OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Lepsza po owa
Borys jest w szpitalu poniewa mia wypadek deska z rusztowania spad a mu na g ow . Gdy odzyskuje przytomno okazuje si e straci wspomnienia z ostatnich trzydziestu lat
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Domisie
Mamy licznego króliczka. Domisie dostaj na przechowanie od kuzynów zza lasu królika. S zachwycone i bardzo przej te. Ka dy chce si bawi ze zwierz tkiem a Strachowyj zazdro ci Domisiakom i te chce mie swoje zwierz tko. Na pocz tku s zachwycone ale o wink trzeba dba . Okazuje si e opieka nad ni to obowi zek i odpowiedzialno
01:25

Bolek i Lolek w Europie
W królestwie Posejdona. Bolek i Lolek uwa nie studiuj wisz ca na cianie map . Jako cel swej podró y wybieraj Grecj . Samolotem lec do Aten tam zwiedzaj Akropol i podziwiaj pi kne antyczne budowle. Potem udaj si na jedn z greckich wysepek gdzie spotykaj Pyti która przepowiada im wspania przygod i wielkie odkrycie. Podczas podwodnej eskapady ch opcy znajduj antyczny pos g Posejdona. Uradowani opuszczaj Grecj a w radiu s ysz komunikat oznajmiaj cy wiatu o ich wspania ym odkryciu
01:35

Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
01:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:24

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

Stra acy
Trudne decyzje. odc. 4 Wojtek zgodnie z zaleceniem Kosmali rozpoczyna terapi z psychologiem. Krzy urwa si z wycieczki i przyjecha do jednostki do Adama. Centrum Powiadamiania Ratunkowego odbiera zg oszenie o wypadku na rzece. Adam Borycki Staszek Bogu i Radek jad na miejsce zdarzenia. Na Wi le wywróci a si ód . Stra acy rozpoczynaj poszukiwania Miko aja który p ywa odzi wraz z dziadkiem. Na miejscu zjawia si przera ony ojciec ch opca. Okazuje si e Miko aj nie mia kapoka. Borycki zauwa a w krzakach nieprzytomne dziecko rozpoczyna reanimacj . Ch opiec w stanie krytycznym trafia do szpitala. Kosmala dowiaduje si e Wojtek zrezygnowa z leczenia. Serial obyczajowy sensacyjny
03:15

Na sygnale
Anio mierci. Lidka ze wzgl du na zagro on ci postanawia w ko cu wzi w pracy wolne. Wiktor wraca na dy ury. Jednak na my l o kolejnym spotkaniu z Potockim z trudem panuje nad emocjami. Kuba i Nowy podczas interwencji spotykaj prawdziw gwiazd piosenkark Maryn . Dziewczyna b aga ratowników by pomogli jej uwolni si od niechcianego adoratora. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2020Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: Kacper Szyma skiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Anna Haba Marcin Grzymowicz Dorota Puziuk Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska ukasz Ole Monika Mazur S awomir Tomczak Justyna Sieniawska
03:45

Oficer
Zero tolerancji. Dowódc grupy specjalnej CB do której zosta zwerbowany Kruszon jest Joachim Kondeja najstarszy polski policjant w s u bie czynnej. Kondeja do obcesowo i lekcewa co traktuje Kruszona
04:40

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
ywiec. Wakacyjna trasa Dwójki to najnowocze niejsza estrada plenerowa najwi ksze gwiazdy polskiej muzyki i zagraniczni arty ci. Odb dzie si 9 koncertów w których wyst pi m.in.: Sylwia Grzeszczak Weekend Anna Wyszkoni Bayer Full Helena Vondrá ková Milano Pi kni i M odzi Cleo Daj To G o niej Ronnie Ferrari Thomas Anders Modern Talking Band Zenek Martyniuk Maryla Rodowicz Defis zy Blue Cafe After Party Roksana W giel Jorrgus Aleksiej Jarowienko i Stachursky. Koncerty odb d si m.in. w Nowym Targu Olsztynie Gdyni i Rzeszowie
05:10

Barwy szcz cia
Odc. 2246 Pucki nagrywa sprytnie wymy lone o wiadczenie w którym zapewnia e jest niewinny a Umi skiej grozi s dem. Dziennikarze podejrzewaj e Kwiatkowscy wyprowadzili si poniewa s w zmowie z re yserem. Wkrótce sprawa znajduje nieoczekiwane zako czenie. W adek doceniaj c rol Szuberta w rozwoju uczelni chce zaprosi go z Ig na kolacj . Budzi to nieoczekiwan niech Darka. Tymczasem na treningu Spartusiów prowadzonym przez Józka dochodzi do wypadku z udzia em Mirka syna Damiana. Bywalec drugiego Feel Good Mietek ma problemy z p atno ci kart za zamówienie i za zgod Dominiki opuszcza lokal by pobra pieni dze z bankomatu. Kiedy m czyzna nie wraca Renata zarzuca kole ance naiwno . Podobnie w sprawie jej relacji ze Stawickim i wizji wspólnej przysz o ci roztaczanej przez lekarza. O konkurencie do serca Dominiki dowiaduje si Damian. Serial obyczajowy
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Polonia Express
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35

Barwy szcz cia
Odc. 2247Ordynator i lekarz z Izraela przekonuj Klar do operacji co mo e przywróci Hubertowi pe ne zdrowie. Niestety po zabiegu stan Pyrki pogarsza si . W adek nie rozumie dlaczego Darek jest wrogo nastawiony do Szuberta podczas gdy sam widzi ile sponsor robi dla jego uczelni. Biznesmen chce by Iga uruchomi a zbiórk pieni dzyna leczenie Mirka cho w rzeczywisto ci kontuzja ch opca nie jest gro na. Wszystko wskazuje na to e biznesmen ma w planach kolejne machlojki. Zaalarmowany zbiórk Józek odwiedza Darka. Sandra usi uje zepsu reputacj Alana rozpowiadaj c e ma on u niej d ugi. W Feel Good dziewczyna podrywa Radka. Trener ostrzega Lidk przed by partnerk . Serial obyczajowy
07:00

Barwy szcz cia
Odc. 2248 Klara przekonana przez ordynatora i doktora Ludwiczaka zgadza si aby Hubertowi wszczepi specjaln elektrod dzi ki której wróci on do sprawno ci. W zebraniu pieni dzy na ten kosztowny zabieg pomagaj rodzinie Pyrków przyjaciele organizuj c charytatywny koncert. Wanda nieoczekiwanie odwiedza Malwin . Wr cza jej prezent i dzi kuje za uratowaniema e stwa. W trakcie rozmowy córka Marczaka zwierza si Jab o skiej e by y m utrudnia jej kontakt z córk . Tymczasem Miko aj zaprasza Dylsk na imprez firmow . Tolek z pomoc abci t umaczy Filipi czykom jak segregowa mieci. Jaworski nadal za mieca klatk schodow i próbuje namówi Stefana do podpisania petycji w sprawie wyrzucenia z mieszkania budowla ców. Serial obyczajowy
07:25

Barwy szcz cia
Odc. 2249 Pyrkowie podliczaj zebrane podczas koncertu pieni dze. Niestety kwota jest za ma ana zakup elektrody. Z pomoc przychodzi Sta który zorganizowa internetow zbiórk w ród zawodników sztuk walki. Winicjusz pokazuje Klarze kandydatki na Katarzyn Zim . Pyrka odrzuca wszystkie propozycje. W telewizji trafiaj na program Szatkowskiej w którym Kniewski wyjawia e pisarka nie istnieje a ksi ki tworzy spó dzielnia literacka pod jego przewodnictwem. Aldona i Borys odkrywaj e Aleks jest w szkole wy miewany z powodu tego e mieszka na wsi. By zmieni nastawienie dzieci Kujawiak proponuje organizacj wycieczki do gospodarstwa Grzelaków. Kacper i Madzia s zdecydowani na z o enie pozwu przeciwko firmie Fashion Life która produkuje toksyczne ubrania. Serial obyczajowy
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Powstanie Warszawskie dzie po dniu
Bohater odcinka: Eugeniusz Ajewski
11:15

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
11:35

Nela ma a reporterka
Lawa jest ciekawa. Tym razem Nela wybra a si na Islandi czyli wysp na której znajduje si ponad 200 czynnych wulkanów. Wraz z ma reporterk udamy si na spacer po polach lawowych
11:55

Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
TVPOLONIA
12:05

Program rozrywkowy
13:00

Ojciec Mateusz
Królik. Do Sandomierza przyje d a Mareczek dawny podopieczny Mateusza. Po wyj ciu z wi zienia ch opak prosi ksi dza o pomoc. Pluskwa pomaga Mareczkowi w zdobyciu zatrudnienia w pizzerii
13:50

Stra acy
Trudne decyzje. odc. 4 Wojtek zgodnie z zaleceniem Kosmali rozpoczyna terapi z psychologiem. Krzy urwa si z wycieczki i przyjecha do jednostki do Adama. Centrum Powiadamiania Ratunkowego odbiera zg oszenie o wypadku na rzece. Adam Borycki Staszek Bogu i Radek jad na miejsce zdarzenia. Na Wi le wywróci a si ód . Stra acy rozpoczynaj poszukiwania Miko aja który p ywa odzi wraz z dziadkiem. Na miejscu zjawia si przera ony ojciec ch opca. Okazuje si e Miko aj nie mia kapoka. Borycki zauwa a w krzakach nieprzytomne dziecko rozpoczyna reanimacj . Ch opiec w stanie krytycznym trafia do szpitala. Kosmala dowiaduje si e Wojtek zrezygnowa z leczenia. Serial obyczajowy sensacyjny
14:45

Paranienormalni Tonight
Maciej Kurzajewski. Program prowadz Igor Kwiatkowski oraz Robert Motyka którzy bior kolejnego go cia w krzy owyogie pyta . Mariolka wespnie si na wy yny swoich dziennikarskich umiej tno ci Kryspin opu ci bezkresy Internetu by znowu konkretnie namiesza pojawi si nowe postaci np. komentator sportowy Janusz Waco a Micha Paszczyk i Kabaret Nowaki znowu zachwyc widzów. W programie cykl Ludzie pytaj oraz kultowy miniserial W przychodni (prze) ycia. O opraw muzyczn zadba zespó Torres Brothers. Go ciem tego odcinka jest Maciej Kurzajewski
15:40

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:40

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2020
W ka dym z trzech odcinków programu zmierzy si siedmioro m odych wokalistów. Trzej zwyci zcy wyst pi w finale emitowanym na ywo. Widzowie w g osowaniu SMS owym zdecyduj kto z trzech finalistów b dzie reprezentowa Polsk podczas konkursu Eurowizja Junior 2020 który odb dzie si w Warszawie. W pierwszym odcinku uczestnicy za piewaj piosenki z kategorii wiatowe hity których s uchacie a ich wyst py oceni : Micha Wi niewski Gromee i Cleo. Program poprowadzi Artur Orzech
19:45

Rodzina Treflikw
Kot. Rodze stwo Treflików bawi si z Kotkiem ale zabaw przerywa Mamusia. Jest wa na sprawa do za atwienia. Rodzina czeka na wizyt wa nego go cia przygotowania poch aniaj wszystkich cz onków rodziny. Kot Rudolf jest obra ony czuje e dotkn a go niesprawiedliwo . Wa ny go docenia przygotowania ale wybiera zwyk awk . Do salonu wchodzi Rudolf i s dzi e to co widzi jest przygotowane dla niego. Czuje si doceniony
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

1920. Wojna i mi o
Szwadron. Podczas przeprawy przez rzek oddzia W adka znajduje nieprzytomn Zosi i zabiera j ze sob . W adys aw troszczy si o dziewczyn . Bolszewicy atakuj kompani karn . Aleksander rozpoznaje Bronka
21:30

Wielki test o klimacie
Zmiany klimatyczne cz ludzi w Polsce niepokoj innych irytuj . Ale s faktem. Na czym te zmiany polegaj dlaczego si pojawiaj i jakie mog mie konsekwencje a tak e w jaki sposób ka dy mo e próbowa je agodzi i ogranicza W programie Wielki Test o klimacie wszyscy widzowie b d mieli mo liwo sprawdzenia co wiedz na ten temat oraz szans poszerzenia swojej wiedzy np. poka emy jak zmniejszy rachunki za pr d i ogrzewanie wprowadzaj c w domu instalacje wykorzystuj ce odnawialne ród a energii. W studiu telewizyjnymna pytania b d odpowiadali w duetach popularni arty ci sportowcy i dziennikarze a widzowie mog rozwi zywa test online na stronie wielkitest.tvp.pl lub ci gaj c aplikacj na smartfony. Program poprowadz Sylwia Dekiert i Maciej Kurzajewski
22:55

Chce si y
Mateusz cierpi cy na pora enie mózgowe zostaje umieszczony w specjalistycznym o rodku. Zwraca uwag lekarki która pracuje nad eksperymentalnymi metodami leczenia
Live-Chat aktivieren