OTR
Datum
<
November 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Rodzinka.pl
Jedziemy na Antypody. W nocy s ycha g o ny stukot. Natalia wyrusza zbada ród o podejrzanego d wi ku. Okazuje si e Kuba nie spa sam... Marek o wiadcza Ludwikowi e przesta pi piwo. Szybko wychodzi na jaw dlaczego. Tomek pomaga Kubie rozsta si z Paul . Boscy wi tuj 23. rocznic lubu. Do domu przychodzi Magda z pewn nowin . Serial komediowy
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Zwierzaki Czytaki
Program edukacyjny dla najm odszych widzów. Prowadz cy Micha czyta bajki rudej kotce Rysi i szopowi Szymkowi. Zwierzaki dziel si swoimi spostrze eniami i pomys ami. Ich szalone koncepcje s ciekawym urozmaiceniem lektury
01:15

Domisie
Ptasia misja. O poranku Sójka zauwa a pod swoim drzewem ogromn gór mieci. Podejrzewa e to sprawka Strachowyja ale czy na pewno Poniewa Sójka w nocy pi prosi Bubo Bubo o wykrycie sk d wzi a si ta góra. Bubo ch tnie podejmuje si tej tajnej misji. Co si okazuje Wszystkie mieci z ca ego lasu przywia wiatr. A kto zostawi mieciw lesie Tury ci Ka dy co zostawi : butelk puszk plastikow torebk papier itd. Sójka przeprasza Strachowyja za podejrzenia. Domisie i Strachowyj postanawiaj zosta Ekomisiami i dba o czysto w lesie a przede wszystkim pilnowa eby nikt nie mieci . Bubo i Sójka wymy laj pu apk na mieciarzy zak adaj na drzewie specjaln le n kamer i prosz o wspó prac wszystkich mieszka ców Domisiowa bo wszyscy wraz musz dba o las
01:40

Ol Polnia magazyn z Ameryki Po udniowej
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:24

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

O mnie si nie martw
Marcin wytr cony z równowagi niedawnymi wydarzeniami proponuje Karolinie weekend w mi ym pensjonacie pod Warszaw . Wygl da na to e spokojna chwila tylko we dwoje przywróci równowag w ich burzliwym zwi zku. Niestety od razu zostaj wci gni ci w konflikt ludzi którzy zachowuj si jak dzieci zupe nie lepi na uczucia i prawa prawdziwego dziecka. W kancelarii pojawia si Natalia któr Artur przedstawia jako swoj siostr . Niestety zachowuje si na tyle podejrzliwie i odpychaj co e wszyscy bior stron Natalii. S kompletnie zaskoczeni przemian mi ego i uczynnego Artura w znerwicowanego pacana. Pawe nie daje si zby i w ko cu dowiaduje si w czym tkwi problem. I nie jest to sytuacja któr mo na rozwi za prostym ruchem. Tymczasem plany lubne Kostka i zobowi zania A ki doprowadzaj do kolejnego konfliktu mi dzy Karolin a Marcinem
03:15

Barwy szcz cia
Odc. 2289Miko aj kolejny raz dostaje kosza od Dylskiej i prosi Malwin o pomoc w zbli eniu si do dentystki. Z kolei Aneta odnajduje na Swaterze Stawickiego i zaczyna wymienia z nim wiadomo ci. Dominika która wi ukrywa przed ukochanym e nadal pracuje w Feel Good jedzie do lokalu pomóc Renacie w rozmowie w sprawie podwy ki czynszu. Tymczasem lekarz w ko cu odkrywa sekret partnerki. Amelia zwabia Bo en i Bruna do domu pod pretekstem z ego samopoczucia Tomasza. Kiedy seniorom wydaje si e m odzi pogodzili si Sta ski mówi onie o inwestycji w winiarski biznes Kornela. Serial obyczajowy
03:45

Fa szerze. Powrt sfory
Po mierci Waleriana Ducha komisarz Olbrycht pracuje z nowym partnerem komisarzem Romanem Krukiem. Stró e prawa trafiaj na trop afery zwi zanej z drukiem fa szywych pieni dzy
04:35

Oto cz owiek rzecz o Henryku S awiku i Jozsefie Antallu
Film dokumentalny o losach Henryka S awika ale te i Jozefa Antalla (seniora) b d cy opowie ci o biografii jednego z wielu Polaków i W grów którzy w okresie minionej wojny dali prawdziwe wiadectwo cnót obywatelskich narodowych i ogólnoludzkich. G ówny bohater filmu rodowity l zak pochodz cy z Szerokiej obecnej dzielnicy Jastrz bia Zdroju wychowany i ukszta towany w tyglu wielokulturowo ci l skiej nale y do tych postaci które w konkretny i praktyczny sposób tworzyli najlepsz cz historii narodu polskiego i w gierskiego
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35

Anna Dymna spotkajmy si
Agnieszka Gawron. Program kierowany jest zarówno do osób niepe nosprawnych jak i pe nosprawnych. G ównym przes aniem audycji jest zbli enie tych dwóch wydawa oby si odr bnych wiatów. To intymna rozmowa z zaproszonymi przez Ann Dymn go mi w czasie której b d poruszane tematy dotycz ce ka dego cz owieka takie jak mi o akceptacja samotno szcz cie wiara i nadzieja
07:00

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25

Zrb to ze smakiem
Celem programu jest promocja kuchni dolno l skiej wyrobów regionalnych mody na slow food a wi c ywno wyrabian w tradycyjny sposób. Chcemy tak e zaprezentowa mieszka ców naszego regionu którzy dzi ki w asnej inwencji i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Wraz z up ywaj cym czasem Dolno l zacy zmienili stosunek do kulinarnej tradycji. Sta a si powodem do dumy z sentymentu do rodzinnych korzeni a tak e promocji idei ma ych ojczyzn . Mamy z czego czerpa w tej materiize wzgl du na dzieje naszego regionu. Celem programu jest tak e zach cenie osób trudni cych si produkcj roln do zdobywania licencji na dzia alno w tej bran y oraz jej wspieranie z funduszy unijnych
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45

Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

Barwy szcz cia
Amelia odwiedza Bruna w hotelu i próbuje odwie go od inwestycji w Galeri Win. Przy okazji zauwa a e recepcjonistka próbuje zbli y si do jej syna. Tymczasem Bo ena oznajmia ojcu e leci do Kasina Sycyli by przemy le ostatnie wydarzenia. Stawicki zaprasza do swojego nowego domu zaprzyja nione ma e stwo lekarzy. Dziewczyna z uwagina swoj przesz o denerwuje si jak przebiegnie spotkanie. Okazuje si e pa stwo Murawa znaj si z Dominik . Carina mówi Falkowskiemu e wycofa a pozew o alimenty za co ojciec Stefanka jest jej wdzi czny. Poza tym Franek i Regina zaczynaj rozmawia o powi kszeniu rodziny. Renata zwierza si Damianowi e ma al do Dominiki która nagle zostawi a j sam w Feel Good. Jego zdaniem kelnerka mog a wcale nie chcie rezygnowa z pracy tylko zmusi j do tego Stawicki. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Pod Tatrami
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

O mnie si nie martw
Marcin wytr cony z równowagi niedawnymi wydarzeniami proponuje Karolinie weekend w mi ym pensjonacie pod Warszaw . Wygl da na to e spokojna chwila tylko we dwoje przywróci równowag w ich burzliwym zwi zku. Niestety od razu zostaj wci gni ci w konflikt ludzi którzy zachowuj si jak dzieci zupe nie lepi na uczucia i prawa prawdziwego dziecka. W kancelarii pojawia si Natalia któr Artur przedstawia jako swoj siostr . Niestety zachowuje si na tyle podejrzliwie i odpychaj co e wszyscy bior stron Natalii. S kompletnie zaskoczeni przemian mi ego i uczynnego Artura w znerwicowanego pacana. Pawe nie daje si zby i w ko cu dowiaduje si w czym tkwi problem. I nie jest to sytuacja któr mo na rozwi za prostym ruchem. Tymczasem plany lubne Kostka i zobowi zania A ki doprowadzaj do kolejnego konfliktu mi dzy Karolin a Marcinem
13:20

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
13:40

Oto cz owiek rzecz o Henryku S awiku i Jozsefie Antallu
Film dokumentalny o losach Henryka S awika ale te i Jozefa Antalla (seniora) b d cy opowie ci o biografii jednego z wielu Polaków i W grów którzy w okresie minionej wojny dali prawdziwe wiadectwo cnót obywatelskich narodowych i ogólnoludzkich. G ówny bohater filmu rodowity l zak pochodz cy z Szerokiej obecnej dzielnicy Jastrz bia Zdroju wychowany i ukszta towany w tyglu wielokulturowo ci l skiej nale y do tych postaci które w konkretny i praktyczny sposób tworzyli najlepsz cz historii narodu polskiego i w gierskiego
14:45

Uzdrowisko
Prawdziwy m czyzna. Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
15:15

Zrb to ze smakiem
Celem programu jest promocja kuchni dolno l skiej wyrobów regionalnych mody na slow food a wi c ywno wyrabian w tradycyjny sposób. Chcemy tak e zaprezentowa mieszka ców naszego regionu którzy dzi ki w asnej inwencji i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Wraz z up ywaj cym czasem Dolno l zacy zmienili stosunek do kulinarnej tradycji. Sta a si powodem do dumy z sentymentu do rodzinnych korzeni a tak e promocji idei ma ych ojczyzn . Mamy z czego czerpa w tej materiize wzgl du na dzieje naszego regionu. Celem programu jest tak e zach cenie osób trudni cych si produkcj roln do zdobywania licencji na dzia alno w tej bran y oraz jej wspieranie z funduszy unijnych
15:45

Prywatne ycie zwierz t
Przez o dek do serca. Znawca zwierz cej natury dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwyczajów zwierz t. Robi to z przymru eniem oka wy apuj c zabawne podobie stwa do ludzkich zachowa . W tym wiecie mo emy odnale mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad pomys owo i spontaniczn zabaw sprawowanie w adzy i próby jej obalenia oszustwo i manipulacje. W cyklu odkrywamy tajemnice dzikiej natury i pokazujemy budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
16:15

Przyjaciele Misia i Margolci
Na pomoc. Spokojny spacer Misia po ogrodzie niespodziewanie przerywaj zaaferowane mrówki. S tak zdenerwowane e ci ko je zrozumie . Okazuje si e jednej z nich brakuje. Mi postanawia zorganizowa akcj poszukiwawcz . Wszyscy przyjaciele równie si anga uj . Gdzie podzia a si dziesi ta mróka I czy tylko mrówka b dzie obiektem poszukiwa
16:40

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Kolorowe kredki. Margolcia i Mi b d w tym odcinku walczy z jesienn nud . Aby j rozgoni b d odgadywa zagadki piewa piosenk o kredkach uczy si liczy i lepi z modeliny literk L. B d te opowiada bardzo ciekaw bajk . Zielono niebiesko pomara czowo czarno czerwono br zowo i ó to jak si okazuje nawet w listopadziemo e by bardzo kolorowo
17:00

Rodzinka.pl
Mo e by tak etem. Filip pokazuje Kubie sztuczk która ko czy si demolk . Paula nadal nie chce rozmawia z by ym ch opakiem. Viola pragnie odkry co my l o niej ludzie. Kuba chce si wprowadzi do mieszkania Tomka. Kacper dostaje kar Ludwika gryz wyrzuty sumienia. Serial komediowy
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
18:35

Godki fest ucieszne
Auto.
18:50

Barwy szcz cia
Amelia odwiedza Bruna w hotelu i próbuje odwie go od inwestycji w Galeri Win. Przy okazji zauwa a e recepcjonistka próbuje zbli y si do jej syna. Tymczasem Bo ena oznajmia ojcu e leci do Kasina Sycyli by przemy le ostatnie wydarzenia. Stawicki zaprasza do swojego nowego domu zaprzyja nione ma e stwo lekarzy. Dziewczyna z uwagina swoj przesz o denerwuje si jak przebiegnie spotkanie. Okazuje si e pa stwo Murawa znaj si z Dominik . Carina mówi Falkowskiemu e wycofa a pozew o alimenty za co ojciec Stefanka jest jej wdzi czny. Poza tym Franek i Regina zaczynaj rozmawia o powi kszeniu rodziny. Renata zwierza si Damianowi e ma al do Dominiki która nagle zostawi a j sam w Feel Good. Jego zdaniem kelnerka mog a wcale nie chcie rezygnowa z pracy tylko zmusi j do tego Stawicki. Serial obyczajowy
19:20

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Ojciec Mateusz
Go w dom. Na plebanii zamieszanie wszyscy czekaj na przyjazd Micha a z ciemnoskór Lucy. Babcia na t okazj nauczy a si nawet kilku s ów po angielsku. Lucy jest przedszkolank i instruktork ta ca. Dzi ki niej Micha nie tylko znalaz sta prac ale zacz studiowa . Domownicy witaj ich z rado ci . Matka Dziubaka jest w Sandomierzu. Poniewa syn nie odbiera idzie na komend i koniecznie chce go widzie . Nocul mówi jej e Dziubak jest chory ma osp . Razem jad do jego mieszkania. Micha i Lucy id na spacer a potem do klubu. Dziewczyna od razu rusza na parkiet zaczepia j pijany Jarek. Micha zamawia piwo i widzi dawn dziewczyn Patrycj z ch opakiem Mirkiem. Lucy nie mo e pozby si Jarka. Micha rusza na pomoc. Serial kryminalny obyczajowy
21:30

Fa szerze. Powrt sfory
Po mierci Waleriana Ducha komisarz Olbrycht pracuje z nowym partnerem komisarzem Romanem Krukiem. Stró e prawa trafiaj na trop afery zwi zanej z drukiem fa szywych pieni dzy
22:25

Uzdrowisko
Niez e zió ko. Gra yna i W adek s za amani e Adrianna wkrótce przejmie uzdrowisko. Nie wierz w zapewnienia e wszyscy pracownicy zachowaj posady. Oboje podejrzewaj e o rodek czekaj zmiany które dla nich nie b d dobre. W adek wszczyna prywatne ledztwo. Okazuje si e wcze niej Adrianna przej a podobny o rodek zamieni a go w luksusowe SPA a sprawdzonych pracowników zwolni a. Andrzej ma atak serca
22:55

Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
23:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren