OTR
Datum
<
Oktober 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Korona krlw
Teolog Henryk Bitterfeld dociera z Pragi na Wawel. Jadwiga dostaje w prezencie jego traktat o yciu kontemplacyjnym. Gniewosz zach ca do intryg przeciwko Witoldowi. Witold zamierza wykorzysta szlachetno Spytka do swoich celów. Jagie o agodzi konflikt z bratem ofiarowuj c mu wschodnie Podole i wysy a Jana z Kleparza eby powstrzyma Spytka przed udzia em w wojnie. Telenowela historyczna
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Zagadki zwierzogromadki
Je e. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t autorzy pokazuj dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci które zdob d przydaj si w doros ym yciu. Warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Prowadz cy mówi o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodziców krewnych przyjació rodze stwa
01:15

Nela ma a reporterka
Spotkanie z pi mowo em arktycznym. Wraz z Nel wyruszamy na wypraw po tundrze na Grenlandii gdzie szukamy pi mowo ów arktycznych
01:30

ubr Pompik
Tropy na niegu. W pi kny zimowy dzie Pompik i Polinka postanawiaj bawi si w chowanego Jak si okazuje zabawa zim jest znacznie atwiejsza ni mog oby si wydawa
01:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:22

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

Ranczo
Spadek. Amerykanka polskiego pochodzenia dziedziczy stary dworek przodków we wsi Wilkowyje. Przyje d a do Polski z zamiarem wyremontowania go
03:20

Barwy szcz cia
Odc. 2272Na egzaminie na prawo jazdy Oliwka trafia na wyj tkowo niesympatycznego egzaminatora który za wszelk cen stara si j obla . Tymczasem w mieszkaniu z transparentem i szampanem Kajtek Justin Tymon Kacper i Madzia czekaj na jej powrót. Kasia ukasz i Ksawcio szykuj si do wyjazdu w góry. Waleria i Stefan przynosz im wi teczne potrawy. Sadowscy martwi si o Ludwika który zdecydowa si sp dzi Bo e Narodzenie samotnie. Górk odwiedza te Anita która ma dla przyjació ki propozycj wspó pracy w zwi zku z zakupem domu na Sycylii. Regina namawia Franka by przyjecha do niej do sanatorium by wspólnie sp dzi tam wi ta. Falkowski odbiera pismo z s du w sprawie wy szych alimentów dla Cariny. Serial obyczajowy
03:50

Trzeci oficer
Dziecko wdowy. Kruszon bada spraw zabójstwa Koneckiego. Rezus i Jankes docieraj do informacji o to samo ci Wiktora Chenoira. Kruszon dowiaduje si o porwaniu Agatki
04:40

Polskie 100 lat
Polska Gierka. Po obj ciu w adzy przez Edwarda Gierka uspokojono bunty spo eczne. Uda o si to m.in. dzi ki poprawie sytuacji gospodarczej. Sukces nie trwa d ugo. W 1975 roku zacz si kryzys gospodarczy
05:05

Polskie 100 lat
Opozycja przedsierpniowa. W czerwcu 1976 roku w adza brutalnie rozprawi a si ze strajkuj cymi robotnikami. Powsta y pierwsze rodowiska opozycyjne. Najaktywniejszy z nich by Komitet Obrony Robotników (KOR)
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35

Korona krlw
236Kazimierz ustala z Suchywilkiem e ten da pierwszy wyk ad na nowej uczelni. Z Rzymu przychodzi odpowied papie nie wyra a zgody na uniewa nienie lubu Kazimierza z Adelajd . Jan z Czarnkowa namówiony przez Suchywilka podrabia bull papiesk . Dobro królestwa jest najwa niejsze. Regina dowiaduje si e jej córka jest w ci y. Nie wiadomo kto jest ojcem. Telenowela historyczna 24 min Polska 2019Re yseria: Piotr Fiedziukiewicz Wojciech Pacyna Jacek So tysiak Jerzy KrysiakScenariusz: Jan Piotr Szafraniec Marcin Marciniak Marta HryniakZdj cia: Jacek Fabrowicz Pawe Figurski Romuald Lewandowski Rafa Paradowski Krzysztof Pakulski Tomasz WójcikMuzyka: Marcin Przyby owiczAktorzy: Andrzej Hausner Marcin Rogacewicz Agata Bykowska Hubert Podgórski Kacper Lech Adam Bobik Mateusz Trzmiel Wojciech Czerwi ski Zbigniew Walery Pawe Janyst Przemys aw Furdak Dorota Chotecka Anna Terpi owska Leszek Zdu
07:00

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25

R czka gotuje
Minieuroland. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2273Klara i Sta odbieraj Huberta ze szpitala. W domu Pyrków panuje wielka rado do czasu gdy Teresa i Fryderyk zaczynaj dopytywa o Iwon . Najstarsza wnuczka unika dziadków bo nie wie jak zareaguj na wie e zwi za a si ze swoim ojczymem. W Feel Good zjawia si Damian eby z o y yczenia Dominice i Renacie i kiedy wychodzi na jaw e dziewczyny sp dz Wigili razem zaprasza je do siebie. Pó niej Wójcik idzie do domu dziecka po Mirka i Luiz ale dziewczynka maj c z e do wiadczenia z poprzednich lat ma obawy przed wyj ciem z ojcem. Gdy abcia i Gawron przychodz posprz ta mieszkanie wynajmowane budowla com poznaj Honga który kategorycznie twierdzi e nie potrzebuje ich pomocy i najwyra niej broni dost pu do pi tra. Po wyj ciu pary Wietnamczyk przyjmuje klienta z którym dobija tajemniczej transakcji. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Zaginione skarby
Portret Johanna Schwarzwaldta. Cykl programów po wi conych kradzie om dzie sztuki. Hans Holbein m odszy Portret Johanna Schwarzwaldta (1543). Najmniejsze pi ciocentymetrowe dzie o ulubionego malarza króla Henryka VIII. W 1941 roku miniatura znalaz a si w wykazie niemieckich narodowych dóbr kultury. Trafi a do rejestru wraz z tym co by o na tym terenie najcenniejsze. Na li cie znalaz y si : tryptyk S d Ostateczny Hansa Memlinga i rze ba Pi knej Madonny z Bazyliki Mariackij w Gda sku
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
13:20

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:40

Polskie 100 lat
Polska Gierka. Po obj ciu w adzy przez Edwarda Gierka uspokojono bunty spo eczne. Uda o si to m.in. dzi ki poprawie sytuacji gospodarczej. Sukces nie trwa d ugo. W 1975 roku zacz si kryzys gospodarczy
14:10

Polskie 100 lat
Opozycja przedsierpniowa. W czerwcu 1976 roku w adza brutalnie rozprawi a si ze strajkuj cymi robotnikami. Powsta y pierwsze rodowiska opozycyjne. Najaktywniejszy z nich by Komitet Obrony Robotników (KOR)
14:45

Uzdrowisko
Botoks. Julek jest zaskoczony e Gaba postanowi a go odwiedzi . Zdenerwowana dziewczyna przegl da rzeczy narzeczonego. Zarzuca mu brak czasu i zaanga owania w zwi zek. Proponuje Julkowi obj cie posady did eja w londy skim klubie. Julek jest zaskoczony tym pomys em. T umaczy e ludzie w uzdrowisku go potrzebuj . Ch opak idzie porozmawia z Andrzejem. Zdezorientowany dyrektor prosi muzyka eby zastanowi si nad pozostaniem w o rodku. Gaba daje Julkowi tydzie na przemy lenie co jest dla niego wa ne. Zdenerwowana wyje d a
15:15

R czka gotuje
Minieuroland. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
15:45

Mwimy po polsku
J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
15:55

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
16:15

Al chemik
Zasady. W tym odcinku Al wyja ni czym s zasady. Opowie w jaki sposób dzia aj one na kwasy. Przeprowadzi równie do wiadczenie w którym zostan u yte wska niki
16:30

Baw si s owami
Legenda o Zakopanem. W odcinku: Ania i Kasia przebieraj si na bal w stroje góralskie. Smok opowiada im legend jak powsta o Zakopane. Zagadnienia j zykowe: nazwy realiów przyrodniczych w górach czas przesz y utrwalenie
16:40

Baw si s owami
Du o czy ma o. W odcinku: Micha przypomina dzieciom legend o powstaniu Zakopanego. Zagadnienia j zykowe: dope niacz cz stkowy po wyrazach du o ma o troch du o ma o stopniowanie
16:55

Nauka literek z u u
Literka H. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
17:00

Korona krlw
Jadwiga Pilecka przybywa na Wawel i prosi króla o ratunek dla Spytka. Moment chwa y Witolda przerywa przyjazd Krzy aków. Spytek namawia Witolda by zorganizowa turniej. Jagie o ma coraz gorsze przeczucia co do wyprawy Witolda. Jan z Kleparza w drodze do Spytka zostaje napadni ty. Telenowela historyczna
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2273Klara i Sta odbieraj Huberta ze szpitala. W domu Pyrków panuje wielka rado do czasu gdy Teresa i Fryderyk zaczynaj dopytywa o Iwon . Najstarsza wnuczka unika dziadków bo nie wie jak zareaguj na wie e zwi za a si ze swoim ojczymem. W Feel Good zjawia si Damian eby z o y yczenia Dominice i Renacie i kiedy wychodzi na jaw e dziewczyny sp dz Wigili razem zaprasza je do siebie. Pó niej Wójcik idzie do domu dziecka po Mirka i Luiz ale dziewczynka maj c z e do wiadczenia z poprzednich lat ma obawy przed wyj ciem z ojcem. Gdy abcia i Gawron przychodz posprz ta mieszkanie wynajmowane budowla com poznaj Honga który kategorycznie twierdzi e nie potrzebuje ich pomocy i najwyra niej broni dost pu do pi tra. Po wyj ciu pary Wietnamczyk przyjmuje klienta z którym dobija tajemniczej transakcji. Serial obyczajowy
19:20

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Archiwista
Henryk i Zuza badaj spraw mierci dziennikarza ledczego Igora Sommera. Zuza dowiaduje si e pracowa on nad tematem polowa w czasie których dochodzi do odstrza u chronionych gatunków zwierz t
21:30

Trzeci oficer
St d do wieczno ci. Trwa po cig za porywaczami Agatki. Aldona po wypadku zostaje przewieziona do szpitala. Tymczasem Kaj podaj c si za jednego z twórców S ownika biograficznego teatru polskiego sk ada wizyt niejakiemu Parolowi i wsypuje aktorowi trucizn do kawy. Z inicjatywy Ali policjanci rozpoczynaj szeroko zakrojon akcj poszukiwania Agatki w okolicach Warszawy. Wkrótce s pierwsze efekty ich dzia a . Policjant Witek informuje e na jego tereniele y opuszczona farma na której dzieje si co podejrzanego. Policjanci sprawdzaj farm nie znajduj Agatki ale natrafiaj na dowody e dziewczynka by a tam przetrzymywana. Aldona nie wiadoma faktu e Agatki nie odnaleziono zostaje zaskoczona nag ym wtargni ciem Rity na oddzia . Kobieta szanta em wymusza na prokurator umorzenie ledztwa w sprawie porwania cz onki francuskiej grupy baletowej oraz uwolnienie Czerniaka i Wi niewskiego. Serial kryminalny sensacyjny
22:25

Uzdrowisko
Odnaleziona mi o. Andrzej przeprowadza powa n rozmow z Adriann . Zwraca jej uwag e bez Gra yny i Eugeniusza o rodek nie funkcjonuje tak jak powinien. jak nale y. Adrianna ma pomys na rozwi zanie problemu. W zamian za sp acenie d ugów chce otrzyma 51 procent udzia ów w uzdrowisku. Wówczas mniejszo ciowy w a ciciel b dzie móg si skupi na leczeniu pacjentów. Andrzej uwa a e Gra yna i Eugeniusz powinni wróci do pracy. Adrianna zgadza si na to rozwi zanie
22:55

Dziewczyna z walizk
Historia Aleksandry Kedzierskiej Fontaine dzi tancerki choreografki re yserki i pisarki która podbija wiat. W wieku szesnastu lat wyjecha a do Francji i tam zosta a solistk paryskiej rewii Lido . Potem re yserowa a w asne spektakle taneczne i prezentowa a je na prawie wszystkich kontynentach
23:25

Cafe piosenka
Go ciem programu jest S awek Wierzcholski
23:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren