OTR
Datum
<
November 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Rodzinka.pl
Stymulujemy si intelektualnie. Kacper i Kuba niepokoj si porannym humorem rodziców. Ludwik narzeka na treningi Kacpra jednak powodem wcale nie s same zaj cia. Ludwik miga si od firmowej imprezy Natalii. Magda skrupulatnie stara si powróci do ask rodziny. Kuba robi si coraz bardziej zazdrosny o Agat . Serial komediowy
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Zagadki zwierzogromadki
Popielice. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t autorzy pokazuj dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci które zdob d przydaj si w doros ym yciu. Warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Prowadz cy mówi o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodziców krewnych przyjació rodze stwa
01:15

Nela ma a reporterka
Ma py tr by czyli nosacze. Razem z Nel wyruszamy na poszukiwania jednych z naj mieszniejszych zwierz t na wiecie nosaczy To ma py nazywane przez niektórych ma py tr by z uwagi na ich ogromne nosy i mieszne d wi ki jakie wydaj . Wejdziemy z Nel do d ungli i b dziemy nawo ywa te fantastyczne zwierz ta
01:30

ubr Pompik
Barwy ochronne. Pompik próbuje wyja ni Polince e nie ma czego takiego jak niewidzialne zwierz . Jak si wkrótce przekona by mo e jest w b dzie
01:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:25

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:30

Ranczo
Wie gminna. Polonista Witebski wpada na pomys by za o y niezale n lokaln gazet Wie Gminna . Zg osi ju projekt do gminy i czeka na decyzj w adz które dzia aj wyj tkowo opieszale
03:20

Barwy szcz cia
Gawron abcia i Hong szukaj w a na klatce schodowej a ich dziwne zachowanie zwraca uwag podejrzliwego Jaworskiego. Tymczasem Waleria natyka si na pe zaj cego po mieszkaniu gada i wpada w panik . Ze wzgl du na nieporozumienia z Bo en Bruno postanawia nie wraca do domu i sp dzi kolejn noc w hotelu a Karolina próbuje z nim flirtowa . Pó nym wieczorem ukasz odbiera telefon od bliskiej p aczu Paulinki. Dziewczynka jest smutna z powodu nieporozumie z mam która ma nowego partnera. Nast pnego dnia Iza nieoczekiwanie skraca pobyt w Warszawie. Serial obyczajowy
03:50

Fa szerze. Powrt sfory
Komisarze Stanis aw Olbrycht i Roman Kruk jego nowy partner ledz na podwarszawskiej szosie samochód z trzema podejrzanymi m czyznami. W pewnej chwili auto wymyka si pogoni
04:40

Polskie 100 lat
Rok 1989 czyli drugi Cud nad Wis. Wraz z obj ciem w adzy w Zwi zku Radzieckim przez Michai a Gorbaczowa w latach 1985 86 zacz y zachodzi g bokie zmiany. G ówny nurt Solidarno ci z Lechem Wa s opowiada si za osi gni ciem porozumienia z w adz PZPR. W 1988 roku w maju i sierpniu Polsk ogarn a fala strajków. G ównym o rodkiem Solidarno ci sta si powo any w grudniu 1988 roku ponadstuosobowy Komitet Obywatelski. Obrady w Magdalence mia y doprowadzi do okr g ego sto u . Dla strony solidarno ciowej zasadnicz warto ci by y wolne wybory. Obrady Okr g ego Sto u toczy y si w Pa acu Namiestnikowskim przez dwa miesi ce. 4 czerwca odby y si wybory które zako czy y si mia d cym zwyci stwem Solidarno ci
05:10

Polskie 100 lat
Emigracja 1957 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Polski od prze omu XI. Emigracja 1957 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Polski od prze omu XI
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35

Korona krlw
Odc 244 Cudka odwiedza Kazimierza. Ma problemy wychowawcze z synami. Jadwiga jest zazdrosna o dawn mi o króla. W ko cu poznaje Cudk osobi cie i jest pozytywnie zaskoczona. Jadwiga rodzi trzecie dziecko Kazimierza. Podczas przeja d ki Kazimierz spada z konia. Wkrótce król umiera. El bieta po mierci brata zabiera dzieci Jadwidze. Telenowela historyczna
07:00

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25

R czka gotuje
Pasterska osada. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2288Agata przy apuje Romanowskiego i Mik w intymnej sytuacji. Para przyznaje si do romansui prosi o dyskrecj ze wzgl du na to e prezes Fit Zdrowia jest onaty. Pó niej Pyrka spotyka si ze S awk która domaga si potwierdzenia e dieta dzia a i wida jej efekty. Justin podpisuje pierwsz umow jako doradca finansowy. Ma po redniczy w szukaniu wspólnika dla winiarskiego biznesu Kornela. M czy ni od razu jad do hotelu Sta skich mimo e Bruno odwo a spotkanie z Kanadyjczykiem. Po kolejnym weekendzie z córk Malwina jest za amana tym e nie mo e dogada si z Emilk . Dzi ki Ma gorzacie kobieta nabiera si do walki o dziecko z Przemkiem i Kurzajczyk. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Zaginione skarby
Madonna z Dzieci tkiem i papug. Cykl programów po wi conych kradzie om dzie sztuki. Odcinek przedstawia histori kradzie y obrazu Madonna z Dzieci tkiem i papug na tle krajobrazu którego autorem jest Mistrz z papug XVI wieczny malarz niderlandzki. Dzie o powsta o w II po owie XVI wieku. Jego w a cicielem by o przed II wojn wiatow Miejskie Muzeum Historii i Sztuki im. J. i K. Bartoszewiczów w odzi mieszcz ce si wówczas w budynku ratusza przy placu Wolno ci
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
13:20

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:40

Polskie 100 lat
Rok 1989 czyli drugi Cud nad Wis. Wraz z obj ciem w adzy w Zwi zku Radzieckim przez Michai a Gorbaczowa w latach 1985 86 zacz y zachodzi g bokie zmiany. G ówny nurt Solidarno ci z Lechem Wa s opowiada si za osi gni ciem porozumienia z w adz PZPR. W 1988 roku w maju i sierpniu Polsk ogarn a fala strajków. G ównym o rodkiem Solidarno ci sta si powo any w grudniu 1988 roku ponadstuosobowy Komitet Obywatelski. Obrady w Magdalence mia y doprowadzi do okr g ego sto u . Dla strony solidarno ciowej zasadnicz warto ci by y wolne wybory. Obrady Okr g ego Sto u toczy y si w Pa acu Namiestnikowskim przez dwa miesi ce. 4 czerwca odby y si wybory które zako czy y si mia d cym zwyci stwem Solidarno ci
14:10

Polskie 100 lat
Emigracja 1957 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Polski od prze omu XI. Emigracja 1957 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Polski od prze omu XI
14:45

Uzdrowisko
Pszczelarz. W sanatorium odbywaj si liczne kontrole. Gra yna pokazuje inspektorom o rodek. Kobieta próbuje zapanowa nad sytuacj ale na jaw wychodz kolejne nieprawid owo ci. Kontrolerzy z sanepidu i inspekcji pracy ustawiaj si w kolejce do gabinetu Andrzeja. Przestraszony dyrektor ucieka przez okno. Sytuacja uzdrowiska jest fatalna. O rodek nie spe nia wymogów
15:15

R czka gotuje
Pasterska osada. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
15:45

Mwimy po polsku
J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
15:55

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
16:15

Al chemik
Nauczycielka. W tym odcinku dowiemy si bardzo du o na temat dwutlenku w gla. A ponadto Ala odwiedzi bardzo ciekaw go nauczycielka która uczy a go chemii
16:30

Baw si s owami
Warszawska syrenka. W odcinku: dzieci przedstawiaj Smokowi nowego koleg Wojtka. Smok opowiadadzieciom legend o warszawskiej Syrence. Zagadnienia j zykowe: czasownik piewa przydawki i okoliczniki zwi zane z czasownikiem piewa
16:40

Baw si s owami
jak piewa. W odcinku: Micha przypomina dzieciom legend o warszawskiej syrence. Zagadnienia j zykowe: czasownik piewa okoliczniki miejsca sk adnia zdania pojedynczego
16:55

Nauka literek z u u
Literka L. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
17:00

Rodzinka.pl
Gi ycko w nowej szacie. Boscy jad do Gi ycka na lub kole anki. Pod domem Ludwik k óci si z s siadem którego potem spotyka w hotelu w Gi ycku. Magda ma obawy zwi zane z powrotem do Tomka. Rodzina korzysta z atrakcji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Serial komediowy 25 min Polska 2018Re yseria: Patrick YokaScenariusz: Jacques Davidts Karol Klementewicz Patrick YokaZdj cia: Marcin FigurskiAktorzy: Olga Kalicka Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak Maciej Musia Adam Zdrójkowski Mateusz Paw owski Katarzyna Galica Rados aw Krzy owski Julia Wieniawa Narkiewicz Weronika Choroszucha Emilia Dankwa Sebastian Pop awski
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2288Agata przy apuje Romanowskiego i Mik w intymnej sytuacji. Para przyznaje si do romansui prosi o dyskrecj ze wzgl du na to e prezes Fit Zdrowia jest onaty. Pó niej Pyrka spotyka si ze S awk która domaga si potwierdzenia e dieta dzia a i wida jej efekty. Justin podpisuje pierwsz umow jako doradca finansowy. Ma po redniczy w szukaniu wspólnika dla winiarskiego biznesu Kornela. M czy ni od razu jad do hotelu Sta skich mimo e Bruno odwo a spotkanie z Kanadyjczykiem. Po kolejnym weekendzie z córk Malwina jest za amana tym e nie mo e dogada si z Emilk . Dzi ki Ma gorzacie kobieta nabiera si do walki o dziecko z Przemkiem i Kurzajczyk. Serial obyczajowy
19:20

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Archiwista
Bogu opowiada Henrykowi o swoich problemach z gangsterem wita . Archiwista przypomina sobie spraw Micha a Jaksa który zdaniem policji pope ni samobójstwo wyskakuj c z okna swojego mieszkania
21:30

Fa szerze. Powrt sfory
Marko Fota i Bolo jad do hotelu gdzie policja ukry a Bub . Ustalaj numer jego pokoju. Spotykaj si z prostytutk arów która ma im pomóc w zrealizowaniu planu
22:25

Uzdrowisko
Czarna wdowa. Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
22:50

Program publicystyczny
23:05

W drodze na szczyt
Na prze omie 2017 i 2018 roku wyruszy a z Polski Narodowa Zimowa Wyprawa na K2. W ród himalaistów którzy podj li prób wej cia na niezdobyty jeszcze zim szczyt by lublinianin Piotr Tomala. Himalaista dzi tak e szef programu Polski Himalaizm Zimowy opowiada o przebiegu wyprawy o sytuacjach kryzysowych (lawinie kamieni rannym Adamie Bieleckim) a tak e o akcji na Nanga Parbat podczas której wspólnie z Denisem Urubko Adamem Bieleckim i Jaros awem Botorem ratowali Francuzk Elisabeth Revol
23:35

Program rozrywkowy
23:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren