OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
M jak mi o
Bosacki szanta uje Micha a. da 30 tysi cy z otych za milczenie w sprawie rzekomego romansu pisarza z Iz . Marcin czuje e ukochana co przed nim ukrywa. Domy la si e ma to zwi zek z wyjazdem do Krakowa. Aneta wraca po krótkim urlopie do kliniki i odkrywa e jej kariera jest zagro ona. Wi kszo pacjentów przenios a si do doktora Karnowskiego. ukasz nadal romansuje z Patrycj . Kobieta zostawia u niego telefon. Gdy Wojciechowski przychodzi po randce do kliniki Argasi ski rozpoznaje telefon ony
01:00
 
Zakochaj si w Polsce
Cieszyn. Seria podró nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki które warto odwiedzi
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Sprawiedliwi
Grzech. Tworki rok 1942. Profesor Ignacy Kowalski trafia do zak adu psychiatrycznego. Stefan i Basia odwiedzaj go. Znany z antysemityzmu te prosi Basi by odwiedzi a go pewnego dnia sama
03:00
 
Sprawiedliwy
Historia ydówki Hani która jako dziecko zostaje uratowana przez Anastazj i Jana. Postanawiaj ukry dziewczynk u siebie lecz ze wzgl du na dzia alno Jana w konspiracji obecno ma ej w ich domu staje si zbyt niebezpieczna. Ostatecznie Hania trafia pod dach Dziuni i lokalnego dziwaka o z otym sercu. Uwa any za mruka i dziwaka Pajtek zaprzyja nia si z 6 letni osierocon dziewczynk . Wi która ichpo czy pozwoli przetrwa okrucie stwa wojny ludzk zawi i samotno . Na ko cu d ugiej drogi któraich czeka odnajd jednak w sobie sprawiedliwo i dobro
05:00
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:00
 
Hity wszech czasw
Hity wszech czasów to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spójn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojów i utworów które rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawców które by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan równie polskie hity wykonywane przez artystów na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
07:00
 
Barwy szcz cia
Patryk dzi kuje Damianowi za uratowanie ycia. Kornel obwinia syna o katastrof nie szcz dzi mu s ów krytyki. Agata wyprasza przysz ego te cia z sali. Renata wyznaje Dominice e ona i Damian udawali par aby wzbudzi w niej zazdro . Dominika rezygnuje z odwiedzin w szpitalu. Prot i Jowita rozwi zuj zagadki by znale klucz do wyj cia z escape roomu. Ch opak ma atak paniki. Po opuszczeniu aresztu Rafa odwiedza Karolin . Wr cza jej bukiet kwiatów i zaleg e alimenty. Przy okazji wypytuje o Sta skich
07:25
 
Barwy szcz cia
Jaworski jest zaniepokojony brakiem kontaktu z Jezierskim któremu powierzy swoje pieni dze. Okazuje si e równie do Patryka rodzice przestali si odzywa . Tymczasem Kornel spotyka si z Sergiuszem aby z jego pomoc zdoby fundusze na dalszy remont kamienicy. Witek wreszcie opowiada Michalinieo swoich problemach z narkotykami. A Marek ca y czas martwi si o kontakty syna z s siadk która palimarihuan . K opoty nie omijaj hotelu Sta skich. Bo ena dowiaduje si od Karoliny e Rafa wyszed z aresztu ale Bruno mówi onie e nie ma si czym przejmowa . Wkrótce do Sta skiej przychodz kolejne wiadomo ci tym razem s to wskazówki dotycz ce miejsca spotkania z tajemniczym nadawc . Serial obyczajowy
07:55
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:55
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
 
Regina Coeli
Modlitwa maryjna odmawiana w okresie wielkanocnym od Wigilii Paschalnej do niedzieli Zes ania Ducha wi tego w cznie
12:15
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50
 
S owo na niedziel
Program o tematyce religijnej w którym omawiane s fragmenty Pisma wi tego przewidziane do czyta podczas mszy wi tej w Ko ciele rzymskokatolickim na najbli sz niedziel . Ewangelia dla katolików powinna by drogowskazem i fundamentem na którym zbuduj swoje ycie
13:00
 
Transmisja mszy wi tej
Transmisja mszy wi tej. W Ko ciele katolickim obrz dku aci skiego mo na wyró ni cz przygotowawcz mszy oraz w a ciwe sprawowanie ofiary. Podczas nabo e stwa celebrowanego w rycie zwyczajnym po obrz dach wst pnych nast puje liturgia s owa podczas której odczytane zostaj fragmenty Pisma wi tego a kap an odprawiaj cy nabo e stwo wyg asza kazanie. Nast pnie wierni przyst puj do Eucharystii. Po liturgii eucharystycznej kap an udziela wiernym b ogos awie stwa. Na koniec nabo e stwa kap an egna wiernych s owami Id cie w pokoju Chrystusa
14:15
 
