OTR
Datum
<
Oktober 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Korona krlw. s04e392
Jadwiga postanawia opu ci narad dotycz c Litwy by powiedzie m owi o dziecku. Hanka próbuje dosta si na Wawel i powiadomi króla o kl twie Tatarki. Dominik udaremnia jej zamiary. Witold okazuje swoj w adz Tochtamyszowi ale zarzeka si e nie wyjawi Polakom wspólnego planu. Mi dzy Sirputisem i O cikiem dochodzi do wzruszaj cego pojednania. Do polskich pos ów nap ywaj ciekawe wie ci
00:40

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to show w którym klasyczne amig ówki prezentowane s w nowoczesnej formie. Twórcy programu nawi zuj do historii TVP bowiem krzy ówka w telewizji pojawi a si ju pierwszym polskim teleturnieju w 1958 roku. We wspó czesnej ods onie tej rywalizacji szaradziarskiej nie zabraknie intryguj cych zagadek i atrakcyjnych nagród. We wspóln zabaw z atwo ci mog w czy si widzowie przed telewizorami.Uczestnicy teleturnieju Gra s ów. Krzy ówka musz wykaza si wiedz refleksem i umiej tno ci szybkiego kojarzenia. Codziennie od poniedzia ku do czwartku czwórka graczy walczy o tytu finalisty dnia. Nast pnie zwyci zcy czterech wyda mierz si w finale tygodnia. Gospodarzem programu Gra s ów. Krzy ówka jest Radek Brzózka
01:00

Przyjaciele Misia i Margolci: Nie umiem si zdecydowa
Talentula z niecierpliwo ci przygotowuje plener w ogrodzie. Pomaga jej ma y Bzyk. Wiewiór proponuje przyjacio om by wspólnie zagrali w Baba Jaga patrzy . Mi smuci si bo nie wie czy do czy do zabawy. Chc c go pocieszy Eugeniusz proponuje mu ciekawe zadanie
01:25

Margolcia i Mi zapraszaj dzi : Zapraszam na niadanko
Zbli a si pora na drugie niadanie i Mi rozgl da si za czym pysznym do zjedzenia. Razem z Margolci postanawia przygotowa po ywny posi ek wymy laj c przy tym ró ne zagadki zwi zane z produktami spo ywczymi. Ewa z modeliny ulepi kolejn literk tym razem F jak flaming
01:40

Alarm
W programie pojawiaj si dziennikarskie interwencje ledztwa i opowie ci o realnych problemach Polski i jej mieszka ców. Reporterzy pokazuj to w sposób nowatorski i dynamiczny. Zagl daj cz sto tam gdzie inni boj si nie chc lub nie mog nag a niaj c wa ne sprawy
02:00

Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
02:20

Pogoda
Prezenterzy programu informacyjnego Pogoda w przyst pny sposób wyja niaj jakie warunki atmosferyczne b d mia y miejsce w Polsce i Europie w kolejnym dniu. Przedstawiaj tak e prognozy na nast pne dni. Przedstawione w programie Pogoda informacje s oparte na danych meteorologicznych. Pozyskuj je specjali ci pracuj cy na co dzie w profesjonalnych o rodkach zajmuj cych si przetwarzaniem i analiz danych pogodowych. G ównym celem tych o rodków jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych prognoz jakie warunki atmosferyczne b d nam towarzyszy y w najbli szym czasie lub w dalszej perspektywie na danym obszarze. Dzi ki programowi Pogoda widzowie mog lepiej zaplanowa swój kolejny dzie . S tak e w stanie dostosowa swoje dalsze plany takie jak np. czas urlopu do warunków pogodowych przewidywanych w prognozach d ugookresowych
02:24

Sport
Przegl d najwa niejszych aktualnych wydarze sportowych ze szczególnym uwzgl dnieniem osi gni polskich zawodników
02:30

Ojciec Mateusz: Mikroklimat. s23e297
Marczak prosi Dziubaka o pomoc w naprawieniu p otu jego dziewczyny. W urz dzie miasta trwa zebranie. Zdenerwowani Bednarek i Jakubczyk sk adaj skarg na Niezgod . Uwa aj e u ywane przez niego armatki do rozbijania gradowych chmur wywo a y susze i przyczyni y si tym samym do marnych plonów. daj by Rada Miejska przeprowadzi a specjalistyczn ekspertyz . Wiceprzewodnicz cy Buczek przychyla si do ich wniosku. Zleca asystentowi Moczurzowi przyszykowanie potrzebnej dokumentacji. Kiedy Karola zajmuje si uszkodzonym ogrodzeniem podje d a do niej Niezgoda. Proponuje e kupi jej ziemi poniewa zamierza poszerzy teren swoich sadów. Spotyka si jednak ze zdecydowan odmow dziewczyny. Wobec tego o wiadcza e powinna na siebie uwa a gdy drewnianej chacie zagra a po ar. Nieco pó niej Marczak razem z Helen i Dziubakiem docieraj do Karoli. Zastaj j na dworze pochylon nad cia em Niezgody
03:15

Barwy szcz cia
Diana jedzie z matk do znachora. Prosi Kasi by zast pi a j w fundacji. Górka odkrywa e przyjació ka wybiera si do Abaja u którego niedawno leczy a si Iza. Agata i Patryk szykuj si do pracy. Ch opak ma dzi oprowadzi wycieczk po ogrodzie botanicznym. Tymczasem Pyrka coraz gorzej czuje si w korporacji. Durski zabrania jej jako pracownicy najni szego szczebla korzystania ze s u bowej lodówki i ekspresu do kawy. Po odej ciu Tadeusza Renata nie daje sobie sama rady w Feel Good. Poproszona o pomoc abcia wywiesza og oszenie o pracy które Damian pokazuje Dominice
03:45

Trzeci oficer: Handel lud mi
Specjalna grupa po cigowa CB kierowana przez Marka Sznajdera prowadzi dochodzenie w miejscu gdzie dosz o do uprowadzenia francuskich baletnic. Zespó podkomisarza Sznajdera wpada na trop porywaczy i z pomoc miejscowej policji i oddzia u antyterrorystycznego udaje si mu udaremni transakcj i odbi dziewcz ta. Okazuje si e brakuje jednej z uczennic Sophie Chenoir. Zamieszany w porwanie Francuzek Sent zostaje poddany badaniu wariografem. Przechodzi je pomy lnie po czym prosi o przyj cie do grupy warszawskiej. Wkrótce policjanci otrzymuj informacj e zaginionej dziewczynie uda o si zbiec i jest ju bezpieczna. Tymczasem w ród klientów centrum handlowego Aldona rozpoznaje Granda
04:35

Ocaleni
Ocaleni to reality show produkcji Telewizji Polskiej który zadebiutowa na antenie w 2018 r. Go mi Rafa a Porzezi skiego s osoby które do wiadczy y ycia w uzale nieniu ale wygra y walk z na ogiem. Bohaterowie opowiadaj widzom swoje zawi e pe ne dramatów historie. Zdradzaj te motywy które sk oni y ich do podj cia próby ycia w trze wo ci.Najwa niejszy w yciu ka dego z Ocalonych by punkt zwrotny w którym zmieni o si ich ycie. Byli alkoholicy lub uzale nieni od innych u ywek opowiadaj jak wygl da a droga która doprowadzi a ich do wolno ci. W programie wypowiadaj si równie ich krewni a tak e lekarze i terapeuci
05:25

Godki fest ucieszne: Kot w szczewikach
Marek Szo tysek opowiada w gwarze l skiej interesuj ce historie legendy czasem bajki zwi zane z kultur Górnego l ska
05:40

Focus on Poland
Codzienny program informacyjny w j zyku angielskim skierowany do Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju i cudzoziemców poszukuj cych ciekawych i rzetelnych wiadomo ci o Polsce. Ma pomóc zagranicznym widzom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek kraju na wiecie. Prowadz cy przeka najwa niejsze wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu
05:50

Magazyn z Wysp
Magazyn przedstawia jak yj Polacy w Wielkiej Brytanii porusza ich aktualne problemy a tak e prezentuje najciekawsze wydarzenia polonijne na Wyspach
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
06:35

Korona krlw. s02e235
Kazimierza m cz koszmary. El bieta martwi si e król traci rozum. Tymczasem trwa ledztwo w sprawie mierci Jana z S cza. Gabija wyjawia e widzia a Guillame a przy ofierze tu przed jej mierci . Justycjariusz oznajmia muzykowi e wie i to on dopu ci si zabójstwa. Nie ma twardych dowodów ale straszy m czyzn kar bosk
07:00

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to show w którym klasyczne amig ówki prezentowane s w nowoczesnej formie. Twórcy programu nawi zuj do historii TVP bowiem krzy ówka w telewizji pojawi a si ju pierwszym polskim teleturnieju w 1958 roku. We wspó czesnej ods onie tej rywalizacji szaradziarskiej nie zabraknie intryguj cych zagadek i atrakcyjnych nagród. We wspóln zabaw z atwo ci mog w czy si widzowie przed telewizorami.Uczestnicy teleturnieju Gra s ów. Krzy ówka musz wykaza si wiedz refleksem i umiej tno ci szybkiego kojarzenia. Codziennie od poniedzia ku do czwartku czwórka graczy walczy o tytu finalisty dnia. Nast pnie zwyci zcy czterech wyda mierz si w finale tygodnia. Gospodarzem programu Gra s ów. Krzy ówka jest Radek Brzózka
07:25

To je Borowicz. Podr e ze smakiem. s02e20
Adam Borowicz udaje si do Lublany której historia si ga 2000 r. p.n.e. Miasto to do dzi zachwyca pi kn architektur oraz niezwykle ciekawymi zabytkami. Prowadz cy stanie twarz w twarz ze smokiem zejdzie do podziemi S owenii i oczywi cie zapozna si z lokalnymi przysmakami które wykorzysta w swojej kuchni
07:55

Pytanie na niadanie
Pytanie na niadanie to poranny program skierowany do wszystkich tych którzy chc by na bie co z najwa niejszymi wydarzeniami. To równie porcja pozytywnej energii na ca y dzie . Telewizja niadaniowa go ci na antenie TVP2 sze razy w tygodniu w dni powszednie startuje o godzinie 8:00 a w soboty o 7:30. W ka dym wydaniu znajduj si najciekawsze i najbardziej aktualne informacje z ró nych dziedzin: od sportu i kultury przez nowinki ze wiata show biznesu a po doniesienia naukowe. Widzowie Pytania na niadanie zapoznaj si ze szczegó ami najwa niejszych festiwali premier i konkursów obejmuj cych bran muzyczn filmow wydawnicz i telewizyjn odkryj kulisy akcji charytatywnych i nowatorskich projektów. Maj mo liwo obejrzenia wywiadów z uczestnikami i laureatami omawianych zdarze . Zaproszenia do studia Pytania na niadanie otrzymuj m.in. celebryci badacze arty ci sportowcy o uznanej pozycji a tak e utalentowani debiutanci wszyscy którzy maj na swoim koncie wa ne dokonania którymi mog si podzieli . Pytanie na niadanie promuje pozytywne warto ci rozbudza ciekawo wiata bawi c uczy a przez informacje z dziedziny sportu i gar porad z dziedziny ywienia i diety zach ca do aktywnego i zdrowego stylu ycia. Szeroki dobór tematów sprawia e program zainteresuje odbiorców w ró nym wieku
10:45

Panorama kraj
Program informacyjny Panorama kraj nadawany w telewizyjnej Dwójce podsumowuje najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju.Dziennikarze prowadz cy program informacyjny Panorama kraj przedstawiaj kilkuminutowe reporta e które dotycz spraw zwi zanych z polityk kultur ale tak e np. rozrywk . Prezenterzy nie przedstawiaj jedynie suchych faktów ale równie ich analizy a tak e wypowiedzi ekspertów. Program Panorama kraj (oraz flesze) prowadz na zmian : Marta Budzy ska Giersz Magdalena Stankiewicz Mariusz Pietrasik oraz Adam Krzykowski. Panorama kraj to popo udniowy program informacyjny telewizyjnej Dwójki. Nadawany jest od poniedzia3ku do pi tku o godzinie 15.40. Po ka dym wydaniu Panoramy kraj prezentowana jest prognoza pogody w wersji graficznej
10:50

Pytanie na niadanie
Pytanie na niadanie to poranny program skierowany do wszystkich tych którzy chc by na bie co z najwa niejszymi wydarzeniami. To równie porcja pozytywnej energii na ca y dzie . Telewizja niadaniowa go ci na antenie TVP2 sze razy w tygodniu w dni powszednie startuje o godzinie 8:00 a w soboty o 7:30. W ka dym wydaniu znajduj si najciekawsze i najbardziej aktualne informacje z ró nych dziedzin: od sportu i kultury przez nowinki ze wiata show biznesu a po doniesienia naukowe. Widzowie Pytania na niadanie zapoznaj si ze szczegó ami najwa niejszych festiwali premier i konkursów obejmuj cych bran muzyczn filmow wydawnicz i telewizyjn odkryj kulisy akcji charytatywnych i nowatorskich projektów. Maj mo liwo obejrzenia wywiadów z uczestnikami i laureatami omawianych zdarze . Zaproszenia do studia Pytania na niadanie otrzymuj m.in. celebryci badacze arty ci sportowcy o uznanej pozycji a tak e utalentowani debiutanci wszyscy którzy maj na swoim koncie wa ne dokonania którymi mog si podzieli . Pytanie na niadanie promuje pozytywne warto ci rozbudza ciekawo wiata bawi c uczy a przez informacje z dziedziny sportu i gar porad z dziedziny ywienia i diety zach ca do aktywnego i zdrowego stylu ycia. Szeroki dobór tematów sprawia e program zainteresuje odbiorców w ró nym wieku
11:30

Barwy szcz cia
Oliwka która stara si o prawo jazdy trafia na wyj tkowo niemi ego egzaminatora. M czyzna ewidentnie robi wszystko by kursantka nie zda a. Tymczasem Kajtek Justin Tymon Kacper i Madzia przygotowali ju transparent i szampana. Niecierpliwie czekaj w mieszkaniu na powrót przyjació ki. Kasia ukasz i Ksawcio przygotowuj si do wyjazdu w góry. Waleria i Stefan przynosz im wi teczne potrawy. Sadowscy martwi si o Ludwika który postanowi sp dzi Bo e Narodzenie samotnie. Górk odwiedza tak e Anita. W zwi zku z zakupem domu na Sycylii ma dla niej propozycj wspó pracy. Regina namawia Franka by przyjecha do niej do sanatorium na wi ta. Tymczasem on odbiera pismo z s du. Dotyczy ono wy szych alimentów dla Cariny
TVPOLONIA
12:00

J zyczek u wagi
Twórcy programu prezentuj najwa niejsze zagadnienia z zakresu poprawno ci j zykowej. Wskazuj m.in. najcz stsze b dy j zykowe i interpunkcyjne. W ka dym odcinku ekspert odpowie na pytania internautów zwi zane z poruszan problematyk
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie jest porannym programem informacyjnym TVP 3. W ka dym jego wydaniu widzowie maj okazj zapozna si z najwa niejszymi aktualnymi wiadomo ciami ze wszystkich regionów kraju a tak e dowiedzie si jakie wydarzenia czekaj nas w ci gu dnia. W programie prezentowane s zarówno materia y reporterskie jak i prowadzone na ywo rozmowy z dziennikarzami z regionalnych o rodków TVP. Do studia programu Co niesie dzie prowadz cy zapraszaj tak e go ci bohaterów wiadków oraz komentatorów prezentowanych wydarze czy zapowiadanych materia ów interwencyjnych. Dziennikarze przygotowuj cy magazyn przeprowadzaj dodatkowo przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych a tak e najciekawszych artyku ów z polskich mediów. Co niesie dzie emitowany jest od poniedzia ku do pi tku w godzinach: 8.00 10.00 i 12.45
12:30

Ranczo: Spadek. s01e01
30 letnia Lucy (Ilona Ostrowska) Amerykanka polskiego pochodzenia dziedziczy dworek w ma ej podlaskiej wsi Wilkowyje. Jego warto nie jest du a ale kobieta w a nie si rozwiod a i chce co zmieni w swoim yciu. Wyje d a wi c z Nowego Jorku do Polski. Na miejscu okazuje si e dworek jest zrujnowany. Przyczyni si do tego nie tylko up yw czasu ale tak e wójt (Cezary ak) który chce odkupi go od nowej w a cicielki. Liczy e Amerykanka sprzeda budynek po zani onej cenie ze wzgl du na jego dewastacj . Lucy przed podj ciem decyzji postanawia sp dzi w dworku jedn noc. Rano decyduje si w nim zamieszka
13:20

Poland in Undiscovered: Suwa ki
Cykl reporta y przedstawiaj cych polskie miasta ich zabytki i lokaln kuchni
13:40

Przystanek Historia
Program przedstawia aktualne wydarzenia organizowane przez Instytut Pami ci Narodowej oraz najciekawsze badania i ledztwa tam prowadzone. Ka dy odcinek po wi cony jest odr bnej historii nierzadko budz cej wielkie emocje w ród Polaków i b d cej przedmiotem sporów
14:00

Giganci historii: Leopold Tyrmand i jego epoka
Teleturniej w którym zawodnicy sprawdzaj swoj wiedz z zakresu wa nych zagadnie historycznych. Ka dy odcinek po wi cony jest innemu tematowi. Quiz z o ony jest z trzech rund: najpierw na pytania odpowiada uczestnik który pierwszy si zg osi. Nast pnie bitwa o punkty w tej cz ci wybiera si pytania o ró nym stopniu trudno ci. Pó niej szach mat etap gdzie pytania zadaje si swoim rywalom. Na koniec fina z pytaniami specjalistycznymi. Zwyci zca otrzymuje tytu Giganta historii oraz nagrod o wysoko ci dwudziestu tysi cy z otych. Teleturniej prowadz Maciej Kurzajewski i Przemys aw Babiarz
14:45

Uzdrowisko: Nerwowy pisarz
Personel jest coraz bardziej zirytowany nieobecno ci Gra yny i Eugeniusza. W adek i Marzena zaczynaj strajk w oski domagaj c si ich powrotu. Wspieraj ich stali pensjonariusze a cz onkinie Chóru Ciotek gro wyjazdem. Adrianna jest zszokowana. Postanawia pozby si Andrzeja i przej o rodek. W swój plan wci ga Arka
15:15

To je Borowicz. Podr e ze smakiem. s02e20
Adam Borowicz udaje si do Lublany której historia si ga 2000 r. p.n.e. Miasto to do dzi zachwyca pi kn architektur oraz niezwykle ciekawymi zabytkami. Prowadz cy stanie twarz w twarz ze smokiem zejdzie do podziemi S owenii i oczywi cie zapozna si z lokalnymi przysmakami które wykorzysta w swojej kuchni
15:45

Wojciech Cejrowski boso przez wiat: Kokosy z kokosw
Polski podró nik i dziennikarz zabiera widzów na plantacj palm kokosowych na wysp Efate gdzie b d oni mogli zobaczy co uzyskuje si z li ci w ókien a co samych orzechów. Nast pnie na wyspie Malekua odwiedzi jedn z popularnych w tym regionie fabryk zajmuj cych si przetwarzaniem kokosów
16:15

Zagadki zwierzogromadki: Je e
Program edukacyjno wychowawczy. Prowadz cy pos uguj c si przyk adem zwierz t udowadniaj dzieciom e nauka jest bardzo ciekawym i potrzebnym zaj ciem. Twórcy opowiadaj tak e w jaki sposób mo na osi gn sukces oraz jakie cechy trzeba w sobie piel gnowa by y w szcz ciu
16:30

Nela Ma a Reporterka: Spotkanie z pi mowo em arktycznym
Dzieci wraz z Nel wyruszaj na wypraw po grenlandzkiej tundrze gdzie szukaj pi mowo ów arktycznych
16:50

ubr Pompik: Tropy na niegu
W pi kny zimowy dzie Pompik i Polinka postanawiaj bawi si w chowanego. Okazuje si e zabawa zim jest znacznie atwiejsza ni mog oby si wydawa
17:00

Korona krlw. s04e393
Z Pragi na Wawel przybywa teolog Henryk Bitterfeld. Daje Jadwidze w prezencie swój traktat o yciu kontemplacyjnym. Gniewosz podburza otoczenie przeciwko Witoldowi. Kiejstutowicz zamierza wykorzysta szlachetno Spytka do swoich celów. Tymczasem Jagie o aby za agodzi konflikt z bratem ofiarowuje mu wschodnie Podole. Wysy a Jana z Kleparza eby powstrzyma Spytka przed udzia em w wojnie
17:30

Dziennik regionw
Dziennik regionów jest g ównym programem informacyjnym TVP3. Nadawany jest codziennie o godzinie 22.00. Prowadz cy podsumowuj w nim najwa niejsze wydarzenia mijaj cego dnia z poszczególnych regionów kraju a tak e zapowiadaj tematy które z pewno ci podejmowane b d w dniu nast pnym.Prowadz cymi Dziennik regionów s do wiadczeni dziennikarze od dawna wspó pracuj cy z telewizj publiczn : Urszula Boruch Konrad Dudek S awomir Mokrzycki i Artur Kalicki. Przekazuj oni zawsze naj wie sze informacje dzi ki wspó pracy z o rodkami regionalnymi i ich reporterami gotowymi w ka dej chwili dotrze do ka dego zak tka Polski w którym dzieje si co wa nego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to show w którym klasyczne amig ówki prezentowane s w nowoczesnej formie. Twórcy programu nawi zuj do historii TVP bowiem krzy ówka w telewizji pojawi a si ju pierwszym polskim teleturnieju w 1958 roku. We wspó czesnej ods onie tej rywalizacji szaradziarskiej nie zabraknie intryguj cych zagadek i atrakcyjnych nagród. We wspóln zabaw z atwo ci mog w czy si widzowie przed telewizorami.Uczestnicy teleturnieju Gra s ów. Krzy ówka musz wykaza si wiedz refleksem i umiej tno ci szybkiego kojarzenia. Codziennie od poniedzia ku do czwartku czwórka graczy walczy o tytu finalisty dnia. Nast pnie zwyci zcy czterech wyda mierz si w finale tygodnia. Gospodarzem programu Gra s ów. Krzy ówka jest Radek Brzózka
18:20

Studio Lww
18:40

Program publicystyczny
18:50

Barwy szcz cia
Oliwka która stara si o prawo jazdy trafia na wyj tkowo niemi ego egzaminatora. M czyzna ewidentnie robi wszystko by kursantka nie zda a. Tymczasem Kajtek Justin Tymon Kacper i Madzia przygotowali ju transparent i szampana. Niecierpliwie czekaj w mieszkaniu na powrót przyjació ki. Kasia ukasz i Ksawcio przygotowuj si do wyjazdu w góry. Waleria i Stefan przynosz im wi teczne potrawy. Sadowscy martwi si o Ludwika który postanowi sp dzi Bo e Narodzenie samotnie. Górk odwiedza tak e Anita. W zwi zku z zakupem domu na Sycylii ma dla niej propozycj wspó pracy. Regina namawia Franka by przyjecha do niej do sanatorium na wi ta. Tymczasem on odbiera pismo z s du. Dotyczy ono wy szych alimentów dla Cariny
19:20

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bierze udzia zachodnioeuropejska Polonia. Twórcy przedstawiaj równie sylwetki polaków którzy za granic rozs awiaj dobre imi Polski
19:40

Alarm
W programie pojawiaj si dziennikarskie interwencje ledztwa i opowie ci o realnych problemach Polski i jej mieszka ców. Reporterzy pokazuj to w sposób nowatorski i dynamiczny. Zagl daj cz sto tam gdzie inni boj si nie chc lub nie mog nag a niaj c wa ne sprawy
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
20:20

Pogoda
Prezenterzy programu informacyjnego Pogoda w przyst pny sposób wyja niaj jakie warunki atmosferyczne b d mia y miejsce w Polsce i Europie w kolejnym dniu. Przedstawiaj tak e prognozy na nast pne dni. Przedstawione w programie Pogoda informacje s oparte na danych meteorologicznych. Pozyskuj je specjali ci pracuj cy na co dzie w profesjonalnych o rodkach zajmuj cych si przetwarzaniem i analiz danych pogodowych. G ównym celem tych o rodków jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych prognoz jakie warunki atmosferyczne b d nam towarzyszy y w najbli szym czasie lub w dalszej perspektywie na danym obszarze. Dzi ki programowi Pogoda widzowie mog lepiej zaplanowa swój kolejny dzie . S tak e w stanie dostosowa swoje dalsze plany takie jak np. czas urlopu do warunków pogodowych przewidywanych w prognozach d ugookresowych
20:25

Sport
Przegl d najwa niejszych aktualnych wydarze sportowych ze szczególnym uwzgl dnieniem osi gni polskich zawodników
20:35

Ranczo: Spadek. s01e01
30 letnia Lucy (Ilona Ostrowska) Amerykanka polskiego pochodzenia dziedziczy dworek w ma ej podlaskiej wsi Wilkowyje. Jego warto nie jest du a ale kobieta w a nie si rozwiod a i chce co zmieni w swoim yciu. Wyje d a wi c z Nowego Jorku do Polski. Na miejscu okazuje si e dworek jest zrujnowany. Przyczyni si do tego nie tylko up yw czasu ale tak e wójt (Cezary ak) który chce odkupi go od nowej w a cicielki. Liczy e Amerykanka sprzeda budynek po zani onej cenie ze wzgl du na jego dewastacj . Lucy przed podj ciem decyzji postanawia sp dzi w dworku jedn noc. Rano decyduje si w nim zamieszka
21:30

Trzeci oficer: Dziecko wdowy
Sznajder próbuje odnowi kontakty z synem. Aldona z Al odwo Kosm na lotnisko. Funkcjonariusze dowiaduj si e Sophie jedna z uprowadzonych uczennic jest przetrzymywana przez Kaja w piwnicy. Aldona prosi prokuratora generalnego o powierzenie jej sprawy porwania francuskich baletnic. Okazuje si jednak e prowadzenie ledztwa przekaza on ju prokurator Misiuwaniec. Kruszon bezskutecznie usi uje si dowiedzie od Beaty gdzie obecnie przebywa Grand. Bada te spraw zabójstwa Koneckiego. Ludzie Matejewskiego Rezus i Jankes odkrywaj kim by naprawd Wiktor Chenoir. Aldona dzwoni do Kruszona z informacj e kto uprowadzi Agatk po czym puszcza si w pogo za porywaczami. W czasie po cigu ma powa ny wypadek samochodowy
22:25

Uzdrowisko: Botoks
Zdenerwowana Gaba zarzuca Julkowi e nie anga uje si w ich zwi zek. Ma dla niego niespodziank proponuje mu prac did eja w jednym z londy skich klubów. Muzyk jest wyra nie zaskoczony jej propozycj . T umaczy e mieszka cy o rodka go potrzebuj czym nara a si na kpiny. W ko cu ulega narzeczonej i idzie do Andrzeja by powiedzie mu o swojej decyzji. Szef o rodka prosi by ch opak jeszcze przemy la spraw . Gaba daje mu tydzie na zastanowienie si po czym wyje d a
22:55

Polska Gierka. Zmarnowana dekada
Edward Gierek obj rz dy w grudniu 1970 roku. Musia rozprawi si z niezadowoleniem spo ecznym i strajkami aby ugruntowa swoj pozycj w PZPR. Podj to wi c szereg dzia a : wycofanie grudniowej podwy ki cen za agodzenie konfliktu z Ko cio em chwilow liberalizacj w zakresie dzia alno ci kulturalnej oraz rozlu nienie warunków pozwalaj cych na zagraniczne wyjazdy. Zaci gni to równie mnóstwo kredytów u innych pa stw. Na szerok skal wprowadzono propagand sukcesu której g ównym has em sta o si Polak potrafi . Pasmo sukcesów szybko si jednak sko czy o a w 1975 roku rozpocz si powa ny kryzys gospodarczy. W sklepach zapanowa y pustki a podwy ka cen w 1976 roku spowodowa a kolejne protesty. W czerwcu 1976 roku w zwi zku z represjami utworzono Komitet Obrony Robotników. Powstawa o coraz wi cej ugrupowa . Podziemie zaj o si wydawaniem niezale nej prasy i zakazanej literatury. Gdy papie em zosta Karol Wojty a Polacy poczuli przyp yw nadziei. S owa Jana Paw a II Niech zst pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi sta y si symbolem zbli aj cych si zmian
23:20

Opozycja przedsierpniowa
Podpisuj c w 1975 roku w Helsinkach Akt Ko cowy Konferencji Bezpiecze stwa i Wspó pracy w Europie PRL zadeklarowa a przestrzeganie praw cz owieka oraz wolno ci wymiany pogl dów i informacji. By o to przyczyn dla której rodowiska opozycyjne mog y otwarcie broni praw jednostki szczególnie po brutalnym st umieniu przez w adz strajków robotników w Ursusie P ocku i Radomiu. Komitet Obrony Robotników zmieni si w Komitet Samoobrony Spo ecznej KOR. Tworzy y si kolejne organizacje Ruch Obrony Praw Cz owieka i Obywatela Ruch M odej Polski Konfederacja Polski Niepodleg ej Studenckie Komitety Solidarno ci oraz Wolne Zwi zki Zawodowe. Zrzesza y one kilka tysi cy osób i nie licz c Polskiego Porozumienia Niepodleg o ciowego wi kszo dzia a a otwarcie. W podziemiu rozpocz to z czasem coraz wi kszy druk opozycyjnej prasy i zakazanych ksi ek
23:55

Focus on Poland
Codzienny program informacyjny w j zyku angielskim skierowany do Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju i cudzoziemców poszukuj cych ciekawych i rzetelnych wiadomo ci o Polsce. Ma pomóc zagranicznym widzom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek kraju na wiecie. Prowadz cy przeka najwa niejsze wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu
Live-Chat aktivieren