OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
01:10
 
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ojciec Mateusz
Kl twa. Aneta Dere archeolo ka z Sandomierza ma w dorobku kilka licz cych si dokona naukowych. Obecnie przygotowuje si do wyprawy do Sudanu. Kobieta odnosi sukcesy zawodowe ale ma k opoty w yciu prywatnym nie uk ada jej si w ma e stwie z Robertem nie potrafi porozumie si z dorastaj c córk Juli . W rodzinie Anety dochodzi do tragedii. Wówczas okazuje si e nie wszyscy dobrze jej ycz . Natalia która pomaga babci Lucynie w przygotowaniach do Nocy grozy natrafia na upiorne znalezisko w sandomierskich podziemiach
03:25
 
Ojciec Mateusz
mier na raty. W a ciciel rozleg ych sandomierskich winnic Igor W tróbski ma m odsz on Alicj . W ycie pary ingeruje zazdrosna matka Igora Genowefa. Pewnego dnia Alicja traci przytomno . Lekarze odkrywaj w jej organizmie podejrzane substancje. Spraw interesuje si policja. Aspirant Dziubak boryka si z niezapowiedzian wizyt matki. Jest zmuszony przedstawi jej dziewczyn z któr si spotyka Karol . Relacja matki Dziubaka z Karol i wyniki ledztwa w sprawie W tróbskich poka e nikt tak nie umie zaskoczy jak w asna matka
04:20
 
Barwy szcz cia
Damian Mirek i Luiza czekaj na Patryka który poszed zakr ci zawór w piwnicy. Nagle s ycha wielkirumor jakby budynek zacz si wali . Wójcik spieszy na ratunek. Gdy odnajduje nieprzytomnego Jezierskiego dochodzi do kolejnego wstrz su. Tymczasem wie o zawaleniu si kamienicy dociera do Agaty oraz do Dominiki i Renaty. W hotelu Sta skich Klara i Hubert s coraz bardziej zaniepokojeni p aczem dziecka dochodz cym z pokoju obok i zg aszaj to recepcjonistce. Wkrótce zjawiaj si rodzice niemowlaka t umacz c e byli na spacerze. Pyrkowie niezra eni postanawiaj sp dzi jeszcze jedn noc w hotelu z nadziej e uda im si wykorzysta ten czas zgodnie z pierwotnym planem. Serial obyczajowy
04:50
 
Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
05:45
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Korona krlw
Serial kostiumowy o wydarzeniach rozgrywaj cych si w redniowiecznej Polsce po mierci króla W adys awa okietka. W adc Polski zostaje Kazimierz który przez potomnych zostanie nazwany Wielkim. M ody król musi si zmierzy z wieloma wyzwaniami m.in. unormowa stosunki z Czechami i Zakonem Krzy ackim. Na dworze królewskim nie tylko podejmowane s wa ne decyzje polityczne ale rozgrywaj si te yciowe dramaty kwitn romanse zawi zuj si spiski i toczy si walka o wp ywy
07:00
 
R czka gotuje
Bio organic centrum. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:20
 
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
 
Barwy szcz cia
Patryk dzi kuje Damianowi za uratowanie ycia. Kornel obwinia syna o katastrof nie szcz dzi mu s ów krytyki. Agata wyprasza przysz ego te cia z sali. Renata wyznaje Dominice e ona i Damian udawali par aby wzbudzi w niej zazdro . Dominika rezygnuje z odwiedzin w szpitalu. Prot i Jowita rozwi zuj zagadki by znale klucz do wyj cia z escape roomu. Ch opak ma atak paniki. Po opuszczeniu aresztu Rafa odwiedza Karolin . Wr cza jej bukiet kwiatów i zaleg e alimenty. Przy okazji wypytuje o Sta skich
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
12:35
 
Ojciec Mateusz
Kl twa. Aneta Dere archeolo ka z Sandomierza ma w dorobku kilka licz cych si dokona naukowych. Obecnie przygotowuje si do wyprawy do Sudanu. Kobieta odnosi sukcesy zawodowe ale ma k opoty w yciu prywatnym nie uk ada jej si w ma e stwie z Robertem nie potrafi porozumie si z dorastaj c córk Juli . W rodzinie Anety dochodzi do tragedii. Wówczas okazuje si e nie wszyscy dobrze jej ycz . Natalia która pomaga babci Lucynie w przygotowaniach do Nocy grozy natrafia na upiorne znalezisko w sandomierskich podziemiach
13:20
 
Ojciec Mateusz
mier na raty. W a ciciel rozleg ych sandomierskich winnic Igor W tróbski ma m odsz on Alicj . W ycie pary ingeruje zazdrosna matka Igora Genowefa. Pewnego dnia Alicja traci przytomno . Lekarze odkrywaj w jej organizmie podejrzane substancje. Spraw interesuje si policja. Aspirant Dziubak boryka si z niezapowiedzian wizyt matki. Jest zmuszony przedstawi jej dziewczyn z któr si spotyka Karol . Relacja matki Dziubaka z Karol i wyniki ledztwa w sprawie W tróbskich poka e nikt tak nie umie zaskoczy jak w asna matka
14:20
 
Szlak nadziei
Uczestnicy wyprawy przemierzaj o nie one góry Tien szan w Kazachstanie. Dalsza cz szlaku nadziei prowadzi grup do miejscowo ci Dolinka w pobli u Karagandy. Wizyta w jednym z najwi kszych stalinowskich agrów stanowi dla nich ogromne prze ycie. Kolejny wieczór ekipa sp dza w serdecznej go cinie u mieszkaj cej w Karagandzie Polonii. Wzruszaj ce spotkanie z panem Wiktorem na d ugo pozostanie w pami ci ca ej szóstki
15:05
 
Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
15:25
 
Ozdrowie cy
Program o ludziach którzy przeszli chorob COVID 19 oraz o ich bliskich. B dzie te mowa o tych którzy odeszli w samotno ci o gestach pomocy i solidarno ci mi dzyludzkiej. Bohaterami programu prowadzonego przez Rafa a Porzezi skiego s mi dzy innymi: Iwona i Gerard z Sanatorium mi o ci reprezentacja Polski w hokeju na lodzie ojciec Leon Knabit i wiele innych osób które ci ko przesz y chorob
15:50
 
Kacperiada
Elfia poczta. Opowie o wyzwaniach z pogranicza dzieci stwa i doros o ci. Obdarzony bujn wyobra ni i niespo yt energi 7 letni urwis Kacper odkrywa wiat i testuje cierpliwo rodziców. Z pocz tku ch opiec napotyka problem i sam próbuje si z nim zmierzy . Kiedy nie idzie mu za dobrze zaanga owani zostaj tata albo mama co w krótkim czasie prowadzi do katastrofy. Obserwuj c b dy innych Kacper uczy si jak nie post powa . Nierzadko inspiruje si przygodami bohaterów ukochanego serialu Muchom ciciel
15:55
 
Kuba i ruba
Ma y rycerz. Wystarczy drewniany miecz ko bujany i ch opcy przenosz si do czasów redniowiecza. Rycerz ruba i giermek Kuba wyruszaj na turniej rycerski o r k królewny. W drodze napada na nich rabu . Okazuje si e rabu to dawny rycerz który opowiedzia si po z ej stronie. Kuba i ruba trafiaj do zamkowego lochu. Na szcz cie maj inteligentnego konia ale i tak walcz c o r k królewny b d musieli zmierzy si powtórnie z rycerzem rabusiem
16:10
 
Nela ma a reporterka
Poszukiwania gibonów. W tym odcinku Nela podró uje po Wietnamie w poszukiwaniu gibonów. Ale okazuje si e ich odnalezienie jest bardzo trudne. W trakcie poszukiwa widzowie poznaj wiele innych zwierz t yj cych w wietnamskim lesie
16:30
 
Rodzinka.pl
Trudne decyzje. Zbli aj si wakacje. Po raz kolejny rodzina Boskich ma problem z wyborem miejsca na wakacyjny wyjazd. Ludwik pyta o zdanie Kub i Kacpra. Ch opcy najch tniej zostaliby w domu. Marz o urz dzeniu skate parku na podwórku. Tak e Tomek kr ci nosem na wspólne wakacje z rodzicami. Próbuje przekona Natali e z powodzeniem mo e zosta sam w domu. Boska postanawia zg bi tajniki jogi i medytacji. wiczy w salonie przy d wi kach muzyki relaksacyjnej. Ch opcy s niezadowoleni bo przez to nie mog w spokoju ogl da telewizji. Gro Ludwikowi e je li matka nie opu ci pokoju przestan chodzi do szko y. Boski stara si porozmawia z on . Szybko zmieni zamiary gdy Natalia kusz co opowie mu e dzi ki jodze ich po ycie ma e stwie mo e nabra zupe nie innych kolorów. Ludwik od razu daje si omota . Postanawia zerwa przymierze zawarte z synami. Serial komediowy
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Niemy Niemen
17:55
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
Patryk dzi kuje Damianowi za uratowanie ycia. Kornel obwinia syna o katastrof nie szcz dzi mu s ów krytyki. Agata wyprasza przysz ego te cia z sali. Renata wyznaje Dominice e ona i Damian udawali par aby wzbudzi w niej zazdro . Dominika rezygnuje z odwiedzin w szpitalu. Prot i Jowita rozwi zuj zagadki by znale klucz do wyj cia z escape roomu. Ch opak ma atak paniki. Po opuszczeniu aresztu Rafa odwiedza Karolin . Wr cza jej bukiet kwiatów i zaleg e alimenty. Przy okazji wypytuje o Sta skich
18:50
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Ranczo
Fakt prasowy. Szymek Solejuk odwiedza rodzin . Pozdawa egzaminy czeka go uroczyste wr czenie dyplomu. Solejukowa bardzo chcia aby uroczysto zobaczy ale wstydzi si swojego zaniedbanego wygl du. W sukurs przychodz jej Lucy i Hadziukowa która jest by kosmetyczk . Lucy ocali a przed rze ni leciw klacz. Wdzi czna koby anie chce ani na chwil rozstawa si ze swoj wybawicielk co si okazuje nader k opotliwe. Jerry wioz c z Warszawy Solejukow nie rozpoznaje w atrakcyjnejkobiecie zabiedzonej babiny z Wilkowyj. Interaktywne radio Czerepach okazuje si systemem pods uchu który zainstalowano wilkowyjskim notablom. Ka de rozdane radyjko nie tylkojest odbiornikiem ale i nadajnikiem st d niezwyk a wiedza redakcji o tym co si dzieje. Serial komediowy obyczajowy
21:10
 
Ranczo
Radio interaktywne. U Wi c awskiej pojawi a si pomoc sklepowa o imieniu Jola. Mimo e nieporadna i niepozorna robi du e wra enie na Pietrku. Przedstawiciele aweczki cis ym nadzorem zniech cili ekip do remontu knajpy i teraz sami si musz wzi do roboty. Pojawia si tajemnicza kobieta z dalekiego wiata z Brukseli konkretnie oskar aj ca wójta przed on e j wykorzysta osobi cie i finansowo. Okazuje si e kto pos u y si danymi Koz a. Sprawc okazuje si Czerepach a e na jaw wychodzi tak e afera z pods uchem radiowym Czerepach musi ucieka z Wilkowyj. Przedtem jednak radio podaje uzyskan za pomoc pods uchu wiadomo e Lucy i Kusy yj ze sob . Serial komediowy obyczajowy
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Oprawcy z Katynia
23:30
 
Kasta
Z a opieka. Starsza kobieta umiera w domu opieki. Sekcja wykazuje wycie czenie organizmu dawne z amania ko ci oraz wiele innych urazów. Rodzina oskar a dyrektora domu opieki i piel gniark o zaniedbania. Oskar eni zostaj uniewinnieni
Activate Live-Chat