OTR
Datum
<
Oktober 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:25
Korona krlw
Jadwiga chce zobaczy psa terz i uczy nadwornych intelektualistów jak godzi sztuk z yciem. Jagie o staje si coraz bardziej podejrzliwy: nie ufa nikomu kto ma kontakt z Witoldem. O cik obiecuje zemst na swoim ojcu a Czupurna podejrzewa e O cik knuje spiski z Polakami. Telenowela historyczna
00:55
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:15
Nela ma a reporterka
P ywanie z d ugoszparem czyli rekinem olbrzymim. Wraz z Nel poznajemy drugiego co do wielko ci rekina na wiecie d ugoszpara który otwiera pysk na ponad metr szeroko ci
01:30
ubr Pompik
Smutek. Sroka na miewa si z Pompika poniewa jak twierdzi nie potrafi chrucze jak doros y ubr. Smutny Pompik niebawem spotyka inne zwierz ta które by y ofiarami z o liwo ci sroki
01:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:24
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30
Kaprysy azarza
Stary wie niak Jacenty zbli a si do kresu swych dni. Bliscy i s siedzi s przygotowani na jego mier . Jednak zainteresowany zaczyna zachowywa si niezgodnie z oczekiwaniami
03:15
Barwy szcz cia
Odc. 2268Po stracie sponsora Spartanie znowu maj k opoty. Alvaro zdradza Józkowi e przechodzi do innego klubui jemu radzi zrobi to samo. Sa atka bez konsultacji z Darkiem kontaktuje si z m czyzn który niedawnoz o y mu ofert transferu do Niemiec. Miko aj wyja nia Dylskiej e pracuje jako striptizer aby sp aci kredyt wzi ty na leczenie z bów. Ich rozmow przerywa wizyta Stawickiego. Po wyj ciu pacjenta Aneta przyznaje Malwinie e nie straci azainteresowania lekarzem. Krystyna zaprasza Marka i Iwon na Wigili . Zaakceptowa a ich zwi zek po tym jak u wiadomi a sobie e sama przyczyni a si do tego e s par gdy poprosi a Pyrk o pój cie z synem na bankiet. Po spotkaniu terapeutycznym dla rodziców Z oty dowiaduje si od jednej z matek e problem narkotykóww szkole nie zosta rozwi zany. Serial obyczajowy
03:45
Oficerowie
S owo honoru. Serial kryminalny 45 min Polska 2006Re yseria: Maciej DejczerScenariusz: Wojciech TomczykAktorzy: Katarzyna Cynke Cezary Pazura Borys Szyc Magdalena Ró czka Kamil Ma kowiak Wojciech Pszoniak Jan Englert Peter Lucas Pawe Ma aszy ski Pieczur przyprowadza do Zenona Kali skiego kontrahentów gotowych kupi jego stacj telewizyjn . Kontrahentami okazuj si Koryto i Mond który nie ukrywa e los córki Zenona jest w jego r kach. Nie maj c wyboru Zenon sprzedaje TV MAX. Ala przy dyskretnej pomocy Kosmy wymyka si z r k porywaczy. Niestety Kosma zostaje zdemaskowany przez gangsterów. W rzeczywisto ci nazywa si zupe nie inaczej i wcale nie studiuje dyrygentury. Grand dostaje polecenie zlikwidowania go. Jednocze nie Mond ma dokona egzekucji Zenona cz owieka który wie za du o. Dochodzi do konfrontacji. Grand ocala ycie Kosmie rozbija dru yn pier cienia zwabia Monda w pu apk . da teraz spe nienia obietnicy jak mu da y Aldona i Alicja wolno za Monda
04:35
Kap an z Suchedniowa
Filmowa opowie o pos udze kap a skiej ksi dza infu ata Józefa Wójcika obecnie proboszcza parafii w Suchedniowie który z wielkim heroizmem przeciwstawia si dzia aniom socjalistycznych w adz
05:30
J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
05:40
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
TVPOLONIA
06:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35
Korona krlw
234Muzyk Guillaume de Machaut pods uchuje graj cego Jana z S cza. Jest zazdrosny o jego talent. Obawia si e mo e z nim przegra wi c postanawia go otru . W kuchni wybucha panika bo dania zosta y ju podane. Gabija oddycha z ulga widz c e nikt wi cej nie zosta otruty. Czeski szpieg chce zabi Krystyn próbuje j udusi i zadaje jej ciosy no em. Telenowela historyczna 25 min Polska 2019Re yseria: Piotr Fiedziukiewicz Wojciech Pacyna Jacek So tysiak Jerzy KrysiakScenariusz: Jan Piotr Szafraniec Marcin Marciniak Monika Zi baZdj cia: Jacek Fabrowicz Pawe Figurski Romuald Lewandowski Tomasz Wójcik Rafa Paradowski Krzysztof PakulskiMuzyka: Marcin Przyby owiczAktorzy: Andrzej Hausner Piotr Ligienza Marcin Rogacewicz Tadeusz Chudecki Wenanty Nosul Agata Bykowska Grzegorz Wo Kacper Lech Monika Radziwon Sylwia Skrzypczak Krzysztof Chudzicki Micha W odarczyk Wojciech Czerwi ski Zbigniew Walery Filip Milczarski
07:00
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25
R czka gotuje
arki. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2269Kuczma ma pretensje do Borysa o to e Kujawiak nie wp aci a mu zaliczki za ziemi . Grzelak przychodzi do szko y by przekaza wiadomo dyrektorce i w jej gabinecie poznaje Mietka. M czyzna przyjecha z pierwsz dostaw butów z Azji w które zainwestowa a Dorota. Tymczasem Aldona odbiera tajemnicz przesy k od Fashion Life. Sandra przygotowuje nowy layout menu dla Feel Good co przypada do gustu Radkowi za to nie podoba si wyra nie zazdrosnej o kelnerk Lidce. W lokalu pojawia si szcz liwy Justin który w a nie sko czy kurs doradcy finansowego. Na Sandrze nie robi to jednak wra enia. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Zaginione skarby
Autoportret Annibale Carracciego. Cykl programów po wi conych kradzie om dzie sztuki. Autoportret Annibale Carracciego zosta zakupiony przez Stanis awa Augusta Poniatowskiego od Stanis awa Kostki Potockiego. Obraz zagin w czasie II wojny wiatowej. Losy kolekcji Pa acu B kitnego Krasi skich zostaj wplecione w t o nakre lonej historii zinstytucjonalizowanej grabie y dzie sztuki podczas okupacji
12:15
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
13:20
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:40
Kap an z Suchedniowa
Filmowa opowie o pos udze kap a skiej ksi dza infu ata Józefa Wójcika obecnie proboszcza parafii w Suchedniowie który z wielkim heroizmem przeciwstawia si dzia aniom socjalistycznych w adz
14:45
Uzdrowisko
Bli niaczki. Starania marketingowe Adrianny przynosz efekty. Do sanatorium przyje d aj nowi kuracjusze. W wi kszo ci s to zblazowani nowobogaccy oczekuj cy e uzdrowisko b dzie niczym luksusowy hotel. Piel gniarki traktuj jak kelnerki. Gra yna jest w ciek a jednak Andrzej nie dostrzega problemu. Zdenerwowana kobieta grozi e odejdzie. Andrzej który ulega wp ywom Adrianny nie protestuje. Gra yna sk ada wypowiedzenie i opuszcza o rodek. Do uzdrowiska przyje d a Renata. Na sto ówce spotyka Betin Schmit która jest do niej udz co podobna
15:15
R czka gotuje
arki. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
15:45
Mwimy po polsku
J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
15:55
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
16:15
Al chemik
Kwas. W tym odcinku dowiemy si czym s substancje chemiczne nazywane kwasami. Zobaczymy te eksperyment w którym st ony kwas siarkowy zostanie wymieszany z cukrem pudrem
16:30
Baw si s owami
Toru skie katarzynki. W odcinku: Dzieci ze Smokiem Wawelskim bawi si w kalambury odgaduj nazwy miast. Smok opowiada dzieciom legend o toru skich katarzynkach. Zagadnienia j zykowe: sk adnia tworzenie pyta szczegó owych nazwy kszta tów utrwalanie
16:40
Baw si s owami
Torunianin i torunianka. W odcinku: Kasia przypomina widzom legend o toru skich katarzynkach. Zagadnienia j zykowe: elementy s owotwórstwa nazwy mieszka ców miast (forma i ortografia)
16:50
Nauka literek z u u
Literka G. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
17:00
Korona krlw
Sirputis próbuje pojedna si z synem. Jagie o nie zgadza si eby Stara Tatarka wróci a na ziemie Bia ej Ordy. Tatarka przeklina króla i umiera w Krakowie. Szczekna przygotowuje horoskop dla królowej. Helena prosi Hank o wyprawienie jej wesela. Grabarz nie ma mia o ci by si jej o wiadczy . Telenowela historyczna
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50
Barwy szcz cia
Odc. 2269Kuczma ma pretensje do Borysa o to e Kujawiak nie wp aci a mu zaliczki za ziemi . Grzelak przychodzi do szko y by przekaza wiadomo dyrektorce i w jej gabinecie poznaje Mietka. M czyzna przyjecha z pierwsz dostaw butów z Azji w które zainwestowa a Dorota. Tymczasem Aldona odbiera tajemnicz przesy k od Fashion Life. Sandra przygotowuje nowy layout menu dla Feel Good co przypada do gustu Radkowi za to nie podoba si wyra nie zazdrosnej o kelnerk Lidce. W lokalu pojawia si szcz liwy Justin który w a nie sko czy kurs doradcy finansowego. Na Sandrze nie robi to jednak wra enia. Serial obyczajowy
19:20
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
Archiwista
Henryk i Zuza interesuj si spraw zabójstwa prokuratora Dariusza Zwoli skiego. Z mieszkania zgin jedynie klaser ze starymi monetami. Mo e by to trop umo liwiaj cy wykrycie sprawcy zbrodni
21:30
Oficerowie
Oddany chleb. Grand przechwycony przez ludzi Topora znika bez ladu. Rita inkasuje za niego milion euro. Z Indii wraca siostra zakonna która przywozi depozyt z o ony przez Bogdanowicza
22:25
Uzdrowisko
Niezdara. Po odej ciu Gra yny Marzena ma du o pracy. Julek dostrzega jej zaanga owanie i postanawia jej pomóc. Do o rodka trafiaj dwaj nowi kuracjusze. Dariusz chudy i wysoki by y wojskowy przyjecha do o rodka leczy zwyrodnienie stawów. Henryk niski i pulchny emerytowany ksi gowy zamierza leczy si na przewlek e zapalenie w troby i trzustki. M czy ni o odmiennych charakterach b d mieszka w s siednich pokojach. Podczas niadania Dariusz i Henryk zajmuj ten sam stolik. Z powodu niezdarno ci Henryka dochodzi do incydentu
22:55
Polsko Rumu ska Bukowina
23:25
Cafe piosenka
Go ciem programu jest aktor Tomasz Karolak
23:55
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren