OTR
Datum
<
November 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25
Kulisy serialu M jak mi o
Zapowied nast pnego odcinka jednego z najpopularniejszych seriali familijnych ostatnich lat. Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Serial przedstawia ich codzienne ycie problemy zmagania z przeciwno ciami losu i poszukiwanie mi o ci. W programie prezentuj cym kulisy serialu widzowie mog zobaczy aktorów na planie filmowym. Re yserzy scenarzy ci i operatorzy opowiadaj o pracy
00:35
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:20
Zakochaj si w Polsce
Sochaczew. Sochaczew by wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Pocz tki osadnictwa na wzgórzu zamkowym si gaj XII wieku. W drugiej po owie XIV wieku stan tu pierwszy zamek murowany
01:45
Rodzina Treflikw
Du y wujcio. W ogródku Treflików l duje tajemnicze pud o z Du ym Wujciem co jest powodem zmartwienia Ma ego Wujcia. Du y Wujcio nie wzbudza zaufania domowników. Przera ony Ma y Wujcio opowiada dzieciom o swoich przypuszczeniach dotycz cych wizyty Du ego Wujcia. Wszystko dobrze si ko czy do walki z czarnym charakterem staje Pani Kura
02:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30
Stulecie Winnych
Mieszka cy Warszawy walcz o wolno . Ania Winna rodzi synka. Nikomu nie mówi kto jest ojcem dziecka. W pierwszych dniach powstania gin córka i matka Micha a. Za amany m czyzna do cza do powsta ców. Pod gradem niemieckich kul Krysia przedostaje si z meldunkiem na elazn do zgrupowania Chrobrego . Dziewczyna martwi si o brata. Ignacy j pociesza. Mania jest cz stym go ciem w domu Heleny Turczy skiej która od pocz tku wojny ukrywa u siebie ydów. Mania umila dzieciom czas czytaj c im bajki i wiersze
03:20
Kocham Dwjk . Z oty jubileusz
Kultowe programy seriale wpadki oraz przeboje zwi zane z TVP 2. Program rozrywkowy cz cy pe en emocji teleturniej z rozmowami o najwa niejszych momentach w 50 letniej historii telewizyjnej Dwójki
04:30
Szansa na sukces. Opole 2021
Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego programu muzycznego typu talent show Szansa na sukces . Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj piosenki a go ocenia ich umiej tno ci wokalne. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
05:25
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
06:50
Janosik
Das schlaegt dem Fass den Boden aus. Austriacy wysy aj przeciwko rozbójnikom regularne wojska. Zbójnicy z Janosikiem przechodz na drug stron Tatr do s owackiej wioski. Tutaj bior w obron bitego przez hajduków ch opa a dowódc oddzia u za kar wrzucaj do beczki z okowit . Serial przygodowy 44 min Polska 1973Re yseria: Jerzy PassendorferScenariusz: Tadeusz KwiatkowskiMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczZdj cia: Stefan PindelskiWyst puj : Marek Perepeczko Ewa Lema ska Witold Pyrkosz BoguszBilewski i inni
07:40
Mwimy po polsku
J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
11:00
Tamte lata tamte dni
Krzysztof Zanussi. Marta Perchu Burzy ska rozmawia z wybitnymi artystami o dzieci stwie domu rodzinnym i najwa niejszych do wiadczeniach które w istotny sposób wp yn y na ich ycie i drog twórcz . Rozmowy realizowane s w miejscach które dla bohaterów programu maj najwi ksze znaczenie sentymentalne. Miejscem spotkania z Krzysztofem Zanussim jest jego dom w podwarszawskich Laskach. Re yser pokazuje te wiele pami tek rodzinnych fotografii oraz zapisów filmowych
11:30
Ziarno
Cieszmy si wolno ci. W Ziarnie rozmawiamy o wolno ci. Dzieci z Ziarna dowiedz si dlaczego trzeba by wdzi cznym wszystkim tym którzy walczyli o woln Polsk . Tylko w wolnej Ojczy nie mo emy uczy si i rozwija i bawi Dlatego dzieci odwiedz Kielecki Teatr Ta ca i Muzeum Zabawek. Odwiedzimy z kamer nasz najlepsz dru yn pi ki r cznej w Kielcach i dowiemy si dlaczego nazywamy ich szczypiornistami Do K cika Biblijnego zaprasza ks. Adam
11:55
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:45
Rwanda 2020
Misje na wzgórzach. y w ciemno ci.
13:00
Transmisja mszy wi tej z ko cio a pw. w. Aposto w Piotra i Paw a w Skoczowie
14:15
Janosik
Wie der Mann ist so wird ihm die Wurst gebraten. Górale wzywaj Janosika do powrotu ze S owacji. Herszt zbójników postanawia sprytnym fortelem zmusi wojska austriackie do odwrotu. Rozpuszcza w ród górali pog oski o epidemii ospy. Austriacy w pop ochu opuszczaj wiosk a zbójnicy chwytaj uciekaj cego przed zaraz genera a. Janosik godzi si uwolni je ca w zamian za oswobodzenie zbójników s owackich uwi zionych w zamku. Serial przygodowy 44 min Polska 1973Re yseria: Jerzy PassendorferScenariusz: Tadeusz KwiatkowskiZdj cia: Stefan PindelskiMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Marek Perepeczko Ewa Lema ska Witold Pyrkosz BoguszBilewski i inni
15:05
Gala wr czenia nagrd im. Jana Rodowicza Anody
Nagroda im. Jana Rodowicza Anody to odznaczenie dla osób wyró niaj cych si spo ecznym zaanga owaniem oraz postaw mog c s u y za przyk ad dla przedstawicieli m odego pokolenia
16:10
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
16:30
Le niczwka
Janusz wr cza Markowi kluczyki do ci arówki dostawczej z logo Karczpolu. Nowacki s yszy rozmow dzi ki pods uchowi. Jest w ciek y na Mirosa który nie naciska Karcza w sprawie towaru
16:55
Le niczwka
Pola szykuje si do wyjazdu. Kasia wr cza córce kopert z dolarami ale dziewczyna jej nie przyjmuje. O wiadcza e w Stanach Zjednoczonych Ben pomo e jej w znalezieniu pracy
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:45
Hity kabaretu
The Sejm. Program monta owy prezentuj cy w pigu ce najciekawsze i najzabawniejsze skecze popularnych polskich kabaretów. W tym odcinku najlepsze skecze kabaretu Neo Nówka
19:35
Ba nie i bajki polskie
Pawe i Gawe. artobliwa opowie inspirowana klasyczn bajk Aleksandra Fredry o tym e prawd jest stare przys owie jak ty komu tak on tobie. Dawno dawno temu a mo e nie tak dawno za górami za lasami a mo e gdzie niedaleko yli sobie w jednym domu Pawe na górze a Gawe na dole. Byli to dwaj s siedzi o skrajnych temperamentach Pawe spokojny nie wadzi nikomu Gawe najdziksze wymy la swawole. Gdy Gawe skacze krzyczy strzela w swoim mieszkaniu u Paw a na górze osypuj si ciany i dr szyby. Wielokrotnie Pawe prosi s siada aby zachowywa si spokojnie wtedy Gawe odpowiada e w swoim domu mo e robi co chce. Zrozpaczony Pawe wraca na gór i znosi pokornie wybryki s siada. A pewnego razu gdy Gawe smacznie jeszcze pi z sufitu leje si woda. Biegnie na gór i widzi przez dziurk od klucza e Pawe w pokoju pe nym po brzegi wody siedzi na komodzie z w dk w r ku. Na wyrzuty s siada z do u odpowiada e w swoim domu mo e robi co chce
19:50
Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Czarny lew. G o ne czytanie dzieciom wp ywa na ich rozwój umys owy spo eczny i moralny. Wystarczy dwadzie cia minut dziennie. Znani polscy aktorzy i dziennikarze czytaj najm odszym bajki na dobranoc. S to opowie ci które bawi ucz i pomagaj w rozwijaniu dzieci cej wyobra ni. Bajki czytaj mi dzy innymi Jerzy Zelnik Rafa Królikowski Tamara Arciuch Mateusz Dami cki Wojciech Dmochowski Janusz Zadura Andrzej Mastalerz i Karolina Gorczyca
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
Blondynka
W oku kamery. Sylwia zarzuca m owi e nie rozumie jej k opotów i j lekcewa y. Zofia wyznaje doktorowi e jest traktowana w rodzinie jak czarna owca. Chce przygotowa kolacj podczas której rozwi e zaleg e sprawy rodzinne. Prosi doktora by przekona Paw a i jego on do przyj cia na uroczysto . Pod wp ywem emocji Sylwia ca uje si z Jurkiem. Nie wie e Augu cik przypadkiem nagra to zdarzenie. Podczas kolacji Zofia og asza e przeka e swoj cz domu Paw owi i Teresce. Pawe wierzy w szczere intencje matki lecz Jasiunia jest nieufna
21:35
Kamerdyner
Po mierci matki Mateusz Kroll zostaje przygarni ty przez Gerd von Krauss. Tymczasem ojciec chrzestny Mateusza kaszubski patriota Bazyli Miotke walczy o miejsce dla Kaszub na mapie Polski
Live-Chat aktivieren