OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:15
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:30
Rodzinka.pl
Dyskusja to fundament. OpisLudwik wypytuje Natali dlaczego wzi a dzie wolny w pracy. Jednocze nie poucza synów jak ustrzec si od uzale nienia od internetu i telefonów. Paula ma pretensje do Kuby e sta si ponury i jest o ni zazdrosny. Kuba postanawia za agodzi spraw para zaczyna si rozbiera i ta czy . Serial komediowy
01:00
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:25
Zwierzaki Czytaki
Wypadek. Szymek po yczy od Pimpka skrzynk z narz dziami. Namawia Rysi eby zbudowa co . Pytanie co W mi dzyczasie do mieszkania wraca Micha który w asnie wróci od lekarza ze z aman nog . Kto w teatrze wyrzuci skórk od banana i Micha nieszcz liwie si na niej po lizgn . Szymek wpada na pomys . Postanawiastworzy maszyn która pomo e Micha owi w poruszaniu si . Czy taka konstrukcja rzeczywi cie znajdzie swoje zastosowanie i przypadnie Micha owi do gustu
01:40
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:33
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
Ma a Moskwa
Córka i Jura wspó cze nie mieszkaj w luksusowym hotelu urz dzonym w poradzieckim Domu Prijoma. Córka urz dza ojcu awantur e nie umia zatrzyma ony przy sobie e nie zauwa y jej romansu i nie przerwa go. Micha wymy li prosty sposób by spotyka si z Wier . Za jego namow zosta a ona wybrana przez w adze Legnicy do reprezentowania miasta na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Micha i Wiera maj wspólnie wybra repertuar i przygotowa jej wyst p. Zaczynaj próby. Zbli aj si do siebie coraz bardziej. Wspólnie chrzcz w polskim ko ciele synka ormia skich s siadów Jury i Wiery. Przed o tarzem wygl daj jak m oda para... Pierwszy raz kochaj si w sali prób pó niej w stoj cym na uboczu domu pana Piwko. Gdy Micha odnosi Jurze jego o niersk czapk ten przyjmuje go z wrogo ci . M Wiery domy la si ju wszystkiego. Córka postanawia odwiedzi mieszkanie Micha a swojego biologicznego ojca. Mimo uporczywego pukania nikt nie otwiera
03:30
Barwy szcz cia
Odc. 2317Iza prosi ukasza by zaopiekowa si Paulink podczas gdy ona przez dwa miesi ce b dzie realizowa a zwyci ski projekt artystyczny w Krakowie. W mieszkaniu Sadowskiego na opijaniu sukcesu malarkizastaje ich Waleria. ukasz wyja nia te ciowej co czy go z Ma ek. Jowita opowiada Alanowi o pracy dla Grety i pogró kach które teraz dostaje. Razem decyduj si doprowadzi do zatrzymania Domeckiej a w swój plan wtajemniczaj Kajtka i Oliwk . Hubertowi doskwiera nadmierna troska któr otaczaj go Ernest i Mariola po wypadku. Jest gotowy odej z pracy w Ex Ex. W przedszkolu Pyrka poznaje Beat matk Grzesia który przyja ni si z Marysi . Serial obyczajowy
03:55
Mrok
Doskona y plan. W trakcie wizyty w gabinecie doktora Wirskiego Lipski doznaje ataku serca i wkrótce umiera. Okazuje si e sprawa mo e by zwi zana z prób wy udzenia bardzo wysokiego odszkodowania
04:45
Jurek
Opowie o s ynnym himalai cie Jerzym Kukuczce. Rozmowy z rodzin i przyjació mi archiwalia zdj cia nagrania fragmenty wywiadów sk adaj si tak e na portret rodowiska himalaistów lat 80
TVPOLONIA
06:00
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
06:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
07:05
Anna Dymna spotkajmy si
Julia i Stefania Bagi skie. Program kierowany jest zarówno do osób niepe nosprawnych jak i pe nosprawnych. G ównym przes aniem audycji jest zbli enie tych dwóch wydawa oby si odr bnych wiatów. To intymna rozmowa z zaproszonymi przez Ann Dymn go mi w czasie której b d poruszane tematy dotycz ce ka dego cz owieka takie jak mi o akceptacja samotno szcz cie wiara i nadzieja
07:30
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
08:45
Panorama flesz
10:05
Pogoda flesz
10:10
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2318Kajtek i Oliwka dowiaduj si e Greta jest zwi zana ze rodowiskiem przest pczym i próbuj ostrzec Jowit ale dziewczyna jest ju w willi Domeckiej gdzie ma si spotka z klientem. Wkrótce dochodzi do tragicznejw skutkach szamotaniny mi dzy Alanem a sutenerk . Mika i Romanowski trafiaj na forum na którym internauci szkaluj Fit Zdrowie. Kochankowie s dz e to inicjatywa Agaty. W domu Pyrka zastaje S awk któr Patryk przywióz ze szpitala i zaczyna podejrzewa e to ona rozpocz a wirtualn nagonk na jej pracodawc . Nie zwa aj c na ostrze enia Malwiny Dylska postanawia spotka si ze Zbyszkiem w Feel Good. Do kawiarni ku zdziwieniu dentystki przychodzi Miko aj. Wyznaje e od pocz tku podszywa si pod Stawickiego. Wybucha awantura. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Pod Tatrami
12:15
Reporta
12:30
Ma a Moskwa
Córka i Jura wspó cze nie mieszkaj w luksusowym hotelu urz dzonym w poradzieckim Domu Prijoma. Córka urz dza ojcu awantur e nie umia zatrzyma ony przy sobie e nie zauwa y jej romansu i nie przerwa go. Micha wymy li prosty sposób by spotyka si z Wier . Za jego namow zosta a ona wybrana przez w adze Legnicy do reprezentowania miasta na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Micha i Wiera maj wspólnie wybra repertuar i przygotowa jej wyst p. Zaczynaj próby. Zbli aj si do siebie coraz bardziej. Wspólnie chrzcz w polskim ko ciele synka ormia skich s siadów Jury i Wiery. Przed o tarzem wygl daj jak m oda para... Pierwszy raz kochaj si w sali prób pó niej w stoj cym na uboczu domu pana Piwko. Gdy Micha odnosi Jurze jego o niersk czapk ten przyjmuje go z wrogo ci . M Wiery domy la si ju wszystkiego. Córka postanawia odwiedzi mieszkanie Micha a swojego biologicznego ojca. Mimo uporczywego pukania nikt nie otwiera
13:25
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
13:45
Jurek
Opowie o s ynnym himalai cie Jerzym Kukuczce. Rozmowy z rodzin i przyjació mi archiwalia zdj cia nagrania fragmenty wywiadów sk adaj si tak e na portret rodowiska himalaistów lat 80
15:05
Kasta
Polowanie. My liwy tkwi od roku w areszcie ledczym. Jest oskar ony o zabójstwo nastolatki a jedynym dowodem jego winy jest to e ofiara zosta a postrzelona z takiej samej broni jakiej on u ywa na polowaniach. Serial paradokumentalny
15:35
Smaki wiata po polsku
Ola Nguyen poznaje kuchni i kultur mniejszo ci etnicznych i narodowych mieszkaj cych na terenie Polski. Towarzyszy jej Krzysztof Dopiera a podró nik i autor przewodników po pa stwach azjatyckich
16:15
Przyjaciele Misia i Margolci
Niesympatyczna królewna. Bzyk wpada na pomys eby zorganizowa przedstawienie o smutnych rycerzach. Aktorami b d oczywi cie wszyscy przyjaciele. Bzyk jest re yserem a Talentula odpowiada za uszycie kostiumów. Wszyscy s bardzo zaanga owani tylko Margolcia jest taka niezadowolona. Nic jej si nie podoba na wszystko narzeka. Wszystko wskazuje na to e wystawiany spektakl b dzie nosi tytu ... Niesympatyczna Królewna
16:40
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Idziemy po zakupy. Mi wróci z zakupów z kilkoma dodatkowymi rzeczami. Margolcia doradza mu eby nast pnym razem zrobi list i kupi tylko to co naprawd potrzebne. Postanawiaj stworzy tak list w czym pomagaj imzagadki. Tymczasem nowa piosenka daje praktyczne rady jak robi zakupy. W tym odcinku pos uchamy te bajki a w niej opowie ci o piekarzu M czce który ma a szóstk dzieci. Czy upiecze co wyj tkowego dla ka dego z nich
17:00
Rodzinka.pl
Zabawa w chowanego. Po porannym ukrywaniu si przed Ludwikiem Paula robi wyrzuty Kubie. Zosia i Kacper dogryzaj sobie. Ludwik o wiadcza Kubie e nie podoba mu si jak jest traktowany przez Paul . Rodzinne spotkanie rodziców Magdy i Boskich ko czy si dziwnym rozliczeniem zaleg ych d ugów zaci gni tych na poczet prezentu dla ma ej Majeczki. Serial komediowy
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
l skie 4 YOU
Tymoteusz Bies. Cykl reporta y promuj cych wybitne osobowo ci i uzdolnione muzycznie dzieci i m odzie z województwa l skiego. W poszczególnych odcinkach zostan przedstawione wyj tkowe osi gni cia przedstawicieli wiata nauki kultury sztuki oraz utalentowanej m odzie y mi dzy innymi bior cej udzia w zaj ciach ognisk muzycznych
18:35
Godki fest ucieszne
Podgl danie.
18:50
Barwy szcz cia
Odc. 2318Kajtek i Oliwka dowiaduj si e Greta jest zwi zana ze rodowiskiem przest pczym i próbuj ostrzec Jowit ale dziewczyna jest ju w willi Domeckiej gdzie ma si spotka z klientem. Wkrótce dochodzi do tragicznejw skutkach szamotaniny mi dzy Alanem a sutenerk . Mika i Romanowski trafiaj na forum na którym internauci szkaluj Fit Zdrowie. Kochankowie s dz e to inicjatywa Agaty. W domu Pyrka zastaje S awk któr Patryk przywióz ze szpitala i zaczyna podejrzewa e to ona rozpocz a wirtualn nagonk na jej pracodawc . Nie zwa aj c na ostrze enia Malwiny Dylska postanawia spotka si ze Zbyszkiem w Feel Good. Do kawiarni ku zdziwieniu dentystki przychodzi Miko aj. Wyznaje e od pocz tku podszywa si pod Stawickiego. Wybucha awantura. Serial obyczajowy
19:20
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:40
Alert Covid
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Ojciec Mateusz
Sparring. W klubie bokserskim zostaj znalezione zw oki trenera Zygmunta Bilskiego. Bokser Igor St pie jest g ównym podejrzanym o zabójstwo. Mateusz prowadzi w asne dochodzenie
21:40
Mrok
Król ycia. Warszawscy policjanci komisarz Micha Grosz Marta Czapska i Marcin Burhardt zajmuj si mi dzy innymi przypadkami wy udze porwa dla okupu i zabójstw. Dla pracy po wi caj ycie prywatne
22:30
Kasta
Dom. Serial paradokumentalny Do kancelarii zg asza si kobieta której podczas rozwodu zosta nies usznie zabrany dom. Sprawa jest niejasna to kobieta zaj a si dzieckiem wi c ona powinna pozosta w domu. Okazuje si e dom zosta sprzedany i mieszka w nim policjant który po procesie kupi go tanio od m a pokrzywdzonej. Policjant jest dobrym znajomym s dziego Kalety z s du rodzinnego który orzeka podzia maj tku Malawskich. Kobieta i prawnicy demaskuj uk ad. Wtedy otrzymuj gro by
23:00
Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
23:55
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Activate Live-Chat