OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

M jak mi o
Basia Rogowska wci spotyka si z Dawidem i w ko cu wyznaje ch opakowi e jest w nim zakochana. Maria odkrywa e rodzina Jaszewskich od lat yje w k amstwie i wcale nie jest tak szcz liwa na jak wygl da. Z kolei Sonia nadal walczy o to by na nowo zbli y si do Janka cho ukochany ca y czas uparcie j odpycha. A w Lipnicy zjawia si policjantka która ma zast pi Morawskiego na komisariacie: podkomisarz Ewa Grzymska. Tymczasem Lilka zauwa a e jej matka zacz a nagle unika Staszka i postanawia u y podst pu by ich zwi zek naprawi
01:00

Polacy nad brzegami Dniestru
Filmowa opowie o Polonii mieszkaj cej w Naddniestrzu. Cz tego regionu znajdowa a si niegdy w granicach I Rzeczpospolitej dlatego w ka dej wi kszej miejscowo ci mo na odnale polskie lady
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

The Voice of Poland
Live fina. 10. edycja popularnego programu muzycznego. Uczestnicy rywalizuj w kilku etapach. Trenerzy konstruuj dru yny z o one z osób które w fazie przes ucha zachwyc ich swoim g osem. Nagrod dla zwyci zcy jest mi dzynarodowy kontrakt p ytowy. W roli trenerów i jury wyst puj : Baron i Tomson Micha Szpak Margaret i Kamil Bednarek. Dziesi t edycj programu poprowadz Marcelina Zawadzka Tomasz Kammel i Maciej Musia . W odcinkach nadawanych na ywo wspó prowadz cym b dzie Adam Zdrójkowski
04:45

Sanatorium mi o ci
Celem programu jest odczarowanie staro ci. Jesie ycia mo e mie wiele barw przynosi rado i by czasem budowania szczerych relacji z innymi lud mi. Program prowadzi Marta Manowska
05:40

Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
TVPOLONIA
06:00

Polacy nad brzegami Dniestru
Filmowa opowie o Polonii mieszkaj cej w Naddniestrzu. Cz tego regionu znajdowa a si niegdy w granicach I Rzeczpospolitej dlatego w ka dej wi kszej miejscowo ci mo na odnale polskie lady
06:30

Nie tylko sutanna
06:50

Rok 1981. Kalendarium
07:00

To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz pochodzi z Rudy l skiej a od o miu lat mieszka w Szkocji. Zainteresowany gotowaniem zacz prowadzi vlog o tematyce kulinarnej dzi ki któremu podbi internet i telewizj niadaniow . Teraz przyszed czas na autorski program podró niczo kulinarny w którym Borowicz odwiedza ró ne kraje odkrywa lokalne smaki i potrawy ocenia miejscowe targi i drogie restauracje. Poznaje mieszka ców regionalne produkty spo ywcze i sekrety kulinarne
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:45

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:20

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30

Barwy szcz cia
Pyrkowie melduj si w hotelu Sta skich. Recepcjonistka zabiera Marysi na zaj cia dla dzieci a Klara i Hubert maj nadziej e wreszcie pob d sami. M sko damskie sprawy tak ezaprz taj g ow Dominiki. Ca y czas s dzi ona e Renata spotyka si z Damianem a przyjació kanie wyprowadza jej z b du. Tymczasem Wójcik wraz z innymi budowla cami ko czy kolejny etap remontu kamienicy Jezierskich. Stefan zjawia si u Sadowskiego by zabra Halszk Ol i ucj na prób chóru. Pocz tkowo kobiety my l e to z odziej i próbuj go unieszkodliwi . Wkrótce Anio ki Ludwika poznaj Arlet Basi i Zenka. Banachowa werbuje do zespo u równie Górk . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
12:35

Sprawiedliwi
Kara mierci. Przed podró do Jerozolimy Barbara wspomina dawne czasy. Wraca my lami do pi knego gor cego lata 1941 roku. Wtedy w ko ciele w Tarczynie wzi a lub ze Stefanem
13:25

Osiecka
Osiecka na planie filmu Niewinni czarodzieje Wajdy planuje etiud pt. S o . Kobieta przechodzi trudny okres czuje si nikomu niepotrzebna nie ma nadziei na powrót H aski do kraju. Wojciech Solarz opowiada Agnieszce o Wojtku Frykowskim i jego oryginalnym sposobie bycia. Agnieszka poznaje Frykowskiego w ódzkim SPATiF ie wybiera si z nim na wycieczk samochodem. Frykowski wypytuje o znajomo Agnieszki z H ask . Agnieszka udaje si z wizyt do wysoko postawionego dygnitarza pa stwowego i prosi o zgod na powrót H aski do kraju
14:20

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:20

Okrasa amie przepisy
Golonka inaczej. Tym razem Karol Okrasa bierze na warsztat dobrze znan golonk . Ten element wieprzowej tuszy jestceniony przez smakoszy nie tylko w naszym kraju. Równie popularna jest golonka na S owacji w Czechach Niemczech czy Austrii. Polacy lubi golonk o czym najlepiej wiadczy obecno wielu przepisów na t potraw na Li cie produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi które pochodz z wielu regionów kraju. Jakie potrawy z udzia em golonki przygotuje kucharz Karol Okrasa B dzie golonka gotowana w piwie z kiszon ciapkapust a tak e golonka z glazur miodowo musztardow i gotowan ciecierzyc oraz potrawka z golonki w pomidorach z makaronem Orzo
15:50

Ugotuj nam bajk
pi ca królewna. Program zach caj cy do wspólnego rodzinnego gotowania. Nie ma bowiem nic cenniejszego ni czas sp dzony razem. Razem z kucharzem i trójk ma ych wspó prowadz cych wspólnie z bajkowymi postaciami przekonamy nawet niejadki do jedzenia z apetytem. Za siedmioma górami za siedmioma morzami y a sobie pi kna królewna zwana przez wszystkich pi c Królewn . Sk d wzi si ten przydomek Zobaczcie sami... Ka da noc i ka dy dzie pi cej Królewny wygl da y niemal tak samo. Nocami Królewna nie mog a zasn za dnia za zm czona przysypia a przy prawie ka dej czynno ci któr wykonywa a. Gdy ta czy a zastyga a w bezruchu gdy piewa a milk a w pó s owa. I zamiast pie ni raczy a s uchaczy g o nym chrapaniem. Co by o powodem tej bezsenno ci i czy w naszej kuchni znajdzie si na to sposób
16:05

Zaczarowany wiat..
Zaczarowany wiat to program edukacyjny zapoznaj cy dzieci z powa nym i z pozoru trudno dost pnym wiatem sztuki. B dzie mowa mi dzy innymi o teatrze muzyce powa nej a tak e o malarstwie. W atrakcyjnej i przyst pnej formie mali widzowie mog dowiedzie si mi dzy innymi jak powstaje scenografia czym jest rekwizyt jak wygl da przygotowanie przedstawienia teatralnego i na czym polega praca konserwatora obrazów
16:20

Halo halo
Dru yna Wiktora. Kiedy nale y ograniczy wszystkie wyj cia z domu i kontakty z kole ankami i kolegami mupety z TVP ABC siadaj przed komputerem lub chwytaj za telefon i gdy tylko co si dzieje wa nego DZWONI DO SIEBIE. Ich krótkie rozmowy bawi i ucz
16:30

Rodzinka.pl
Urodziny Kacperka. Boscy przystrajaj dom na przyj cie urodzinowe Kacpra. Jubilat jest jednak zawiedziony. Mia nadziej e rodzice przygotuj mu niespodzianki w postaci dmuchanych zamków czy kucyków do uje d ania. Ludwik próbuje ratowa sytuacj . Przebiera si za magika i prezentuje sztuczki magiczne. Po dosy nieudanym wyst pie Kacper rezygnuje z niespodzianki i zadowala si podwójn porcj hot dogów dla swoich go ci. Kuba ubolewa e jego rodzice nie chc si rozwie . Zazdro ci swojemu koledze Filipowi ejego rodzice s po rozwodzie i dr czeni wyrzutami sumienia obsypuj syna prezentami. Serial komediowy
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Pyrkowie melduj si w hotelu Sta skich. Recepcjonistka zabiera Marysi na zaj cia dla dzieci a Klara i Hubert maj nadziej e wreszcie pob d sami. M sko damskie sprawy tak ezaprz taj g ow Dominiki. Ca y czas s dzi ona e Renata spotyka si z Damianem a przyjació kanie wyprowadza jej z b du. Tymczasem Wójcik wraz z innymi budowla cami ko czy kolejny etap remontu kamienicy Jezierskich. Stefan zjawia si u Sadowskiego by zabra Halszk Ol i ucj na prób chóru. Pocz tkowo kobiety my l e to z odziej i próbuj go unieszkodliwi . Wkrótce Anio ki Ludwika poznaj Arlet Basi i Zenka. Banachowa werbuje do zespo u równie Górk . Serial obyczajowy
18:50

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
19:10

Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

O mnie si nie martw
Zainspirowany przez A k Andrzej przychodzi do kancelarii z nowym pomys em i list rzeczy które chcia by zrobi przed mierci . Lista kr ca po kancelarii wywo uje zró nicowane reakcje. Pawe przyjmuje klientk która nie wie co zrobi z anonimowym listem. Wypadek po o y kres jej marzeniom i planom yciowym. Partner klientki uwa a e jej jedynym yciowym planem powinien by lub. Karolina postanawia odej z kancelarii. Dochodzi do powa nej konfrontacji mi dzy Tomkiem i Marcinem. Tym razem to Marcin us yszy par s ów prawdy
21:10

O mnie si nie martw
Helenka oczekuje od Marcina zgody na co na co ten nie ma zamiaru si zgodzi . Na szcz cie Tymon bardziej ni Hela docenia sztuk kompromisu. Gorzej e mocno zaczyna zgrzyta w siostrzanych relacjach Heli i Oliwki
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Ca y Gruza
Film przedstawiaj cy sylwetk Jerzego Gruzy re ysera scenarzysty aktora pisarza jednego z pionierów telewizji który wspó prac z Telewizj Polsk rozpocz w po owie lat 50. XX wieku
23:30

Kasta
Podejrzana klinika. Do prawników zg asza si kobieta która w trakcie zabiegu usuwania szpec cych blizn w prywatnej klinice zosta a zara ona wirusowym zapaleniem w troby typu C. Z o y a pozew przeciwko w a cicielowi kliniki jednak powództwo zosta o oddalone. W spraw anga uje si dziennikarz ledczy Krzysztof Borecki
Activate Live-Chat