OTR
Datum
<
Oktober 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

M jak mi o
Micha który zwi za z Asi ca y czas ukrywa przed ni prawd o Leszku. Boi si wyzna e jego rywal mia wypadek w Himalajach i jest powa nie ranny. Prawda jednak wychodzi na jaw gdy Krajewski zostaje przetransportowany do kraju i w ci kim stanie trafia do szpitala. Ostrowski próbuje zniech ci go do kontaktu z dziewczyn ale ona dowiaduje si o wszystkim od Roberta. Natychmiast biegnie na oddzia gdzie le y poszkodowany. Wieczorem Asia przekonuje si e to nie koniec niespodzianek. Widz c dwie kreski na te cie ci owym wie e czeka j prawdziwa yciowa rewolucja. Barbara i Maria pomagaj Kindze w opiece nad dziewczynkami i Mi kiem. Gdy dzieci przebywaj w Grabinie dochodzi do wypadku po którym jedna z bli niaczek trafia na ostry dy ur. Na szcz cie zaniepokojona Zdu ska mo e liczy na pomoc Paw a
01:15

S ownik polskoapolski
S ownik polskoapolski to program Telewizji Polskiej który po wi cony jest kulturze j zyka ojczystego. Gospodarz magazynu profesor Jan Miodek a tak e wspó prowadz ca program j zykoznawca i medioznawca doktor Justyna Janus Konarska w przyst pny sposób omawiaj tu zagadnienia poprawno ciowe które nurtuj widzów a na które odpowiedzi nie mo na znale w s ownikach. Talk show nagrywany jest we wn trzach biblioteki Uniwersytetu Wroc awskiego. Pogram S ownik polskoapolski powstaje przy du ym udziale internetu. Dzi ki temu medium uczestnikami magazynu mog by nie tylko osoby bior ce udzia w nagraniu ale widzowie z ca ego wiata. Ka dy ma bowiem mo liwo wys ania do prowadz cych swojego zapytania za po rednictwem komunikatora Skype. Odpowiedzi doktor Justyny Janus Konarskiej czy profesora Jana Miodka wys uchuj ju wszyscy widzowie. W programie S ownik polskoapolski analizie poddawane s b dy j zykowe które dotycz j zyka ywego g ównie mówionego. Jednak w interesuj cej formule programu znajduje si zawsze te czas np. na pytania odnosz ce si do etymologii s ów czy przys ów interpunkcji czy nie atwej odmiany nazw miejscowych. Talk show S ownik polskoapolski dost pny jest na antenie TVP Polonia w soboty o godzinie 17.00. Mo na go ogl da tak e w inne dni tygodnia o mniej popularnych porach w niedziele o godzinie 0.15 a we wtorki o 6.55. O ka dej porze wszystkie odcinki programu dost pne s równie w internecie pod adresem slownikpolskoapolski
01:45

Ba nie i bajki polskie: Dar skarbnika
Ka dego dnia górnik Ma lok oraz jego synowie Francik i Ecik pracuj w kopalni. Leniwy Francik zazwyczaj udaje tylko e co robi. Albo zasypia na stoj co albo chowa si po k tach a nawet wyr cza si m odszym bratem. Wreszcie rozgniewany sztygar mówi mu e je li dalej tak b dzie post powa to przywo a ducha kopalni Skarbnika Mocarnego który go ukarze. Jednak Francik zamiast pracowa znowu zasypia. Wówczas pojawia si Skarbnik. Postanawia on da Francikowi skarb pod warunkiem e ju nigdy w yciu nic nie b dzie robi . Francika na pocz tku bardzo cieszy dar Skarbnika. Lecz pó niej nicnierobienie i nuda zaczynaj mu coraz bardziej doskwiera
02:00

Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
02:20

Pogoda
Prezenterzy programu informacyjnego Pogoda w przyst pny sposób wyja niaj jakie warunki atmosferyczne b d mia y miejsce w Polsce i Europie w kolejnym dniu. Przedstawiaj tak e prognozy na nast pne dni. Przedstawione w programie Pogoda informacje s oparte na danych meteorologicznych. Pozyskuj je specjali ci pracuj cy na co dzie w profesjonalnych o rodkach zajmuj cych si przetwarzaniem i analiz danych pogodowych. G ównym celem tych o rodków jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych prognoz jakie warunki atmosferyczne b d nam towarzyszy y w najbli szym czasie lub w dalszej perspektywie na danym obszarze. Dzi ki programowi Pogoda widzowie mog lepiej zaplanowa swój kolejny dzie . S tak e w stanie dostosowa swoje dalsze plany takie jak np. czas urlopu do warunków pogodowych przewidywanych w prognozach d ugookresowych
02:23

Sport
Przegl d najwa niejszych aktualnych wydarze sportowych ze szczególnym uwzgl dnieniem osi gni polskich zawodników
02:30

Blondynka : Kobieta roku. s08e92
Doktor Kubus zostaje wybrana Kobiet Roku Podlasia. Z tej okazji w Majakach odbywa si bankiet w którym uczestniczy Marta Retzer wspó pracownica i przyjació ka jej m a Dawida. Zachowanie go cia powoduje e atmosfera staje si bardzo napi ta. Springer stara si za agodzi sytuacj . Sylwia zawiera znajomo z Jurkiem weterynarzem i w a cicielem O rodka Hodowli Koników Polskich ale ich pierwsze spotkanie nie nale y do udanych. Traczyk wygrywa wybory uzupe niaj ce i ponownie zasiada w fotelu wójta Majaków. By to uczci postanawia zorganizowa imprez . Jej g ówna atrakcj ma by skomponowany przez Dawida hejna w wykonaniu Dorci. Dochodzi jednak do komplikacji. Jasiunia cieszy si e Fus przebywa w sanatorium. Nie wie e spokój jej m owi zak ócaj dwie kuracjuszki Aldona i Wiesia
03:20

Pan Jowialski
W le cym na wsi dworku mieszka senior rodu Pan Jowialski (Adam Ferency) wraz z on (Anna Dymna) synem Szambelanem (Tomasz Kot) jego drug on (Danuta Stenka) oraz córk m czyzny z pierwszego ma e stwa Helen (Joanna Kuberska). W domostwie go ci w a nie staraj cy si o r k dziewczyny prowincjonalny szlachcic Janusz (Mateusz Rusin). Tymczasem przypadkiem do maj tku trafiaj tak e m ody literat Ludmir (Fabian Kociencki) i jego przyjaciel malarz Wiktor (Krzysztof Szczepaniak). Spotkanie tak ró nych osobowo ci owocuje seri przezabawnych sytuacji groteskowych sporów mistyfikacji i intryg
04:50

Niedziela z...: Teatrem TVP
Twórcy rozmawiaj z go mi o fenomenie na skal wiatow . Pierwszy spektakl Teatru Telewizji nadano w 1953 roku. Wkrótce pozycja go ci a regularnie w programie. Wysoki poziom artystyczny warto ciowy repertuar wybitni twórcy i popularno w ród widzów spowodowa y e sta a si wa n instytucj polskiej kultury
05:30

Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwjki
Wakacyjna pe na przebojów trasa podczas której wyst pi polskie i zagraniczne gwiazdy sk ada si b dzie z dziewi ciu koncertów w ró nych miastach Polski. Po raz pierwszy wyst py artystów publiczno podziwia b dzie z samochodów
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
06:30

Pod wsplnym niebem
06:55

Rok 1920. Kalendarium
Cykl ukazuj cy dramatyczne losy roku 1920. Niespe na dwa lata po powrocie na mapy wiata m ode pa stwo hucz ce od wewn trznych problemów ponownie staje na skraju przepa ci
07:00

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to show w którym klasyczne amig ówki prezentowane s w nowoczesnej formie. Twórcy programu nawi zuj do historii TVP bowiem krzy ówka w telewizji pojawi a si ju pierwszym polskim teleturnieju w 1958 roku. We wspó czesnej ods onie tej rywalizacji szaradziarskiej nie zabraknie intryguj cych zagadek i atrakcyjnych nagród. We wspóln zabaw z atwo ci mog w czy si widzowie przed telewizorami.Uczestnicy teleturnieju Gra s ów. Krzy ówka musz wykaza si wiedz refleksem i umiej tno ci szybkiego kojarzenia. Codziennie od poniedzia ku do czwartku czwórka graczy walczy o tytu finalisty dnia. Nast pnie zwyci zcy czterech wyda mierz si w finale tygodnia. Gospodarzem programu Gra s ów. Krzy ówka jest Radek Brzózka
07:25

Okrasa amie przepisy: Wszystko z gryki
Karol Okrasa tym razem serwuje opowie ci o gryce która jest uprawniana g ównie na Lubelszczy nie. Pojawia si ona w wielu potrawach regionalnych szczególnie w postaci kaszy palonej niepalonej i niekiedy m ki. Gryka wyst puj równie w kuchni Podlasia jak i Warmii. Kucharz ugotuje mazurskie farszynki serowe z kasz gryczan grzybami a tak e podkarpackie rybne hreczanyki z sosem majonezowym
07:55

Pytanie na niadanie
Pytanie na niadanie to poranny program skierowany do wszystkich tych którzy chc by na bie co z najwa niejszymi wydarzeniami. To równie porcja pozytywnej energii na ca y dzie . Telewizja niadaniowa go ci na antenie TVP2 sze razy w tygodniu w dni powszednie startuje o godzinie 8:00 a w soboty o 7:30. W ka dym wydaniu znajduj si najciekawsze i najbardziej aktualne informacje z ró nych dziedzin: od sportu i kultury przez nowinki ze wiata show biznesu a po doniesienia naukowe. Widzowie Pytania na niadanie zapoznaj si ze szczegó ami najwa niejszych festiwali premier i konkursów obejmuj cych bran muzyczn filmow wydawnicz i telewizyjn odkryj kulisy akcji charytatywnych i nowatorskich projektów. Maj mo liwo obejrzenia wywiadów z uczestnikami i laureatami omawianych zdarze . Zaproszenia do studia Pytania na niadanie otrzymuj m.in. celebryci badacze arty ci sportowcy o uznanej pozycji a tak e utalentowani debiutanci wszyscy którzy maj na swoim koncie wa ne dokonania którymi mog si podzieli . Pytanie na niadanie promuje pozytywne warto ci rozbudza ciekawo wiata bawi c uczy a przez informacje z dziedziny sportu i gar porad z dziedziny ywienia i diety zach ca do aktywnego i zdrowego stylu ycia. Szeroki dobór tematów sprawia e program zainteresuje odbiorców w ró nym wieku
10:45

Panorama kraj
Program informacyjny Panorama kraj nadawany w telewizyjnej Dwójce podsumowuje najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju.Dziennikarze prowadz cy program informacyjny Panorama kraj przedstawiaj kilkuminutowe reporta e które dotycz spraw zwi zanych z polityk kultur ale tak e np. rozrywk . Prezenterzy nie przedstawiaj jedynie suchych faktów ale równie ich analizy a tak e wypowiedzi ekspertów. Program Panorama kraj (oraz flesze) prowadz na zmian : Marta Budzy ska Giersz Magdalena Stankiewicz Mariusz Pietrasik oraz Adam Krzykowski. Panorama kraj to popo udniowy program informacyjny telewizyjnej Dwójki. Nadawany jest od poniedzia3ku do pi tku o godzinie 15.40. Po ka dym wydaniu Panoramy kraj prezentowana jest prognoza pogody w wersji graficznej
10:50

Pytanie na niadanie
Pytanie na niadanie to poranny program skierowany do wszystkich tych którzy chc by na bie co z najwa niejszymi wydarzeniami. To równie porcja pozytywnej energii na ca y dzie . Telewizja niadaniowa go ci na antenie TVP2 sze razy w tygodniu w dni powszednie startuje o godzinie 8:00 a w soboty o 7:30. W ka dym wydaniu znajduj si najciekawsze i najbardziej aktualne informacje z ró nych dziedzin: od sportu i kultury przez nowinki ze wiata show biznesu a po doniesienia naukowe. Widzowie Pytania na niadanie zapoznaj si ze szczegó ami najwa niejszych festiwali premier i konkursów obejmuj cych bran muzyczn filmow wydawnicz i telewizyjn odkryj kulisy akcji charytatywnych i nowatorskich projektów. Maj mo liwo obejrzenia wywiadów z uczestnikami i laureatami omawianych zdarze . Zaproszenia do studia Pytania na niadanie otrzymuj m.in. celebryci badacze arty ci sportowcy o uznanej pozycji a tak e utalentowani debiutanci wszyscy którzy maj na swoim koncie wa ne dokonania którymi mog si podzieli . Pytanie na niadanie promuje pozytywne warto ci rozbudza ciekawo wiata bawi c uczy a przez informacje z dziedziny sportu i gar porad z dziedziny ywienia i diety zach ca do aktywnego i zdrowego stylu ycia. Szeroki dobór tematów sprawia e program zainteresuje odbiorców w ró nym wieku
11:30

Barwy szcz cia
Karolina pokazuje Bo enie filmik na którym Agnes szkaluje hotel. Sta ska postanawia odpowiedzie na krytyk zapraszaj c kolejnego celebryt który przestawi ich biznes w dobrym wietle. Bruno jest przeciwny jakiejkolwiek wspó pracy z influencerami. Mi dzy ma onkami wybucha ostry konflikt. Aldona i Aleks przynosz Kacprowi i Madzi paczk ubra od Fashion Life. Okazuje si e inni poszkodowani te dostali przesy ki i teraz wycofuj si ze z o enia pozwu. M odzi aktywi ci s rozczarowani. Wkrótce Paszkowska informuje ich e firma jest gotowa zap aci im pó miliona z otych je li zaprzestan swoich dzia a . Romanowski zaprasza Agat i Mik na drinka. Gdy Pyrka zdradza mu ze rozwa a zakup mieszkania prezes poleca jej znajomego doradc kredytowego
TVPOLONIA
12:00

Turystyczna jazda: Iwonicz Zdrj 2020
Magazyn podró niczy prezentuje ciekawe miejsca zarówno w Polsce jak i za granic . Twórcy ka dego odcinka udaj si do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci t umacz c od razu jak do niej dojecha . Na miejscu rozmawiaj z przewodnikami i innymi ciekawymi lud mi poznaj lokalne zwyczaje i smakuj regionalnej kuchni. Program popularyzuje m.in. bieganie i jazd na rowerze
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie jest porannym programem informacyjnym TVP 3. W ka dym jego wydaniu widzowie maj okazj zapozna si z najwa niejszymi aktualnymi wiadomo ciami ze wszystkich regionów kraju a tak e dowiedzie si jakie wydarzenia czekaj nas w ci gu dnia. W programie prezentowane s zarówno materia y reporterskie jak i prowadzone na ywo rozmowy z dziennikarzami z regionalnych o rodków TVP. Do studia programu Co niesie dzie prowadz cy zapraszaj tak e go ci bohaterów wiadków oraz komentatorów prezentowanych wydarze czy zapowiadanych materia ów interwencyjnych. Dziennikarze przygotowuj cy magazyn przeprowadzaj dodatkowo przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych a tak e najciekawszych artyku ów z polskich mediów. Co niesie dzie emitowany jest od poniedzia ku do pi tku w godzinach: 8.00 10.00 i 12.45
12:30

Stulecie Winnych . s02e16
Kazimierz i jego wie o po lubiona ona zamieszkuj w Warszawie. Ania znajduje zatrudnienie przy robieniu krochmalu ale m nie jest zadowolony z jej zaj cia. W drodze do Brwinowa dziewczyna spotyka Hel swoj pierwsz mamk która zajmuje si szmuglowaniem towarów do stolicy. Proponuje ona Tarasiewiczowej e pomo e w zaopatrzeniu rodziny. Ania jest wiadkiem jak Niemcy zn caj si nad starym ydem. W zbiegowisku spotyka Ró Frejlich kole ank z Instytutu Pedagogicznego. Okazuje si e s s siadkami. Kazimierz zabrania onie kontaktów z ydami. Gdy w stolicy powstaje getto Tarasiewicz wpada na pomys biznesu. Jasiek który znalaz si we Lwowie trafia do redakcji Czerwonego Sztandaru gdzie pracuje Wanda Wasilewska. Wpada jej w oko. Kobieta próbuje si do niego zaleca ale zostaje odrzucona. Ignacy anga uje si w pomoc warszawskim dzieciom
13:20

Przystanek Ameryka
Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych. Interesuj ich te ciekawostki i aktualne tematy zwi zane z tymi krajami
13:40

Kulturalni PL
Magazyn informacyjny po wi cony najciekawszym wydarzeniom kulturalnym artystycznym i spo ecznym z ycia Polonii. Prowadz cy Radek Brzózka i Anna Karna rozmawiaj ze swoimi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych spektakli koncertów i wystaw odbywaj cych si z udzia em polskich artystów. W studiu pojawiaj si m.in. gwiazdy ekranu znani piosenkarze oraz przedstawiciele polskiej inteligencji jak naukowcy i pisarze
14:35

Rok 1920. Kalendarium
Cykl ukazuj cy dramatyczne losy roku 1920. Niespe na dwa lata po powrocie na mapy wiata m ode pa stwo hucz ce od wewn trznych problemów ponownie staje na skraju przepa ci
14:45

Uzdrowisko: Prywatny detektyw
W uzdrowisku pojawia si Bogdan prywatny detektyw który robi zdj cia wiaro omnym m om. Sprzedaje je potem zdradzanym czekaj cym w domu st sknionym ma onkom. Sam jest odporny na wdzi ki innych pa dopóki nie zaczyna podrywa go atrakcyjna Izabela. Niebawem do o rodka przyje d a jego ona Mariola. Okazuje si e uknu a intryg wraz z kuracjuszem Mirkiem który mia do obecno ci dociekliwego detektywa. Adrianna i Andrzej próbuj wype ni luk powsta po odej ciu Gra yny i Eugeniusza ponosz jednak pora k . Uparta menad erka nie zamierza jednak przyznawa si do b du
15:15

Pan Jowialski
W le cym na wsi dworku mieszka senior rodu Pan Jowialski (Adam Ferency) wraz z on (Anna Dymna) synem Szambelanem (Tomasz Kot) jego drug on (Danuta Stenka) oraz córk m czyzny z pierwszego ma e stwa Helen (Joanna Kuberska). W domostwie go ci w a nie staraj cy si o r k dziewczyny prowincjonalny szlachcic Janusz (Mateusz Rusin). Tymczasem przypadkiem do maj tku trafiaj tak e m ody literat Ludmir (Fabian Kociencki) i jego przyjaciel malarz Wiktor (Krzysztof Szczepaniak). Spotkanie tak ró nych osobowo ci owocuje seri przezabawnych sytuacji groteskowych sporów mistyfikacji i intryg
16:45

Figu Migu: Tiku tak tiku nie
Nauka j zyka migowego za pomoc piosenek. Program przeznaczony zarówno dla dzieci nies ysz cych i ich rodziców jak równie dla tych którzy nie zmagaj si z problemami zdrowotnymi. W roli prowadz cych wyst puj Ma gorzata Limanówka i Mariola Koz owska Nowak. Widzowie poznaj tak e dwie animowane postacie Figu oraz Migu które pojawiaj si w wybranych sekwencjach programu
17:00

Korona krlw. s04e391
Engelhard przygotowuje sprytny plan przeciwko Witoldowi. Panom polskim nie podoba si polityka króla wobec Kiejstutowicza. Boj si e Litwa uzyska samodzielno i chc sami zaj si sytuacj . Jagie o jednak popierany przez on nie zamierza ulega presji. Grabarz doprowadza do bójki z Karimem. Jadwiga s dzi e spodziewa si dziecka. Prosi michn by zachowa a to w sekrecie
17:30

Dziennik regionw
Dziennik regionów jest g ównym programem informacyjnym TVP3. Nadawany jest codziennie o godzinie 22.00. Prowadz cy podsumowuj w nim najwa niejsze wydarzenia mijaj cego dnia z poszczególnych regionów kraju a tak e zapowiadaj tematy które z pewno ci podejmowane b d w dniu nast pnym.Prowadz cymi Dziennik regionów s do wiadczeni dziennikarze od dawna wspó pracuj cy z telewizj publiczn : Urszula Boruch Konrad Dudek S awomir Mokrzycki i Artur Kalicki. Przekazuj oni zawsze naj wie sze informacje dzi ki wspó pracy z o rodkami regionalnymi i ich reporterami gotowymi w ka dej chwili dotrze do ka dego zak tka Polski w którym dzieje si co wa nego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to show w którym klasyczne amig ówki prezentowane s w nowoczesnej formie. Twórcy programu nawi zuj do historii TVP bowiem krzy ówka w telewizji pojawi a si ju pierwszym polskim teleturnieju w 1958 roku. We wspó czesnej ods onie tej rywalizacji szaradziarskiej nie zabraknie intryguj cych zagadek i atrakcyjnych nagród. We wspóln zabaw z atwo ci mog w czy si widzowie przed telewizorami.Uczestnicy teleturnieju Gra s ów. Krzy ówka musz wykaza si wiedz refleksem i umiej tno ci szybkiego kojarzenia. Codziennie od poniedzia ku do czwartku czwórka graczy walczy o tytu finalisty dnia. Nast pnie zwyci zcy czterech wyda mierz si w finale tygodnia. Gospodarzem programu Gra s ów. Krzy ówka jest Radek Brzózka
18:20

Dziewczyna z walizk
Historia Aleksandry K dzierskiej Fontaine tancerki choreografki re yserki i pisarki która obecnie podbija wiat. W wieku 16 lat wyjecha a do Francji i tam zosta a solistk paryskiej rewii Lido . Pó niej re yserowa a w asne spektakle taneczne i prezentowa a je na prawie wszystkich kontynentach
18:50

Barwy szcz cia
Karolina pokazuje Bo enie filmik na którym Agnes szkaluje hotel. Sta ska postanawia odpowiedzie na krytyk zapraszaj c kolejnego celebryt który przestawi ich biznes w dobrym wietle. Bruno jest przeciwny jakiejkolwiek wspó pracy z influencerami. Mi dzy ma onkami wybucha ostry konflikt. Aldona i Aleks przynosz Kacprowi i Madzi paczk ubra od Fashion Life. Okazuje si e inni poszkodowani te dostali przesy ki i teraz wycofuj si ze z o enia pozwu. M odzi aktywi ci s rozczarowani. Wkrótce Paszkowska informuje ich e firma jest gotowa zap aci im pó miliona z otych je li zaprzestan swoich dzia a . Romanowski zaprasza Agat i Mik na drinka. Gdy Pyrka zdradza mu ze rozwa a zakup mieszkania prezes poleca jej znajomego doradc kredytowego
19:20

Nad Niemnem
Magazyn jest skierowany do polskiej mniejszo ci na Bia orusi. Nadawany jest w j zyku polskim. Widzowie dowiedz si z niego o yciu polskiej wspólnoty razem z autorami odwiedz miejsca zwi zane z polsk histori kultur i sztuk . Przewodnikiem w tych wycieczkach b dzie krajoznawca Aleksy Szota. Dla widzów bia oruskoj zycznych program uzupe niono o bia oruskie podpisy
19:40

Alarm
W programie pojawiaj si dziennikarskie interwencje ledztwa i opowie ci o realnych problemach Polski i jej mieszka ców. Reporterzy pokazuj to w sposób nowatorski i dynamiczny. Zagl daj cz sto tam gdzie inni boj si nie chc lub nie mog nag a niaj c wa ne sprawy
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
20:20

Pogoda
Prezenterzy programu informacyjnego Pogoda w przyst pny sposób wyja niaj jakie warunki atmosferyczne b d mia y miejsce w Polsce i Europie w kolejnym dniu. Przedstawiaj tak e prognozy na nast pne dni. Przedstawione w programie Pogoda informacje s oparte na danych meteorologicznych. Pozyskuj je specjali ci pracuj cy na co dzie w profesjonalnych o rodkach zajmuj cych si przetwarzaniem i analiz danych pogodowych. G ównym celem tych o rodków jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych prognoz jakie warunki atmosferyczne b d nam towarzyszy y w najbli szym czasie lub w dalszej perspektywie na danym obszarze. Dzi ki programowi Pogoda widzowie mog lepiej zaplanowa swój kolejny dzie . S tak e w stanie dostosowa swoje dalsze plany takie jak np. czas urlopu do warunków pogodowych przewidywanych w prognozach d ugookresowych
20:30

Sport
Przegl d najwa niejszych aktualnych wydarze sportowych ze szczególnym uwzgl dnieniem osi gni polskich zawodników
20:35

O mnie si nie martw
Prac w kancelarii zaczyna Irenka. Czeka j wiele wyzwa . Musi bowiem upora si z pomys ami Teresy problemami Ka ki i poleceniami Marka. Karolina ma sp dzi z Marcinem wieczór. Tymczasem Kaszubie spokoju nie daj kradzie e w przedszkolu o które podejrzewa Zbyszka. Mecenas Barska dostrzega drugie dno swojej sprawy. Jej klientka mierzy si z konsekwencjami dawnych decyzji. Gra yna u wiadamia Paw owi e zamkni cie Sylwii w domu z Zosi nie jest dobrym pomys em. Pawe odpuszcza na razie Arturowi. On z kolei dostaje prezent z okazji nowej posady. Nie jest jednak z niego zadowolony
21:30

Trzeci oficer: Pu apka
Genera Matejewski proponuje by ej onie Granda Ricie Zejzglicz Wielgosz uniewa nienie wys anego za ni listu go czego. W zamian oczekuje jednak zgody na wspó prac . Sent zostaje zmuszony przez Matejewskiego do wspó dzia ania. Przenosi si wi c z Krakowa do Warszawy. Jego zadaniem jest dostanie si do specjalnej grupy po cigowej CB i zdobycie zaufania Kruszona. Sent ma wzi udzia w udaremnieniu porwania uczennic paryskiej szko y baletowej. Sznajder próbuje odnowi kontakty ze swoim synem Stefkiem. Jego grupa kontynuuje ledztwo w sprawie zabójstwa emerytowanego genera a policji Franciszka Koneckiego. Oficerowie wywiadu uwalniaj gro nego wi nia Romka który ma wspó pracowa z Rit . Tymczasem porwanie baletnic dochodzi do skutku. Policjanci ruszaj do akcji. Ca e zdarzenie obserwuje dyskretnie Matejewski i jego ludzie Rezus oraz Jankes
22:25

Uzdrowisko: Impotent
Julek coraz lepiej odnajduje si w uzdrowisku a na dancingach ma grono oddanych wielbicielek. Marzena artuje z przyjaciela ale gdy rozmowa schodzi na bardziej romantyczne tory obcesowo przerywa im Arek. da by dziewczyna zostawi a podrywacza w spokoju. Piel gniarce nie podoba si jego zachowanie. Gdy niebawem m ody muzyk wraca na scen daje si ponie chwili i ci ga koszulk . Wówczas dostrzega swoj narzeczon Gab
22:55

Antyle Chopina
Antylscy muzycy maj niezwyk intuicj w podej ciu do muzyki Chopina. Czuj i potrafi zagra rubato dobrze wychodzi im improwizowanie na fortepianie. Stosuj w swojej twórczo ci to o czym pisa kompozytor w listach: lewa r ka jest zegarem a praw robisz co chcesz. To odkrycie Chopina by o supernowoczesne prze omowe. Synkopowanie praw r k wywodzi si z rytmu afryka skiego b bna. Rytm ragtime a szeroko zacz li wykorzystywa ameryka scy piani ci na prze omie XIX i XX wieku
Live-Chat aktivieren