OTR
Date
<
February 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Lepsza po owa
Borys jest w szpitalu poniewa mia wypadek deska z rusztowania spad a mu na g ow . Gdy odzyskuje przytomno okazuje si e straci wspomnienia z ostatnich trzydziestu lat
00:40
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
Bolek i Lolek w rd grnikw
Skarbnik. Kolejna przygoda Bolka i Lolka tym razem w starej kopalni. Obudzony Skarbnik w kopalni pokazuje ch opcom skarby znajduj ce si pod ziemi
01:10
Bolek i Lolek w rd grnikw
Wuj Karlik. Pierwszy film 7 odcinkowej serii Bolek i Lolek w ród górników . Na zaproszenie wujka Karlika Bolek i Lolek przyje d aj na l sk. Udaj si po w giel i trafiaj do kopalni gdzie poznaj prac górników
01:20
Reksio
Reksio wybawca. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku zobaczymy Reksia w roli wybawcy
01:30
Reksio
Reksio przewodnik. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku Reksio oprowadza swojego koleg po muzeum i skansenie
01:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:33
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:40
Na dobre i na z e
Pierwsza mi o druga mi o. Borys wci szuka prawdziwej mi o ci i jest coraz bardziej rozczarowany brakiem efektów. Radwan i Homolka maj spory problem bo próbuj pomóc parze zakochanych w rednim wieku którzy ukrywaj kilka niewygodnych tajemnic. Tymczasem pod opiek Micha a trafia ojciec Niny ci ko ranny po pobiciu. Gdy lekarz informuje o tym policj nastolatka zostaje zabrana do Izby Dziecka i zapowiada Wilczewskiemu zemst . Kilka godzin pó niej Micha z Kasi odkrywaj e Matylda znikn a. Serial obyczajowy
03:30
Na sygnale
Patrz komu ufasz. Nowy odkrywa e Radek tylko symulowa prób samobójstwa. Jest w szoku. Górska coraz mocniej czuje si zwi zana z Patryczkiem. By zaopiekowa si ma ym postanawia zosta u jego ojca na ca noc. Na dy urze doktor Góra jedzie do warzywniaka gdzie wpad a w furi starsza klientka. Podejrzewa e seniorkajest pod wp ywem narkotyków które poda jej wnuk. Ekipa Wiktora odpowiada na wezwanie do centrum leczenia uzale nie . Jeden z pacjentów ma gor czk i ból brzucha... Ratownicy spotykaj w o rodku zaginionego Adama Wszo ka. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Bartosz JaniszewskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska Natalia Rewie ska Konrad Darocha Magdalena Celówna Janikowska S awomir Grzymkowski
03:55
The Voice of Poland
Bitwa. 10. edycja popularnego programu muzycznego. Uczestnicy rywalizuj w kilku etapach. Trenerzy konstruuj dru yny z o one z osób które w fazie przes ucha zachwyc ich swoim g osem. Nagrod dla zwyci zcy jest mi dzynarodowy kontrakt p ytowy. W roli trenerów i jury wyst puj : Baron i Tomson Micha Szpak Margaret i Kamil Bednarek. Dziesi t edycj programu poprowadz Marcelina Zawadzka Tomasz Kammel i Maciej Musia . W odcinkach nadawanych na ywo wspó prowadz cym b dzie Adam Zdrójkowski
TVPOLONIA
06:00
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
06:10
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. W poszczególnych wydaniach b dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii oraz zwi zanych z ni rodowisk a tak e o zjawiskach w kulturze masowej popularnej i ludowej. Program przedstawia aktywno Polaków którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych na sta e oraz tych którzy czasowo przebywaj za oceanem
06:25
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
07:00
Barwy szcz cia
Odc. 2333Mika kusi Agat s u bowym mieszkaniem i robi wszystko by zatrzyma kole ank w firmie. S awka nadal chce wy udzi od Fit Zdrowia pieni dze i liczy na to e narzeczona syna jej w tym pomo e. A Pyrka s ysz c o jej planach w ko cu wybucha. W adek pakuje si przed wyjazdem do Singapuru ca y czas wspierany przez Darka. Na po egnanie rodzina urz dza Cie lakowi huczn imprez . Tymczasem Ewa z okazji Dnia Matki wraca my lami do ostatnich chwil które prze y a z Mart . Aleks i Grzelakowie zabieraj dziewczynk na wycieczk do Borek i robi wszystko by wreszcie si u miechn a. Serial obyczajowy
07:25
Barwy szcz cia
Odc. 2334 Grzelakowie s zaniepokojeni znikni ciem Ewy. Tymczasem El bieta i Chowa ski po dramatycznych wie ciach dotycz cych Piotra postanawiaj jecha po m od Walawsk do Borek. Z kolei Marek wyznaje terapeucie e coraz bardziej pragnie wyrwa si ze zwi zku z Iwon . Z oty ca y czas nie zdaje sobie sprawy e lekarz i Pyrka si znaj . Filip zdradza Zuzi e ma problemy bo jego rodzice s o krok od rozwodu i ojciec chce by wyjechali razem do Londynu. A to oznacza e sp dz lato rozdzieleni. Serial obyczajowy
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:20
Giganci historii
Giganci staro ytno ci. Giganci historii to teleturniej dedykowany mi o nikom historii. Ka dy odcinek to jeden temat i jeden zwyci zca ten który zna najlepsze odpowiedzi na pytania przygotowywane przez ekspertów dziennikarzy i konkurentów. Teleturniej w którym liczy si wy cznie wiedza historyczna znajomo realiów epoki niuansów ciekawostek faktów. Dla zawodników to rywalizacja dla widzów pe na emocji lekcja historii. Na zwyci zc teleturnieju czeka tytu Gigantahistorii i nagroda 20 tys. PLN. Pascal mawia e gdyby nos Kleopatry by krótszy inny by by bieg historii. W teleturnieju Giganci historii licz si fakty a nie przypuszczenia. W tym odcinku to fakty dotycz ce historii antycznego wiata
TVPOLONIA
12:15
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
12:35
Nela ma a reporterka
Szpital dla zwierz t w buszu. 8 letnia Nela która od trzech lat podró uje i zwiedza kontynenty zabiera widzów na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
12:50
Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
13:00
Ojciec Mateusz
Wina. W kancelarii adwokata Karola Jab o skiego jego asystentka Karina Chylak znajduje nieprzytomn on swego pracodawcy. Policja ustala e pani prawnik uderzono w g ow lask
13:50
Na dobre i na z e
Pierwsza mi o druga mi o. Borys wci szuka prawdziwej mi o ci i jest coraz bardziej rozczarowany brakiem efektów. Radwan i Homolka maj spory problem bo próbuj pomóc parze zakochanych w rednim wieku którzy ukrywaj kilka niewygodnych tajemnic. Tymczasem pod opiek Micha a trafia ojciec Niny ci ko ranny po pobiciu. Gdy lekarz informuje o tym policj nastolatka zostaje zabrana do Izby Dziecka i zapowiada Wilczewskiemu zemst . Kilka godzin pó niej Micha z Kasi odkrywaj e Matylda znikn a. Serial obyczajowy
14:50
Ryszard Szurkowski wy cig przez ycie
Dokumentalna opowie o kolarzu Ryszardzie Szurkowskim. Zawodnik ze wiebodowa zdoby dwa srebrne medale podczas igrzysk olimpijskich i dwa z ote podczas mistrzostw wiata w dru ynowej je dzie na czas oraz po jednym medalu z otym i srebrnym w wy cigu amatorów ze startu wspólnego podczas mistrzostw wiata
16:00
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
M jak mi o
Ania ma wyjecha z Mart na kilka miesi cy do Berlina ale nie chce opuszcza kolegów i marzy o tym by zamieszka z Budzy skimi. Jasiek wci próbuje pogodzi si z Basi a dziewczyna odkrywa nagle e ma w szkole tajemniczego adoratora. Z kolei Pawe znów ciera si z Krzy kiem gdy ch opak zjawia si nagle w rowerowni i zaczyna mu grozi . A kilka godzin pó niej by y ukochany Franki odnajduje j i porywa. Na drodze Piotra ponownie staje za to Kamila i tym razem zaczyna prawnikowi grozi . Tymczasem Kamil wspierany przez Anit wci robi wszystko by ma a Pola by a na nowo szcz liwa
18:40
Szansa na sukces. Opole 2020
Edyta Geppert. W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:45
Rodzina Treflikw
Kwiat paproci. Dzieci wyruszaj noc do lasu by znale kwiat paproci. Spotykaj tam Pani Kur która te szuka szcz cia. Wyprawa ko czy si dobrze tylko dzi ki pomocy Ma ego Wujcia a dzieci rozumiej e nie musz szuka szcz cia w lesie bo wcale im go nie brakuje
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Ludzie i bogowie
Ostatni skok. Porucznik Martel zdradzony przez Zajdera trafia na Szucha gdzie jest torturowany. W ko cu zgadza si na wspó prac . Po wypuszczeniu kontaktuje si z podziemiem. Cz onkowie oddzia u Pazur domy laj si e zastawiono na nich zasadzk . Ró a opowiada Jadwidze e Dager zabi szmalcownika i okietka autora donosu na Komanów. Dziewczyna jest przera ona. Ró y udaje si zdoby adres Zajdera. Dager i Portos dostaj si do mieszkania zdrajcy na którym maj wykona wyrok. Dager sugeruje Onyksowi aby odwo a akcj i za atwi Niemców
21:40
E mc2
Max jest wietnie zapowiadaj cym si doktorem filozofii. By zarobi na utrzymanie pisze prace magisterskie. Jedn z jego klientek zostaje Stella studentka pedagogiki i dziewczyna gangstera
23:20
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
23:40
Fajna Polska
Trójmiasto Gda sk Gdynia Sopot. Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
Activate Live-Chat