycie które w ca o ci zosta o wymy lone. Serial kryminalny
03:15

Barwy szcz cia
Odc. 2249 Pyrkowie podliczaj zebrane podczas koncertu pieni dze. Niestety kwota jest za ma ana zakup elektrody. Z pomoc przychodzi Sta który zorganizowa internetow zbiórk w ród zawodników sztuk walki. Winicjusz pokazuje Klarze kandydatki na Katarzyn Zim . Pyrka odrzuca wszystkie propozycje. W telewizji trafiaj na program Szatkowskiej w którym Kniewski wyjawia e pisarka nie istnieje a ksi ki tworzy spó dzielnia literacka pod jego przewodnictwem. Aldona i Borys odkrywaj e Aleks jest w szkole wy miewany z powodu tego e mieszka na wsi. By zmieni nastawienie dzieci Kujawiak proponuje organizacj wycieczki do gospodarstwa Grzelaków. Kacper i Madzia s zdecydowani na z o enie pozwu przeciwko firmie Fashion Life która produkuje toksyczne ubrania. Serial obyczajowy
03:45

Oficer
Ludzie z miasta. Podejrzewany o przej cie na stron bandytów Kruszon zostaje poddany badaniu wykrywaczem k amstw a nast pnie nak oniony do porzucenia pracy w policji. Przedstawiciel mafii proponuje mu wspó prac
04:40

rd o nadziei
Film przybli a histori powstania polskiej osady za o onej przez Polaków zes anych na tereny dzisiejszego Kazachstanu w pocz tkowej fazie operacji polskiej NKWD w 1936 roku. Pozostawieni po ród bezkresnych stepów pozbawieni rodków do ycia w obliczu mierci g odowej polscy zes a cy zawierzyli swój los Bogu. Po dziewi dziesi ciu latach wie Oziornojei znajduj ce si tam Sanktuarium Matki Bo ej Królowej Pokoju staje si celem pielgrzymów z ca ego wiata. O swoich losach i cudownych wydarzeniach w Oziornoje opowiadaj naoczni wiadkowie wydarze z lat 40. XX wieku ich dzieci i wnuki. Wypowiedzi bohaterów ilustruj zdj cia lotnicze obrazy kazachskiej wsi oraz fragmenty kroniki filmowej z pierwszej po owy XX w
05:05

Cafe piosenka
Go ciem programu jest zespó Goose Bumps
05:30

J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35

Le niczwka
Bogdan Karcz chce si dowiedzie kim jest m ody asystent Smiersza. Daniel zaprasza Klar na swoje urodziny. Krzysztof dzwoni do Kasi i o wiadcza jej e Pola zostaje w Warszawie. Smiersz zleca Brajanowi zaj cie si Majewskim. Telenowela
07:00

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25

Czytanie Puszczy
ubry pod p otem. Bohaterem odcinka jest Adam Wajrak dzia acz na rzecz ochrony przyrody i dziennikarz specjalizuj cy si w tematyce zwierz t przyrody oraz zagadnie rodowiska zwi zany z Gazet Wyborcz . Autor artyku ów i ksi ek o tematyce przyrodniczej. Jedyny Polak uhonorowany w 2005 roku tytu em Bohatera Europy przez ameryka ski tygodnik TIMEza zaanga owanie w idee ochrony rodowiska naturalnego. Cz onek wielu naukowych instytucji miedzy innymi Instytutu Oceanograficznego oraz pracownik Polskiej Akademii Nauk aktywnie zaanga owany w projekt naukowy dotycz cy ptaków padlino erczych i ssaków w Puszczy Bia owieskiej. Wielokrotnie nagradzany za prac na rzecz promocji przyrody. Bohater i wspó autor wielu programów telewizyjnych. Od 20 lat mieszka w Puszczy Bia owieskiej
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Powstanie Warszawskie dzie po dniu
Bohater odcinka: Stanis aw Likiernik
11:30

Na sygnale
Anio mierci. Lidka ze wzgl du na zagro on ci postanawia w ko cu wzi w pracy wolne. Wiktor wraca na dy ury. Jednak na my l o kolejnym spotkaniu z Potockim z trudem panuje nad emocjami. Kuba i Nowy podczas interwencji spotykaj prawdziw gwiazd piosenkark Maryn . Dziewczyna b aga ratowników by pomogli jej uwolni si od niechcianego adoratora. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2020Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: Kacper Szyma skiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Anna Haba Marcin Grzymowicz Dorota Puziuk Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska ukasz Ole Monika Mazur S awomir Tomczak Justyna Sieniawska
TVPOLONIA
12:00

Teatr na ten czas
Dorota Segda. Teatr na ten czas to cykl w którym aktorzy re yserzy krytycy i ludzie zwi zani ze scen opowiadaj o prze omowych spektaklach kreacjach aktorskich pomys ach re yserskich. Go ciem odcinka b dzie aktorka teatralna filmowa i telewizyjna Dorota Segda
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Za marzenia
ODCINEK 13Rok 2021. Zosia i Szymon s rodzicami Szczepusia. Spodziewaj si kolejnego dziecka i maj spory problem z pouk adaniem swojego nowego ycia. Ewa i Szczepan wychowuj za to ma Helci ca y czas wspierani przez wujka idealnego Antoniego. Z kolei Bartek zapomnia o swoich marzeniach porzuci muzyk i pracuje w kawiarni rodziców. Tymczasem Anka robi karier jako prawniczka. Mieszka z Adamem w Brukseli i przyje d ado Polski by zaprosi przyjació na swój lub. Czy tak wygl da przysz o której pragn li bohaterowie Za marzenia Film komediowy obyczajowy 42 min Polska 2019Re yseria: ukasz Wi niewskiScenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna GoleniaZdj cia: Kacper Zieli ski Rafa ParadowskiAktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Miko aj Cie lak Magdalena Karel Magdalena Lamparska Martin Budny Dominika Gwit Dunaszewska Rafa Sza ajko Stanis aw Jasku ka
13:20

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
13:40

Ossoli czycy 200 lat historii
Dokument o Zak adzie Narodowym im. Ossoli skich przedstawiaj cy histori i funkcjonowanie instytutu. Losy zak adu s podzielone na dwa okresy: lwowski i wroc awski
14:45

Uzdrowisko
Spa ny l zak. Do uzdrowiska na kuracj odchudzaj c przyje d a m czyzna ze l ska Marcin. Towarzyszy mu ona Karolina która chce nauczy si lepiej od ywia i planowa posi ki. Marcin wymyka si do miasta
15:10

Ostoja
Tematem tego odcinka s kormorany. Jeszcze niedawno rzadkie w Polsce i traktowane jak ptaki egzotyczne rozmno y y si i masowo zdobywaj nowe terytoria. To niezwykle sprawni drapie cy owi co roku kilkakrotnie wi cej ryb ni zawodowi rybacy i amatorzy w dkarze. Tym samym znalaz y si na kursie kolizyjnym z cz owiekiem. Wyja nimy jakiego typu problemy mog powodowa te pi kne cho coraz bardziej k opotliwe ptaki. Zwie czeniem odcinka b dzie cz kulinarna przygotujemy danie z kuchni staropolskiej. Tym razem b dzie to g pieczona tradycyjnym sposobem na w. Marcina
15:45

Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Wyspy szcz liwe. Wojciech Cejrowski podró uje po ma ych wyspach na Oceanie Spokojnym które okre lane s mianem wyspy szcz liwe. ycie tu nie zmusza do codziennej walki o po ywienie. Klimat jak i yzna wulkaniczna gleba sprawiaj e owocei warzywa praktycznie rosn same a czyste rzeki oraz ocean dostarczaj mieszka com mnóstwa ryb. To istny raj na ziemi. Niestety wszystko to sprawia e tubylcy s nad wyraz leniwi
16:15

Domisie
Mamy licznego króliczka. Domisie dostaj na przechowanie od kuzynów zza lasu królika. S zachwycone i bardzo przej te. Ka dy chce si bawi ze zwierz tkiem a Strachowyj zazdro ci Domisiakom i te chce mie swoje zwierz tko. Na pocz tku s zachwycone ale o wink trzeba dba . Okazuje si e opieka nad ni to obowi zek i odpowiedzialno
16:40

Bolek i Lolek w Europie
W królestwie Posejdona. Bolek i Lolek uwa nie studiuj wisz ca na cianie map . Jako cel swej podró y wybieraj Grecj . Samolotem lec do Aten tam zwiedzaj Akropol i podziwiaj pi kne antyczne budowle. Potem udaj si na jedn z greckich wysepek gdzie spotykaj Pyti która przepowiada im wspania przygod i wielkie odkrycie. Podczas podwodnej eskapady ch opcy znajduj antyczny pos g Posejdona. Uradowani opuszczaj Grecj a w radiu s ysz komunikat oznajmiaj cy wiatu o ich wspania ym odkryciu
16:50

Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
17:00

Lepsza po owa
Borys jest w szpitalu poniewa mia wypadek deska z rusztowania spad a mu na g ow . Gdy odzyskuje przytomno okazuje si e straci wspomnienia z ostatnich trzydziestu lat
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Stacja innowacja
18:35

Mwimy po polsku
18:50

Wszystko przed nami
odc. 88. Agata jest zaniepokojona zmian w zachowaniu Marcina i podejrzewa e pod jej nieobecno Dominik próbowa zastraszy ch opca. Ten twierdzi jednak e wreszcie uda o mu si porozumie z ojcem. Pawe radzi ukochanej by nie nastawia a brata przeciwko ojcu. Ola pomaga ojcu wydoby z zapa ci podupadaj c firm . Ale gdy Olgierd chce skorzysta z nieformalnych metod i swoich znajomo ci nie zgadza si i zapowiada e od tej pory b d dzia a tylko legalnie i uczciwie. Pawe ci ga do kancelarii m czyzn zatrudnionego w dawnym zak adzie pracy Starzaka i nak ania go by z o y zeznania obci aj ce szefa. Wojtek kupuje pier cionek zar czynowy i o wiadcza si Oli. Serial obyczajowy
19:20

Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Stra acy
Trudne decyzje. odc. 4 Wojtek zgodnie z zaleceniem Kosmali rozpoczyna terapi z psychologiem. Krzy urwa si z wycieczki i przyjecha do jednostki do Adama. Centrum Powiadamiania Ratunkowego odbiera zg oszenie o wypadku na rzece. Adam Borycki Staszek Bogu i Radek jad na miejsce zdarzenia. Na Wi le wywróci a si ód . Stra acy rozpoczynaj poszukiwania Miko aja który p ywa odzi wraz z dziadkiem. Na miejscu zjawia si przera ony ojciec ch opca. Okazuje si e Miko aj nie mia kapoka. Borycki zauwa a w krzakach nieprzytomne dziecko rozpoczyna reanimacj . Ch opiec w stanie krytycznym trafia do szpitala. Kosmala dowiaduje si e Wojtek zrezygnowa z leczenia. Serial obyczajowy sensacyjny
21:30

Oficer
Zero tolerancji. Dowódc grupy specjalnej CB do której zosta zwerbowany Kruszon jest Joachim Kondeja najstarszy polski policjant w s u bie czynnej. Kondeja do obcesowo i lekcewa co traktuje Kruszona
22:30

Uzdrowisko
My liwy. Odc. 5 Alojzy jest zapalonym my liwym. Ma problem z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Jest gaw dziarzem szybko zyskuje wielbicieli szczególnie w ród m skiej cz ci turnusu i zaprasza kolegów na kie bask . Panowie upijaj si po czym Alojzy wpada na pomys aby zapolowa na kuropatwy. Okazuje si e przemyci do sanatorium dwururk . Ju pierwsza próba wystrza u ko czy si tragicznie dla jednegoz kolegów Alojzego. Dostaje sol w po ladek. Muzyk Julek ma dosy regulaminu W adka który wstaje o 4.30 w cza radio otwiera okno i gimnastykuje si a w dodatku chce by Julek robi to samo. Ch opak nie dosypia drzemie przy ka dej okazji na awce czy na kanapie w recepcji. Marzena postanawia mu pomóc na poddaszu jest zagracony pokoik. Telenowela dokumentalna
23:00

Paranienormalni Tonight
Maciej Kurzajewski. Program prowadz Igor Kwiatkowski oraz Robert Motyka którzy bior kolejnego go cia w krzy owyogie pyta . Mariolka wespnie si na wy yny swoich dziennikarskich umiej tno ci Kryspin opu ci bezkresy Internetu by znowu konkretnie namiesza pojawi si nowe postaci np. komentator sportowy Janusz Waco a Micha Paszczyk i Kabaret Nowaki znowu zachwyc widzów. W programie cykl Ludzie pytaj oraz kultowy miniserial W przychodni (prze) ycia. O opraw muzyczn zadba zespó Torres Brothers. Go ciem tego odcinka jest Maciej Kurzajewski
23:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Live-Chat aktivieren