OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Lepsza po owa
Weronika i Aleks maj w tpliwo ci czy powinni stara si o dziecko. Pytaj bliskich o opinie. Kamil t skni za Juli . Teraz gdy móg by z ni by dziewczyna zwi za a si z Filipem
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Zwierzaki Czytaki
Umowa. Program edukacyjny dla najm odszych widzów. Prowadz cy Micha czyta bajki rudej kotce Rysi i szopowi Szymkowi. Zwierzaki dziel si swoimi spostrze eniami i pomys ami. Ich szalone koncepcje s ciekawym urozmaiceniem lektury
01:15

Supe kowe ABC
Supe ek i Zr czne R czki zapraszaj do wspólnej zabawy i poznawania polskiego j zyka migowego (PJM). Bohaterk b dzie litera R jak r cznik. Supe ek wybierze si na spacer do lasu i spotka du ego kota. Oka e si e to ry . Co charakteryzuje to zwierz Zr czne R czki z p yty CD zrobi ryb i przeprowadz do wiadczeniez kolorow wod . W teatrzyku Supe ek opowie bajk o raku któremu ci gle gin y skarpetki. Zabaw ze s owami zaczynamy od s owa rak
01:30

Figu Migu
Sto lat to za ma o. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
01:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:23

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:30

Wied min
Jaskier. Wied min Geralt z Rivii ratuje ycie w adczyni Cintry Calanthe i jej córce Pavetcie. Zbieg okoliczno ci sprawia e gdy Pavetta rodzi córk ycie Geralta zostaje nierozerwalnie zwi zane z Ciri
03:15

Barwy szcz cia
Odc. 2250 Klara i Winicjusz dostaj zaproszenie do telewizji i mo liwo zdementowania doniesie Kniewskiego w sprawie serii Katarzyny Zimy. S gotowi na konfrontacj z Waldemarem ale okazuje si e pisarz polecia do USA. Tymczasem Sta trafia na trop Szakala. Zuzia wraz Adrianem i Dawidem odwiedzaj Filipa którego ojciecza kar umie ci w wojskowym liceum z internatem. Lisicki zwierza si go ciom e w szkole czuje si fatalnie i jest gotowy st d uciec. Renata proponuje Damianowi wspóln nauk do matury. Tymczasem Dominika idzie na randk ze Stawickim który zapewnia by prostytutk e ma wobec niej powa ne zamiary. Serial obyczajowy
03:45

Oficer
Zakup kontrolowany. Ry i Kruszon prowadz ledztwo w sprawie zabójstwa Dahomeja. W trakcie ogl dzin zw ok ich uwag zwracaj blizna postrza owa i tatua napis MAG na ramieniu ofiary
04:45

Uros am kiedy spa a
Dokument opowiada o intymnej osobistej relacji mi dzy bohaterk filmu i jej babci . Karalina Orsik robi doktorat na Akademii Muzycznej w Polsce. Odby a d ug podró z Achanian. Odkryta przez wyk adowców mi skiego konserwatorium w prowincjonalnej szkole muzycznej w Dziat owie potem zosta a zaproszona na studia muzyczne do Polski. Koncertuje w wielu krajach. Sporo podró uje samotna po ród podobnych do niej introwertycznych muzyków cz sto emigrantów. Babcia Karaliny która j wychowa a mieszka w male kiej wiosce Achaniany na Bia orusi. Czasami raz w roku lub raz na dwa lata Karalina jedzie do babci do wioski w której si wychowa a. Ta podró jest te podró w czasie. Z Europy na Wschód. Z du ego miasta do opuszczonej male kiej wioski w lesie. Ze wiata muzyki Karaliny do wiata jej t sknoty
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:00

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25

Zrb to ze smakiem
Program promuj cy kuchni dolno l sk wyroby regionalne a tak e slow food ywno produkowan w tradycyjny sposób. Zaprezentowani zostan mieszka cy Dolnego l ska którzy dzi ki pomys owo ci i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Autorzy programu próbuj zach ci osoby zajmuj ce si produkcj roln do podj cia stara o zdobycie licencji na dzia alno w bran y
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Powstanie Warszawskie dzie po dniu
Bohaterka odcinka: Anna Jakubowska
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2251Renata zamartwia si o Dominik która po randce ze Stawickim nie wróci a na noc do mieszkania. Zaalarmowany przez kelnerk Damian grozi lekarzowi przez telefon s dz c e móg on skrzywdzi by prostytutk . Kiedy Dominika w dobrym nastroju ca a i zdrowa zjawia si w Feel Good mi dzy przyjació kami dochodzi do k ótni. Podczas treningu Sta traci panowanie nad sob i nie s ucha Alana który ka e mu przesta boksowa . Po wyj ciu z fitness klubu ch opak idzie prosto przed dom Sygity. Wkrótce dochodzi do konfrontacji m odego Pyrki z Szakalem. Sabina nie pojawia si na rodzinnym obiedzie u Cie laków. Wszyscy martwi si e mo e znowu zacz pi wi c spotkanie nie jest zbyt udane. Zuzia niepostrze enie pakuje do pojemnika pozosta o ci po posi ku. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Pod Tatrami
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Wied min
Jaskier. Wied min Geralt z Rivii ratuje ycie w adczyni Cintry Calanthe i jej córce Pavetcie. Zbieg okoliczno ci sprawia e gdy Pavetta rodzi córk ycie Geralta zostaje nierozerwalnie zwi zane z Ciri
13:20

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
13:40

Uros am kiedy spa a
Dokument opowiada o intymnej osobistej relacji mi dzy bohaterk filmu i jej babci . Karalina Orsik robi doktorat na Akademii Muzycznej w Polsce. Odby a d ug podró z Achanian. Odkryta przez wyk adowców mi skiego konserwatorium w prowincjonalnej szkole muzycznej w Dziat owie potem zosta a zaproszona na studia muzyczne do Polski. Koncertuje w wielu krajach. Sporo podró uje samotna po ród podobnych do niej introwertycznych muzyków cz sto emigrantów. Babcia Karaliny która j wychowa a mieszka w male kiej wiosce Achaniany na Bia orusi. Czasami raz w roku lub raz na dwa lata Karalina jedzie do babci do wioski w której si wychowa a. Ta podró jest te podró w czasie. Z Europy na Wschód. Z du ego miasta do opuszczonej male kiej wioski w lesie. Ze wiata muzyki Karaliny do wiata jej t sknoty
14:45

Uzdrowisko
Edukatorka. Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
15:15

Zrb to ze smakiem
Program promuj cy kuchni dolno l sk wyroby regionalne a tak e slow food ywno produkowan w tradycyjny sposób. Zaprezentowani zostan mieszka cy Dolnego l ska którzy dzi ki pomys owo ci i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Autorzy programu próbuj zach ci osoby zajmuj ce si produkcj roln do podj cia stara o zdobycie licencji na dzia alno w bran y
15:45

Prywatne ycie zwierz t
Kamufla. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
16:15

Przyjaciele Misia i Margolci
Wielkie szukanie. Mi z Margolci bawi si w tropienie zapachów. Celem staj si owsiane ciasteczka z rodzynkami które dziwnym trafem szybko znikaj . W mi dzyczasie Wiktor z Eugeniuszem organizuj zabaw w chowanego. Wariantów na kryjówk jest ca e mnóstwo. Mo na schowa si za domkiem w beczce lub pod krzaczkiem. Do zabawy ch tnie przyst puj wszyscy przyjaciele. Niestety w trakcie jej trwania u u gubi swoj literkow kuleczk
16:40

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Tydzie. Pani s siadka we wtorek ma przynie now gr dla Misia i Margolci. Tylko kiedy b dzie ten wtorek jaki dzie go poprzedza i jaki jest nast pny Razem z kukie kami za piewamy tygodniow piosenk która pomo e zapozna dzieci z poszczególnymi dniami tygodnia. Ewa z modeliny ulepi jedno ze zwierzaków znanych z alfabetu TVP ABC. Pierwszym z nich b dzie Anakonda
17:00

Lepsza po owa
W a ciciel budowy zwleka z p atno ciami. Firmie Zibiego grozi bankructwo. Borys umawia si z Zosi na randk . Chce by kobieta polubi a go za to jaki jest wi c postanawia ukry e jest milionerem
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
18:35

Ko o pira
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2251Renata zamartwia si o Dominik która po randce ze Stawickim nie wróci a na noc do mieszkania. Zaalarmowany przez kelnerk Damian grozi lekarzowi przez telefon s dz c e móg on skrzywdzi by prostytutk . Kiedy Dominika w dobrym nastroju ca a i zdrowa zjawia si w Feel Good mi dzy przyjació kami dochodzi do k ótni. Podczas treningu Sta traci panowanie nad sob i nie s ucha Alana który ka e mu przesta boksowa . Po wyj ciu z fitness klubu ch opak idzie prosto przed dom Sygity. Wkrótce dochodzi do konfrontacji m odego Pyrki z Szakalem. Sabina nie pojawia si na rodzinnym obiedzie u Cie laków. Wszyscy martwi si e mo e znowu zacz pi wi c spotkanie nie jest zbyt udane. Zuzia niepostrze enie pakuje do pojemnika pozosta o ci po posi ku. Serial obyczajowy
19:20

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Ojciec Mateusz
Ciemny van. U ojca Mateusza goszcz Marzena i Krzysztof Pióreccy. Przeprowadzili si do Sandomierza i chc by ksi dz przygotowa ich syna Franka do Pierwszej Komunii wi tej. W trakcie rozmowy dostaj telefon e syn znikn . Dzwoni na policj a potem jad do swojego mieszkania. Gosposia wyja nia im e posz a do szko y po ch opca ale nie mog a go znale . Mo ejko j przes uchuje pani Krystyna opowiada o ciemnym vanie który widzia a przed szko . Na komend wpadaj Lipscy i mówi o zagini ciu ich syna Daniela. Natalia i babcia spaceruj po rynku s ysz rozmowy o porwaniach. Policjanci przeszukuj okolic . Natalia ni e z apa a porywacza i zaatakowa a go dyni . Postanawia wzi sprawyw swoje r ce. Serial kryminalny obyczajowy
21:30

Oficer
Dowódca. W strzelaninie w lokalu Topora gin m.in. dwaj policjanci. Ranni Patryk i Junior trafiaj do szpitala. Nast puje zmiana na stanowisku dowódcy grupy specjalnej. Miejsce Kondei zajmuje Aldona Ginko
22:30

Uzdrowisko
Rolnik z Podlasia. Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
23:00

Warto rozmawia
Program publicystyczny z udzia em go ci i publiczno ci. Prowadzi Jan Pospieszalski
23:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren