OTR
Datum
<
Oktober 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Korona krlw taka historia...: Bliskie spotkania z mistrzem ma odobrym
Opowie o wszystkim co najstraszniejsze w redniowieczu: makabrze torturach porwaniach egzekucjach cierpieniu w chorobie. Widzowie dowiedz si jak w tamtym czasie pozbywano si wrogów i konkurencji wydobywano informacje jakie kary grozi y za kradzie a jakie za niechodzenie do ko cio a
00:40
Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to show w którym klasyczne amig ówki prezentowane s w nowoczesnej formie. Twórcy programu nawi zuj do historii TVP bowiem krzy ówka w telewizji pojawi a si ju pierwszym polskim teleturnieju w 1958 roku. We wspó czesnej ods onie tej rywalizacji szaradziarskiej nie zabraknie intryguj cych zagadek i atrakcyjnych nagród. We wspóln zabaw z atwo ci mog w czy si widzowie przed telewizorami.Uczestnicy teleturnieju Gra s ów. Krzy ówka musz wykaza si wiedz refleksem i umiej tno ci szybkiego kojarzenia. Codziennie od poniedzia ku do czwartku czwórka graczy walczy o tytu finalisty dnia. Nast pnie zwyci zcy czterech wyda mierz si w finale tygodnia. Gospodarzem programu Gra s ów. Krzy ówka jest Radek Brzózka
01:00
Bolek i Lolek wyruszaj w wiat: Z ote miasto Inkw
Bolek i Lolek podró uj po Andach. Stary Indianin ratuje ich ze szponów kondora. Na wybawiciela ch opców napada gro ny bandyta i kradnie mu plan z otego miasta Inków. Bolek i Lolek ruszaj w po cig za z odziejem i w ko cu udaje im si odebra mu map
01:10
Bolek i Lolek wyruszaj w wiat: Wy cig do bieguna
Na krze Bolek p ynie do bieguna pó nocnego. Kiedy dociera wreszcie na miejsce lodowa bry a p ka. Z jej wn trza wy ania si wie a okr tu podwodnego. Okazuje si e w jego wn trzu jest Lolek. Zaprasza on Bolka do rodka
01:20
Reksio: Reksio dobroczy ca
Reksio przygarnia zab kanego i g odnego psa. Postanawia go nauczy opieki nad niewidomymi lud mi. Dzi ki temu kolega Reksia znajduje nowego pana i zostaje jego przewodnikiem
01:30
Reksio: Reksio domator
Reksio staje do rywalizacji o wzgl dy niezwykle atrakcyjnej suczki
01:40
Alarm
W programie pojawiaj si dziennikarskie interwencje ledztwa i opowie ci o realnych problemach Polski i jej mieszka ców. Reporterzy pokazuj to w sposób nowatorski i dynamiczny. Zagl daj cz sto tam gdzie inni boj si nie chc lub nie mog nag a niaj c wa ne sprawy
02:00
Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
02:20
Pogoda
Prezenterzy programu informacyjnego Pogoda w przyst pny sposób wyja niaj jakie warunki atmosferyczne b d mia y miejsce w Polsce i Europie w kolejnym dniu. Przedstawiaj tak e prognozy na nast pne dni. Przedstawione w programie Pogoda informacje s oparte na danych meteorologicznych. Pozyskuj je specjali ci pracuj cy na co dzie w profesjonalnych o rodkach zajmuj cych si przetwarzaniem i analiz danych pogodowych. G ównym celem tych o rodków jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych prognoz jakie warunki atmosferyczne b d nam towarzyszy y w najbli szym czasie lub w dalszej perspektywie na danym obszarze. Dzi ki programowi Pogoda widzowie mog lepiej zaplanowa swój kolejny dzie . S tak e w stanie dostosowa swoje dalsze plany takie jak np. czas urlopu do warunków pogodowych przewidywanych w prognozach d ugookresowych
02:24
Sport
Przegl d najwa niejszych aktualnych wydarze sportowych ze szczególnym uwzgl dnieniem osi gni polskich zawodników