Jan Serce
Lusia. Janek Serce za atwia formalno ci zwi zane ze lubem cho mapowa ne w tpliwo ci czy na pewno kocha Lusi . Narzeczona przyje d ana zakupy a poniewa spó ni a si na ostatni poci g obydwoje sp dzaj noc w hotelu. Nocna rozmowa u wiadamia im e si nie kochaj . Chcieli si pobra przede wszystkim z l ku przed samotno ci . czy ich przyja poczucie blisko ci ale to za ma o. Lusia ci gle kocha m czyzn na którym kiedy si zawiod a a Janek marzy o prawdziwej wielkiej mi o ci. Nad ranem rozstaj si wi c na zawsze. LUSIASerial obyczajowy 56 min 10 odc. Polska 1981Re yseria: Rados aw PiwowarskiWyst puj : Kazimierz Kaczor Jadwiga Kuryluk Hanna Stankówna Wies aw Michnikowski W odzimierz Musia Jan Himilsbach Czes awNogacki S awa Kwa niewska Lena Wilczy ska W odzimierzKwaskowski Ewa Sudakiewicz i inni
15:15
 
Kabaret. Super Show Dwjki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
16:05
 
Le niczwka
Katarzyna odczytuje SMS z telefonu Poli. da od córki wyja nie . Dochodzi do k ótni. Pola jedzie do ojca. Równie jemu nie chce powiedzie co si wydarzy o w USA. Majewski przegl da rzeczy Poli
16:30
 
Le niczwka
Magda prosi Jacka by powiedzia jej co dolega Natalii. Jacek nie chce zdradzi tajemnicy ale proponuje Magdzie by razem pojechali do szpitala i przekonali córk Tadeusza do wyznania prawdy
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
M jak mi o
O poranku Filarska zagl da do Zdu skich i oznajmia e odesz a od m a. Jest przekonana e zosta a zdradzona. Piotr i Magda postanawiaj przeprowadzi w tej sprawie ledztwo. Maria odkrywa e Ula nie radzi sobie w Warszawie. Postanawia pomóc bratanicy. Zwi zek Paw a i Franki znów staje w obliczu kryzysu. Zdu ski przyznaje e nie chce by dziewczyna przedstawi a go bliskim. Kamil odkrywa e Pola która zosta a porzucona przez matk ma powa ne problemy psychiczne. Kolejny raz prosi Anit o pomoc
18:15
 
Kabaretomaniacy
19:10
 
Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:15
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Osiecka
Agnieszka poznaje Jeremiego Przybor . Wdaje si w romans który narusza wi poety z on . Przybora bardzo anga uje si w relacj z Agnieszk nawet przyjaciel Jerzy Wasowski nie potrafi na niego wp yn . Jeremi wyje d a do Pary a. Gdy wraca Agnieszka jest zaabsorbowana sukcesem Jab oni i nie ma dla niego czasu. Kochankowie sp dzaj razem noc na Mazurach ale wkrótce Agnieszka wyje d a do Bu garii do Z otych Piasków. Jeremi dzwoni do niej z informacj e zdoby lokum w którym mog razem zamieszka
21:15
 
Sprawiedliwy
Historia ydówki Hani która jako dziecko zostaje uratowana przez Anastazj i Jana. Postanawiaj ukry dziewczynk u siebie lecz ze wzgl du na dzia alno Jana w konspiracji obecno ma ej w ich domu staje si zbyt niebezpieczna. Ostatecznie Hania trafia pod dach Dziuni i lokalnego dziwaka o z otym sercu. Uwa any za mruka i dziwaka Pajtek zaprzyja nia si z 6 letni osierocon dziewczynk . Wi która ichpo czy pozwoli przetrwa okrucie stwa wojny ludzk zawi i samotno . Na ko cu d ugiej drogi któraich czeka odnajd jednak w sobie sprawiedliwo i dobro
23:20
 
Szlak nadziei
Prowadz ca Ida Nowakowska oraz uczestnicy: Kasia Gosia Janek Jacek S awek i Rafa opuszczaj Kazachstan i przez Morze Kaspijskie docieraj do Iranu. Spotykaj si tam z religi kultur i zwyczajami ca kiem odmiennymi od europejskich. Lecz podobnie jak rodacy podczas drugiej wojny wiatowej szóstka mia ków na ka dym kroku spotyka si z yczliwo ci Persów. Uczestnicy wykonuj zadanie powierzone przez prowadz c Id Nowakowsk poznaj c syna oraz m a Polki która przyby a do Iranu z zes ania na Syberii wraz z Armi Andersa
Activate Live-Chat