OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
Korona krlw
Serial kostiumowy o wydarzeniach rozgrywaj cych si w redniowiecznej Polsce po mierci króla W adys awa okietka. W adc Polski zostaje Kazimierz który przez potomnych zostanie nazwany Wielkim. M ody król musi si zmierzy z wieloma wyzwaniami m.in. unormowa stosunki z Czechami i Zakonem Krzy ackim. Na dworze królewskim nie tylko podejmowane s wa ne decyzje polityczne ale rozgrywaj si te yciowe dramaty kwitn romanse zawi zuj si spiski i toczy si walka o wp ywy
00:40
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:05
 
Zagadki zwierzogromadki
Sarny. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t autorzy pokazuj dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci które zdob d przydaj si w doros ym yciu. Warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Prowadz cy mówi o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodziców krewnych przyjació rodze stwa
01:20
 
Nela ma a reporterka
Lodowa laguna piewaj cych wielorybów. Nela wyrusza na Grenlandi gdzie podró uj c po morzu trafia do lodowcowej laguny. Tam wypatruje wielorybów. Spotyka humbaki które nuc fantastyczne pie ni
01:35
 
ubr Pompik
Du e i ma e. Gdzie w g binach wielkiej dzikiej zielonej puszczy mieszka ubr Pompik. Jest niewielki do tego nie tak silny szybki i skoczny jak jego rówie nicy. Niezbyt si nadaje do tradycyjnych ubrzych zabaw. Jest za to najbardziej ciekawskim ze zwierz t w puszczy. Interesuje go wszystko co dzieje si dooko a. Nie ma takiej le nej tajemnicy której Pompik by nie rozwi za dzi ki uwa nej obserwacji cierpliwo ci i zadawaniu mnóstwa pyta . Dzielnie sekunduje mu w tym jego m odsza siostra ma a Polinka. Mama uberków Porada cierpliwie odpowiada na ich pytania a kiedy trzeba pociesza. ubr Pomruk czyli tatu Pompika i Polinki najwi kszy ze wszystkich ubrów w puszczy s u y z kolei swoj si kiedy trzeba wyci gn maluchy z tarapatów
01:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:25
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30
 
Echo serca
Monika krzepnie w pracy w Szpitalu Pó nocnym. Nieoczekiwanie zaczyna mie problemy przez wydarzenia z poprzedniego miejsca zatrudnienia które wysz y na jaw w wyniku knowa zazdrosnej Magdy. Okazuje si e jej przesz o skrywa mroczn tajemnic . Pracownicy szpitala odwracaj si od niej. cz si y by usun j ze szpitala. Po stronie Moniki staj tylko Jan i Agnieszka. Detektywistyczne zaci cie Agnieszki sprawia e zaczyna ma e ledztwo wokó skandalu z przesz o ci Moniki. Czy to co odkryje nie zaszkodzi Monice jeszcze bardziej Do Szpitala Pó nocnego trafia trójka nieobliczalnych ochroniarzy z muzeum którzy nie rozumiej c wspó czesnej sztuki sprzeniewierzyli si zasadom swojego zawodu. Skutki mog by zabójcze. Jan i Andrzej staj w obliczu medycznego przypadku z jakim nigdy jeszcze nie mieli do czynienia. Serial obyczajowy
03:15
 
Barwy szcz cia
Odc. 2256Na moment przed lubem Reni i Helmuta w USC zjawia si nieproszony Ludwik. Sadowski ku przera eniu zebranych go ci bierze urz dniczk na stron by przekaza jej wa n informacj . Podczas wizyty kontrolnej Dylska otwarcie mówi Miko ajowi eby nie robi sobie nadziei. Aneta wyznaje Malwinie e marzy o kim dojrza ym. Rozmow przerywa przyj cie Stawickiego... Doktor Kwapisz dobrze ocenia stan zdrowia Reginy jednak zaleca jej pobyt w sanatorium. Franek popierapomys doktora a Arleta deklaruje e ch tnie b dzie towarzyszy by ej uczennicy. Serial obyczajowy
03:45
 
Oficer
Napad. Aldona i Ry maj pretensje do Kruszona e zdekonspirowa si przed Malwin . W rozmowie z bratem Malwina robi aluzje do gangsterskiej dzia alno ci Topora i Cypy oraz wspomina o Grandzie
04:45
 
Polskie 100 lat
Odwil 1956. Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Polski od prze omu XIX i XX wieku a do roku 2004 kiedy Polska przyst puje do Unii Europejskiej
05:10
 
Polskie 100 lat
Ma a stabilizacja Gomu ki. Ma a stabilizacja to okre lenie stosowane jako etykieta systemu gomu kowskiego . Rzeczywisto pa stwa rz dz cego wprawdzie totalitarnie ale w porównaniu do stalinizmu agodniej. Dla obywateli codzienno staje si atwiejsza. 21 pa dziernika 1956 roku pierwszym sekretarzem PZPR zosta W adys aw Gomu ka. Polacy liczyli na zwi kszenie wolno ci obywatelskiej i zaniechanie terroru ze strony w adzy. I faktycznie po pa dzierniku 56 rozpocz a si destalinizacja. Niestety odwil trwa a krótko. Ju w grudniu tego samego roku po wielu demonstracjach w du ych miastach powo ano ZOMO formacj do zwalczania zamieszek. Likwidowano niewygodn dla w adzy pras wprowadzono cenzur wi niamistawali si dzia acze opozycyjni i przeciwni polityce Gomu ki publicy ci i pisarze. Nast pi okres stagnacji a do grudnia 1970 roku gdy w adz przej Edward Gierek
05:40
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
TVPOLONIA
06:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35
 
Korona krlw
Odc. 228 Na Wawel przybywa Olgierd. Litwin odnawia sojusz z Kazimierzem. Gwarancj ma by lub wnuka Kazimierza Ka ka z córka Olgierda Kenn . Wszyscy s zaniepokojeni znikni ciem karczmarza. Pó niej okazuje si e Samuel si ukrywa. Krystyna za wszelk cen chce zwróci na siebie uwag Kazimierza ale król jest zapatrzony w swojego wnuka. Telenowela historyczna
07:00
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25
 
R czka gotuje
Beskidion. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama kraj
10:50
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
 
Powstanie Warszawskie dzie po dniu
Bohaterka odcinka: Janina Chmieli ska
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2257 Od kilku dni Ludwik le y na kanapie w garniturze za o onym na lub Reni z Helmutem. Tak zastaje go ukasz który przyjecha do Otwocka zaniepokojony brakiem kontaktu. Sadowski próbuje podtrzymywa ojca na duchu. Renata odkrywa e Dominika nie mieszka u Stawickiego tylko nocuje w Feel Good. Przyjació ki godz si . Poza tym kelnerka ma coraz mniej cierpliwo ci do Damiana któremu pomaga w przygotowaniach do maturyz matematyki. W lokalu zjawia si te Mietek z przeprosinami za to e ostatnio znikn nie zap aciwszy rachunku. Wkrótce do stolika m czyzny do cza Dorota Kujawiak. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Zaginione skarby
Madonna z Dzieci tkiem Lucasa Cranacha starszego. Cykl programów po wi conych kradzie om dzie sztuki. Odcinek opowiada o dziele Lucasa Cranacha starszego Madonna z Dzieci tkiem które zosta o zrabowane z ko cio a w Sulmierzycach w 1994 roku. Kradzie y towarzyszy aafera kryminalna i morderstwo a w zuchwa y rabunek zosta y zamieszane s u by obcego wywiadu. Jest to opowie ku przestrodze z jak niefrasobliwo ci jeszcze dwie dekady temu traktowano zabezpieczenie dzie sztuki w obiektach sakralnych
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
13:20
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:40
 
Polskie 100 lat
Odwil 1956. Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Polski od prze omu XIX i XX wieku a do roku 2004 kiedy Polska przyst puje do Unii Europejskiej
14:10
 
Polskie 100 lat
Ma a stabilizacja Gomu ki. Ma a stabilizacja to okre lenie stosowane jako etykieta systemu gomu kowskiego . Rzeczywisto pa stwa rz dz cego wprawdzie totalitarnie ale w porównaniu do stalinizmu agodniej. Dla obywateli codzienno staje si atwiejsza. 21 pa dziernika 1956 roku pierwszym sekretarzem PZPR zosta W adys aw Gomu ka. Polacy liczyli na zwi kszenie wolno ci obywatelskiej i zaniechanie terroru ze strony w adzy. I faktycznie po pa dzierniku 56 rozpocz a si destalinizacja. Niestety odwil trwa a krótko. Ju w grudniu tego samego roku po wielu demonstracjach w du ych miastach powo ano ZOMO formacj do zwalczania zamieszek. Likwidowano niewygodn dla w adzy pras wprowadzono cenzur wi niamistawali si dzia acze opozycyjni i przeciwni polityce Gomu ki publicy ci i pisarze. Nast pi okres stagnacji a do grudnia 1970 roku gdy w adz przej Edward Gierek
14:45
 
Uzdrowisko
Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
15:15
 
R czka gotuje
Beskidion. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
15:45
 
Mwimy po polsku
J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
15:55
 
Reporta
16:15
 
Al chemik
Atom. W tym odcinku Al wyja nia co to jest atom. T umaczy z czego s zbudowane atomy. Przeprowadza ponadto do wiadczenie z wykorzystaniem nitrocelulozy
16:30
 
Baw si s owami
Kwiat paproci. W odcinku: Smok opowiada Micha owi legend o kwiecie paproci dzi ki której pokazuje jak wa ni s przyjaciele i rodzina a nie bogactwo. Utrwalona zostaje umiej tno opowiadania wydarze przesz ych. Mali widzowie poznaj tak e stopniowanie przymiotników: krótki d ugi
16:40
 
Baw si s owami
Szcz cie. W odcinku: Micha przypomina legend o kwiecie paproci. Dzieci mog po wiczy wymow g oski szumi cej sz . Pojawia si równie stopniowanie przymiotnika szcz liwy
16:50
 
E szko a. Domowe przedszkole
Nauka literek z u u. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
17:00
 
Korona krlw
Skirgie o i Witold k óc si o Kijów. Ojciec Tomasz proponuje Witoldowi zabicie Skirgie y. Jadwiga odwiedzabudowniczych ko cio a karmelitów i oddaje z ot klamerk potrzebuj cemu. Murarze odkrywaj cud dokonany przez królow . Jan z T czyna dowiaduje si e nie mo e si wi cej spotyka z Eufemi
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50
 
Barwy szcz cia
Odc. 2257 Od kilku dni Ludwik le y na kanapie w garniturze za o onym na lub Reni z Helmutem. Tak zastaje go ukasz który przyjecha do Otwocka zaniepokojony brakiem kontaktu. Sadowski próbuje podtrzymywa ojca na duchu. Renata odkrywa e Dominika nie mieszka u Stawickiego tylko nocuje w Feel Good. Przyjació ki godz si . Poza tym kelnerka ma coraz mniej cierpliwo ci do Damiana któremu pomaga w przygotowaniach do maturyz matematyki. W lokalu zjawia si te Mietek z przeprosinami za to e ostatnio znikn nie zap aciwszy rachunku. Wkrótce do stolika m czyzny do cza Dorota Kujawiak. Serial obyczajowy
19:20
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
 
Archiwista
Aspirantka Zuza Wasiluk zaczyna prac w yrardowskiej komendzie i wskutek zbiegu okoliczno ci zostaje przydzielona do archiwum. Wraz z Henrykiem Mikosem pracuje nad spraw zagini cia modelki
21:30
 
Oficer
Narodziny. Komisja lekarska wyklucza Kruszona z szeregów policji. M czyzna odwiedza przebywaj cego w areszcie Granda. Ry mówi Kruszonowi e transfer wielkich pieni dzy zosta jednak dokonany
22:30
 
Uzdrowisko
Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
23:00
 
Gruzini kochaj Polakw
Gruzini kochaj Polaków opowie o g bokiej przyja ni mi dzy dwoma narodami. To co Polacy kochaj w tym kraju najbardziej to niew tpliwie pi kna przyroda zabytki ale te serdeczno i go cinno narodu gruzi skiego. Gruzini z kolei szanuj nas za wsparcie w czasie wojny z Rosj za otwarto na przyja prawdziwe i szczere zainteresowanie histori kultur i yciem mieszka ców Gruzji. Gruzini kochaj Polaków z wzajemno ci
23:20
 
Cafe piosenka
Go ciem programu jest Jan Jakub Nale yty
23:55
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren