OTR
Date
<
February 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:15
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45
Wiking Tappi
Magiczna ko yska. W magicznym Szepcz cym Lesie mieszka sympatyczny wiking Tappi. Ma wielu przyjació równie magicznych jak on. S renifer Chichotek i kruk Paplak my liwy Haste i kowal Sigurd s elfy i pradawne duchy lasu: Dziadek Wodospad i D b Starodziej. Ale jest te z y jarl Surkol który mieszka na Ostatnim Morzu w zamku wzniesionym na grzbiecie wieloryba
02:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:33
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:40
Arty ci
Publiczno przerywa przedstawienie. Aktorzy schodz ze sceny. W czasie audytu finansowego kontrolerzy sugeruj dyrektorowi teatru e gro mu zarzuty prokuratorskie
03:30
Koncert walentynkowy
Najwi ksza impreza walentynkowa w Polsce Koncert przygotowany specjalnie dla widzów TVP z okazji Walentynek wi t zakochanych Podczas koncertu wyst pi najwi ksze gwiazdy które za piewaj mi osne hity wszechczasów a na belkach wy wietlane b d yczenia oraz zdj cia od widzów z profilu B d my Razem TVP na Facebooku. Ponadto w trakcie koncertu uruchomiony b dzie numer sms na który widzowie b d mogli przesy a yczenia ukochanym osobom. Koncert odb dzie si w Teatrze Wielkim w odzi a widowisko poprowadz : Ma gorzata Tomaszewska Agnieszka Oszczyk i Rafa Brzozowski. Na scenie zobaczymy znakomitych wykonawców i najwi ksze gwiazdy muzyki rozrywkowej: Joann Moro Eleni Zenka Martyniuka Stefano Terrazzino Agnieszk W odarczyk Ol Szwed Radka Liszewskiego (Weekend) Halin Fr ckowiak Filipa Lato Sienna Gospel Choir Gromee ego Kasi Mo Cleo Marka Kaliszuka Power Play oraz zespó Masters
04:20
Teatr Telewizji
Matka brata mojego syna. Powie ciopisarz Wincenty Laskus trafia do szpitala. W trakcie rodzinnych rozmów maj cych przekona pacjenta e nic powa nego mu nie dolega na jaw wychodz wzajemne relacje mi dzy Laskusami
TVPOLONIA
06:10
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
06:45
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
07:05
Kochaj bli niego swego..
07:25
Rok 1981. Kalendarium
07:30
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
Barwy szcz cia
2337Bliscy bior udzia w pogrzebie Walawskiego który w ostatniej woli poprosi by na cmentarzu po egna a go wy cznie rodzina. Iwona i Marek znajduj wymarzony nowy dom ale Z oty wcale si z tego nie cieszy. Z kolei Darek z Józkiem jad do urz du dzielnicy na spotkanie z Soba skim w sprawie rewitalizacji stadionu i odkrywaj e dyrektor pozostaje w komitywie z deweloperem Maciejem Wilkiem. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
12:15
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
Ludzie i bogowie
Ostatni skok. Porucznik Martel zdradzony przez Zajdera trafia na Szucha gdzie jest torturowany. W ko cu zgadza si na wspó prac . Po wypuszczeniu kontaktuje si z podziemiem. Cz onkowie oddzia u Pazur domy laj si e zastawiono na nich zasadzk . Ró a opowiada Jadwidze e Dager zabi szmalcownika i okietka autora donosu na Komanów. Dziewczyna jest przera ona. Ró y udaje si zdoby adres Zajdera. Dager i Portos dostaj si do mieszkania zdrajcy na którym maj wykona wyrok. Dager sugeruje Onyksowi aby odwo a akcj i za atwi Niemców
13:20
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. W poszczególnych wydaniach b dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii oraz zwi zanych z ni rodowisk a tak e o zjawiskach w kulturze masowej popularnej i ludowej. Program przedstawia aktywno Polaków którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych na sta e oraz tych którzy czasowo przebywaj za oceanem
13:40
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
14:35
Rok 1981. Kalendarium
14:45
Teatr Telewizji
Matka brata mojego syna. Powie ciopisarz Wincenty Laskus trafia do szpitala. W trakcie rodzinnych rozmów maj cych przekona pacjenta e nic powa nego mu nie dolega na jaw wychodz wzajemne relacje mi dzy Laskusami
16:15
Zwierzaki Czytaki
Selfie. Szymek jest mocno zaniepokojony. Okazuje si e Pimpek i Pompek zrobili sobie zdj cie ze s awnym aktorem. Takie zdj cie nazywa si selfie . Szymek postanawia ich przebi i wymy li co bardziej odlotowego. Mo e zdj cie w dmuchanym krabie podczas skoku z szafy b dzie wystarczaj co odjazdowe Tylko czy w tym szale stwie zostan zachowane wszystkie zasady bezpiecze stwa
16:30
Domisie
Wró ka Z buszka. Program edukacyjno wychowawczy w formie widowiska z udzia em aktorów kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Domisie mieszkaj w magicznej krainie poznaj wiat i wymy laj ró ne zabawy
17:00
Lepsza po owa
Weronika i Aleks maj w tpliwo ci czy powinni stara si o dziecko. Pytaj bliskich o opinie. Kamil t skni za Juli . Teraz gdy móg by z ni by dziewczyna zwi za a si z Filipem
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
A wiara przetrwa a
18:50
Barwy szcz cia
2337Bliscy bior udzia w pogrzebie Walawskiego który w ostatniej woli poprosi by na cmentarzu po egna a go wy cznie rodzina. Iwona i Marek znajduj wymarzony nowy dom ale Z oty wcale si z tego nie cieszy. Z kolei Darek z Józkiem jad do urz du dzielnicy na spotkanie z Soba skim w sprawie rewitalizacji stadionu i odkrywaj e dyrektor pozostaje w komitywie z deweloperem Maciejem Wilkiem. Serial obyczajowy
19:20
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:40
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Miasto z morza
ucka i Krzysztof daj na zapowiedzi w ko ciele wbrew woli ojca dziewczyny. Ch opak bardzo dobrze zdaje matur . Bernard jest z niego dumny. Prosi brata by zaakceptowa przysz ego zi cia
21:40
Nowa
Nowe ycie. Na budowie wie owca zostaj odkryte zw oki m odego m czyzny. Cia o jest zmasakrowane wskutek upadku z du ej wysoko ci. Ze znalezionych przy ofierze dokumentów wynika e zmar ym jest Rafa Migalski pracownik budowy. Ada i Wolski udaj si do mieszkania w którym Migalski wynajmowa pokój. Zastaj tam jego wspó lokatora który przedstawia si jako Dominik Kulesza. M czyzna jest wstrz ni ty mierci kolegi. Dalsze ledztwo wykazuje e ch opak przed mierci móg si z kim szarpa . Ada i Wolski wracaj na budow . Dowiaduj si e Migalski trenowa boks. Karier przerwa a powa na kontuzja barku. Sekcja zw ok nie wykaza a jednak e denat z budowy mia kiedykolwiek z amany bark. Serial kryminalny obyczajowy 45 min Polska 2010Re yseria: Tomasz Szafra skiScenariusz: Karolina FrankowskaAktorzy: Justyna Kulig Schneider Marcin Bosak Ma gorzata Ko uchowska Szymon Bobrowski Piotr Grabowski Andrzej Nejman Anna Czartoryska
22:30
Kasta
Urz dnik. Serial paradokumentalny Re yseria: Marcin Soboci ski Urz dnik zostaje oskar ony o posiadanie tre ci pedofilskich na komputerze. Oskar enie o pedofili pojawi o si tu po tym gdy urz dnik zg osi prze o onemu du y przekr t finansowy na przetargach w urz dzie
23:00
Ca y Gruza
Film przedstawiaj cy sylwetk Jerzego Gruzy re ysera scenarzysty aktora pisarza jednego z pionierów telewizji który wspó prac z Telewizj Polsk rozpocz w po owie lat 50. XX wieku
23:55
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Activate Live-Chat