02:30
Stra acy : Ojciec i syn. s02e19
Adam spotyka Kamil . Dowiaduje si e razem z Natanem ma urodzinowy koncert dla jednego z trenerów. Wychodzi na jaw e oboje maj wyjecha na kontrakt do Szwecji. Ratownicy zabezpieczaj mecz na Stadionie Narodowym. Kibole wywo uj chaos w mie cie podpalaj opony i osiedlowy mietnik. Pewien m czyzna wspomina Wojnarowi e zaczepiali jego s siadk której od tego czasu nie widzia . Postanawiaj sprawdzi czy wszystko z ni w porz dku. Jad do jej mieszkania ale nikt im nie otwiera. Adam zawiadamia policj . Staszek wchodzi przez okno. W kuchni znajduje zw oki w a cicielki lokum a w pokoju niepe nosprawnego m odego m czyzn w ci kim stanie. Pó niej Wojnar odwiedza Wojtka. W jego domu panuje ba agan wsz dzie le butelki po wódce. Rozmowa z przyjacielem nie przynosi adnych efektów
03:15
Na sygnale: Zosta ze mn
Artur wci ukrywa przed Lidk znikni cie Roberta. Mo e liczy przy tym na wsparcie Martyny. Zosia nadal jest poch oni ta przygotowaniami do lubu. Nowy proponuje jej swoj pomoc. Ukrywa e wci jest w niej zakochany. Na dy urze doktor Góra trafia do pacjenta który wydaje si ca kowicie zdrowy. Nie pami ta jednak e kilka minut wcze niej zadzwoni na numer alarmowy. Wiktor jedzie z ekip do wypadku samochodowego. Pomaga nieprzytomnej kobiecie. Pacjentka cho nie dozna a powa nego urazu musi walczy o ycie. Potocki odkrywa e Anna zar czy a si z Wiktorem. Postanawia porozmawia z by on
03:45
Trzeci oficer: Dezerter
Nicea wiosna 2007 roku. Arab Daoud przekazuje oficerom polskiego wywiadu informacje o polskiej bombie atomowej któr fizyk polskiego pochodzenia Wiktor Chenoir chce sprzeda organizacji terrorystycznej. Udost pnia te agentom zdj cie Chenoira. Po wyj ciu ze spotkania zostaje zamordowany przez m czyzn o imieniu Kaj. Miesi c pó niej w Warszawie z r k tego samego cz owieka ginie genera Franciszek Konecki emerytowany zast pca komendanta g ównego policji. ledztwo w tej sprawie prowadzi Specjalna Grupa Po cigowa CB Marka Sznajdera. Kruszon podejrzewa e mier Koneckiego mo e mie zwi zek ze znacznym maj tkiem jaki genera zgromadzi na emeryturze. Micha Matejewski szef polskiego wywiadu musi zapobiec przekazaniu bomby zamachowcom. Wykonanie tego zadania chce powierzy Tomaszowi Kruszy skiemu
04:35
Gwiazdozbir TVP: Ewa Kukli ska
Cotygodniowy cykl spotka z gwiazdami polskiej sceny. Ka dy odcinek jest po wi cony innemu arty cie. Program sk ada si z dwóch cz ci emitowanych w sobot i niedziel . Na pierwsz cz sk ada si koncert lub wyst p kabaretowy danej osoby natomiast na drug ekskluzywny wywiad. Z artystami rozmawiaj dziennikarze muzyczni: Marek Sierocki Maria Szab owska i Artur Orzech. W programie pojawiaj si wypowiedzi innych osób fakty z ycia i twórczo ci bohatera oraz fragmenty archiwalnych nagra
05:05
Barwy szcz cia
Darek jest przera ony zatrzymaniem Szuberta. Iga która wysz a z aresztu oskar a Józka o z o enie donosu do CBA. Wskutek tych wydarze Spartanie trac sponsora i dzia alno klubu znów jest zagro ona. Janicki w ko cu wyznaje W adkowi e wiedzia o przekr tach szefa Gutenluftu. Stawicki mówi Dominice e w wi ta planuje samotny wyjazd na Seszele. W Feel Good zjawia si Mietek. Ku swojemu niezadowoleniu spotyka tu Kujawiak. W ko cu roz alony wyznaje jej e zosta okradziony i straci wszystkie oszcz dno ci. Dorota oferuje mu pomoc. Waleria która dowiedzia a si e dziewczyna Bartka jest w ci y chce sp dzi wi ta w Norwegii. Stefan daje si przekona do podró y. Kasia i ukasz planuj wypad w góry. Próbuj namówi Ludwika by do nich do czy
05:30
W rytmie disco: Kapitan Nemo
Muzyczny przewodnik po barwnej epoce disco polo. Go mi Marka Sierockiego s gwiazdy ró nych pokole które opowiadaj o swoich inspiracjach oraz wspominaj atmosfer lat 70. i 80
05:40
Focus on Poland
Codzienny program informacyjny w j zyku angielskim skierowany do Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju i cudzoziemców poszukuj cych ciekawych i rzetelnych wiadomo ci o Polsce. Ma pomóc zagranicznym widzom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek kraju na wiecie. Prowadz cy przeka najwa niejsze wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu
05:50
Przystanek Ameryka
Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych. Interesuj ich te ciekawostki i aktualne tematy zwi zane z tymi krajami
TVPOLONIA
06:10
Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
06:35
Barwy szcz cia
Józek ma w tpliwo ci czy dobrze zrobi donosz c na Szuberta. W adek mówi mu czego dowiedzia si od Darka. Gdy Janicki wraca z prokuratury pi karz wyrzuca mu e przyzwala na nielegalne dzia ania sponsora. Mietek namawia Kujawiak do zainwestowania w import butów z Azji. Kobieta postanawia przeznaczy na ten biznes oszcz dno ci za które mia a kupi ziemi od Kuczmy. Dominika i Renata podejrzewaj e m czyzna mo e by oszustem. Wioletta odwiedza Malwin w pracy. Oznajmia e Emilka le znosi ich spotkania. Razem z Przemkiem chce zabra dziewczynk na wi ta do Maroka. Aneta chce pocieszy przyjació k . Zabiera j do klubu z m skim striptizem. Zaskoczone kobiety odkrywaj e znaj jednego z tancerzy
07:00
Barwy szcz cia
Spartanie po stracie sponsora wci borykaj si z powa nymi problemami. Alvaro zdradza Józkowi e przechodzi do innego klubu. Radzi koledze by poszed w jego lady. Pi karz kontaktuje si z m czyzn który niedawno z o y mu ofert transferu do Niemiec. Nie konsultuje tej decyzji z Darkiem. Miko aj wyja nia Anecie e pracuje jako striptizer aby sp aci kredyt zaci gni ty na leczenie dentystyczne. Ich rozmow przerywa wizyta Stawickiego. Pó niej Aneta wyznaje Malwinie e wci jest zainteresowana lekarzem. Krystyna zaprasza Marka i Iwon na kolacj wigilijn . Ostatecznie zaakceptowa a ich zwi zek. Z oty idzie na spotkanie terapeutyczne dla rodziców. Po jego zako czeniu dowiaduje si od jednej z matek e problem narkotyków w szkole nie zosta rozwi zany
07:25
Barwy szcz cia
Kuczma który do tej pory nie otrzyma zaliczki od Kujawiak ma pretensje do Borysa. Grzelak zjawia si w szkole by porozmawia z dyrektork . W jej gabinecie zastaje Mietka. M czyzna przywióz pierwsz dostaw butów z Azji w które zainwestowa a Dorota. Tymczasem Aldona odbiera tajemnicz przesy k od firmy Fashion Life. Sandra przygotowuje nowy projekt graficzny menu Feel Good. Efekt jej pracy przypada do gustu Radkowi ale nie podoba si wyra nie zazdrosnej o kelnerk Lidce. Tymczasem do lokalu przychodzi szcz liwy Justin. Ch opak w a nie sko czy kurs doradcy finansowego. Na Sandrze nie robi to jednak wra enia
07:55
Pytanie na niadanie
Pytanie na niadanie to poranny program skierowany do wszystkich tych którzy chc by na bie co z najwa niejszymi wydarzeniami. To równie porcja pozytywnej energii na ca y dzie . Telewizja niadaniowa go ci na antenie TVP2 sze razy w tygodniu w dni powszednie startuje o godzinie 8:00 a w soboty o 7:30. W ka dym wydaniu znajduj si najciekawsze i najbardziej aktualne informacje z ró nych dziedzin: od sportu i kultury przez nowinki ze wiata show biznesu a po doniesienia naukowe. Widzowie Pytania na niadanie zapoznaj si ze szczegó ami najwa niejszych festiwali premier i konkursów obejmuj cych bran muzyczn filmow wydawnicz i telewizyjn odkryj kulisy akcji charytatywnych i nowatorskich projektów. Maj mo liwo obejrzenia wywiadów z uczestnikami i laureatami omawianych zdarze . Zaproszenia do studia Pytania na niadanie otrzymuj m.in. celebryci badacze arty ci sportowcy o uznanej pozycji a tak e utalentowani debiutanci wszyscy którzy maj na swoim koncie wa ne dokonania którymi mog si podzieli . Pytanie na niadanie promuje pozytywne warto ci rozbudza ciekawo wiata bawi c uczy a przez informacje z dziedziny sportu i gar porad z dziedziny ywienia i diety zach ca do aktywnego i zdrowego stylu ycia. Szeroki dobór tematów sprawia e program zainteresuje odbiorców w ró nym wieku
11:20
Giganci historii: Leopold Tyrmand i jego epoka
Teleturniej w którym zawodnicy sprawdzaj swoj wiedz z zakresu wa nych zagadnie historycznych. Ka dy odcinek po wi cony jest innemu tematowi. Quiz z o ony jest z trzech rund: najpierw na pytania odpowiada uczestnik który pierwszy si zg osi. Nast pnie bitwa o punkty w tej cz ci wybiera si pytania o ró nym stopniu trudno ci. Pó niej szach mat etap gdzie pytania zadaje si swoim rywalom. Na koniec fina z pytaniami specjalistycznymi. Zwyci zca otrzymuje tytu Giganta historii oraz nagrod o wysoko ci dwudziestu tysi cy z otych. Teleturniej prowadz Maciej Kurzajewski i Przemys aw Babiarz
TVPOLONIA
12:15
Powroty
Wieloaspektowe spojrzenie na temat emigracji. Portrety rodzin i konkretnych osób które postanowi y z niej zrezygnowa . Ka dy odcinek przybli a warunki ycia ludzi w kraju do którego wyjechali a tak e ich sytuacj w miejscu do którego wrócili. W programie nie brakuje komentarzy specjalistów w tym psychologów i dydaktyków dotycz cych problemów zwi zanych z powrotem do ojczyzny. Widzowie poznaj równie prac urz dników instytucji których dzia anie pomaga osobom decyduj cym si na zmian miejsca pobytu
12:35
Nela Ma a Reporterka: Spotkanie z pi mowo em arktycznym
Dzieci wraz z Nel wyruszaj na wypraw po grenlandzkiej tundrze gdzie szukaj pi mowo ów arktycznych
12:50
Czy wiesz e...
Ka dy odcinek programu to komiksowa historia znanego w Polsce i na wiecie Polaka oraz zestaw zagadek dla m odego widza. Przewodnikiem po biografiach i zagadkach jest robot Poldek który jest po czeniem zabawki i m drego nauczyciela. W serii pojawi si m.in. postacie Marii Sk odowskiej Curie Fryderyka Chopina Miko aja Kopernika czy Ireny Szewi skiej
13:00
Ojciec Mateusz: Tragedia w teatrze. s23e296
Do Sandomierza przyje d a trupa aktorska do której nale y gwiazdor Ryszard Tokarski (Jerzy Schejbal). Artysta informuje re ysera Leszka Oleckiego (Mateusz Banasiuk) e to jego ostatnie tournée. Zamierza skupi si na filmach i serialach które przynios mu wi ksze dochody. Na rynku Olecki spotyka Mateusza którego zna sprzed lat i zaprasza go na popo udniow prób przedstawienia. Tymczasem na ulicy przest pca wyrywa staruszce torebk . W pogo za nim rusza przechodzie . Przeje d aj cy obok Dziubak z Kobylick w czaj si do akcji. Kiedy nieznajomy obezw adnia z odzieja podbiegaj policjanci. Wówczas okazuje si e dzielnym mia kiem jest Konrad Milo (Jacek Kopczy ski) by y partner Ewy. Zaczyna wypytywa dawn ukochan o sprawy sercowe t umaczy równie e si zmieni . Ewa jednak nie zamierza wraca do przesz o ci
13:50
Stra acy : Ojciec i syn. s02e19
Adam spotyka Kamil . Dowiaduje si e razem z Natanem ma urodzinowy koncert dla jednego z trenerów. Wychodzi na jaw e oboje maj wyjecha na kontrakt do Szwecji. Ratownicy zabezpieczaj mecz na Stadionie Narodowym. Kibole wywo uj chaos w mie cie podpalaj opony i osiedlowy mietnik. Pewien m czyzna wspomina Wojnarowi e zaczepiali jego s siadk której od tego czasu nie widzia . Postanawiaj sprawdzi czy wszystko z ni w porz dku. Jad do jej mieszkania ale nikt im nie otwiera. Adam zawiadamia policj . Staszek wchodzi przez okno. W kuchni znajduje zw oki w a cicielki lokum a w pokoju niepe nosprawnego m odego m czyzn w ci kim stanie. Pó niej Wojnar odwiedza Wojtka. W jego domu panuje ba agan wsz dzie le butelki po wódce. Rozmowa z przyjacielem nie przynosi adnych efektów
14:40
Ca a Polska piewa dla w. Jana Paw a II
Koncert jest okazj do przypomnienia najwa niejszych wydarze z ycia wielkiego Polaka a tak e przybli enia jego dziedzictwa duchowego które odmieni o Ko ció i wp yn o na losy ca ego wiata. Prowadz cy ze studia w Warszawie Tomasz Wolny po czy si na ywo z ko cio em w Wadowicach kaplic na Wawelu Sanktuarium w agiewnikach kaplic Matki Boskiej Jasnogórskiej w Cz stochowie oraz Bazylik Mariack w Gda sku. Zebrani w tych miejscach arty ci za piewaj ulubione pie ni Jana Paw a II. Wyst pi m.in. Anna Wyszkoni Natalia Kukulska Justyna Steczkowska Golec uOrkiestra Kamil Bednarek Andrzej Piaseczny Ryszard Rynkowski oraz Sound Grace
15:40
Wolny Ekran
Interaktywny magazyn obywatelski nawi zuj cy do formu y wolnego mikrofonu. To popularne w ród m odzie y poj cie odnosi si do raperów którzy przekazuj c sobie mikrofon wymy laj na bie co rymowan opowie . Ka dy mo e opowiedzie w asn histori widzowie nadsy aj filmy ilustruj ce ich ycie na emigracji. W ka dym wydaniu zostaj zaprezentowane trzy materia y wideo
16:00
Kulturalni PL
Magazyn informacyjny po wi cony najciekawszym wydarzeniom kulturalnym artystycznym i spo ecznym z ycia Polonii. Prowadz cy Radek Brzózka i Anna Karna rozmawiaj ze swoimi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych spektakli koncertów i wystaw odbywaj cych si z udzia em polskich artystów. W studiu pojawiaj si m.in. gwiazdy ekranu znani piosenkarze oraz przedstawiciele polskiej inteligencji jak naukowcy i pisarze
17:00
S ownik polskoapolski
S ownik polskoapolski to program Telewizji Polskiej który po wi cony jest kulturze j zyka ojczystego. Gospodarz magazynu profesor Jan Miodek a tak e wspó prowadz ca program j zykoznawca i medioznawca doktor Justyna Janus Konarska w przyst pny sposób omawiaj tu zagadnienia poprawno ciowe które nurtuj widzów a na które odpowiedzi nie mo na znale w s ownikach. Talk show nagrywany jest we wn trzach biblioteki Uniwersytetu Wroc awskiego. Pogram S ownik polskoapolski powstaje przy du ym udziale internetu. Dzi ki temu medium uczestnikami magazynu mog by nie tylko osoby bior ce udzia w nagraniu ale widzowie z ca ego wiata. Ka dy ma bowiem mo liwo wys ania do prowadz cych swojego zapytania za po rednictwem komunikatora Skype. Odpowiedzi doktor Justyny Janus Konarskiej czy profesora Jana Miodka wys uchuj ju wszyscy widzowie. W programie S ownik polskoapolski analizie poddawane s b dy j zykowe które dotycz j zyka ywego g ównie mówionego. Jednak w interesuj cej formule programu znajduje si zawsze te czas np. na pytania odnosz ce si do etymologii s ów czy przys ów interpunkcji czy nie atwej odmiany nazw miejscowych. Talk show S ownik polskoapolski dost pny jest na antenie TVP Polonia w soboty o godzinie 17.00. Mo na go ogl da tak e w inne dni tygodnia o mniej popularnych porach w niedziele o godzinie 0.15 a we wtorki o 6.55. O ka dej porze wszystkie odcinki programu dost pne s równie w internecie pod adresem slownikpolskoapolski
17:30
Dziennik regionw
Dziennik regionów jest g ównym programem informacyjnym TVP3. Nadawany jest codziennie o godzinie 22.00. Prowadz cy podsumowuj w nim najwa niejsze wydarzenia mijaj cego dnia z poszczególnych regionów kraju a tak e zapowiadaj tematy które z pewno ci podejmowane b d w dniu nast pnym.Prowadz cymi Dziennik regionów s do wiadczeni dziennikarze od dawna wspó pracuj cy z telewizj publiczn : Urszula Boruch Konrad Dudek S awomir Mokrzycki i Artur Kalicki. Przekazuj oni zawsze naj wie sze informacje dzi ki wspó pracy z o rodkami regionalnymi i ich reporterami gotowymi w ka dej chwili dotrze do ka dego zak tka Polski w którym dzieje si co wa nego
17:50
M jak mi o
Anka wyznaje Magdzie e nadal uwa a Budzy skiego za m czyzn swojego ycia. Tymczasem ona w tajemnicy przed m em spotyka si z Kamilem. Prosi by przesta si m ci za mier Artura. Andrzej szykuje si do kolejnej rozprawy. Obawia si e Olek trafi do wi zienia. Aneta tak e traci nadziej . Dramatyczne zeznania Izy jednak zmieniaj wszystko. Wkrótce ca a rodzina Chodakowskich mo e wi towa pomy lny wyrok a m odzi ma onkowie nareszcie mog sp dzi ze sob romantyczne chwile. Tymczasem Kamil znów prowokuje Andrzeja sugeruj c e sp dzi noc z jego on . Barbara chce by Ania pogodzi a si z Basi córk Paw a. Postanawia im w tym pomóc. Werner wyznaje Sandrze e Agata go rzuci a. Zaprasza j do restauracji
18:40
Szansa na sukces. Opole
Na kanapie jurorów tym razem zasiada Stachursky. Piosenkarz reprezentuj cy nurt dance i pop ma na swoim koncie zarówno z ote jak i platynowe p yty. Wylansowa wiele przebojów m.in. Taki jestem Urodzi em si aby gra Zosta my razem czy Jedwab
19:40
Rodzina Treflikw: Zaginiony Treflik
Po k ótni z Treflink obra ony Treflik gdzie znika. Zaniepokojeni bliscy poszukuj ch opca
19:45
Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom: Wiewirka ktra chcia a poby sama
Cykliczny program w którym znane osoby takie jak Paulina Chylewska Micha ebrowski i Artur Barci czytaj bajki dla dzieci
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
20:20
Pogoda
Prezenterzy programu informacyjnego Pogoda w przyst pny sposób wyja niaj jakie warunki atmosferyczne b d mia y miejsce w Polsce i Europie w kolejnym dniu. Przedstawiaj tak e prognozy na nast pne dni. Przedstawione w programie Pogoda informacje s oparte na danych meteorologicznych. Pozyskuj je specjali ci pracuj cy na co dzie w profesjonalnych o rodkach zajmuj cych si przetwarzaniem i analiz danych pogodowych. G ównym celem tych o rodków jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych prognoz jakie warunki atmosferyczne b d nam towarzyszy y w najbli szym czasie lub w dalszej perspektywie na danym obszarze. Dzi ki programowi Pogoda widzowie mog lepiej zaplanowa swój kolejny dzie . S tak e w stanie dostosowa swoje dalsze plany takie jak np. czas urlopu do warunków pogodowych przewidywanych w prognozach d ugookresowych
20:25
Sport
Przegl d najwa niejszych aktualnych wydarze sportowych ze szczególnym uwzgl dnieniem osi gni polskich zawodników
20:35
Stulecie Winnych . s02e16
Kazimierz i jego wie o po lubiona ona zamieszkuj w Warszawie. Ania znajduje zatrudnienie przy robieniu krochmalu ale m nie jest zadowolony z jej zaj cia. W drodze do Brwinowa dziewczyna spotyka Hel swoj pierwsz mamk która zajmuje si szmuglowaniem towarów do stolicy. Proponuje ona Tarasiewiczowej e pomo e w zaopatrzeniu rodziny. Ania jest wiadkiem jak Niemcy zn caj si nad starym ydem. W zbiegowisku spotyka Ró Frejlich kole ank z Instytutu Pedagogicznego. Okazuje si e s s siadkami. Kazimierz zabrania onie kontaktów z ydami. Gdy w stolicy powstaje getto Tarasiewicz wpada na pomys biznesu. Jasiek który znalaz si we Lwowie trafia do redakcji Czerwonego Sztandaru gdzie pracuje Wanda Wasilewska. Wpada jej w oko. Kobieta próbuje si do niego zaleca ale zostaje odrzucona. Ignacy anga uje si w pomoc warszawskim dzieciom
21:30
Ameryka da si lubi : Holidays
O wypoczynku i dniach wolnych dyskutuj Natasza Urba ska i Marcin Daniec a tak e Monica Zieli ski Artur Chmura John Guziak i Will Richardson. O opraw muzyczn zadbaj Jerzy Grzechnik zwyci zca ubieg orocznych opolskich Debiutów Sargis Davtyan Rados aw Liszewski laureatka 10. edycji The Voice of Poland Alicja Szempli ska Piotr Cugowski i Maleo Reggae Rockers
22:35
Bilet na Ksi yc
Nagrodzony na festiwalu filmowym w Gdyni Bilet na Ksi yc to nastrojowy obraz Jacka Bromskiego. Re yserowi uda o si trafnie pokaza atmosfer lat 60. w Polsce z wieloma mieszno ciami i zagro eniami tego okresu. Znakomit kreacj stworzy tu graj cy rol drugoplanow Mateusz Ko ciukiewicz. Dorównuj mu Filip P awiak i graj ca ze swoim kilkuletnim synkiem Anna Przybylska.Absolwent szko y redniej Adam Sikora (Filip P awiak) mieszka z rodzin w ma ym mie cie. Ch opak fascynuje si lotnictwem. Kiedy wi c otrzymuje powo anie do wojska prze ywa rozczarowanie. Podobnie jak niegdy jego brat Antek (Mateusz Ko ciukiewicz) zostaje bowiem przydzielony do marynarki wojennej w winouj ciu. Wkrótce obaj bracia wyruszaj nad morze. Antek jako bardziej do wiadczony ma odprowadzi do jednostki Adama. M odzi m czy ni bardzo si od siebie ró ni . Antek to niestroni cy od alkoholu podrywacz który potrafi poradzi sobie w ka dej sytuacji. Adam jest za nieco nie mia ym romantykiem. Podczas trwaj cej kilka dni podró y przez ca y kraj starszy z nich próbuje wi c nauczy brata samodzielno ci a tak e uczyni z niego m czyzn .Pewnego wieczoru ju w winouj ciu Adam g ówny bohater filmu Bilet na Ksi yc poznaje pi kn tancerk pos uguj c si pseudonimem Roksana (Anna Przybylska). Przy kolejnym spotkaniu ch opak pomaga kobiecie uwolni si od pijanego nachalnego milicjanta ( ukasz Simlat). Wdzi czna Roksana zaprasza Adama do siebie na noc. Niestety w pewnym momencie do mieszkania dostaje si w ciek y milicjant. Ch opakowi udaje si zabra mu bro . Wystraszony funkcjonariusz ucieka. Nast pnego dnia stawia jednak na nogi ca milicj która rozpoczyna poszukiwania Adama. ycie ch opaka jest w wielkim niebezpiecze stwie
Live-Chat aktivieren