OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:02

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ranczo
Powrót demona. Pod dachem Lucy dwie pary skrywaj nami tno nie tylko przed otoczeniem ale tak e przed sob z czego wynika mnóstwo problemów. Czerepach niespodziewanie wraca z Brukseli
03:30

Ranczo
W kleszczach terroryzmu. Po wybiciu szyb w domu wójta dochodzi do kolejnego aktu terroru wymierzonego w jego mienie. Nieznani sprawcy przedziurawiaj opony w jego samochodzie. Wzburzony wójt postanawia powo a komisj która zajmie si spraw terroru we wsi. Pod wp ywem bulwersuj cych wydarze dokonuje jednak rewizji swoich wcze niejszych decyzji knajpa b dzie odbudowana. Tymczasem nowa radiostacja w ramach promocji rozdaje s uchaczom tanie odbiorniki. Wkrótce wszyscy mog si przekona e nowe radio jest nadzwyczaj dobrze poinformowane. Violetka postanawia zapisa si trwale w dziejach sztuki i namawia Kusego eby namalowa jej akt. Pozowaniem jest zainteresowana tak e Klaudia. Serial komediowy obyczajowy
04:25

Barwy szcz cia
2365Marek wci dystansuje si od Iwony i sp dza czas z synem. Witek opowiada ojcu o znajomo ci z Michalin a Z oty namawia go aby powiedzia dziewczynie o swoim odwyku. Spotkanie Witka z atrakcyjn s siadk ma zaskakuj cy fina . Sporo dzieje si tak e w hotelu Sta skich. Oliwka przeprasza Bo en za poparzenie jej d oni podczas zabiegu wykonywanego przez Jowit . Jezierska nie ukrywa przed Zbrowsk niech ci do szefowejhotelu. Sta ska dostaje kolejnego SMS a wymierzonego przeciwko Brunowi i podejrzewa e stoi za tym Dylska. Inny atmosfera panuje na osiedlu Pod sosnami . Arleta z rado ci opowiada Reginie o próbach chóru które prowadzi. Po wyj ciu kobiety Jola wyznaje Czapli e to z ni i jej przyjació mi Basi Zenkiem Ró i Zdzisiem wiczy artystka i jest wobec nich bardzo wymagaj ca. Serial obyczajowy
04:50

Oprawcy z Katynia
W 1940 roku Józef Stalin zarz dzi egzekucj 22 tysi cy polskich je ców wojennych. Cztery i pó tysi ca oficerów zamordowano w lesie katy skim w Rosji. Film dokumentalny przedstawia histori mordów w Katyniu z dwóch perspektyw: ofiar i sprawców. Re yser Cédric Tourbe szczegó owo pokazuje jak dosz o do zbrodni i przybli a mechanizmy funkcjonowania pa stwa sowieckiego oraz NKWD Ludowego Komisariatu Spraw Wewn trznych
05:45

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Korona krlw
18 stycznia 1385 roku. Jadwiga dowiaduje si o planach wydania jej za m . Dziewczyna z trudem utrzymuje emocje na wodzy. Chce dowiedzie si kto jest autorem niem drego pomys u. Wie o Jagielle roznosi si po mie cie. Niemierza jest przera ony perspektyw obj cia polskiego tronu przez Litwina. Urszula l ka si króla poganina. Opolczyk obiecuje pomóc Janowi z Kleparza. W zamian za przys ug oczekuje udzia u w intrydze
07:00

W kotle historii
25 grudnia 1025 r. Koronacja Mieszka II. Kuchnia cesarsko królewska. W kolejnym odcinku prowadz cy program ukasz Modelski przedstawi przepis na bigos mi sny dla panów oraz pieczon opatk wieprzow
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30

Barwy szcz cia
Witek wyznaje Markowi e Michalina pocz stowa a go skr tem. Spanikowany Z oty od razu zaczyna rozwa a wyprowadzk aby chroni syna przed narkotykami. Iwona ma do Marka pretensje e w tych okoliczno ciach ona i ich córka Wioletka nie licz si dla niego. Problemy s tak e na osiedlu Pod sosnami . Arleta nie zwalnia tempa prób chóru. Zdzisio Ró a i Basia s bezradni a Zenek odwiedza Stefana z propozycj do czenia do zespo u. Wszyscy licz na to e Górka jako jedyny b dzie umia postawi si artystce. Bo ena przychodzi do Dylskiej z oskar eniami o dziwne SMS y a kiedy dentystka odpiera zarzuty Sta ska prosi o pomoc w znalezieniu nadawcy znajomego ze s u b. Z kolei Jowita nak ania Prota aby poszli razem do escape roomu na co on si zgadza pod warunkiem e to b dzie ich randka. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
12:35

Ranczo
Powrót demona. Pod dachem Lucy dwie pary skrywaj nami tno nie tylko przed otoczeniem ale tak e przed sob z czego wynika mnóstwo problemów. Czerepach niespodziewanie wraca z Brukseli
13:25

Ranczo
W kleszczach terroryzmu. Po wybiciu szyb w domu wójta dochodzi do kolejnego aktu terroru wymierzonego w jego mienie. Nieznani sprawcy przedziurawiaj opony w jego samochodzie. Wzburzony wójt postanawia powo a komisj która zajmie si spraw terroru we wsi. Pod wp ywem bulwersuj cych wydarze dokonuje jednak rewizji swoich wcze niejszych decyzji knajpa b dzie odbudowana. Tymczasem nowa radiostacja w ramach promocji rozdaje s uchaczom tanie odbiorniki. Wkrótce wszyscy mog si przekona e nowe radio jest nadzwyczaj dobrze poinformowane. Violetka postanawia zapisa si trwale w dziejach sztuki i namawia Kusego eby namalowa jej akt. Pozowaniem jest zainteresowana tak e Klaudia. Serial komediowy obyczajowy
14:20

Oprawcy z Katynia
W 1940 roku Józef Stalin zarz dzi egzekucj 22 tysi cy polskich je ców wojennych. Cztery i pó tysi ca oficerów zamordowano w lesie katy skim w Rosji. Film dokumentalny przedstawia histori mordów w Katyniu z dwóch perspektyw: ofiar i sprawców. Re yser Cédric Tourbe szczegó owo pokazuje jak dosz o do zbrodni i przybli a mechanizmy funkcjonowania pa stwa sowieckiego oraz NKWD Ludowego Komisariatu Spraw Wewn trznych
15:20

Dooko a Ba tyku
Autorzy zapraszaj do odkrywania historii rybo ówstwa ciekawych miejsc oraz niebanalnych potraw. Pomys owo kucharzy nie zna granic. Dieta bogata w ryby jest bardzo korzystna dla zdrowia
15:50

Al chemik
Siarka. Program wprowadza m odych widzów do wiata nauki za pomoc ciekawych przygód praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentów a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasów redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe magiczne umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej królowej Kaliny która mianuje go nadwornym Al chemikiem
16:05

Nieziemscy
Nic nie wida. Nieziemscy po obudzeniu zastanawiaj si nad niadaniem. Okazuje si e wskutek awarii kuchenny robot SM10 nie daje si przeprogramowa i serwuje tylko i wy cznie nale niki. Zniecierpliwieni kosmici zaczynaj rozmy la o jakiejkolwiek alternatywie. Z zasobnika ch odz cego znika te owsianka i mleko kokosowe. Podejrzenie pada na Zozo który znika po zmroku. Czy w kosmicznej ciemno ci Zozo cokolwiek widzi tak jak potrafi to niektóre ziemskie zwierz ta
16:25

Nauka literek z u u
Literka O. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
16:30

Rodzinka.pl
Dzie Ojca. Cho bez pracy nie ma ko aczy nale y od czasu do czasu pozwoli sobie na relaks. Ludwik postanawiazrobi dzie wolny od pracy. Widz c jednak ile zaj domowych szykuje dla niego Natalia rezygnuje z tegopomys u. Wyj tkowo ochoczo zasi dzie przed komputerem w swoim gabinecie. Kacper marzy o psie. Uwa a e jest ju na tyle du y e z powodzeniem umia by zaj si zwierzakiem. Rodzice s jednak sceptycznie nastawieni do tego pomys u. W ramach rekompensaty Kacper bawi si ody k rabarbaru. Nadaje jej imi i uczy podawa ap . Nadszed Dzie Ojca. W rodzinie Boskich jest on obchodzony uroczy cie. Ka dy z synów wr cza Ludwikowi jaki prezent z tej okazji Kacper w asnor cznie wykonan laurk Kuba krawat a Tomek s uchawki które natychmiast po ycza. Serial komediowy
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Szko a kuske ska. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek rzeczywisty Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. czy pasj zwiedzania wiata i docierania do najbardziej egzotycznych zak tków z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. Ka dy program to filmowa gaw da pe na dygresji i artów urozmaicona rozmowami z miejscow ludno ci prezentacj kultury ludowej i ciekawostek. Po konkwi cie w Peru pojawili si katoliccy misjonarze. Zacz to wznosi pierwsze ko cio y. Budulec by na miejscu ale sk d wzi obrazy na ciany wi ty Z Europy przyp ywa y pojedyncze sztuki a potem kopiowano je ta mowo. Tak powsta a kuske ska szko a malarstwa. Funkcjonuje do dzi . Wojciech Cejrowski zabiera widzów do kilku pracowni pokazuje jak powstaj obrazy i obja nia jak je postarzy aby wygl da y identycznie jak orygina licz cy 500 lat
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Witek wyznaje Markowi e Michalina pocz stowa a go skr tem. Spanikowany Z oty od razu zaczyna rozwa a wyprowadzk aby chroni syna przed narkotykami. Iwona ma do Marka pretensje e w tych okoliczno ciach ona i ich córka Wioletka nie licz si dla niego. Problemy s tak e na osiedlu Pod sosnami . Arleta nie zwalnia tempa prób chóru. Zdzisio Ró a i Basia s bezradni a Zenek odwiedza Stefana z propozycj do czenia do zespo u. Wszyscy licz na to e Górka jako jedyny b dzie umia postawi si artystce. Bo ena przychodzi do Dylskiej z oskar eniami o dziwne SMS y a kiedy dentystka odpiera zarzuty Sta ska prosi o pomoc w znalezieniu nadawcy znajomego ze s u b. Z kolei Jowita nak ania Prota aby poszli razem do escape roomu na co on si zgadza pod warunkiem e to b dzie ich randka. Serial obyczajowy
18:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:10

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:20

Prokurator
W wagonie kolei miejskiej znaleziono zw oki m czyzny bez ladów obra e . Wezwani na miejsce ledczy podejrzewaj zawa serca. Po wst pnych ogl dzinach przeprowadzonych przez patolog Sidleck teza o zawale upada. Ofiara zosta a najprawdopodobniej otruta talem. Potwierdzaj to badania toksykologiczne. Podczas ledztwa Proch i Kielak odnajduj by on denata którym okazuje si Jaros aw agodzki. Ma e stwo rozpad o si po mierci ich syna. B d c pod opiek ojca ch opiec zosta potr cony przez samochód. Traumatyczne zdarzenie spowodowa o e agodzki zamkn si w sobie i wiód samotne ycie. Dzi ki monitoringowi na peronie kolei miejskiej udaje si znale kartk któr agodzki wyrzuci na tory tu przed podró . Jest na niej ci g zaszyfrowanych liczb oraz adres mailowy nadawcy. Komputer denata kryje kolejne niespodzianki. Z tre ci wiadomo ci mailowych wynika e agodzki korespondowa ze swoim synem. Kim jest tajemniczy smok 2006 Serial kryminalny
21:10

Prokurator
Duchy. W pokoju hotelowym zostaje znalezione cia o 49 latka. Sidlecka diagnozuje e przyczyn zgonu by zawa . Jej uwag przyci ga pewna rzecz która sugeruje e odej ciu m czyzny móg kto pomóc
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
23:30

Kasta
Do ko ca. M oda kobieta jest n kana i prze ladowana ze strony stalkera zaczyna ba si o swoje ycie. Policjant który zajmuje si spraw lekcewa y sytuacj i sugeruje e ofiara cierpi na zaburzenia psychiczne. Okazuje si e sprawc n kania kobiety jest syn s dziego
Activate Live-Chat