OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Lepsza po owa
Matka Aleksa Wandzia zadomowi a si u Weroniki. Bezustannie uprzykrza ycie synowi i jego partnerce. Dusia rozsta a si z Damianem. Do restauracji przychodzi hydraulik Genio
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Zwierzaki Czytaki
Ahoj przygodo. Rysia z Szymkiem postanawiaj skonstruowa rower wodny i wyruszy nim w podró po Wi le. Jest tylko jeden niewielki problem zdecydowany sprzeciw Micha a. Czy Zwierzaki znajd rozwi zanie aby ta wyprawa mog a si odby
01:15

Supe kowe ABC
Supe ek i Zr czne R czki zapraszaj do wspólnej zabawy i poznawania polskiego j zyka migowego (PJM). Bohaterk b dzie litera O jak olej. Supe ek spotyka kota w okularach takich jakie nosi bohater ksi ki Maurizio. Kot w okularach . Zr czne R czki robi kota z papieru i przeprowadzaj do wiadczenie z olejemi kolorow wod . W teatrzyku zobaczymy opowie o zapominalskiej wiewiórce. Z wyrazu olej stworzymy nowe s owa
01:30

Figu Migu
Ale kosmos. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
01:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

Wied min
Falwick. Wied min Geralt z Rivii ratuje ycie w adczyni Cintry Calanthe i jej córce Pavetcie. Zbieg okoliczno ci sprawia e gdy Pavetta rodzi córk ycie Geralta zostaje nierozerwalnie zwi zane z Ciri
03:15

Barwy szcz cia
Odc. 2254Po k ótni z Szubertem w adze klubu chc zawiesi Józka za obraz sponsora. Na pro b Darka Józek przeprasza prezesa Guten Luftu jednak w domu rozgoryczony ca sytuacj mówi Julicie e rozwa a zmian dru yny. Aldona i Borys próbuj pozytywnie nastawi Aleksa do wizyty kolegów z klasy w ich gospodarstwie. Dopiero prezent w postaci modnych spodni i bluzy firmy Fashion Life poprawia mu nastrój. Uczniowie s zachwyceni pobytem na wsi a dyrektor Kujawiak wypytuje Grzelaka czy s w okolicydzia ki na sprzeda . Podczas pracy w Feel Good Sandra zbli a si do Radka. Zazdrosny o dziewczyn Justin chc c jej zaimponowa i zapisuje si na kurs analityka finansowego. Serial obyczajowy
03:45

Oficer
Kod dost pu. Grand proponuje Kruszonowi udzia w napadzie. Zdradza szczegó y skoku na jeden z najwi kszych banków w kraju. Jako bankowiec z koneksjami Kruszon ma zdoby kod dost pu do sejfu
04:40

Radio SIRIRI
W Republice rodkowoafryka skiej jednym z najubo szych pa stw wiata które od blisko dekady pogr one jest w walkach zbrojnych i konfliktach ponad po owa dzieci jest zmuszana do pracy fizycznej lub wcielana do wojska. Promowanie edukacji w ród najm odszych mieszka ców tego kraju odbywa si g ównie dzi ki pracy i zaanga owaniumisjonarzy którzy staraj si pomaga utalentowanym dzieciom w dost pie do profesjonalnej edukacji i oderwaniu si od trudnej codzienno ci. W filmie odwiedzimy African Music School wyj tkow szko muzyczn za o on przez brata Benedykta P czk . Stworzy on miejsce w którym tutejsze dzieci maj szans odkry i rozwin swoje talenty oraz poczu e ich ycie mog oby wygl da inaczej. Oczami dwójki uczniów Hipolita i Godara zobaczymy przygotowania do koncertu na rzecz Pokoju Siriri orazpoczujemy z czym wi si realia codziennego ycia w tym kraju
05:25

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35

Anna Dymna spotkajmy si
Beata Poprawa. Program kierowany jest zarówno do osób niepe nosprawnych jak i pe nosprawnych. G ównym przes aniem audycji jest zbli enie tych dwóch wydawa oby si odr bnych wiatów. To intymna rozmowa z zaproszonymi przez Ann Dymn go mi w czasie której b d poruszane tematy dotycz ce ka dego cz owieka takie jak mi o akceptacja samotno szcz cie wiara i nadzieja
07:00

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25

Zrb to ze smakiem
Program promuj cy kuchni dolno l sk wyroby regionalne a tak e slow food ywno produkowan w tradycyjny sposób. Zaprezentowani zostan mieszka cy Dolnego l ska którzy dzi ki pomys owo ci i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Autorzy programu próbuj zach ci osoby zajmuj ce si produkcj roln do podj cia stara o zdobycie licencji na dzia alno w bran y
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama kraj
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Powstanie Warszawskie dzie po dniu
Bohater odcinka: Stanis aw Krupa
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2255 Grzelakowie zastanawiaj si nad przyczyn wysypki która nadal utrzymuje si na ciele Aleksa. Przez przypadek zagadk rozwi zuje robi ca zakupy w Zdrówku Ma gorzata. Aldona spotyka si z Kacprem który opowiada jej o nas czonych szkodliwymi substancjami ubraniach i proponuje przy czenie si do pozwu przeciwko firmie Fashion Life. Dzi ki znajomo ci z Agnes o Sta skich pisz plotkarskie media. W przeciwie stwie do Bruna Bo enie odpowiada status celebrytki. Wkrótcew hotelu pojawia si poszukuj cy sponsoringu m ody rajdowiec. Romanowski docenia prac Agatyi Miki daje im wysokie premie i zaprasza na drinka. Kiedy Pyrka wraca do domu Patryk jest z y e narzeczona nie odbiera a od niego telefonów i znowu straci a okazj poznania jego rodziców. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Pod Tatrami
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Wied min
Falwick. Wied min Geralt z Rivii ratuje ycie w adczyni Cintry Calanthe i jej córce Pavetcie. Zbieg okoliczno ci sprawia e gdy Pavetta rodzi córk ycie Geralta zostaje nierozerwalnie zwi zane z Ciri
13:20

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
13:40

Radio SIRIRI
W Republice rodkowoafryka skiej jednym z najubo szych pa stw wiata które od blisko dekady pogr one jest w walkach zbrojnych i konfliktach ponad po owa dzieci jest zmuszana do pracy fizycznej lub wcielana do wojska. Promowanie edukacji w ród najm odszych mieszka ców tego kraju odbywa si g ównie dzi ki pracy i zaanga owaniumisjonarzy którzy staraj si pomaga utalentowanym dzieciom w dost pie do profesjonalnej edukacji i oderwaniu si od trudnej codzienno ci. W filmie odwiedzimy African Music School wyj tkow szko muzyczn za o on przez brata Benedykta P czk . Stworzy on miejsce w którym tutejsze dzieci maj szans odkry i rozwin swoje talenty oraz poczu e ich ycie mog oby wygl da inaczej. Oczami dwójki uczniów Hipolita i Godara zobaczymy przygotowania do koncertu na rzecz Pokoju Siriri orazpoczujemy z czym wi si realia codziennego ycia w tym kraju
14:45

Uzdrowisko
Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
15:15

Zrb to ze smakiem
Program promuj cy kuchni dolno l sk wyroby regionalne a tak e slow food ywno produkowan w tradycyjny sposób. Zaprezentowani zostan mieszka cy Dolnego l ska którzy dzi ki pomys owo ci i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Autorzy programu próbuj zach ci osoby zajmuj ce si produkcj roln do podj cia stara o zdobycie licencji na dzia alno w bran y
15:45

Prywatne ycie zwierz t
Haremy nie tylko m skie. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
16:15

Przyjaciele Misia i Margolci
Nuda. Wszyscy weso o zacz li dzie . Talentula rozk ada kolejne akcesoria w swojej pracowni Wiewiór rozgrzewa si ju do kolejnych wicze i wspólnej gimnastyki Mi planuje kolejn drzemk a Eugeniusz pracuje w ogrodzie. Tylko Margolcia snuje si bez celu. Nie jest zainteresowana wspó prac z nikim Nic jej si nie podoba wszystko j nudzi. Wiele wskazujena to e dopad a j nuda maruda . Przyjaciele s bardzo zaniepokojeni. Ka dy na swój sposób próbuje zainteresowa Margolci . Sytuacja jest kryzysowa. Znudzenie przechodzi w stan nudy paskudy
16:40

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Lato w s oikach. Margolcia jest bardzo smutna. Okazuje si e lato ju si ko czy. Mimo e na dworze jest jeszcze ciep o wed ug kalendarza zaczyna si jesie . Okazuje si e mo na zatrzyma odrobin lata w s oiku. Kukie kiopowiedz o przygotowywaniu przetworów owocowych i warzywnych na zim . Kiedy na zewn trz b dzie ju ch odno na pewno ka dy z przyjemno ci spróbuje np. powid a ze s odkich letnich liwek. Ewa ulepi z modeliny ptaka który odlatuje na zim bociana znanego z alfabetu TVP ABC
17:00

Lepsza po owa
Marek otrzymuje SMS od Adama. Jest przekonany e przypomnia sobie o nim znany muzyk który chce zagra wspólny koncert. Jola odkrywa e nadawc wiadomo ci jest inny znajomy równie Adam
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Rok 2020
Serial dokumentalny po wi cony pandemii wirusa COVID 19. W 12. odcinku pojedziemy na koncert pandemiczny W odzimierza Nahornego w Radiu dla Ciebie oraz spotkamy si z Krzysztofem Herdzinem. W odzimierz Nahorny opowie o swoim szcz liwym dzieci stwie o tym jak rozpocz a si jego edukacja muzyczna a tak e o swoim pierwszym fortepianie. Krzysztof Herdzin opowie o swoich muzycznych korzeniach. Dowiemy si te czym zajmuje si obecnie
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2255 Grzelakowie zastanawiaj si nad przyczyn wysypki która nadal utrzymuje si na ciele Aleksa. Przez przypadek zagadk rozwi zuje robi ca zakupy w Zdrówku Ma gorzata. Aldona spotyka si z Kacprem który opowiada jej o nas czonych szkodliwymi substancjami ubraniach i proponuje przy czenie si do pozwu przeciwko firmie Fashion Life. Dzi ki znajomo ci z Agnes o Sta skich pisz plotkarskie media. W przeciwie stwie do Bruna Bo enie odpowiada status celebrytki. Wkrótcew hotelu pojawia si poszukuj cy sponsoringu m ody rajdowiec. Romanowski docenia prac Agatyi Miki daje im wysokie premie i zaprasza na drinka. Kiedy Pyrka wraca do domu Patryk jest z y e narzeczona nie odbiera a od niego telefonów i znowu straci a okazj poznania jego rodziców. Serial obyczajowy
19:20

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Ojciec Mateusz
Ryzykowna teoria. Mateusz wybiera si na wyk ad profesora Dybczewskiego który opowiada o osobowo ci potencjalnego zabójcy. Studentka Wiki nie zgadza si z wyk adowc . Uwa a e ka dy mo e sta si morderc
21:30

Oficer
Zdrada. Kruszon informuje Granda e uda o mu si zdoby kody dost pu potrzebne do przelania pieni dzy z banku. Wicepremier udziela Tomkowi wskazówek dotycz cych przeprowadzenia skoku
22:30

Uzdrowisko
Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
23:00

Warto rozmawia
Program publicystyczny z udzia em go ci i publiczno ci. Prowadzi Jan Pospieszalski
23:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren