OTR
Date
<
November 2020
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:20
Zakochaj si w Polsce
Jas o. Jas o le y w dolinie a trzech rzek: Wis oki Ropy i Jasio ki. Podczas II wojny wiatowej zosta o zniszczone w 97 lecz odrodzi o si jako pr nie dzia aj cy o rodek kultury sportu i enoturystyki. Zwiedzanie zaczynamy w sercu miasta jest nim rynek przy którym znajduje si najstarsza jasielska wi tynia kolegiata farna pod wezwaniem Naj wi tszej Marii Panny wybudowana w 1446 roku. We wschodniej cz ci rynku postawiono pomnik w. Jana Nepomucena który ma chroni miasto przed powodzi i susz
01:45
Rodzina Treflikw
Sami w domu. Mamusia Treflików wyje d a na obóz sportowy. Tatu w tej niecodziennej sytuacji stara si dzieciom umili czas proponuj c wiele atrakcji ale one maj inne pomys y na sp dzenie czasu. Zanim zaczn zabaw na ca ego tata prosi o uprz tniecie sztangi. Zadanie okazuje si ponad si y nie tylko Treflików. Ca e towarzystwo wyci ga wnioski na temat regularnego uprawiania sportów
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:22
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30
Stulecie Winnych
Ania szukaj c informacji o ukochanym przyje d a do Warszawy. Nie wie jeszcze e Micha otrzyma list z Czerwonego Krzy a z którego dowiedzia si e jego ona prze y a wojn
03:20
Kocham Dwjk . Z oty jubileusz
Kultowe programy seriale wpadki oraz przeboje zwi zane z TVP 2. Program rozrywkowy cz cy pe en emocji teleturniej z rozmowami o najwa niejszych momentach w 50 letniej historii telewizyjnej Dwójki
04:30
Szansa na sukces. Opole 2021
Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego programu muzycznego typu talent show Szansa na sukces . Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj piosenki a go ocenia ich umiej tno ci wokalne. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
05:25
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:50
Janosik
Wie der Mann ist so wird ihm die Wurst gebraten. Górale wzywaj Janosika do powrotu ze S owacji. Herszt zbójników postanawia sprytnym fortelem zmusi wojska austriackie do odwrotu. Rozpuszcza w ród górali pog oski o epidemii ospy. Austriacy w pop ochu opuszczaj wiosk a zbójnicy chwytaj uciekaj cego przed zaraz genera a. Janosik godzi si uwolni je ca w zamian za oswobodzenie zbójników s owackich uwi zionych w zamku. Serial przygodowy 44 min Polska 1973Re yseria: Jerzy PassendorferScenariusz: Tadeusz KwiatkowskiZdj cia: Stefan PindelskiMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Marek Perepeczko Ewa Lema ska Witold Pyrkosz BoguszBilewski i inni
07:40
Mwimy po polsku
J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
11:00
Tamte lata tamte dni
Cezary Harasimowicz. Tym razem lata dzieci stwa i m odo ci oraz trudne i bolesne losy swojej rodziny wspomina scenarzysta i pisarz Cezary Harasimowicz. W swej opowie ci szczególnie du o miejsca po wi ca mamie aktorce Teatru Polskiego która wychowywa a go samotnie oraz dziadkowi s ynnemu przedwojennemu kawalerzy cie
11:25
Ziarno
w. Cecylia. W ziarnowym domu Ewelina z dzie mi poznaj osob w. Cecylii. Szymon opowiada o swojej pasji gry na wiolonczeli. Dzieciaki odwiedz szko organistowsk w Lutomiersku. Dzieci poznaj budow organów sk ad chóru pos uchaj koncertówi porozmawiaj nauczycielami w szkole. W K ciku Biblijnym ks. Adam opowie dzieciom o tym jak Dawid ta czy przed Ark Pana. W K ciku kulinarnym ciocia Ewelina przygotuje z dzieciakami pyszny deser dla piewaków
11:55
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:45
Rwanda 2020
Misje na wzgórzach. Nie ma rzeczy niemo liwych. Niewidomi i s abowidz cy mieszka cy O rodka Szkolno Wychowawczego dla Niewidomych w Kibeho swoj postaw i zaanga owaniem udowadniaj e nie ma rzeczy niemo liwych. Widowiskowy tradycyjny rwandyjski taniec emocjonuj ca gra w pi k no n czy nauka w j zyku angielskim to dla nich codzienno . Dzi ki mo liwo ci ycia i nauki w o rodku prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek S u ebnic Krzy a dostaj niezb dne przygotowanie do dalszego ycia po ród obywateli Rwandy
13:00
Transmisja mszy wi tej z ko cio a pw. w. Jzefa w Przemy lu
14:15
Janosik
Wo zwei sich uebertoelpeln lacht der Dritte. Pobór do armii austriackiej obejmuje wprawdzie synów wszystkichch opów ale w praktyce trafiaj tam tylko ci z biednych rodzin. Bogaci góralemog bowiem dzi ki apówkom uchroni swych synów od s u by w cesarskichszeregach. Ale i na t niesprawiedliwo Janosik znajduje sposób: porywapacho ków szlacheckich i wymienia ich za biedaków powo anych do wojska. Serial przygodowy 44 min Polska 1973Re yseria: Jerzy PassendorferScenariusz: Tadeusz KwiatkowskiZdj cia: Stefan PindelskiMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczWyst puj : Marek Perepeczko Ewa Lema ska Witold Pyrkosz Bogusz Bilewskii inni
15:10
Muzyka taniec zabawa
Przypomnienie najlepszych wyst pów z Wakacyjnej Trasy Dwójki zorganizowanej pod has em Lato muzyka zabawa . Zaprezentowane b d te koncerty z Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach oraz z innych letnich wydarze muzycznych
16:10
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
16:30
Le niczwka
Po przebudzeniu Janusz odczuwa jeszcze skutki nadu ycia alkoholu. Dociera do niego e nie dopilnowa wczorajszej dostawy. Niebawem dostaje telefon ze szpitala w sprawie ojca. S jakie problemy z ubezpieczeniem. Na miejscu Janusz dowiaduje si e jego ojca odwiedzi Janiuk. Miros spotyka si z Nowackim. Komendant ma pretensje do Marka o odwo an akcj . Postanawia obserwowa Janusza. Krzysztof rozmawia przez Skype a z Jerzym który podró uje po Islandii. Teodor ponownie kontaktuje si z synem. Opowiada jakie s jego szanse na wyleczenie. Krzysztof zamierza zawie go do Le niczówki by pozna swoje wnuczki. Beata chc c przekona Konrada e nie potrzebuj nowego pracownika z zapa em sprz ta biuro. Niestety zjawia si Aneta D uba a. Le niczy szybko znajduje z ni wspólny j zyk
16:55
Le niczwka
Przed wyjazdem Poli na lotnisko ca a rodzina gromadzi si przy samochodzie Krzysztofa. Kilka godzin pó niej Kasia spotyka si w starej szkole z Konradem i Wojtkiem. Czes awa ma pretensje do Magdy
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:45
Hity kabaretu
Kabaret Limo. Program monta owy prezentuj cy w pigu ce najciekawsze i najzabawniejsze skecze popularnych polskich kabaretów. W tym odcinku najlepsze skecze kabaretu Limo
19:40
Ba nie i bajki polskie
O drwalu i diable. Serial animowany przedstawia najpi kniejsze tradycyjne ba nie i bajki powtarzane przez Polaków od pokole . Tre opowie ci mieszy i bawi ale tak e uczy prezentuj c dzieciom dobre wzorce zachowa
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
Blondynka
Co wa nego. Chocia Sylwia zosta a zawieszona w obowi zkach odbiera poród klaczy i szczepi psy w schronisku. Jej dzia ania nagrywa powiatowy lekarz weterynarii jako dowód e Sylwia praktykuje mimo zakazu. Pawe jedzie do notariusza by podpisa dokumenty. Niestety Zofia nie przychodzi na spotkanie. Wójt Traczyk podmienia beczki z chemikaliami na identyczne wype nione wod z niebiesk farb spo ywcz . Partyka bez opami tania wydaje pieni dze które wygra na loterii. Nie podoba si to jego onie. Stru stara si przeprosi Augu cikow
21:30
Wykl ty
Scenariusz filmu zosta oparty na faktach. Historia g ównego bohatera zosta a zainspirowana losami jednego z o nierzy wykl tych Józefa Franczaka ps. Lalek. Akcja rozgrywa si w Polsce w latach 1945 1948. To opowie o o nierzach zbrojnego podziemia niepodleg o ciowego walcz cych z w adz ludow o powojenny kszta t Polski. Ludzie którzy mimo olbrzymiej przewagi resortu bezpiecze stwa wspieranego przez radzieckieNKWD walczyli do ko ca o swoj spraw . W scenie otwieraj cej film widz poznaje g ównego bohatera jako zaledwie dwulatka. Ch opiec wraz z matk egna swego ojca oficera wyruszaj cego na wojn polsko sowiecka. Potem akcja przenosi si do drugiej po owy lat 40. ubieg ego wieku. Kierownictwo resortu bezpiecze stwa zarz dza bezapelacyjn likwidacj oddzia ów walcz cych w lesie. W ród nich jest niez omny Józef Franczak ps. Lalek
23:30
Studio Kultura niedziela z..
Teatrem Syrena. Kolejny odcinek cyklicznego programu Niedziela z... po wi cony jest Teatrowi Syrena który w 2020 roku obchodzi jubileusz 75 lat istnienia. Powsta w 1945 roku w odzi za o ony przez satyryka Jerzego Jurandota. W 1948 roku teatr przeniós si do Warszawy i zaj lokal po przedwojennej stajni przy ulicy Litewskiej 3 gdzie mie ci si do dzisiaj. Z Teatrem Syrena zwi zali si wybitni arty ci: Irena Kwiatkowska Alina Janowska Hanka Bielicka Zofia Czerwi ska Teresa Lipowska Krystyna Sienkiewicz Kazimierz Brusikiewicz Edward Dziewo ski Roman K osowski Bohdan azuka Tadeusz Pluci ski. Obecnie na scenie Teatru Syrena wyst puj mi dzy innymi: Anna Dereszowska Hanna leszy ska Krystyna Tkacz Magdalena Wójcik Krzysztof Kowalewski Wojciech Malajkat Piotr Polk Henryk Talar Zbigniew Zamachowski
Activate Live-Chat