OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:55

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:45

Rodzina Treflikw
Kura. Pod dach rodziny Treflików trafia zab kana Kura. Ma w koszyczku tajemnicze zawini tko. Jest troch wystraszona powoli nabiera zaufania do prawie wszystkich cz onków rodziny. Prawie wszystkich z wyj tkiem Kota Rudolfa ale ich relacje zmieniaj si pod wp ywem Ma ego Wujcia. Ca a rodzinaustala nowe wi to na cze Kury i jeden bezmi sny dzie
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:24

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

1920. Wojna i mi o
Prze om. Bolszewicy zdobywaj Radzymin. Miecio wraz z ochotnikami przygotowuje si we wsi Osowo do ataku na bolszewickie pozycje. W g stej mgle nie wida przeciwnika. Mietek idzie w tyralierze. Atak okazuje si zwyci ski ale s du e straty. W punkcie koncentracji Zosia wiczy strzelanie i walk wr cz. Zostaje pe noprawnym o nierzem szwadronu. Szala zwyci stwa przechyla si na polsk stron . Radzymin zostaje odbity z r k bolszewickich Aleksander ucieka. Dzi ki pomocy oficera z carskich czasów Bronek organizuje ucieczk z obozu jenieckiego. Józef przyst puje do szwadronu W adka razem ruszaj jako szpica kontruderzenia wojsk polskich. W zdobytym miasteczku spotykaj Bronka. Serial wojenny
03:15

Ameryka da si lubi
Good Morning America. Nowa ods ona kultowego programu Europa da si lubi . Tym razem odkrywamy Ameryk . W 8 odcinkowym cyklu poznamy ró ne aspekty ycia w Ameryce anegdoty i ciekawostki troch historii i wspó czesnego oblicza kraju. Gospodyni programu Ida Nowakowska wiele latmieszkaj ca w Ameryce zaprasza do ka dego odcinka czterech Amerykanów yjacych w Polsce i mówiacych po polsku a tak e dwóch trzech polskich celebrytów maj cych jakie zwi zki z Ameryk . Go mi odcinków b d m.in.: Edyta Górniak Marcin Gortat Andrzej Piaseczny Tomasz Karolak Urszula Dudziak Marek Piekarczyk Maryla Rodowicz Anna Mucha Joanna Jedrzejczyk. W rozrywkowym show autorstwa Leszka Kuma skiego nie zabraknie ciekawych rozmów kabaretowych skeczy fascynuj cych konkurencji i dobrej muzyki. Wystapia m.in.: Dawid Kwiatkowski Beata Kozidrak Golec uOrkestra zespól Piersi S awek Uniatowski Red Lips Rafal Brzozowski
04:30

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2020
W ka dym z trzech odcinków programu zmierzy si siedmioro m odych wokalistów. Trzej zwyci zcy wyst pi w finale emitowanym na ywo. Widzowie w g osowaniu SMS owym zdecyduj kto z trzech finalistów b dzie reprezentowa Polsk podczas konkursu Eurowizja Junior 2020 który odb dzie si w Warszawie. W pierwszym odcinku uczestnicy za piewaj piosenki z kategorii wiatowe hity których s uchacie . W drugim odcinku pojawi si Mi dzypokoleniowe hity . Tematem ostatniego odcinka b d Piosenki z bajek . Program poprowadzi Artur Orzech
05:25

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:50

Fajna Polska
Podlasie. Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
07:40

Mwimy po polsku
J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:05

Powstanie Warszawskie dzie po dniu
Bohater odcinka: Maria Ró a Nowotna Walcowa
11:10

Wadowickie spotkania ze wi tym Janem Paw em II
Hania Rybka. 100. rocznica urodzin Karola Wojty y stwarza doskona okazj do tego aby przywo a t wyj tkow posta w pami ci tych którzy osobi cie si z nim zetkn li. Wspomnienie Papie a jest wci ywe w sercach Polaków a jego nauki wci aktualne. Cykl rozmów z artystami którzy maj osobiste do wiadczenie spotkania z Papie em w Jego rodzinnym domu w Wadowicachpozwoli upami tni wi tego i poka e e wiele lat po mierci jego charyzmat dalej zmienia cz owieka i jego serce. Jan Pawe II nie umar lecz yje tak d ugo jak d ugo pami o nim b dzie piel gnowana. Go ciem tego odcinka b dzie Hania Rybka
11:25

Ziarno
Program katolicki adresowany do najm odszych widzów i ich rodziców. Uczy otwarto ci na wiat i szacunku do innych ludzi oraz wpaja warto ci chrze cija skie. Prezentowane piosenki teledyski filmy animowane i informacje dotycz nie tylko religii. Prowadz cy rozmawiaj tak e o sprawach które pomagaj uwra liwi m odych widzów na ró norodne problemy otaczaj cego wiata
11:50

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

Z pami ci
Krytyk literacki Andrzej Dobosz by cz onkiem najwa niejszych rodowisk artystycznych w czasach PRL u. Przyja ni si z osobami które ukszta towa y wiat kultury i sztuki. W programie Andrzej Dobosz przybli a sylwetki artystów a tak e specyfik absurdy i zabawne sytuacje z minionej epoki
13:00

Transmisja mszy wi tej z ko cio a p.w. Niepokalanego Pocz cia NMP w Rawie Mazowieckiej
14:15

Fajna Polska
Ryn i Mr gowo. Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
15:10

Przyjaciele na zawsze
Marcin Hakiel. Wielka gwiazda wraca do rodzinnej miejscowo ci. Udaje si jej skrzykn grup najbli szych przyjació i razem jad do studia Telewizji Polskiej by wygra du e pieni dze na wybrany cel. Sama gra obejmuje 12 rund g ównych oraz fina . Do wygrania jest a 35 000 z Gwiazda i jej przyjaciele jako jedna dru yna odpowiadaj na pytania z wiedzy szkolnej i na te dotycz ce wydarze mody trendów muzycznych filmu czy m odzie owego lifestyle u z czasów swojego dzieci stwa. Przyjaciele na zawsze to emocjonuj ca rozgrywka o pieni dze to tak e najwi ksze hity znakomita zabawa i momenty wzruszaj ce do ez To program o gwiazdach ich korzeniach miejscach i ludziach którzy je ukszta towali oraz o czasach w których to wszystko si dzia o
16:10

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
16:30

Le niczwka
Po wyj ciu z domu Beata zauwa a samochód ukasza. Policjant proponuje e podwiezie j do pracy. Beata zaprasza go na obiad. Policja nie dysponuje jednoznacznymi dowodami winy Cze ka
16:55

Le niczwka
Robert ma dla Krzysztofa propozycj biznesow . Natalia mówi Majewskiemu e Teodor chce wyjecha i rozpocz nowe ycie. Bogdan wpada w z o na wie e Olga zg osi a zagini cie Daniela
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:45

Paranienormalni Tonight
Jerzy Kryszak. Go ciem odcinka b dzie Jerzy Kryszak który spróbuje wyj zwyci sko z lawiny zaskakuj cych pyta zakr conych zada i nietypowych sytuacji. Mariolka wespnie si na wy yny swoich dziennikarskich umiej tno ci Kryspin zata czy Chodak Style a Kabaret Nowaki z Micha em Paszczykiem z Paranienormalnych rozbawi go cia do ez. Ponadto kolejny odcinek z cyklu W przychodni prze ycia oraz Ludzie pytaj . Show prowadz Igor Kwiatkowski i Robert Motyka. O opraw muzyczn zadba zespó Torres Brothers
19:45

Ba nie i bajki polskie
Szewc Kopytko i kaczor Kwak. U Szymona Dratwy terminowa ma y Szewczyk Kopytko. Nie praca by a mu jednak w g owie tylko p atanie figlów. A to przybi obcasy tam gdzie buty maj nos a to wsadzi komu do kieszeni raka innym razem strzeli z procytak wysoko e wybi z b Ksi ycowi. Zrozpaczony Szymon Dratwa uciek w ko cu przez morze do Ameryki wi cSzewczyk Kopytko wyruszy w wiat. Na rozstaju dróg spotka Kaczora Kwaka takiego samego psotnika jak on sam. Odt d w drowali razem i takie figle p atali e ludzie przed nimi uciekali. A pewnego dnia trafili na Staruszka któremu zabrali buty. Staruszek rozp aka si z rozpaczy i wtedy Kopytko i Kwak po raz pierwszy w zyciu zobaczyli zy. Odt d postanowili w drowa po wiecie i tylko rozwesela ludzi
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Zniewolona
Cz onkowie sekty próbuj wyp dzi z Katii demony. Niko aj Doroszenko zg asza zgromadzeniu szlacheckiemu spraw dezercji kradzie y orderów i zamordowania Aleksieja Kosacza
21:30

Wielki test o polskiej husarii
Dzi ki wybitnym wodzom i przemy lanej taktyce polska husaria pokonywa a przewa aj ce si y wroga. Widzowie poznaj szczegó y sukcesów husarii w bitwach m.in. z Turkami Szwedami i Rosjanami. Przypomniane zostan najwa niejsze wygrane bitwy oraz ciekawostki o yciu husarzy w XVI i XVII wieku. Przedstawieni zostan ludzie których pasj jest odtwarzanie historycznego uzbrojenia i zwyci skich walk husarzy. Popularni arty ci sportowcy i dziennikarze b d odpowiada na pytania w duetach. Program poprowadz Anna Popek i Przemys aw Babiarz
22:55

Studio Kultura niedziela z..
Rolami Jana Kobuszewskiego. Ten odcinek programu jest po wi cony wybitnemu aktorowi teatralnemu i filmowemu oraz arty cie kabaretowemui estradowemu Janowi Kobuszewskiemu. Prowadz ca Agnieszka Szyd owska z zaproszonymi do studia go mi rozmawia m.in. o fenomenie jego aktorstwa o pracy w teatrze i w telewizji oraz przygodzie z kabaretem. Przywo ujemy jego kreacje aktorskie i dowiemy si dlaczego zyska w rodowisku opini kawalarza. Nie zabraknie te wspomnie prywatnycho Janie Kobuszewskim koledze i przyjacielu
23:40

Wielki koncert nocy letniej
Muzyka filmowa. Wydarzenie plenerowe podczas którego zostan wykonane najpi kniejsze utwory z polskich filmów i seriali. Wyst pi mi dzy innymi: Beata Kozidrak Ania D browska Natalia Szroeder i Artur Gadowski
Live-Chat aktivieren