OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Lepsza po owa
Julia dowiaduje si e Aleks i Weronika staraj si o dziecko. Dziewczyna ma pretensje do matki która nie powiedzia a jej o swoich planach. Weronika wyci ga pochopne wnioski
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Al chemik
Spalanie. W tym odcinku Al wyja nia czym s reakcje spalania. A tak e t umaczy jak wa n rol odgrywa w nich tlen. Prezentuje ponadto widowiskowe do wiadczenie: ogniste tornado
01:15

Baw si s owami
Bazyliszek. W odcinku: Dzieci poznaj legend o warszawskim bazyliszku. Poznaj te opis rycerzaoraz czym jest zbroja rycerska. Ponadto utrwalaj wszystkie koniugacje w czasie przesz ym
01:25

Baw si s owami
Rz jak rzeka. W odcinku: Dzieci przypominaj legend o bazyliszku. Nali widzowie poznaj stopniowanie przymiotników (ci ki ci szy najci szy). Uczymy si te wymowy wyrazów z rz oraz weso ych zasad ortograficznych z rz
01:40

E szko a. Domowe przedszkole
Nauka literek z u u. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
01:43

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:24

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

Pokj szybkich randek
Natalia to m oda atrakcyjna kobieta której m odsiaduje wieloletni wyrok. Jej ycie ulega stopniowej degradacji. Dziewczyna izolowana przez otoczenie yje w n dzy nie radzi sobie z codzienn samotno ci . Rytm jej ycia wyznaczaj wi zienne widzenia z m em. S to jednak dla obojga bardzo ci kie chwile. Ona jest spragniona czu o ci i blisko ci drugiej osoby której brak staje si nie do zniesienia. Dramat obyczajowy 43 min Polska 2007Scenariusz i re yseria: Anna MaliszewskaZdj cia: Dominik DanilczykAktorzy: Magdalena Czerwi ska ukasz Simlat Bogus awa Pawelec El bieta Jarosik Marian Dzi dziel
03:15

Barwy szcz cia
Odc. 2253Ró a i Zdzisio domy laj si e Zuzia ukrywa Filipa. Podopieczna przyznaje si do wszystkiego lecz teraz sama nie wie gdzie jest ch opak poniewa znikn z jej pokoju. Cie lakowie decyduj si zawiadomi Lisickiego. W r ce Bruna trafia przygotowane przez Karolin zestawienie kosztów które ponosi hotel przyjmuj c go ci Agnes. Sta ski zamierza porozmawia z Bo en o jej kosztownej wspó pracy z influencerk . Józek i pozostali zawodnicy Spartan zamiast treningu maj wzi udzia w sesji zdj ciowej reklamuj cej Guten Luft. Z tego powodu mi dzy Sa atk i Szubertem dochodzi do powa nego konfliktu. Serial obyczajowy
03:45

Oficer
Maszeruj albo gi. Ry i Kruszon przes uchuj Jubego ale ten milczy. Ma kiewicz zastraszony przez Granda stra nik wi zienny umo liwia Toporowi i Cypie zamordowanie Jubego. Grand rozprawia si równie z Ma kiewiczem
04:45

Beacon Hill ameryka ska Cz stochowa
Zakonnik ze zgromadzenia paulinów ojciec Micha Zembrzuski jest za o ycielem Narodowego Sanktuarium Matki Bo ej Cz stochowskie miejsca kultu maryjnego Polonii w Doylestown w Pensylwanii
05:10

Cafe piosenka
Go ciem programu jest Ma gorzata Bernatowicz
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35

Le niczwka
Lidia nie mo e znie histerii Roberta. Tak prowadzi negocjacje z Magd e ta bez mrugni cia okiem parafuje niekorzystn dla siebie umow . Beatka kolejny raz daje kosza zdeterminowanemu Arturowi. Dotkni ty do ywego prawnik wpada na szata ski plan. Brajan pods uchuje rozmowy tocz ce si w domu Majewskich. Telenowela
07:00

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25

Czytanie Puszczy
Jedyne takie miejsce. Bohaterem 8. odcinka jest Lech Wilczek. Artysta plastyk fotografik przyrodnik. Absolwent Wydzia u Grafiki ASP w Warszawie. Od przesz o 40 lat mieszka w Puszczy Bia owieskiej. W swoim dorobku ma szereg albumów przyrodniczych o dzikich zwierz tach puszczy wydanych w kraju i za granic . Partner yciowy Simony Kossak z któr mieszka w le niczówce Dziedzinka w rodku Puszczy Bia owieskiej
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45

Panorama kraj
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Powstanie Warszawskie dzie po dniu
Antoni Tomiczek. Bohater odcinka: Antoni Tomiczek
11:30

Na sygnale
Pozory myl. Lidka zostaje przyj ta do szpitala. Góra obiecuje ukochanej e pod jej nieobecno zaopiekuje si Robertem. Na dy urze lekarz próbuje z kolei pomóc starszej zagubionej kobiecie znalezionej w parku. Ekipa doktora Banacha jedzie na wezwanie do nastolatka z zaburzeniami wiadomo ci. Tymczasem Piotr zaczyna dodatkow prac w firmie ojca Martyny. Podczas dy uru ca y czas odbiera telefony od klientów. Nowy zostaje celebryt . Jako ch opak prawdziwej gwiazdy Maryny trafia na ok adki gazet. Serial fabularyzowany 22 min Polska 2020Re yseria: Katarzyna ckaScenariusz: Maura adoszZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Anna Haba Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Ma gorzata Boraty ska Monika Mazur Hanna Kocha ska Justyna Sieniawska Karolina Brzezi ska Pawe Kami ski Jakub Chabowski
TVPOLONIA
12:00

Teatr na ten czas
Jagoda Hernik Spali ska. Teatr na ten czas to cykl w którym aktorzy re yserzy krytycy i ludzie zwi zani ze scen opowiadaj o prze omowych spektaklach kreacjach aktorskich pomys ach re yserskich. Go ciem odcinka b dzie dr hab. Jagoda Hernik Spali ska teatrolog historyk teatru dramatolog która opowie o spektaklu Teatru Ochota Solaris w re yserii Klaudii Hartung Wójciak
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
13:20

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
13:40

Tego si nie wytnie
15:00

Uzdrowisko
Tancerze. W Uzdrowisku pojawia si m ode ma e stwo wie o po lubie. Hektor i Iwa s instruktorami ta ca. W a nie mieli otworzy w asn szko ta ca ale zdarzy a si kontuzja Hektora który ostatnio przeforsowa kolano trenuj c crossfit. Podczas dancingu Arek instruktor salsy ta czy z Iw . M oda kobieta wpad a mu w oko i Arek chce zrobi na niej wra enie. Hektor jest zazdrosny. Trwaj przygotowania do pierwszego dancingu zespo u i Julka. Ko czy si to totaln klap wprowadzony nowy repertuar nie przypad do gustu sta ym kuracjuszom. Arek wygwizduje ch opaka i wy miewa go przed Marzen . Dziewczyna z o ci si na niego i mówi e jest prymitywny. Julek zdenerwowany wybiega z dancingu
15:30

Ostoja
W tym odcinku g ównym tematem jest bóbr którego polskiej przyrodzie przywróci PZ . Widzowie poznaj problemy z jakimi spotykaj si na terenach siedlisk bobrów przede wszystkim rolnicy. Autorzy przybli histori polowa na dzikie g si oraz tereny ich wyst powania w Polsce. Kolejnym bohaterem b d urawie zwiastuny wiosny. Widzowie poznaj równie histori ogara polskiego i tradycje my liwskie na Kurpiach. Na zako czenie w kuchni my liwskiej tajniki pieczenia na Wielkanoc pasztetu z dziczyzny
16:00

Ci cholerni Polacy. Lotnictwo polskie 1939 Pod wrze niowym niebem
Odcinek po wi cony historii polskiego lotnictwa od 1 wrze nia 1939 roku do ko ca kampanii wrze niow. Odcinek po wi cony historii polskiego lotnictwa od 1 wrze nia 1939 roku do ko ca kampanii wrze niow
16:15

Domisie
Dzie w kratk. Czasem wieci s o ce za chwil pada deszcz. Nie da si bawi w ogródku bo co chwil si chmurzy. Amelka po raz pi ty rozwiesza pranie i za chwil je zdejmuje bo mo e pada . Pomaga jej Bazyli który jest ju z y ma do wywieszania i zdejmowania ubra ze sznurka. Taka pogoda w kratk nikomu si nie podoba. Domisiaki maj te humor w kratk . Trudno z nimi wytrzyma . Wszyscy mrucz na siebie. Wreszcie Poduszka i Czajnik wpadaj na pomys by urz dzi dzie w kratk . Kratka to wzorek wi c zaczynaj si zabawy w szukanie w swoim otoczeniu ró nych wzorów. Domisie urz dzaj konkurs na najsmaczniejsz kanapk w kratk i szukaj wzorzystych zwierz t. Niektóre s w paski inne w aty lub c tki. Amelka czyta bajk Dlaczego s onie s szare
16:40

Bolek i Lolek w Europie
W Hiszpanii. Ch opcy odbywaj podró do Hiszpanii. Uczestnicz w przygotowaniach do corridy po czym odgrywaj w niej g ówn rol .
16:50

Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
17:00

Lepsza po owa
Julia sp dza weekend u ojca. Jest zazdrosna o Zosi . Borys ma nadziej e dziewczyna zmieni zdanie gdy sp dzi z jego now partnerk troch czasu. Tymczasem Kamil my li o wyje dzie do Norwegii
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
18:35

Mwimy po polsku
J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
18:50

Wszystko przed nami
odc. 89. Ola i Wojtek informuj rodziców o swoich zar czynach. Marianna cieszy si szcz ciem m odych ale Olgierd jest w ciek y. Do tego nie kryje oburzenia e Szczepa ski nie poprosi go o r k jego córki. Ró a i Janek pytaj Wojtka czy zdaje sobie spraw e pr dzej czy pó niej Ola b dzie musia a wybiera mi dzy nim a swoim ojcem. Anna dzwoni do Stefana z pro b o spotkanie. Ma ek ma nadziej e ona wybaczy a mu zdrad i sp dz razem Bo e Narodzenie. Jednak Anna o wiadcza e wyje d a z Zuz na wi ta w góry. Sylwia dociera w Berlinie do dokumentów wed ug których Jan Nowak nie jest wnukiem wspó w a ciciela kamienicy przy Staromiejskiej. Pawe uwa a e w tej sytuacji nale y nak oni Nowaka do wspó pracy i uderzy w Szawarskiego wykazuj c sfa szowanie dokumentów. Wojtek nie chce jednak dzia a w tajemnicy przed Ol i zapowiada e b dzie d y do ugody z Olgierdem
19:20

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Stra acy
Krok przed met. odc. 5 Anna i Bogu spodziewaj si dziecka. Anna jedzie autobusem do Warszawy na USG. Nagle samochód gwa towanie hamuje. Anna traci przytomno . Kiedy otwiera oczy wokó s yszy g osy rannych. Kierowca jest w szoku. Anna zawiadamia Bogusia o wypadku. Witek Dario Ba ka Jacek i Magda jad na miejsce zdarzenia. Bogu schodzi ze s u by. Chce jak najszybciej pojecha do Anny. W tej samej chwili stra acy dostaj wezwanie do z amanego masztu radiowego. Adam zatrzymuje Bogusia. Tymczasem Anna traci przytomno . Magda decyduje si przewie j do szpitala. Przera ony Bogu jedzie tam natychmiast. Anna ma operacj . Magda dzwoni do Adama. Chce by razem powiedzieli Krzysiowi e Adam jest jego ojcem. Serial obyczajowy sensacyjny 42 min Polska 2016Re yseria: Maciej DejczerScenariusz: Monika Zi baZdj cia: Adam BajerskiAktorzy: Maciej Zako cielny Jakub Weso owski Maciej Miko ajczyk Weronika Rosati Marta cis owicz Jacek Lenartowicz Dawid Zawadzki
21:30

Oficer
Towarzysze broni. Stale obserwowany przez kolegów z policji Kruszon rozpoczyna ycie w nowym wcieleniu doktora ekonomii który robi b yskotliw karier i obraca si w kr gach w adzy
22:30

Uzdrowisko
Bogaczka na wczasach. Do Uzdrowiska przyje d a Antonina energiczna siedemdziesi ciolatka. Ma walizk pe n pieni dzy i zamierza dobrze si bawi i by tu najd u ej jak si da mo e i do mierci. Zostaje zakwaterowana z Gabriel religijn ascetyczn samotn kobiet . Na dyskotece Antonina wszystkim stawia ostro gra w pokera na pieni dze. Potem podrywa j rozrywkowy Albert. Niespodziewanie w Uzdrowisku pojawia si Tomek który twierdzi e jest synem Antoniny. Ka e si jej pakowa i wraca do domu. Ta protestuje syn nigdy nie interesowa si jej losem. Robi to dopiero teraz bo matka wygra a du e pieni dze. Tymczasem Gra yna pomaga Andrzejowi w papierologii. Andrzej ukrywa przed ni zakup sauny
23:00

Program rozrywkowy
23:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren