OTR
Datum
<
Oktober 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Codzienny program informacyjny w j zyku angielskim skierowany do Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju i cudzoziemców poszukuj cych ciekawych i rzetelnych wiadomo ci o Polsce. Ma pomóc zagranicznym widzom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek kraju na wiecie. Prowadz cy przeka najwa niejsze wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu
00:10

Korona krlw. s04e391
Engelhard przygotowuje sprytny plan przeciwko Witoldowi. Panom polskim nie podoba si polityka króla wobec Kiejstutowicza. Boj si e Litwa uzyska samodzielno i chc sami zaj si sytuacj . Jagie o jednak popierany przez on nie zamierza ulega presji. Grabarz doprowadza do bójki z Karimem. Jadwiga s dzi e spodziewa si dziecka. Prosi michn by zachowa a to w sekrecie
00:40

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to show w którym klasyczne amig ówki prezentowane s w nowoczesnej formie. Twórcy programu nawi zuj do historii TVP bowiem krzy ówka w telewizji pojawi a si ju pierwszym polskim teleturnieju w 1958 roku. We wspó czesnej ods onie tej rywalizacji szaradziarskiej nie zabraknie intryguj cych zagadek i atrakcyjnych nagród. We wspóln zabaw z atwo ci mog w czy si widzowie przed telewizorami.Uczestnicy teleturnieju Gra s ów. Krzy ówka musz wykaza si wiedz refleksem i umiej tno ci szybkiego kojarzenia. Codziennie od poniedzia ku do czwartku czwórka graczy walczy o tytu finalisty dnia. Nast pnie zwyci zcy czterech wyda mierz si w finale tygodnia. Gospodarzem programu Gra s ów. Krzy ówka jest Radek Brzózka
01:00

Zwierzaki Czytaki: Wy adownia
Pimpek i Pompek bior udzia w bójce. Micha stara si ustali czego dotyczy ich spór. Zwierzaki wpadaj na pomys w jaki sposób poskromi zbuntowane kocury
01:15

Domisie: Sjka podr niczka
Do Sójki przylatuje w odwiedziny jej kuzynka Podró niczka. Niespodziewanie krewna odlatuje nie zostawiaj c adnej wiadomo ci. Wszyscy bardzo si martwi i w pop ochu szukaj zaginionej
01:40

Alarm
W programie pojawiaj si dziennikarskie interwencje ledztwa i opowie ci o realnych problemach Polski i jej mieszka ców. Reporterzy pokazuj to w sposób nowatorski i dynamiczny. Zagl daj cz sto tam gdzie inni boj si nie chc lub nie mog nag a niaj c wa ne sprawy
02:00

Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
02:20

Pogoda
Prezenterzy programu informacyjnego Pogoda w przyst pny sposób wyja niaj jakie warunki atmosferyczne b d mia y miejsce w Polsce i Europie w kolejnym dniu. Przedstawiaj tak e prognozy na nast pne dni. Przedstawione w programie Pogoda informacje s oparte na danych meteorologicznych. Pozyskuj je specjali ci pracuj cy na co dzie w profesjonalnych o rodkach zajmuj cych si przetwarzaniem i analiz danych pogodowych. G ównym celem tych o rodków jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych prognoz jakie warunki atmosferyczne b d nam towarzyszy y w najbli szym czasie lub w dalszej perspektywie na danym obszarze. Dzi ki programowi Pogoda widzowie mog lepiej zaplanowa swój kolejny dzie . S tak e w stanie dostosowa swoje dalsze plany takie jak np. czas urlopu do warunków pogodowych przewidywanych w prognozach d ugookresowych
02:24

Sport
Przegl d najwa niejszych aktualnych wydarze sportowych ze szczególnym uwzgl dnieniem osi gni polskich zawodników
02:30

O mnie si nie martw
Prac w kancelarii zaczyna Irenka. Czeka j wiele wyzwa . Musi bowiem upora si z pomys ami Teresy problemami Ka ki i poleceniami Marka. Karolina ma sp dzi z Marcinem wieczór. Tymczasem Kaszubie spokoju nie daj kradzie e w przedszkolu o które podejrzewa Zbyszka. Mecenas Barska dostrzega drugie dno swojej sprawy. Jej klientka mierzy si z konsekwencjami dawnych decyzji. Gra yna u wiadamia Paw owi e zamkni cie Sylwii w domu z Zosi nie jest dobrym pomys em. Pawe odpuszcza na razie Arturowi. On z kolei dostaje prezent z okazji nowej posady. Nie jest jednak z niego zadowolony
03:15

Barwy szcz cia
Karolina pokazuje Bo enie filmik na którym Agnes szkaluje hotel. Sta ska postanawia odpowiedzie na krytyk zapraszaj c kolejnego celebryt który przestawi ich biznes w dobrym wietle. Bruno jest przeciwny jakiejkolwiek wspó pracy z influencerami. Mi dzy ma onkami wybucha ostry konflikt. Aldona i Aleks przynosz Kacprowi i Madzi paczk ubra od Fashion Life. Okazuje si e inni poszkodowani te dostali przesy ki i teraz wycofuj si ze z o enia pozwu. M odzi aktywi ci s rozczarowani. Wkrótce Paszkowska informuje ich e firma jest gotowa zap aci im pó miliona z otych je li zaprzestan swoich dzia a . Romanowski zaprasza Agat i Mik na drinka. Gdy Pyrka zdradza mu ze rozwa a zakup mieszkania prezes poleca jej znajomego doradc kredytowego
03:45

Trzeci oficer: Pu apka
Genera Matejewski proponuje by ej onie Granda Ricie Zejzglicz Wielgosz uniewa nienie wys anego za ni listu go czego. W zamian oczekuje jednak zgody na wspó prac . Sent zostaje zmuszony przez Matejewskiego do wspó dzia ania. Przenosi si wi c z Krakowa do Warszawy. Jego zadaniem jest dostanie si do specjalnej grupy po cigowej CB i zdobycie zaufania Kruszona. Sent ma wzi udzia w udaremnieniu porwania uczennic paryskiej szko y baletowej. Sznajder próbuje odnowi kontakty ze swoim synem Stefkiem. Jego grupa kontynuuje ledztwo w sprawie zabójstwa emerytowanego genera a policji Franciszka Koneckiego. Oficerowie wywiadu uwalniaj gro nego wi nia Romka który ma wspó pracowa z Rit . Tymczasem porwanie baletnic dochodzi do skutku. Policjanci ruszaj do akcji. Ca e zdarzenie obserwuje dyskretnie Matejewski i jego ludzie Rezus oraz Jankes
04:35

Antyle Chopina
Antylscy muzycy maj niezwyk intuicj w podej ciu do muzyki Chopina. Czuj i potrafi zagra rubato dobrze wychodzi im improwizowanie na fortepianie. Stosuj w swojej twórczo ci to o czym pisa kompozytor w listach: lewa r ka jest zegarem a praw robisz co chcesz. To odkrycie Chopina by o supernowoczesne prze omowe. Synkopowanie praw r k wywodzi si z rytmu afryka skiego b bna. Rytm ragtime a szeroko zacz li wykorzystywa ameryka scy piani ci na prze omie XIX i XX wieku
05:40

Focus on Poland
Codzienny program informacyjny w j zyku angielskim skierowany do Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju i cudzoziemców poszukuj cych ciekawych i rzetelnych wiadomo ci o Polsce. Ma pomóc zagranicznym widzom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek kraju na wiecie. Prowadz cy przeka najwa niejsze wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu
05:50

Nad Niemnem
Magazyn jest skierowany do polskiej mniejszo ci na Bia orusi. Nadawany jest w j zyku polskim. Widzowie dowiedz si z niego o yciu polskiej wspólnoty razem z autorami odwiedz miejsca zwi zane z polsk histori kultur i sztuk . Przewodnikiem w tych wycieczkach b dzie krajoznawca Aleksy Szota. Dla widzów bia oruskoj zycznych program uzupe niono o bia oruskie podpisy
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
06:35

Po yteczni.pl
Magazyn prezentuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i ró ne formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazujemy energi i kreatywno ludzi którzy sami postanowili zmieni wiat na lepsze i pomóc najbardziej potrzebuj cym w rozwi zywaniu problemów. Bohaterami ka dego odcinka s ludzie którzy po wi caj si pracy charytatywnej. Prowadzi Jolanta Fajkowska
07:00

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to show w którym klasyczne amig ówki prezentowane s w nowoczesnej formie. Twórcy programu nawi zuj do historii TVP bowiem krzy ówka w telewizji pojawi a si ju pierwszym polskim teleturnieju w 1958 roku. We wspó czesnej ods onie tej rywalizacji szaradziarskiej nie zabraknie intryguj cych zagadek i atrakcyjnych nagród. We wspóln zabaw z atwo ci mog w czy si widzowie przed telewizorami.Uczestnicy teleturnieju Gra s ów. Krzy ówka musz wykaza si wiedz refleksem i umiej tno ci szybkiego kojarzenia. Codziennie od poniedzia ku do czwartku czwórka graczy walczy o tytu finalisty dnia. Nast pnie zwyci zcy czterech wyda mierz si w finale tygodnia. Gospodarzem programu Gra s ów. Krzy ówka jest Radek Brzózka
07:25

Zrb to ze smakiem
Program przybli a kuchni dolno l sk wyroby lokalne mod na slow food i ywno produkowan w tradycyjny sposób. Mieszka cy regionu prezentuj swoje unikatowe pomys y na smaczne potrawy. Na przestrzeni lat spo ecze stwo zmieni o stosunek do kulinarnej tradycji. Sta a si ona powodem do dumy i sentymentu a tak e elementem promocji miejsca oraz swoist kontynuacj idei ma ych ojczyzn
07:55

Pytanie na niadanie
Pytanie na niadanie to poranny program skierowany do wszystkich tych którzy chc by na bie co z najwa niejszymi wydarzeniami. To równie porcja pozytywnej energii na ca y dzie . Telewizja niadaniowa go ci na antenie TVP2 sze razy w tygodniu w dni powszednie startuje o godzinie 8:00 a w soboty o 7:30. W ka dym wydaniu znajduj si najciekawsze i najbardziej aktualne informacje z ró nych dziedzin: od sportu i kultury przez nowinki ze wiata show biznesu a po doniesienia naukowe. Widzowie Pytania na niadanie zapoznaj si ze szczegó ami najwa niejszych festiwali premier i konkursów obejmuj cych bran muzyczn filmow wydawnicz i telewizyjn odkryj kulisy akcji charytatywnych i nowatorskich projektów. Maj mo liwo obejrzenia wywiadów z uczestnikami i laureatami omawianych zdarze . Zaproszenia do studia Pytania na niadanie otrzymuj m.in. celebryci badacze arty ci sportowcy o uznanej pozycji a tak e utalentowani debiutanci wszyscy którzy maj na swoim koncie wa ne dokonania którymi mog si podzieli . Pytanie na niadanie promuje pozytywne warto ci rozbudza ciekawo wiata bawi c uczy a przez informacje z dziedziny sportu i gar porad z dziedziny ywienia i diety zach ca do aktywnego i zdrowego stylu ycia. Szeroki dobór tematów sprawia e program zainteresuje odbiorców w ró nym wieku
10:45

Panorama kraj
Program informacyjny Panorama kraj nadawany w telewizyjnej Dwójce podsumowuje najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju.Dziennikarze prowadz cy program informacyjny Panorama kraj przedstawiaj kilkuminutowe reporta e które dotycz spraw zwi zanych z polityk kultur ale tak e np. rozrywk . Prezenterzy nie przedstawiaj jedynie suchych faktów ale równie ich analizy a tak e wypowiedzi ekspertów. Program Panorama kraj (oraz flesze) prowadz na zmian : Marta Budzy ska Giersz Magdalena Stankiewicz Mariusz Pietrasik oraz Adam Krzykowski. Panorama kraj to popo udniowy program informacyjny telewizyjnej Dwójki. Nadawany jest od poniedzia3ku do pi tku o godzinie 15.40. Po ka dym wydaniu Panoramy kraj prezentowana jest prognoza pogody w wersji graficznej
10:50

Pytanie na niadanie
Pytanie na niadanie to poranny program skierowany do wszystkich tych którzy chc by na bie co z najwa niejszymi wydarzeniami. To równie porcja pozytywnej energii na ca y dzie . Telewizja niadaniowa go ci na antenie TVP2 sze razy w tygodniu w dni powszednie startuje o godzinie 8:00 a w soboty o 7:30. W ka dym wydaniu znajduj si najciekawsze i najbardziej aktualne informacje z ró nych dziedzin: od sportu i kultury przez nowinki ze wiata show biznesu a po doniesienia naukowe. Widzowie Pytania na niadanie zapoznaj si ze szczegó ami najwa niejszych festiwali premier i konkursów obejmuj cych bran muzyczn filmow wydawnicz i telewizyjn odkryj kulisy akcji charytatywnych i nowatorskich projektów. Maj mo liwo obejrzenia wywiadów z uczestnikami i laureatami omawianych zdarze . Zaproszenia do studia Pytania na niadanie otrzymuj m.in. celebryci badacze arty ci sportowcy o uznanej pozycji a tak e utalentowani debiutanci wszyscy którzy maj na swoim koncie wa ne dokonania którymi mog si podzieli . Pytanie na niadanie promuje pozytywne warto ci rozbudza ciekawo wiata bawi c uczy a przez informacje z dziedziny sportu i gar porad z dziedziny ywienia i diety zach ca do aktywnego i zdrowego stylu ycia. Szeroki dobór tematów sprawia e program zainteresuje odbiorców w ró nym wieku
11:30

Barwy szcz cia
Diana jedzie z matk do znachora. Prosi Kasi by zast pi a j w fundacji. Górka odkrywa e przyjació ka wybiera si do Abaja u którego niedawno leczy a si Iza. Agata i Patryk szykuj si do pracy. Ch opak ma dzi oprowadzi wycieczk po ogrodzie botanicznym. Tymczasem Pyrka coraz gorzej czuje si w korporacji. Durski zabrania jej jako pracownicy najni szego szczebla korzystania ze s u bowej lodówki i ekspresu do kawy. Po odej ciu Tadeusza Renata nie daje sobie sama rady w Feel Good. Poproszona o pomoc abcia wywiesza og oszenie o pracy które Damian pokazuje Dominice
TVPOLONIA
12:00

Pod Tatrami
Cykliczny program przybli aj cy telewidzom walory turystyczne naturalne i kulturowe Podhala
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie jest porannym programem informacyjnym TVP 3. W ka dym jego wydaniu widzowie maj okazj zapozna si z najwa niejszymi aktualnymi wiadomo ciami ze wszystkich regionów kraju a tak e dowiedzie si jakie wydarzenia czekaj nas w ci gu dnia. W programie prezentowane s zarówno materia y reporterskie jak i prowadzone na ywo rozmowy z dziennikarzami z regionalnych o rodków TVP. Do studia programu Co niesie dzie prowadz cy zapraszaj tak e go ci bohaterów wiadków oraz komentatorów prezentowanych wydarze czy zapowiadanych materia ów interwencyjnych. Dziennikarze przygotowuj cy magazyn przeprowadzaj dodatkowo przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych a tak e najciekawszych artyku ów z polskich mediów. Co niesie dzie emitowany jest od poniedzia ku do pi tku w godzinach: 8.00 10.00 i 12.45
12:30

O mnie si nie martw
Prac w kancelarii zaczyna Irenka. Czeka j wiele wyzwa . Musi bowiem upora si z pomys ami Teresy problemami Ka ki i poleceniami Marka. Karolina ma sp dzi z Marcinem wieczór. Tymczasem Kaszubie spokoju nie daj kradzie e w przedszkolu o które podejrzewa Zbyszka. Mecenas Barska dostrzega drugie dno swojej sprawy. Jej klientka mierzy si z konsekwencjami dawnych decyzji. Gra yna u wiadamia Paw owi e zamkni cie Sylwii w domu z Zosi nie jest dobrym pomys em. Pawe odpuszcza na razie Arturowi. On z kolei dostaje prezent z okazji nowej posady. Nie jest jednak z niego zadowolony
13:20

Nad Niemnem
Magazyn jest skierowany do polskiej mniejszo ci na Bia orusi. Nadawany jest w j zyku polskim. Widzowie dowiedz si z niego o yciu polskiej wspólnoty razem z autorami odwiedz miejsca zwi zane z polsk histori kultur i sztuk . Przewodnikiem w tych wycieczkach b dzie krajoznawca Aleksy Szota. Dla widzów bia oruskoj zycznych program uzupe niono o bia oruskie podpisy
13:40

Antyle Chopina
Antylscy muzycy maj niezwyk intuicj w podej ciu do muzyki Chopina. Czuj i potrafi zagra rubato dobrze wychodzi im improwizowanie na fortepianie. Stosuj w swojej twórczo ci to o czym pisa kompozytor w listach: lewa r ka jest zegarem a praw robisz co chcesz. To odkrycie Chopina by o supernowoczesne prze omowe. Synkopowanie praw r k wywodzi si z rytmu afryka skiego b bna. Rytm ragtime a szeroko zacz li wykorzystywa ameryka scy piani ci na prze omie XIX i XX wieku
14:45

Uzdrowisko: Impotent
Julek coraz lepiej odnajduje si w uzdrowisku a na dancingach ma grono oddanych wielbicielek. Marzena artuje z przyjaciela ale gdy rozmowa schodzi na bardziej romantyczne tory obcesowo przerywa im Arek. da by dziewczyna zostawi a podrywacza w spokoju. Piel gniarce nie podoba si jego zachowanie. Gdy niebawem m ody muzyk wraca na scen daje si ponie chwili i ci ga koszulk . Wówczas dostrzega swoj narzeczon Gab
15:15

Zrb to ze smakiem
Program przybli a kuchni dolno l sk wyroby lokalne mod na slow food i ywno produkowan w tradycyjny sposób. Mieszka cy regionu prezentuj swoje unikatowe pomys y na smaczne potrawy. Na przestrzeni lat spo ecze stwo zmieni o stosunek do kulinarnej tradycji. Sta a si ona powodem do dumy i sentymentu a tak e elementem promocji miejsca oraz swoist kontynuacj idei ma ych ojczyzn
15:45

Prywatne ycie zwierz t : Altruizm
Doktor Andrzej Kruszewicz opowiada widzom o intryguj cych zwyczajach zwierz t. Twórcy programu odkrywaj tajemnice dzikiej natury oraz przybli aj zjawiska wyst puj ce w wiecie fauny
16:15

Przyjaciele Misia i Margolci: Nie umiem si zdecydowa
Talentula z niecierpliwo ci przygotowuje plener w ogrodzie. Pomaga jej ma y Bzyk. Wiewiór proponuje przyjacio om by wspólnie zagrali w Baba Jaga patrzy . Mi smuci si bo nie wie czy do czy do zabawy. Chc c go pocieszy Eugeniusz proponuje mu ciekawe zadanie
16:40

Margolcia i Mi zapraszaj dzi : Zapraszam na niadanko
Zbli a si pora na drugie niadanie i Mi rozgl da si za czym pysznym do zjedzenia. Razem z Margolci postanawia przygotowa po ywny posi ek wymy laj c przy tym ró ne zagadki zwi zane z produktami spo ywczymi. Ewa z modeliny ulepi kolejn literk tym razem F jak flaming
17:00

Korona krlw. s04e392
Jadwiga postanawia opu ci narad dotycz c Litwy by powiedzie m owi o dziecku. Hanka próbuje dosta si na Wawel i powiadomi króla o kl twie Tatarki. Dominik udaremnia jej zamiary. Witold okazuje swoj w adz Tochtamyszowi ale zarzeka si e nie wyjawi Polakom wspólnego planu. Mi dzy Sirputisem i O cikiem dochodzi do wzruszaj cego pojednania. Do polskich pos ów nap ywaj ciekawe wie ci
17:30

Dziennik regionw
Dziennik regionów jest g ównym programem informacyjnym TVP3. Nadawany jest codziennie o godzinie 22.00. Prowadz cy podsumowuj w nim najwa niejsze wydarzenia mijaj cego dnia z poszczególnych regionów kraju a tak e zapowiadaj tematy które z pewno ci podejmowane b d w dniu nast pnym.Prowadz cymi Dziennik regionów s do wiadczeni dziennikarze od dawna wspó pracuj cy z telewizj publiczn : Urszula Boruch Konrad Dudek S awomir Mokrzycki i Artur Kalicki. Przekazuj oni zawsze naj wie sze informacje dzi ki wspó pracy z o rodkami regionalnymi i ich reporterami gotowymi w ka dej chwili dotrze do ka dego zak tka Polski w którym dzieje si co wa nego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to show w którym klasyczne amig ówki prezentowane s w nowoczesnej formie. Twórcy programu nawi zuj do historii TVP bowiem krzy ówka w telewizji pojawi a si ju pierwszym polskim teleturnieju w 1958 roku. We wspó czesnej ods onie tej rywalizacji szaradziarskiej nie zabraknie intryguj cych zagadek i atrakcyjnych nagród. We wspóln zabaw z atwo ci mog w czy si widzowie przed telewizorami.Uczestnicy teleturnieju Gra s ów. Krzy ówka musz wykaza si wiedz refleksem i umiej tno ci szybkiego kojarzenia. Codziennie od poniedzia ku do czwartku czwórka graczy walczy o tytu finalisty dnia. Nast pnie zwyci zcy czterech wyda mierz si w finale tygodnia. Gospodarzem programu Gra s ów. Krzy ówka jest Radek Brzózka
18:20

l skie 4 YOU: Robert Konieczny
Cykl przedstawia wybitne osobowo ci oraz uzdolnione muzycznie dzieci i m odzie z województwa l skiego. Twórcy pokazuj wyj tkowe osi gni cia przedstawicieli wiata nauki kultury i sztuki
18:35

Godki fest ucieszne: Kot w szczewikach
Marek Szo tysek opowiada w gwarze l skiej interesuj ce historie legendy czasem bajki zwi zane z kultur Górnego l ska
18:50

Barwy szcz cia
Diana jedzie z matk do znachora. Prosi Kasi by zast pi a j w fundacji. Górka odkrywa e przyjació ka wybiera si do Abaja u którego niedawno leczy a si Iza. Agata i Patryk szykuj si do pracy. Ch opak ma dzi oprowadzi wycieczk po ogrodzie botanicznym. Tymczasem Pyrka coraz gorzej czuje si w korporacji. Durski zabrania jej jako pracownicy najni szego szczebla korzystania ze s u bowej lodówki i ekspresu do kawy. Po odej ciu Tadeusza Renata nie daje sobie sama rady w Feel Good. Poproszona o pomoc abcia wywiesza og oszenie o pracy które Damian pokazuje Dominice
19:20

Magazyn z Wysp
Magazyn przedstawia jak yj Polacy w Wielkiej Brytanii porusza ich aktualne problemy a tak e prezentuje najciekawsze wydarzenia polonijne na Wyspach
19:40

Alarm
W programie pojawiaj si dziennikarskie interwencje ledztwa i opowie ci o realnych problemach Polski i jej mieszka ców. Reporterzy pokazuj to w sposób nowatorski i dynamiczny. Zagl daj cz sto tam gdzie inni boj si nie chc lub nie mog nag a niaj c wa ne sprawy
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
20:20

Pogoda
Prezenterzy programu informacyjnego Pogoda w przyst pny sposób wyja niaj jakie warunki atmosferyczne b d mia y miejsce w Polsce i Europie w kolejnym dniu. Przedstawiaj tak e prognozy na nast pne dni. Przedstawione w programie Pogoda informacje s oparte na danych meteorologicznych. Pozyskuj je specjali ci pracuj cy na co dzie w profesjonalnych o rodkach zajmuj cych si przetwarzaniem i analiz danych pogodowych. G ównym celem tych o rodków jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych prognoz jakie warunki atmosferyczne b d nam towarzyszy y w najbli szym czasie lub w dalszej perspektywie na danym obszarze. Dzi ki programowi Pogoda widzowie mog lepiej zaplanowa swój kolejny dzie . S tak e w stanie dostosowa swoje dalsze plany takie jak np. czas urlopu do warunków pogodowych przewidywanych w prognozach d ugookresowych
20:30

