OTR
Date
<
February 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:20
Zakochaj si w Polsce
Jezioro Wigry. Seria podró nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki które warto odwiedzi
01:45
Rodzina Treflikw
Pere ka. Pere ka przeznaczona dla Babci na imieniny wpada Treflince do oceanu. Wraz z Wujciem wyruszaj by j odzyska . Nie jest to atwe bo okazuje si e znalaz a j Wielka Syrenka i odda a per op awowi my l c e to on jest w a cicielem. Na szcz cie per a okazuje si sztuczna i per op aw jej nie chce. Treflinka odzyskuje prezent dla Babci u wiadamiaj c sobie przy okazji e wi ksz przyjemno daje dawanie ni zabieranie
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:33
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
Ludzie i bogowie
elazny Ernst. Oddzia Pazur ma zlikwidowa Ernsta Ruddfelda szmalcownika Grochola i konfidenta Kowala. Do oddzia u do cza chor y o pseudonimie Zimny. Okazuje si e jest to Marczewski z którym Dager pracowa w Zak adzie Oczyszczania Miasta. M czy ni nie maj dobrych relacji. Dager decyduje e podczas likwidowania Ruddfelda Zimny b dzie si tylko przygl da . Wygl da na to e zwi zek Onyksa i Bronki ma przysz o jednak przeszkod dla rozwoju relacji staje si konspiracyjna dzia alno m czyzny. Onyks nie zamierza zmienia sposobu ycia
03:30
Plac Zbawiciela
Beata i Bartek ma e stwo z dwójk dzieci wprowadzaj si do te ciowej by zaoszcz dzi pieni dze na kupno mieszkania. Gdy deweloper bankrutuje i wychodzi na jaw romans m a Beata wpada w depresj
05:25
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:00
Barwy szcz cia
2339Stefan odkrywa e ukasz zalega z p atno ciami za czynsz. Przyparty do muru Sadowski przyznaje si te ciowi e ma powa ne problemy finansowe. Z kolei Justin traci szans na gigantyczn prowizj gdy Jaworski podpisuje umow z Jezierskim bez jego po rednictwa. Agata pragnie za to zacz prac w fundacji i ma nadziej e Mika zgodzi si na jej wcze niejsze odej cie z Fit Zdrowia. Patryk prosi ojca by zatrudni go w swojej nowej firmie. Serial obyczajowy
07:25
Barwy szcz cia
Odc. 2340Ewa wraca po mierci ojca do szko y ca y czas wspierana przez Aleksa El biet oraz Chowa skiego. ukasz próbuje za to poradzi sobie z problemami finansowymi i prosi w ko cu o pomoc Bruna. Tymczasem Oliwka wi tuje z przyjació mi otwarcie swojego gabinetu w hotelu Sta skich. Justin wykorzystuje okazj by zbli y si do Jowity. Serial obyczajowy
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
11:25
Ziarno
Autostrad do nieba. Czy dzieci mog zosta b ogos awionymi i wi tymi Czy dzieci maj swoich patronów Wierni Ko cio a katolickiego modl si za wstawiennictwem wi tych i b ogos awionych dzieci na przyk ad b . Carlo Acutisa. Na wzór Antonietty Meo dziewczynki której proces beatyfikacyjny toczy si obecnie dzieci z Ziarna przygotowuj koperty na listy które b d pisa w ci gu Wielkiego Postu do Jezusa i Maryi. W Muzeum Poczty poznaj histori poczty i przekazywania wiadomo ci a tak e dostan tajemnicze listy które otworz dopiero po Wielkim Po cie
11:55
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50
S owo na niedziel
Nie uciekaj z pustyni czyli Twoja czterdziestka. Program o tematyce religijnej w którym omawiane s fragmenty Pisma wi tego przewidziane do czyta podczas mszy wi tej w Ko ciele rzymskokatolickim na najbli sz niedziel . Ewangelia dla katolików powinna by drogowskazem i fundamentem na którym zbuduj swoje ycie
13:00
Transmisja mszy wi tej z ko cio a akademickiego KUL pw. wi tego Krzy a w Lublinie
14:15
Ch opi
Gospodynie. Uczestnicy walki o las trafiaj do wi zienia. Jagna stale czuwa przy Macieju. M czyzna zdradza informacj o miejscu ukrycia pieni dzy Hance. Kobiety we wsi przygotowuj obchody Wielkanocy
15:15
Fajna Polska
Warmia i Mazury. Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
16:10
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
16:30
Le niczwka
Wczesnym rankiem Janusz odkrywa e znów dokonano w amania do jego domu. Chce obejrze nagrania z monitoringu jednak okazuje si e urz dzenie nie dzia a
16:55
Le niczwka
Tadeusz nie wie kiedy jego córka przestanie nadu ywa go cinno ci i wyjedzie. Maryna dzi kuje siostrze za wsparcie i dzieli si z ni obawami. Po rozmowie z Kasi kobieta odwiedza Wojtka
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
M jak mi o
Pola obchodzi urodziny i Kamil jak zwykle wspierany przez Anit organizuje dla córki weso imprez . Po telefonie od Weroniki matki dziewczynki zabawa zostaje jednak przerwana... Magda i Andrzej maj za to pierwsze problemy z Ani . Budzy ska odkrywa e na imprezie któr nastolatka zorganizowa a w domu by y dopalacze. A kilka godzin pó niej po narkotyk si ga Maciek i nagle zaczyna si le czu . Tymczasem Franka zach cona przez Basi zaprasza Paw a na trening na ciance wspinaczkowej.
18:45
Hity kabaretu
Konczita i inne hity kabaretu Ani Mru Mru. Program monta owy prezentuj cy w pigu ce najciekawsze i najzabawniejszeskecze popularnych polskich kabaretów. W tym odcinku najlepsze skecze kabaretu Ani Mru Mru
19:45
Wiking Tappi
Opowie gaw dziarza. W magicznym Szepcz cym Lesie mieszka sympatyczny wiking Tappi. Ma wielu przyjació równie magicznych jak on. S renifer Chichotek i kruk Paplak my liwy Haste i kowal Sigurd s elfy i pradawne duchy lasu: Dziadek Wodospad i D b Starodziej. Ale jest te z y jarl Surkol który mieszka na Ostatnim Morzu w zamku wzniesionym na grzbiecie wieloryba
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Arty ci
Sekretarz dyrektora wykrada Dymeckim raport pokontrolny który przekazuje zrezygnowanemu dyrektorowi. Dzi ki temu Marcin mo e przygotowa si do przes uchania w prokuraturze. Dyrektor spotyka si z dziennikark która notorycznie pisze o nim niepochlebne artyku y. Marcin jest przekonany e b d rozmawia na temat przerwanego przez widowni spektaklu. Tym razem pani redaktor ma jednak na Marcina kompromituj ce go nagrania video. Nastroje w zespole teatralnym poprawiaj si nieco dzi ki s awnej re yserce Richter która rozpoczyna próby w Teatrze Popularnym. Czy to wystarczy eby uratowa teatr Serial obyczajowy
21:40
Geniusze i marzyciele
Tadeusz Ta ski. Cykl filmów dokumentalnych o polskich naukow­cach i wynalazcach którzy w pierwszej po owie XX wieku dokonali wa nych odkry . R czna kamera filmowa kamizelka ku­l­o­odporna oznaczenie grup krwi walkie talkie i kolorowa fotografia to tylko kilka przyk adów odkry i wynalazków z których obecnie korzystaj ludzie na ca ym wiecie. Bohaterami cyklu b d : Stefan Banach Stefan Bry a Jan Czochralski Ludwik Hirszfeld Józef Hofmann Antoni Kocjan Henryk Magnuski Kazimierz Prószy ski Zygmunt Pu awski Jan Szczepanik Czes aw i Tadeusz Ta scy
22:40
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
23:10
Zjednoczone stany mi o ci
Na osiedlu betonowych bloków krzy uj si drogi czterech kobiet. Ka de niewielkie mieszkanie to odr bna pe na nadziei i rozczarowa historia
Activate Live-Chat