OTR
Date
<
November 2020
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:15
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45
Ba nie i bajki polskie
O drwalu i diable. Serial animowany przedstawia najpi kniejsze tradycyjne ba nie i bajki powtarzane przez Polaków od pokole . Tre opowie ci mieszy i bawi ale tak e uczy prezentuj c dzieciom dobre wzorce zachowa
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:23
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:30
Blondynka
Co wa nego. Chocia Sylwia zosta a zawieszona w obowi zkach odbiera poród klaczy i szczepi psy w schronisku. Jej dzia ania nagrywa powiatowy lekarz weterynarii jako dowód e Sylwia praktykuje mimo zakazu. Pawe jedzie do notariusza by podpisa dokumenty. Niestety Zofia nie przychodzi na spotkanie. Wójt Traczyk podmienia beczki z chemikaliami na identyczne wype nione wod z niebiesk farb spo ywcz . Partyka bez opami tania wydaje pieni dze które wygra na loterii. Nie podoba si to jego onie. Stru stara si przeprosi Augu cikow
03:20
Wykl ty
Scenariusz filmu zosta oparty na faktach. Historia g ównego bohatera zosta a zainspirowana losami jednego z o nierzy wykl tych Józefa Franczaka ps. Lalek. Akcja rozgrywa si w Polsce w latach 1945 1948. To opowie o o nierzach zbrojnego podziemia niepodleg o ciowego walcz cych z w adz ludow o powojenny kszta t Polski. Ludzie którzy mimo olbrzymiej przewagi resortu bezpiecze stwa wspieranego przez radzieckieNKWD walczyli do ko ca o swoj spraw . W scenie otwieraj cej film widz poznaje g ównego bohatera jako zaledwie dwulatka. Ch opiec wraz z matk egna swego ojca oficera wyruszaj cego na wojn polsko sowiecka. Potem akcja przenosi si do drugiej po owy lat 40. ubieg ego wieku. Kierownictwo resortu bezpiecze stwa zarz dza bezapelacyjn likwidacj oddzia ów walcz cych w lesie. W ród nich jest niez omny Józef Franczak ps. Lalek
05:10
Studio Kultura niedziela z..
Teatrem Syrena. Kolejny odcinek cyklicznego programu Niedziela z... po wi cony jest Teatrowi Syrena który w 2020 roku obchodzi jubileusz 75 lat istnienia. Powsta w 1945 roku w odzi za o ony przez satyryka Jerzego Jurandota. W 1948 roku teatr przeniós si do Warszawy i zaj lokal po przedwojennej stajni przy ulicy Litewskiej 3 gdzie mie ci si do dzisiaj. Z Teatrem Syrena zwi zali si wybitni arty ci: Irena Kwiatkowska Alina Janowska Hanka Bielicka Zofia Czerwi ska Teresa Lipowska Krystyna Sienkiewicz Kazimierz Brusikiewicz Edward Dziewo ski Roman K osowski Bohdan azuka Tadeusz Pluci ski. Obecnie na scenie Teatru Syrena wyst puj mi dzy innymi: Anna Dereszowska Hanna leszy ska Krystyna Tkacz Magdalena Wójcik Krzysztof Kowalewski Wojciech Malajkat Piotr Polk Henryk Talar Zbigniew Zamachowski
TVPOLONIA
06:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
S u ba Panu..
06:55
Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
07:00
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25
Okrasa amie przepisy
Owoce po nalewkach. Tym razem Karol Okrasa zajmie si owocami które zostaj po nalewkach. Wiele osób w naszym kraju robi nalewki na owocach sezonowych jest to bardzo stara polska tradycja. Jeszcze sto lat temu prawie ka dy polski dom mia w swoim kredensie jak nalewkow specjalno . Dzi wracamy do tej tradycji ale te zazwyczaj owoce po nalewkach po prostu wyrzucamy traktujemy je jako odpad. A przecie nasze babcie cho zapewne nie zna y modnej w dzisiejszym wiecie idei zwanej z angielska zero waste czyli po polsku zero odpadów to nie wyrzuca y nigdy czego co mo na wykorzysta . Tak w a nie jest z owocami po nalewkach. Karol poka e jakie potrawy mo na wyczarowa wykorzystuj cte owoce. Przygotuje mi dzy innymi stek z antrykotu w glazurze z owoców rokitnika po nalewce a tak e stek wo owy pieczony w sosie barbecue wykonanym z owoców trze ni czyli dawnej odmiany dzikiej wi ni
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2289Miko aj kolejny raz dostaje kosza od Dylskiej i prosi Malwin o pomoc w zbli eniu si do dentystki. Z kolei Aneta odnajduje na Swaterze Stawickiego i zaczyna wymienia z nim wiadomo ci. Dominika która wi ukrywa przed ukochanym e nadal pracuje w Feel Good jedzie do lokalu pomóc Renacie w rozmowie w sprawie podwy ki czynszu. Tymczasem lekarz w ko cu odkrywa sekret partnerki. Amelia zwabia Bo en i Bruna do domu pod pretekstem z ego samopoczucia Tomasza. Kiedy seniorom wydaje si e m odzi pogodzili si Sta ski mówi onie o inwestycji w winiarski biznes Kornela. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
12:15
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
Stulecie Winnych
Ania szukaj c informacji o ukochanym przyje d a do Warszawy. Nie wie jeszcze e Micha otrzyma list z Czerwonego Krzy a z którego dowiedzia si e jego ona prze y a wojn
13:20
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. W poszczególnych wydaniach b dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii oraz zwi zanych z ni rodowisk a tak e o zjawiskach w kulturze masowej popularnej i ludowej. Program przedstawia aktywno Polaków którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych na sta e oraz tych którzy czasowo przebywaj za oceanem
13:40
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
14:35
Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
14:45
Uzdrowisko
mierdz cy problem. Z dokumentów finansowych wynika e placówka niebawem straci p ynno finansow . Ponadto budynek nie spe nia wielu kryteriów wymaganych przez prawo. Andrzej rozwa a decyzj o sprzeda y o rodka. Dla Adrianny oznacza to sukces bo ona mog aby zaj si zarz dzaniem a Andrzej skupi by si na leczeniu i rozwoju swojej kariery. Wszyscy pracownicy maj pozosta na swoich stanowiskach. Adrianna na znak zwyci stwa obchodzi o rodek w towarzystwie za amanego Andrzeja i Arka któremu marzy si fotel dyrektora
15:15
Okrasa amie przepisy
Owoce po nalewkach. Tym razem Karol Okrasa zajmie si owocami które zostaj po nalewkach. Wiele osób w naszym kraju robi nalewki na owocach sezonowych jest to bardzo stara polska tradycja. Jeszcze sto lat temu prawie ka dy polski dom mia w swoim kredensie jak nalewkow specjalno . Dzi wracamy do tej tradycji ale te zazwyczaj owoce po nalewkach po prostu wyrzucamy traktujemy je jako odpad. A przecie nasze babcie cho zapewne nie zna y modnej w dzisiejszym wiecie idei zwanej z angielska zero waste czyli po polsku zero odpadów to nie wyrzuca y nigdy czego co mo na wykorzysta . Tak w a nie jest z owocami po nalewkach. Karol poka e jakie potrawy mo na wyczarowa wykorzystuj cte owoce. Przygotuje mi dzy innymi stek z antrykotu w glazurze z owoców rokitnika po nalewce a tak e stek wo owy pieczony w sosie barbecue wykonanym z owoców trze ni czyli dawnej odmiany dzikiej wi ni
15:45
Zakochaj si w Polsce
Jas o. Jas o le y w dolinie a trzech rzek: Wis oki Ropy i Jasio ki. Podczas II wojny wiatowej zosta o zniszczone w 97 lecz odrodzi o si jako pr nie dzia aj cy o rodek kultury sportu i enoturystyki. Zwiedzanie zaczynamy w sercu miasta jest nim rynek przy którym znajduje si najstarsza jasielska wi tynia kolegiata farna pod wezwaniem Naj wi tszej Marii Panny wybudowana w 1446 roku. We wschodniej cz ci rynku postawiono pomnik w. Jana Nepomucena który ma chroni miasto przed powodzi i susz
16:15
Zwierzaki Czytaki
Program edukacyjny dla najm odszych widzów. Prowadz cy Micha czyta bajki rudej kotce Rysi i szopowi Szymkowi. Zwierzaki dziel si swoimi spostrze eniami i pomys ami. Ich szalone koncepcje s ciekawym urozmaiceniem lektury
16:30
Domisie
Ptasia misja. O poranku Sójka zauwa a pod swoim drzewem ogromn gór mieci. Podejrzewa e to sprawka Strachowyja ale czy na pewno Poniewa Sójka w nocy pi prosi Bubo Bubo o wykrycie sk d wzi a si ta góra. Bubo ch tnie podejmuje si tej tajnej misji. Co si okazuje Wszystkie mieci z ca ego lasu przywia wiatr. A kto zostawi mieciw lesie Tury ci Ka dy co zostawi : butelk puszk plastikow torebk papier itd. Sójka przeprasza Strachowyja za podejrzenia. Domisie i Strachowyj postanawiaj zosta Ekomisiami i dba o czysto w lesie a przede wszystkim pilnowa eby nikt nie mieci . Bubo i Sójka wymy laj pu apk na mieciarzy zak adaj na drzewie specjaln le n kamer i prosz o wspó prac wszystkich mieszka ców Domisiowa bo wszyscy wraz musz dba o las
17:00
Rodzinka.pl
Jedziemy na Antypody. W nocy s ycha g o ny stukot. Natalia wyrusza zbada ród o podejrzanego d wi ku. Okazuje si e Kuba nie spa sam... Marek o wiadcza Ludwikowi e przesta pi piwo. Szybko wychodzi na jaw dlaczego. Tomek pomaga Kubie rozsta si z Paul . Boscy wi tuj 23. rocznic lubu. Do domu przychodzi Magda z pewn nowin . Serial komediowy
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Wilno. Po drugiej stronie wiata
Wilno to nie tylko stolica Litwy to tak e nazwa ma ej wioski mieszcz cej si w Kanadzie w prowincji Ontario. W kanadyjskim Wilnie pod koniec XIX wieku osiedlili si Polacy pochodz cy z Kaszub. Opu cili oni polskieziemie (b d ce wtedy pod zaborami) i w a nie w Wilnie za o yli pierwsz polsk osad na ziemi kanadyjskiej
18:50
Barwy szcz cia
Odc. 2289Miko aj kolejny raz dostaje kosza od Dylskiej i prosi Malwin o pomoc w zbli eniu si do dentystki. Z kolei Aneta odnajduje na Swaterze Stawickiego i zaczyna wymienia z nim wiadomo ci. Dominika która wi ukrywa przed ukochanym e nadal pracuje w Feel Good jedzie do lokalu pomóc Renacie w rozmowie w sprawie podwy ki czynszu. Tymczasem lekarz w ko cu odkrywa sekret partnerki. Amelia zwabia Bo en i Bruna do domu pod pretekstem z ego samopoczucia Tomasza. Kiedy seniorom wydaje si e m odzi pogodzili si Sta ski mówi onie o inwestycji w winiarski biznes Kornela. Serial obyczajowy
19:20
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:40
Ol Polnia magazyn z Ameryki Po udniowej
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
O mnie si nie martw
Marcin wytr cony z równowagi niedawnymi wydarzeniami proponuje Karolinie weekend w mi ym pensjonacie pod Warszaw . Wygl da na to e spokojna chwila tylko we dwoje przywróci równowag w ich burzliwym zwi zku. Niestety od razu zostaj wci gni ci w konflikt ludzi którzy zachowuj si jak dzieci zupe nie lepi na uczucia i prawa prawdziwego dziecka. W kancelarii pojawia si Natalia któr Artur przedstawia jako swoj siostr . Niestety zachowuje si na tyle podejrzliwie i odpychaj co e wszyscy bior stron Natalii. S kompletnie zaskoczeni przemian mi ego i uczynnego Artura w znerwicowanego pacana. Pawe nie daje si zby i w ko cu dowiaduje si w czym tkwi problem. I nie jest to sytuacja któr mo na rozwi za prostym ruchem. Tymczasem plany lubne Kostka i zobowi zania A ki doprowadzaj do kolejnego konfliktu mi dzy Karolin a Marcinem
21:30
Fa szerze. Powrt sfory
Po mierci Waleriana Ducha komisarz Olbrycht pracuje z nowym partnerem komisarzem Romanem Krukiem. Stró e prawa trafiaj na trop afery zwi zanej z drukiem fa szywych pieni dzy
22:25
Uzdrowisko
Prawdziwy m czyzna. Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
22:55
Oto cz owiek rzecz o Henryku S awiku i Jozsefie Antallu
Film dokumentalny o losach Henryka S awika ale te i Jozefa Antalla (seniora) b d cy opowie ci o biografii jednego z wielu Polaków i W grów którzy w okresie minionej wojny dali prawdziwe wiadectwo cnót obywatelskich narodowych i ogólnoludzkich. G ówny bohater filmu rodowity l zak pochodz cy z Szerokiej obecnej dzielnicy Jastrz bia Zdroju wychowany i ukszta towany w tyglu wielokulturowo ci l skiej nale y do tych postaci które w konkretny i praktyczny sposób tworzyli najlepsz cz historii narodu polskiego i w gierskiego
23:55
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Activate Live-Chat