Sport
Przegl d najwa niejszych aktualnych wydarze sportowych ze szczególnym uwzgl dnieniem osi gni polskich zawodników
20:35

Ojciec Mateusz: Mikroklimat. s23e297
Marczak prosi Dziubaka o pomoc w naprawieniu p otu jego dziewczyny. W urz dzie miasta trwa zebranie. Zdenerwowani Bednarek i Jakubczyk sk adaj skarg na Niezgod . Uwa aj e u ywane przez niego armatki do rozbijania gradowych chmur wywo a y susze i przyczyni y si tym samym do marnych plonów. daj by Rada Miejska przeprowadzi a specjalistyczn ekspertyz . Wiceprzewodnicz cy Buczek przychyla si do ich wniosku. Zleca asystentowi Moczurzowi przyszykowanie potrzebnej dokumentacji. Kiedy Karola zajmuje si uszkodzonym ogrodzeniem podje d a do niej Niezgoda. Proponuje e kupi jej ziemi poniewa zamierza poszerzy teren swoich sadów. Spotyka si jednak ze zdecydowan odmow dziewczyny. Wobec tego o wiadcza e powinna na siebie uwa a gdy drewnianej chacie zagra a po ar. Nieco pó niej Marczak razem z Helen i Dziubakiem docieraj do Karoli. Zastaj j na dworze pochylon nad cia em Niezgody
21:30

Trzeci oficer: Handel lud mi
Specjalna grupa po cigowa CB kierowana przez Marka Sznajdera prowadzi dochodzenie w miejscu gdzie dosz o do uprowadzenia francuskich baletnic. Zespó podkomisarza Sznajdera wpada na trop porywaczy i z pomoc miejscowej policji i oddzia u antyterrorystycznego udaje si mu udaremni transakcj i odbi dziewcz ta. Okazuje si e brakuje jednej z uczennic Sophie Chenoir. Zamieszany w porwanie Francuzek Sent zostaje poddany badaniu wariografem. Przechodzi je pomy lnie po czym prosi o przyj cie do grupy warszawskiej. Wkrótce policjanci otrzymuj informacj e zaginionej dziewczynie uda o si zbiec i jest ju bezpieczna. Tymczasem w ród klientów centrum handlowego Aldona rozpoznaje Granda
22:25

Uzdrowisko: Nerwowy pisarz
Personel jest coraz bardziej zirytowany nieobecno ci Gra yny i Eugeniusza. W adek i Marzena zaczynaj strajk w oski domagaj c si ich powrotu. Wspieraj ich stali pensjonariusze a cz onkinie Chóru Ciotek gro wyjazdem. Adrianna jest zszokowana. Postanawia pozby si Andrzeja i przej o rodek. W swój plan wci ga Arka
22:55

Warto rozmawia
Warto rozmawia to publicystyczny program typu talk show nadawany przez Telewizj Polsk od 2004 do 2011 roku i ponownie od marca 2016 roku. W 2006 roku program zdoby nominacj do telewizyjnych nagród Telekamery. Dziennikarz Jan Pospieszalski prowadz cy program Warto rozmawia w ka dym odcinku podejmuje wraz z ekspertami dyskusje na kontrowersyjne tematy nierzadko dziel ce opini publiczn . Zaprasza do studia telewizyjnego go ci którzy reprezentuj odmienne punkty widzenia na dany problem. Rozmawia z nimi na bie ce tematy z zakresu polityki ekonomii czy ycia spo ecznego nie stroni c od kwestii wiatopogl dowych. W programie Warto rozmawia czynny udzia bierze tak e zgromadzona w studiu publiczno
23:55

Focus on Poland
Codzienny program informacyjny w j zyku angielskim skierowany do Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju i cudzoziemców poszukuj cych ciekawych i rzetelnych wiadomo ci o Polsce. Ma pomóc zagranicznym widzom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek kraju na wiecie. Prowadz cy przeka najwa niejsze wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu
Live-Chat aktivieren