OTR
Date
<
February 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Rodzinka.pl
Kieszonkowe. Kieszonkowe Natalia i Ludwik Boscy próbuj nauczy swoich synów szacunku dla pieni dzy. Ch opcy s pod wra eniem e rodzice mieli kiedy mercedesa cabrio. Okazuje si jednak e najwi ksze wydatki s zwi zane z utrzymaniem rodziny. Kuba szybko dostosowuje si do sytuacji i negocjuje stawki za dobre wyniki w nauce. Wyp acaj c kieszonkowe Ludwik musi wi c stawi czo o trzem twardym negocjatorom. Wszyscy rozumiej e bez pracy nie ma ko aczy i ka dy próbuje interpretowa t zasad po swojemu. Serial komediowy
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Bolek i Lolek w rd grnikw
Czarne z oto. Na l sku Bolek i Lolek spotykaj geologa który wprowadza ich w histori powstania w gla i przekonuje o korzy ciach p yn cych z czarnego z ota
01:10

Bolek i Lolek na wakacjach
Lunapark. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w górach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody... W tym odcinku zabawa w lunaparku.
01:20

Reksio
Reksiowa jesie. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku przygotowana Reksia do zimy
01:30

Reksio
Reksio terapeuta. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku Reksio opiekuje si chorym kurczakiem
01:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:34

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Na dobre i na z e
Serce matki. Personel szpitala w Le nej Górze odkrywa e córeczka Dominiki i Marcina znikn a. Roma kobieta która porwa a ma ukrywa si w domku na wsi. Profesor Falkowicz wraca w ko cu do Polski i trafia na kwarantann do hotelu gdzie poznaje Iwon piewaczk operow w zaawansowanej ci y. Maks niespodziewanie prosi Agat o r k ale jego ukochana waha si czy przyj o wiadczyny. Tymczasem na dy urze pod opiek doktora Begera trafia 6 letni Antek z ostr niewydolno ci kr enia. Ch opiec jest nieprzytomny. Okazuje si e jego matka Inga to dawna znajoma Maksa. Serial obyczajowy
03:30

Na sygnale
Cel u wi ca rodki. Nowy umawia si po dy urze z Zosi . Robi to w tajemnicy przed Maryn . Basia jest k bkiem nerwów. Jest za amana po ostatnim spotkaniu z m em. Doktor Góra jedzie na wezwanie do galerii w której zas ab starszy m czyzna.. Nagle sam zaczyna zachowywa si jak szalony. Tymczasem Anna wci pragnie mie dziecko i kolejny raz próbuje porozmawia o tym z Wiktorem. Na dy urze doktor Banach pada ofiar zuchwa ego porwania. Serial fabularyzowany 22 min Polska 2021Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: Maura adoszZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Maryla Morydz Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska Katarzyna Trzci ska Arkadiusz Nader Krzysztof api ski
03:55

The Voice of Poland
Bitwa. 10. edycja popularnego programu muzycznego. Uczestnicy rywalizuj w kilku etapach. Trenerzy konstruuj dru yny z o one z osób które w fazie przes ucha zachwyc ich swoim g osem. Nagrod dla zwyci zcy jest mi dzynarodowy kontrakt p ytowy. W roli trenerów i jury wyst puj : Baron i Tomson Micha Szpak Margaret i Kamil Bednarek. Dziesi t edycj programu poprowadz Marcelina Zawadzka Tomasz Kammel i Maciej Musia . W odcinkach nadawanych na ywo wspó prowadz cym b dzie Adam Zdrójkowski
TVPOLONIA
06:00

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
06:10

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. W poszczególnych wydaniach b dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii oraz zwi zanych z ni rodowisk a tak e o zjawiskach w kulturze masowej popularnej i ludowej. Program przedstawia aktywno Polaków którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych na sta e oraz tych którzy czasowo przebywaj za oceanem
06:25

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
07:00

Barwy szcz cia
Odc. 2341 Stawicki okazuje Dominice coraz wi kszy ch ód i krytykuje j niemal na ka dym kroku. Po kolejnej sprzeczce dziewczyna przy apuje go z doktor Dylsk . Tymczasem ukasz zostawia Paulink pod opiek Sta skich i leci na Sycyli by ratowa swoje ma e stwo z Kasi . Jowita zaczyna nowy rozdzia ycia i przeprowadza si do mieszkania Justina Prota i Sergiusza. Po kilku godzinach dziewczyna wyznaje jednak Oliwce e woli dojrza ych m czyzn... i e du o bardziej od Justina podoba jej si Bruno Sta ski. Serial obyczajowy
07:25

Barwy szcz cia
Odc. 2342O poranku Dominika pakuje swoje rzeczy i zamierza wyprowadzi si z willi Stawickiego. Zbyszek próbuje j zatrzyma . Tymczasem Damian zbiera si w ko cu na odwag i próbuje umówi si na randk z Renat . Z kolei Hubert odkrywa jak trudna jest praca w pogotowiu: wraca si z dy uru w rodku nocy i zaczyna mija si z rodzin . Natalia walcz c o odszkodowanie dla Kacpra oraz Madzi spotyka si z przedstawicielami Fashion Life. Serial obyczajowy
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Muzeum polskiej piosenki
Augustowskie noce Kwiaty we w osach Kryzysowa narzeczona. W ka dym odcinku twórcy programu przedstawiaj histori jednego polskiego przeboju sprzed lat. Widzowie dowiedz si w jakich okoliczno ciach powsta a piosenka kto j stworzy i jak potoczy y si losy autora. Prawie ka dy przebój ma swoj histori zwi zane z nim anegdoty i opowie ci. B dzie mowa równie o rozterkach autorów i zabawnych sytuacjach
11:25

Giganci historii
Leopold Tyrmand i jego epoka. Urodzi si dok adnie 100 lat temu. Rok 2020 zosta og oszony jego rokiem bo jego ksi ki ukszta towa y pokolenia Polaków. Jego znakiem firmowym by y kolorowe skarpetki i jazz. ycie i twórczo Leopolda Tyrmanda wybitnego dziennikarza i pisarza jest tematem tego odcinka Gigantów Historii
TVPOLONIA
12:15

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
12:35

Nela ma a reporterka
Czy kangury przychodz na pla. Nela wci odkrywa najciekawsze zak tki Wyspy Kangura le cej u wybrze y Australii. Tym razem pojecha ado schroniska dla dzikich ptaków prowadzonego przez rodzin s ynnych zoologów pa stwa Irwinów. Ma areporterka dowiaduje si jakie historie prze y y ptaki które trafi y pod opiek schroniska
12:50

Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
12:55

W krainie ba ni
Ma y kocio ek. Biedny stary ch op wymienia ostatni krow na za niedzia y miedziany kocio ek. ona m czyzny uwa a e postrada on zmys y. Staruszek jest przekonany e kocio ek pomo e jemu i onie przetrwa zim
13:20

Ojciec Mateusz
Nikotyna. Do Sandomierza przyje d a s ynny rosyjski hipnotyzer. Tymczasem biskup przekazuje parafii ksi dza Mateusza kielich pierwszego biskupa ziemi sandomierskiej. Wkrótce cenny przedmiot zostaje skradziony
14:10

Na dobre i na z e
Serce matki. Personel szpitala w Le nej Górze odkrywa e córeczka Dominiki i Marcina znikn a. Roma kobieta która porwa a ma ukrywa si w domku na wsi. Profesor Falkowicz wraca w ko cu do Polski i trafia na kwarantann do hotelu gdzie poznaje Iwon piewaczk operow w zaawansowanej ci y. Maks niespodziewanie prosi Agat o r k ale jego ukochana waha si czy przyj o wiadczyny. Tymczasem na dy urze pod opiek doktora Begera trafia 6 letni Antek z ostr niewydolno ci kr enia. Ch opiec jest nieprzytomny. Okazuje si e jego matka Inga to dawna znajoma Maksa. Serial obyczajowy
15:05

Hity kabaretu
Konczita i inne hity kabaretu Ani Mru Mru. Program monta owy prezentuj cy w pigu ce najciekawsze i najzabawniejszeskecze popularnych polskich kabaretów. W tym odcinku najlepsze skecze kabaretu Ani Mru Mru
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

M jak mi o
Jacek szykuje si do powrotu do Kanady cho trudno pogodzi mu si z faktem e Banachowa wci nie chce by Lilka dowiedzia a si kto jest jej biologicznym ojcem. Niespodziewanie tajemnic doros ych poznaje jednak ma y Kamil I to w a nie on wyznaje w ko cu siostrze prawd . Tymczasem Kisielowa postanawia odwiedzi s ynn wró k Calist A ak z Leonem wpadaj od razu na pomys by otworzy kolejny biznes tym razem ezoteryczny . Ula z Bartkiem próbuj na nowo zaplanowa swoj przysz o po tym jak utracili ca y maj tek
18:40

Szansa na sukces. Opole 2020
Urszula. W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:45

Rodzina Treflikw
Obcy. Gondu prowadzi Treflika i Treflink do parku gdzie zauwa y kogo dziwnego. Treflikowi wszystko w obcym si nie podoba ale Treflinka i Gondu próbuj nawi za z nim kontakt. Nie jest to atwe ale w ko cu Treflince udaje si wspólna zabawa a uprzedzenia Treflika znikaj
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Ludzie i bogowie
Dopa genera a. Trwa realizacja operacji pod kryptonimem Klosz . Rymkiewicz wspó pracuje z polskim podziemiem. Dzi ki jego pomocy Pazur likwiduje Czarnego. Zimny dochodzi do siebie w mieszkaniu Kazimierza. Jadwiga dowiaduje si od Dagera e Marczewski yje. Wejner chce ucieka z miasta ale wcze niej musi dostarczy Pumie pieni dze. Chce w tym celu pos u y si Rymkiewiczem. M czy ni spotykaj si w mieszkaniu Bykowskiego. Na miejscu pojawiaj si te Onyks i Dager. Na spotkaniu z Józefem Puma przyznaje e zgodzi si na wspó prac z Niemcami
21:40

Krtka histeria czasu
Tomek zakochany w dziewczynie kolegi dowiaduje si e spotka Juli zanim ta zwi za a si z Jarkem lecz wtedy nie zwróci na ni uwagi. Niespodziewanie ch opak cofa si w czasie
23:15

Muzyczna scena Halo Polonia
Przypominamy z rekomendacj Marka Sierockiego najlepszych solistów i najlepsze zespo y muzyczne
23:40

Fajna Polska
Warmia i Mazury. Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
Activate Live-Chat