OTR
Datum
<
Oktober 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:55

M jak mi o
Anka wyznaje Magdzie e nadal uwa a Budzy skiego za m czyzn swojego ycia. Tymczasem ona w tajemnicy przed m em spotyka si z Kamilem. Prosi by przesta si m ci za mier Artura. Andrzej szykuje si do kolejnej rozprawy. Obawia si e Olek trafi do wi zienia. Aneta tak e traci nadziej . Dramatyczne zeznania Izy jednak zmieniaj wszystko. Wkrótce ca a rodzina Chodakowskich mo e wi towa pomy lny wyrok a m odzi ma onkowie nareszcie mog sp dzi ze sob romantyczne chwile. Tymczasem Kamil znów prowokuje Andrzeja sugeruj c e sp dzi noc z jego on . Barbara chce by Ania pogodzi a si z Basi córk Paw a. Postanawia im w tym pomóc. Werner wyznaje Sandrze e Agata go rzuci a. Zaprasza j do restauracji
01:45

Rodzina Treflikw: Zaginiony Treflik
Po k ótni z Treflink obra ony Treflik gdzie znika. Zaniepokojeni bliscy poszukuj ch opca
02:00

Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
02:20

Pogoda
Prezenterzy programu informacyjnego Pogoda w przyst pny sposób wyja niaj jakie warunki atmosferyczne b d mia y miejsce w Polsce i Europie w kolejnym dniu. Przedstawiaj tak e prognozy na nast pne dni. Przedstawione w programie Pogoda informacje s oparte na danych meteorologicznych. Pozyskuj je specjali ci pracuj cy na co dzie w profesjonalnych o rodkach zajmuj cych si przetwarzaniem i analiz danych pogodowych. G ównym celem tych o rodków jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych prognoz jakie warunki atmosferyczne b d nam towarzyszy y w najbli szym czasie lub w dalszej perspektywie na danym obszarze. Dzi ki programowi Pogoda widzowie mog lepiej zaplanowa swój kolejny dzie . S tak e w stanie dostosowa swoje dalsze plany takie jak np. czas urlopu do warunków pogodowych przewidywanych w prognozach d ugookresowych
02:23

Sport
Przegl d najwa niejszych aktualnych wydarze sportowych ze szczególnym uwzgl dnieniem osi gni polskich zawodników
02:30

Stulecie Winnych . s02e16
Kazimierz i jego wie o po lubiona ona zamieszkuj w Warszawie. Ania znajduje zatrudnienie przy robieniu krochmalu ale m nie jest zadowolony z jej zaj cia. W drodze do Brwinowa dziewczyna spotyka Hel swoj pierwsz mamk która zajmuje si szmuglowaniem towarów do stolicy. Proponuje ona Tarasiewiczowej e pomo e w zaopatrzeniu rodziny. Ania jest wiadkiem jak Niemcy zn caj si nad starym ydem. W zbiegowisku spotyka Ró Frejlich kole ank z Instytutu Pedagogicznego. Okazuje si e s s siadkami. Kazimierz zabrania onie kontaktów z ydami. Gdy w stolicy powstaje getto Tarasiewicz wpada na pomys biznesu. Jasiek który znalaz si we Lwowie trafia do redakcji Czerwonego Sztandaru gdzie pracuje Wanda Wasilewska. Wpada jej w oko. Kobieta próbuje si do niego zaleca ale zostaje odrzucona. Ignacy anga uje si w pomoc warszawskim dzieciom
03:15

Ameryka da si lubi : Holidays
O wypoczynku i dniach wolnych dyskutuj Natasza Urba ska i Marcin Daniec a tak e Monica Zieli ski Artur Chmura John Guziak i Will Richardson. O opraw muzyczn zadbaj Jerzy Grzechnik zwyci zca ubieg orocznych opolskich Debiutów Sargis Davtyan Rados aw Liszewski laureatka 10. edycji The Voice of Poland Alicja Szempli ska Piotr Cugowski i Maleo Reggae Rockers
04:30

Szansa na sukces. Opole
Na kanapie jurorów tym razem zasiada Stachursky. Piosenkarz reprezentuj cy nurt dance i pop ma na swoim koncie zarówno z ote jak i platynowe p yty. Wylansowa wiele przebojów m.in. Taki jestem Urodzi em si aby gra Zosta my razem czy Jedwab
05:25

Kulturalni PL
Magazyn informacyjny po wi cony najciekawszym wydarzeniom kulturalnym artystycznym i spo ecznym z ycia Polonii. Prowadz cy Radek Brzózka i Anna Karna rozmawiaj ze swoimi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych spektakli koncertów i wystaw odbywaj cych si z udzia em polskich artystów. W studiu pojawiaj si m.in. gwiazdy ekranu znani piosenkarze oraz przedstawiciele polskiej inteligencji jak naukowcy i pisarze
TVPOLONIA
06:25

Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
06:50

Janosik: W obcej skrze
Hajducy planuj zasadzk na zbójników. W tym celu przebieraj si za górali i napadaj na podró uj cych kupców. Sprytny Janosik ka e rozbójnikom przywdzia mundury hajduków. Dochodzi do gro nego starcia. W rezultacie towary kupieckie padaj upem dzielnego górala który cz zdobyczy rozdaje ch opom
07:40

Mwimy po polsku: Jak dobrze opisa swoj rodzin
W ka dym odcinku Grzegorz i Ma gosia nauczyciele j zyka polskiego pomog rozwi za problem j zykowy swojego ucznia mieszkaj cego za granic Polaka. Podczas kursu zostanie wyja nione np. jak si przywita lub jak dokona zamówienia w restauracji. Teoretyczne lekcje przeplatane s fabularyzowanymi scenkami
07:55

Pytanie na niadanie
Pytanie na niadanie to poranny program skierowany do wszystkich tych którzy chc by na bie co z najwa niejszymi wydarzeniami. To równie porcja pozytywnej energii na ca y dzie . Telewizja niadaniowa go ci na antenie TVP2 sze razy w tygodniu w dni powszednie startuje o godzinie 8:00 a w soboty o 7:30. W ka dym wydaniu znajduj si najciekawsze i najbardziej aktualne informacje z ró nych dziedzin: od sportu i kultury przez nowinki ze wiata show biznesu a po doniesienia naukowe. Widzowie Pytania na niadanie zapoznaj si ze szczegó ami najwa niejszych festiwali premier i konkursów obejmuj cych bran muzyczn filmow wydawnicz i telewizyjn odkryj kulisy akcji charytatywnych i nowatorskich projektów. Maj mo liwo obejrzenia wywiadów z uczestnikami i laureatami omawianych zdarze . Zaproszenia do studia Pytania na niadanie otrzymuj m.in. celebryci badacze arty ci sportowcy o uznanej pozycji a tak e utalentowani debiutanci wszyscy którzy maj na swoim koncie wa ne dokonania którymi mog si podzieli . Pytanie na niadanie promuje pozytywne warto ci rozbudza ciekawo wiata bawi c uczy a przez informacje z dziedziny sportu i gar porad z dziedziny ywienia i diety zach ca do aktywnego i zdrowego stylu ycia. Szeroki dobór tematów sprawia e program zainteresuje odbiorców w ró nym wieku
11:00

Wolny Ekran
Interaktywny magazyn obywatelski nawi zuj cy do formu y wolnego mikrofonu. To popularne w ród m odzie y poj cie odnosi si do raperów którzy przekazuj c sobie mikrofon wymy laj na bie co rymowan opowie . Ka dy mo e opowiedzie w asn histori widzowie nadsy aj filmy ilustruj ce ich ycie na emigracji. W ka dym wydaniu zostaj zaprezentowane trzy materia y wideo
11:15

Rwanda 2020. Misje na wzgrzach: Zje aby zasn
Ekipa filmowa wybierze si do samego serca Afryki Rwandy by przyjrze si yciu mieszka ców tego kraju a tak e pracy przebywaj cych w nim misjonarzy
11:30

Ziarno: adne buty
Ziarno to program religijny dla najm odszych. Jego celem jest wpojenie dzieciom warto ci chrze cija skich szacunku dla ludzi starszych tolerancji dla innych wyzna oraz otwarto ci na drugiego cz owieka
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze publicystyczno informacyjnym skierowany do osób wierz cych. Jego autorzy prezentuj i komentuj najwa niejsze wydarzenia mijaj cego tygodnia. W ramach magazynu pojawi si serwis informacyjny pokazuj cy fakty z ycia Ko cio a i debata na wybrane tematy. O godzinie 12.00 rozpocznie si transmitowana z Watykanu niedzielna modlitwa Ojca wi tego Anio Pa ski
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Transmisja tradycyjnej modlitwy Anio Pa ski odmawianej z wiernymi przez Ojca wi tego w Bazylice wi tego Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze publicystyczno informacyjnym skierowany do osób wierz cych. Jego autorzy prezentuj i komentuj najwa niejsze wydarzenia mijaj cego tygodnia. W ramach magazynu pojawi si serwis informacyjny pokazuj cy fakty z ycia Ko cio a i debata na wybrane tematy. O godzinie 12.00 rozpocznie si transmitowana z Watykanu niedzielna modlitwa Ojca wi tego Anio Pa ski
12:50

Z pami ci: Juliusz Wiktor Gomulicki
Cykl felietonów w których Andrzej Dobosz wspomina ludzi którzy zas u yli si dla nauki sztuki sportu i ojczyzny
13:00

Transmisja mszy wi tej z katedry pw. Niepokalanego Serca NMP w Irkucku
14:35

Janosik: Porwanie
Podczas jednej z przeja d ek hrabia Hortvath zauwa a pi kn góralk Maryn . Dziewczyna bardzo mu si podoba rozkazuje wi c murgrabiemu aby natychmiast sprowadzi j do zamku. Murgrabia i jego hajducy wyprawiaj si do wsi i uprowadzaj Maryn . Wie o porwaniu dziewczyny Janosika szybko dociera w góry. Zbójnicy natychmiast ruszaj jej na pomoc. Nie jest jednak prost spraw dosta si do dobrze strze onej siedziby hrabiego. Ludzie Janosika musz u y podst pu. Przebrani za pasterzy owiec wchodz na zamkowy dziedziniec. W ostatniej chwili harna uwalnia swoj ukochan z r k hrabiego
15:25

Ca a Polska piewa dla w. Jana Paw a II
Koncert jest okazj do przypomnienia najwa niejszych wydarze z ycia wielkiego Polaka a tak e przybli enia jego dziedzictwa duchowego które odmieni o Ko ció i wp yn o na losy ca ego wiata. Prowadz cy ze studia w Warszawie Tomasz Wolny po czy si na ywo z ko cio em w Wadowicach kaplic na Wawelu Sanktuarium w agiewnikach kaplic Matki Boskiej Jasnogórskiej w Cz stochowie oraz Bazylik Mariack w Gda sku. Zebrani w tych miejscach arty ci za piewaj ulubione pie ni Jana Paw a II. Wyst pi m.in. Anna Wyszkoni Natalia Kukulska Justyna Steczkowska Golec uOrkiestra Kamil Bednarek Andrzej Piaseczny Ryszard Rynkowski oraz Sound Grace
16:15

Powroty
Wieloaspektowe spojrzenie na temat emigracji. Portrety rodzin i konkretnych osób które postanowi y z niej zrezygnowa . Ka dy odcinek przybli a warunki ycia ludzi w kraju do którego wyjechali a tak e ich sytuacj w miejscu do którego wrócili. W programie nie brakuje komentarzy specjalistów w tym psychologów i dydaktyków dotycz cych problemów zwi zanych z powrotem do ojczyzny. Widzowie poznaj równie prac urz dników instytucji których dzia anie pomaga osobom decyduj cym si na zmian miejsca pobytu
16:30

Le niczwka
Helena samowolnie opuszcza o rodek opieki. Przera ony Jacek za wszelk cen chce j odnale . Zjawia si na posterunku gdzie uzyskuje pomoc Kowalskiego. Kurek zdradza Wigrowskiemu e to Krawczyk kaza mu zawiadomi s u by o bombie pod o onej w LasPo cie. ukasz da by w komendzie sprostowa swoje zeznania. Marcin spotyka Edyt w Borowiku. Próbuje si wyt umaczy dlaczego nie by na wczorajszym spotkaniu ale ukochana nie zamierza go s ucha . Diana wraca do przychodni. Dzi kuje Magdzie za ponowne przyj cie ale dzieb owska t umaczy e to zas uga Sylwii. Aniela i Katarzyna zastanawiaj si dlaczego so tys torpeduje ich starania o wynajem starej szko y. Postanawiaj wypyta m czyzn o jego motywy. Piotr wpada na pewien pomys jak przekona go do mówienia
17:00

Le niczwka
Jerzy informuje Krzysztofa o swoich planach wyjazdu z Hann na Islandi . M ody Majewski boi si e taka eskapada le wp ynie na zdrowie ojca. Wkrótce dostaje telefon ze szpitala z wiadomo ci i senior si tam znajduje. Natalia donosi mu e to Teodor jest w stanie krytycznym. Janusz cieszy si widz c syna ca ego i zdrowego. Ch opak jednak nie wykazuje rado ci. Olga próbuje pozna przyczyn dziwnego zachowania ukochanego. Kowalski odmawia natychmiastowego wszcz cia poszukiwa Heleny. Jacek postanawia wi c samodzielnie rozejrze si po okolicy. Zaniepokojona Magda jedzie do Le niczówki by si czego dowiedzie . Niestety bez efektu. W przychodni jedna z pacjentek informuje e wczoraj widzia a pani M drasiuk na festynie w Zielonych D bkach
17:30

Wadowice tu wszystko si zacz o
19:10

M jak mi o
Micha który zwi za z Asi ca y czas ukrywa przed ni prawd o Leszku. Boi si wyzna e jego rywal mia wypadek w Himalajach i jest powa nie ranny. Prawda jednak wychodzi na jaw gdy Krajewski zostaje przetransportowany do kraju i w ci kim stanie trafia do szpitala. Ostrowski próbuje zniech ci go do kontaktu z dziewczyn ale ona dowiaduje si o wszystkim od Roberta. Natychmiast biegnie na oddzia gdzie le y poszkodowany. Wieczorem Asia przekonuje si e to nie koniec niespodzianek. Widz c dwie kreski na te cie ci owym wie e czeka j prawdziwa yciowa rewolucja. Barbara i Maria pomagaj Kindze w opiece nad dziewczynkami i Mi kiem. Gdy dzieci przebywaj w Grabinie dochodzi do wypadku po którym jedna z bli niaczek trafia na ostry dy ur. Na szcz cie zaniepokojona Zdu ska mo e liczy na pomoc Paw a
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
20:20

Pogoda
Prezenterzy programu informacyjnego Pogoda w przyst pny sposób wyja niaj jakie warunki atmosferyczne b d mia y miejsce w Polsce i Europie w kolejnym dniu. Przedstawiaj tak e prognozy na nast pne dni. Przedstawione w programie Pogoda informacje s oparte na danych meteorologicznych. Pozyskuj je specjali ci pracuj cy na co dzie w profesjonalnych o rodkach zajmuj cych si przetwarzaniem i analiz danych pogodowych. G ównym celem tych o rodków jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych prognoz jakie warunki atmosferyczne b d nam towarzyszy y w najbli szym czasie lub w dalszej perspektywie na danym obszarze. Dzi ki programowi Pogoda widzowie mog lepiej zaplanowa swój kolejny dzie . S tak e w stanie dostosowa swoje dalsze plany takie jak np. czas urlopu do warunków pogodowych przewidywanych w prognozach d ugookresowych
20:25

Sport
Przegl d najwa niejszych aktualnych wydarze sportowych ze szczególnym uwzgl dnieniem osi gni polskich zawodników
20:35

Blondynka : Kobieta roku. s08e92
Doktor Kubus zostaje wybrana Kobiet Roku Podlasia. Z tej okazji w Majakach odbywa si bankiet w którym uczestniczy Marta Retzer wspó pracownica i przyjació ka jej m a Dawida. Zachowanie go cia powoduje e atmosfera staje si bardzo napi ta. Springer stara si za agodzi sytuacj . Sylwia zawiera znajomo z Jurkiem weterynarzem i w a cicielem O rodka Hodowli Koników Polskich ale ich pierwsze spotkanie nie nale y do udanych. Traczyk wygrywa wybory uzupe niaj ce i ponownie zasiada w fotelu wójta Majaków. By to uczci postanawia zorganizowa imprez . Jej g ówna atrakcj ma by skomponowany przez Dawida hejna w wykonaniu Dorci. Dochodzi jednak do komplikacji. Jasiunia cieszy si e Fus przebywa w sanatorium. Nie wie e spokój jej m owi zak ócaj dwie kuracjuszki Aldona i Wiesia
21:30

Pan Jowialski
W le cym na wsi dworku mieszka senior rodu Pan Jowialski (Adam Ferency) wraz z on (Anna Dymna) synem Szambelanem (Tomasz Kot) jego drug on (Danuta Stenka) oraz córk m czyzny z pierwszego ma e stwa Helen (Joanna Kuberska). W domostwie go ci w a nie staraj cy si o r k dziewczyny prowincjonalny szlachcic Janusz (Mateusz Rusin). Tymczasem przypadkiem do maj tku trafiaj tak e m ody literat Ludmir (Fabian Kociencki) i jego przyjaciel malarz Wiktor (Krzysztof Szczepaniak). Spotkanie tak ró nych osobowo ci owocuje seri przezabawnych sytuacji groteskowych sporów mistyfikacji i intryg
23:05

Niedziela z...: Teatrem TVP
Twórcy rozmawiaj z go mi o fenomenie na skal wiatow . Pierwszy spektakl Teatru Telewizji nadano w 1953 roku. Wkrótce pozycja go ci a regularnie w programie. Wysoki poziom artystyczny warto ciowy repertuar wybitni twórcy i popularno w ród widzów spowodowa y e sta a si wa n instytucj polskiej kultury
23:50

Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwjki 2020
Wakacyjna pe na przebojów trasa podczas której wyst pi polskie i zagraniczne gwiazdy sk ada si b dzie z dziewi ciu koncertów w ró nych miastach Polski. Po raz pierwszy wyst py artystów publiczno podziwia b dzie z samochodów
Live-Chat aktivieren