OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
Korona krlw
Skirgie o i Witold k óc si o Kijów. Ojciec Tomasz proponuje Witoldowi zabicie Skirgie y. Jadwiga odwiedzabudowniczych ko cio a karmelitów i oddaje z ot klamerk potrzebuj cemu. Murarze odkrywaj cud dokonany przez królow . Jan z T czyna dowiaduje si e nie mo e si wi cej spotyka z Eufemi
00:40
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Al chemik
Atom. W tym odcinku Al wyja nia co to jest atom. T umaczy z czego s zbudowane atomy. Przeprowadza ponadto do wiadczenie z wykorzystaniem nitrocelulozy
01:15
 
Baw si s owami
Kwiat paproci. W odcinku: Smok opowiada Micha owi legend o kwiecie paproci dzi ki której pokazuje jak wa ni s przyjaciele i rodzina a nie bogactwo. Utrwalona zostaje umiej tno opowiadania wydarze przesz ych. Mali widzowie poznaj tak e stopniowanie przymiotników: krótki d ugi
01:25
 
Baw si s owami
Szcz cie. W odcinku: Micha przypomina legend o kwiecie paproci. Dzieci mog po wiczy wymow g oski szumi cej sz . Pojawia si równie stopniowanie przymiotnika szcz liwy
01:35
 
E szko a. Domowe przedszkole
Nauka literek z u u. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
01:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:25
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30
 
Archiwista
Aspirantka Zuza Wasiluk zaczyna prac w yrardowskiej komendzie i wskutek zbiegu okoliczno ci zostaje przydzielona do archiwum. Wraz z Henrykiem Mikosem pracuje nad spraw zagini cia modelki
03:15
 
Barwy szcz cia
Odc. 2257 Od kilku dni Ludwik le y na kanapie w garniturze za o onym na lub Reni z Helmutem. Tak zastaje go ukasz który przyjecha do Otwocka zaniepokojony brakiem kontaktu. Sadowski próbuje podtrzymywa ojca na duchu. Renata odkrywa e Dominika nie mieszka u Stawickiego tylko nocuje w Feel Good. Przyjació ki godz si . Poza tym kelnerka ma coraz mniej cierpliwo ci do Damiana któremu pomaga w przygotowaniach do maturyz matematyki. W lokalu zjawia si te Mietek z przeprosinami za to e ostatnio znikn nie zap aciwszy rachunku. Wkrótce do stolika m czyzny do cza Dorota Kujawiak. Serial obyczajowy
03:45
 
Oficer
Narodziny. Komisja lekarska wyklucza Kruszona z szeregów policji. M czyzna odwiedza przebywaj cego w areszcie Granda. Ry mówi Kruszonowi e transfer wielkich pieni dzy zosta jednak dokonany
04:40
 
Gruzini kochaj Polakw
Gruzini kochaj Polaków opowie o g bokiej przyja ni mi dzy dwoma narodami. To co Polacy kochaj w tym kraju najbardziej to niew tpliwie pi kna przyroda zabytki ale te serdeczno i go cinno narodu gruzi skiego. Gruzini z kolei szanuj nas za wsparcie w czasie wojny z Rosj za otwarto na przyja prawdziwe i szczere zainteresowanie histori kultur i yciem mieszka ców Gruzji. Gruzini kochaj Polaków z wzajemno ci
05:10
 
Cafe piosenka
Go ciem programu jest Jan Jakub Nale yty
05:40
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
TVPOLONIA
06:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35
 
Le niczwka
Artur zaprasza Beatk na specyficzn randk . Smiersz ka e Brajanowi w ama si do domu Majewskichi odnale pieni dze. Robert jest zaskoczony entuzjazmem Magdy w kwestii remontu przychodni. Lekarka próbuje nawi za do ich romantycznego wieczoru ale Matysek stwierdza e nie nale y czy spraw prywatnych z interesami. W o rodku zjawia si drwal który uleg wypadkowi. Okazuje si e Magda zna rannego Jacka. Telenowela
07:00
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25
 
Czytanie Puszczy
Wielkie ycie. 23 czerwca 2014 roku Komitet wiatowego Dziedzictwa wpisa obszar ca ej Puszczy Bia owieskiej na list przyrodniczegoDziedzictwa Ludzko ci UNESCO. Przyci ga niezmiennie niezliczone rzesze turystów z Polski i zagranicy. Przyje d aj tutaj zwabieni s aw ostatniego pierwotnego lasu Europy w którym yj na wolno ci ubry wilki rysie gdzie mo na zobaczy ptaki z czerwonej listy gin cych gatunków gdzie d by osi gaj ponad 40 metrów wysoko ci i ponad 7 metrów obwodu a najwy sze drzewa wierki si gaj ponad 50 m. Ten unikalny las przyci ga te tych którzy Puszcz traktuj jak swoje wymarzone miejsce ycia pracy teren bada naukowych. Przyje d aj oni niemal z ca ego wiata. Ka dy z nich czyta Puszcz na swój sposób i swoim j zykiem. To nie tylko twórcy kultury naukowcy filozofowie i przyrodnicy ale wszyscy którym le y na sercu dobro przyrody stosunek cz owieka do przyrody i nasze w niej miejsce. Bohaterk kolejnego odcinka realizowanego w czasie poprzedzaj cym wi ta wielkanocne jest pochodz ca z Gda ska Magda Polkowska która kszta ci a si na wydziale antropologii i ekologii w New Jersey i Kalifornii. Magda jest opowiadaczk historii. Inspiracj czerpie z legend i ba ni ludów w ród których przebywa a (na rezerwatach plemienia Lakotów w Dakocie Po udniowej w Meksyku Kazahstanie oraz na stepach Po udniowej Syberii). W 2006 roku zorganizowa a w Nowym Yorku Koncert dla Puszczy Bia owieskiej w ramach dnia solidarno ci z wszystkimi którzy sprzeciwiaj si jej niszczeniu. Poprzez nawi zanie do mitów i legend odwo uj cych si do czasu wiosennej równowagi w a ciwych ka dej kulturze na Ziemi do wiadczenie Puszczy Bia owieskiej i Wielkanocy splecie si w jej opowie ci w jedn z najwi kszych tajemnic ludzko ci kim jestem jako cz owiek
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama kraj
10:50
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
 
Powstanie Warszawskie dzie po dniu
Bohater odcinka: Mieczys aw Teisseyre
11:30
 
Na sygnale
Kac w wielkim mie cie. OpisZosia i Tomek znów zaczynaj przygotowania do lubu. Ca y czas wspieraj ich Anna i Wiktor. Tymczasem Nowy wci spotyka si z Maryn . Doktor Góra na pro b Lidki nadal opiekuje si Robertem. Podczas dy uru ratownicy jad na wezwanie do imprezowicza. Kolejn noc zako czy nieprzytomny u boku egzotycznej tancerki. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2020Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: Kacper Szyma skiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Anna Haba Hubert Matysiak Krzysztof Mateusiak Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Dorota Puziuk Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Patrycja Chlibyk Justyna Sieniawska
TVPOLONIA
12:00
 
Teatr na ten czas
Tadeusz Korna. Teatr na ten czas to cykl w którym aktorzy re yserzy krytycy i ludzie zwi zani ze scen opowiadaj o prze omowych spektaklach kreacjach aktorskich pomys ach re yserskich. Go ciem odcinka jest teatrolog Tadeusz Korna który opowie o spektaklu Wesele w Teatrze Gardzienice w re yserii W odzimierza Staniewskiego
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
13:20
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
13:40
 
Tego si nie wytnie
Tego si nie wytnie to talk show jakiego nie by o w polskiej telewizji od wielu lat. Go cie z najwy szej pó ki najwa niejsze wydarzenia kulturalne kontrowersyjne tematy i co tydzie wyst py gwiazd. Do tego przegl d aktualnych wydarze . Nie zabraknie muzyki filmu teatru literatury i satyry. Rozrywka na poziomie i ciekawe opinie. Krótko mówi c: pe na kultura Program poprowadzi Mariusz Cie lik a towarzyszy mu b dzie para komentatorów: dr Justyna Melonowska oraz ukasz Adamski
15:00
 
Uzdrowisko
Biust. Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
15:30
 
Ostoja
Cykliczny program przyrodniczy w którym przyroda przedstawiana jest jako ród o kultury j zyka i obyczaju. Wymieranie gatunków zwierz t powoduje straty nie tylko w wiecie przyrody lecz równie w kulturze. Program prezentuje polsk tradycj i kultur zwi zan z dawn obyczajowo ci ziemia stwa z szeroko poj tym tematem owieckim a tak e rol przyrody w polskiej kulturze. Ca o jak zwykle ko czy kuchnia my liwska
16:00
 
Ci cholerni Polacy. Lotnictwo polskie 1939
Cykl programów przygotowanych wspólnie z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie prezentuj cy dokonan. Cykl programów przygotowanych wspólnie z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie prezentuj cy dokonan
16:15
 
Domisie
Kuchenni rycerze. Program edukacyjno wychowawczy w formie widowiska z udzia em aktorów kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Domisie mieszkaj w magicznej krainie poznaj wiat i wymy laj ró ne zabawy
16:40
 
Bolek i Lolek w Europie
Pod kraterem. Bolek i Lolek wyruszaj do W och. Po wizycie na Solfatara docieraj do wulkanu Wezuwiusza. Ch opcy prze ywaj fantastyczn przygod spotykaj c mitycznego boga ognia i wulkanów
16:50
 
Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
17:00
 
Korona krlw taka historia
O zachowaniu si przy stole. Zasady dworskie miejskie wiejskie. Jak jedzono w redniowiecznym Krakowie Kto jada w domu kto w karczmie a kto na dworze. Jak wygl da y wielkie uczty krakowskie Co za atwiano przy stole Sprawy dyplomatyczne matrymonialne. Co towarzyszy o ucztom: kilka s ów o muzyce poezji któr recytowano. Co by o ród em wiedzy na temat dobrych manier
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
18:35
 
Mwimy po polsku
J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
18:50
 
Wszystko przed nami
odc. 90 Olgierd dostaje telefon od detektywa który obserwuje jak Wojtek i Sylwia spotykaj si z Nowakiem. Szawarski boi si e móg zosta zdemaskowany i zleca detektywowi zbadanie sytuacji. Tymczasem Sylwia i Wojtek uprzedzaj Nowaka e maj dowody fa szerstwa w którym wzi udzia na zlecenie Szawarskiego i gro powiadomieniem policji je li nie powie im prawdy. Agata jest zawiedziona e Pawe nie zaprosi jej na wi ta do swojej matki ale nie umie powiedzie ukochanemu wprost e tego od niego oczekuje. Zrezygnowana postanawia jecha z Marcinem do matki i Dominika. Ró a przynosi Wojtkowi wi teczne ciasto. Nie zastaje jednak w domu syna tylko jego dziewczyn . Zak opotana chce si wycofa ale Ola zaprasza j do rodka. W trakcie rozmowy o kamienicy Szawarska bliska ez wyznaje e nigdy nie b dzie umia a wybra mi dzy ukochanym a ojcem. Serial obyczajowy
19:20
 
Polonia Express
19:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
 
Stra acy
Kryzys. Stra acy dostaj wezwanie do wypadku w wie owcu. Borycki Staszek Olek Radek i Adam zjawiaj si na miejscu. Poszkodowany Sebastian zawis bezw adnie w siode ku podczas mycia okien
21:30
 
Oficer
Sto r k. Kruszon próbuje wymusi na wicepremierze przyznanie si do tego e kierowa akcj przelania za granic ogromnej sumy pieni dzy. Chce nagra jego s owa ale polityk nie daje si zwie
22:30
 
Uzdrowisko
Ma e skie wspomnienia. Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
23:00
 
Europejski Stadion Kultury Rzeszw 2020
23:55
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren