OTR
Date
<
February 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Lepsza po owa
Matka Aleksa Wandzia zadomowi a si u Weroniki. Bezustannie uprzykrza ycie synowi i jego partnerce. Dusia rozsta a si z Damianem. Do restauracji przychodzi hydraulik Genio
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Zwierzaki Czytaki
Przedszkolada. W domu pojawia si tajemniczy transporter dla zwierz t. By mo e to nie do ko ca to czego potrzebowa Szymek ale jedno jest pewne Zwierzaki przygotowuj co specjalnego. Jaki udzia w tej sprawie b d mieli Pimpek Pompek Lola i Mela I w jakim celu wszyscy z podwórka pojawi si w pobliskim przedszkolu
01:15

Domisie
Stara tr bka Strachowyja. Strachowyj znajduje tr bk i postanawia nauczy si na niej gra . Nieustannie zak óca spokój w Domisiowej Krainie. Domisie nie mog znie tego ha asu. Do tego pojawiaj si wokó kolejne nieznajome i nieprzyjemne d wi ki. Eryka zaczyna bole g owa. Amelka ma problemy ze s uchem niedos yszy. A Bazyli przez ci g y ha as wokó staje si bardzo poirytowany i nieprzyjemny. Wszyscy przez zaistnia sytuacje robi si nerwowi i zaczynaj do siebie krzycze i mówi podniesionym tonem. Pysia szuka rozwi zania
01:40

Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:34

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Miasto z morza
Mimo sprzeciwu ojca ucka i Krzysztof pobieraj si . Wkrótce potem Augustyn umiera b ogos awi c wcze niej m odym. ucka rodzi córk Juli . Wo odia postanawia wst pi do Marynarki Wojennej
03:25

Barwy szcz cia
Odc. 2341 Stawicki okazuje Dominice coraz wi kszy ch ód i krytykuje j niemal na ka dym kroku. Po kolejnej sprzeczce dziewczyna przy apuje go z doktor Dylsk . Tymczasem ukasz zostawia Paulink pod opiek Sta skich i leci na Sycyli by ratowa swoje ma e stwo z Kasi . Jowita zaczyna nowy rozdzia ycia i przeprowadza si do mieszkania Justina Prota i Sergiusza. Po kilku godzinach dziewczyna wyznaje jednak Oliwce e woli dojrza ych m czyzn... i e du o bardziej od Justina podoba jej si Bruno Sta ski. Serial obyczajowy
03:55

Instynkt
Znikni cie. Policjanci przyjmuj zg oszenie o zagini ciu Kamila Ma eckiego wspó w a ciciela agencji reklamowej. Narasta konflikt Tarkowskiego z Oster osi gaj c kulminacyjny moment podczas rozmowy z Rogo em
04:45

Gdziekolwiek b d ..
Dokument po wi cony Markowi Grechucie. Danuta Grechuta ona i muza artysty opowiada o jego codziennych zmaganiach z w asn wra liwo ci o walce o prawo do odr bno ci i w asnego ycia
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45

Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
07:05

Anna Dymna spotkajmy si
Anna Charko. Program kierowany jest zarówno do osób niepe nosprawnych jak i pe nosprawnych. G ównym przes aniem audycji jest zbli enie tych dwóch wydawa oby si odr bnych wiatów. To intymna rozmowa z zaproszonymi przez Ann Dymn go mi w czasie której b d poruszane tematy dotycz ce ka dego cz owieka takie jak mi o akceptacja samotno szcz cie wiara i nadzieja
07:30

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2342O poranku Dominika pakuje swoje rzeczy i zamierza wyprowadzi si z willi Stawickiego. Zbyszek próbuje j zatrzyma . Tymczasem Damian zbiera si w ko cu na odwag i próbuje umówi si na randk z Renat . Z kolei Hubert odkrywa jak trudna jest praca w pogotowiu: wraca si z dy uru w rodku nocy i zaczyna mija si z rodzin . Natalia walcz c o odszkodowanie dla Kacpra oraz Madzi spotyka si z przedstawicielami Fashion Life. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Pod Tatrami
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Miasto z morza
Mimo sprzeciwu ojca ucka i Krzysztof pobieraj si . Wkrótce potem Augustyn umiera b ogos awi c wcze niej m odym. ucka rodzi córk Juli . Wo odia postanawia wst pi do Marynarki Wojennej
13:20

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
13:40

Gdziekolwiek b d ..
Dokument po wi cony Markowi Grechucie. Danuta Grechuta ona i muza artysty opowiada o jego codziennych zmaganiach z w asn wra liwo ci o walce o prawo do odr bno ci i w asnego ycia
14:45

Kasta
Windykator. Serial paradokumentalny Re yseria: Krzysztof KalisiakStarsze ma e stwo ma problem z uporczywym n kaniem przez windykatora nie mog normalnie y . Zg osili spraw do prokuratury ale post powanie karne zosta o umorzone
15:15

Smaki wiata po polsku
W Azji rodkowej pomi dzy Rosj Chinami Afganistanem i Iranem znajduje si pi by ych republik radzieckich. Polacy byli wysy ani na te terytoria przez kolejnych carów i bolszewików. Azja rodkowa to kraina bezkresnych stepów i dzikich koni a tak e kuchni opartej na prostych sk adnikach. Ola Nguyen i Robert El Gendy w ódzkiej stadninie koni przedstawi dania bazuj ce na kulinarnych tradycjach Kazachstanu i Uzbekistanu dalekich krain których mieszka ców cechuj szczero i go cinno
15:45

Prywatne ycie zwierz t
Ranne ptaszki. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
16:15

Przyjaciele Misia i Margolci
wi to pasji. Margolcia wpada na pomys by zorganizowa wi to pasji podczas którego ka dy zaprezentowa by swoje talenty czy kolekcje. Misiek z tego pomys u nie jest zadowolony poniewa zdaje sobie spraw e on adnej pasji nie ma nie kolekcjonuje te adnych przedmiotów. zdesperowany poszukuje czego co by oby dla niego odpowiednie. Niestety nie udaje mu si . Niespodziewana pomoc nadci ga gdy wszyscy ju pi
16:40

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Kto tutaj mieszka. Tematem odcinka s domy. Mi zauwa a e wszystkim s one potrzebne nie tylko ludziom ale i zwierz tom Nasze zagadki poka jak ró ne s domy zwierzaków. Najwygodniejszy jest jednak dom Anatola bohateranaszej bajki bo zawsze ma go przy sobie. Co to za yj tko Zanim Mi i Margolcia zdradz t zagadk naucz nas fantastycznej piosenki o klockach a tak e zbuduj domek. Oczywi cie z klocków
17:00

Lepsza po owa
Marek otrzymuje SMS od Adama. Jest przekonany e przypomnia sobie o nim znany muzyk który chce zagra wspólny koncert. Jola odkrywa e nadawc wiadomo ci jest inny znajomy równie Adam
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

l skie 4 YOU
Andrzej Lampert. Cykl reporta y promuj cych wybitne osobowo ci i uzdolnione muzycznie dzieci i m odzie z województwa l skiego. W poszczególnych odcinkach zostan przedstawione wyj tkowe osi gni cia przedstawicieli wiata nauki kultury sztuki oraz utalentowanej m odzie y mi dzy innymi bior cej udzia w zaj ciach ognisk muzycznych
18:40

Godki fest ucieszne
Ba wan.
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2342O poranku Dominika pakuje swoje rzeczy i zamierza wyprowadzi si z willi Stawickiego. Zbyszek próbuje j zatrzyma . Tymczasem Damian zbiera si w ko cu na odwag i próbuje umówi si na randk z Renat . Z kolei Hubert odkrywa jak trudna jest praca w pogotowiu: wraca si z dy uru w rodku nocy i zaczyna mija si z rodzin . Natalia walcz c o odszkodowanie dla Kacpra oraz Madzi spotyka si z przedstawicielami Fashion Life. Serial obyczajowy
19:20

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:40

Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Ojciec Mateusz
Nikotyna. Do Sandomierza przyje d a s ynny rosyjski hipnotyzer. Tymczasem biskup przekazuje parafii ksi dza Mateusza kielich pierwszego biskupa ziemi sandomierskiej. Wkrótce cenny przedmiot zostaje skradziony
21:40

Instynkt
Z amane serce. W centrum miasta wybucha samochód. Wskutek eksplozji ginie kilkuletni ch opiec który znajdowa si wewn trz auta. Opiekowa si nim ojciec który na chwil zostawi syna samego. M czyzna cieszy si jak najlepsz opini s siadów i w szkole ch opca. Uwag prowadz cych ledztwo policjantów przyci ga m oda ona przesadnie dbaj ca o drugie dziecko ma onków niedawno urodzon córk . Komisarz Oster uwa a jednak e ten trop jest mylny. W wyniku dochodzenia wychodzi na jaw rodzinny dramat. Ola ma obsesj na punkcie Oster i podsyca ciekawo Tarkowskiego. W efekcie prywatnego ledztwa Tarkowski odkrywa e pani komisarz nie jest wobec niego uczciwa. Serial kryminalny 43 min Polska 2011Re yseria: Patryk VegaScenariusz: Andrzej Go daAktorzy: Danuta Stenka Pawe Królikowski Piotr G owacki Szymon Bobrowski Marieta ukowska Miros aw Zbrojewicz Weronika Ksi kiewicz
22:30

Kasta
S u ba. Serial paradokumentalny Re yseria: Krzysztof KalisiakDo kancelarii zg asza si policjant który zosta dyscyplinarnie wyrzucony ze s u by w drogówce za ujawnienie korupcji swojego partnera. W spraw jest zamieszany celebryta który wr czy apówk a tak e komendant policji
23:00

Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
23:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Activate Live-Chat